update 2020-11-03
Deze site op 11 maart 2020 bijgewerkt


Deze stamboom is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samensteller en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk geldelijk profijt te verkrijgen. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik wordt gemaakt van gegevens uit deze stamboom, dient te geschieden met volledige bronvermelding.

Parenteel, ofwel de nakomelingen, van Jan Hendriks Vuijk, diverse plaatsen in Zuid-Holland maar ook daar buiten


I
Jan VUIJK (Fuijck), geboren circa 1540, overleden vóór 1600. Bron: o.a. aanvullingen van Edwin van Voskuilen
Rechterlijk archief Langerak:
inv.19, 16 juni 1600
Jan Mathijsz koopt een stuk land te Langerak, belend ten oosten door Wed. Jan Fuijck, ten westen door Willem Corneliszn Croeck.
inv.19, 21 november 1603
Susanne Saroels, wed. Jan Matthijsen, transporteert aan Thonis Dirricxzn Boon, 4 morgen land, zijnde de helft van 8 morgen, genaamd De Papenweer, strekkende van de halve oude landscheiding van Goudriaan noordwaarts tot in de Lek, ten Oosten de weduwe van Jan Fuijck, ten westen Willem Corneliszn Croock,
inv.9, 15 mei 1607
Namens het weeskind van Henrick Huygenszn, houder van een rentebrief, wordt de weduwe van Jan Fuijck aangesproken om vervallen rente.

Gehuwd voor de kerk circa 1563 met NN VUIJK, geboren voor 1597, overleden vóór 1617.
Uit dit huwelijk:
2.
Aefgen Jansdr (Fuijk), gedoopt circa 1565, overleden vóór 1610.
Gehuwd met Joost Hendrikszn. Rechterlijk archief Langerak, inv. nr.19
12 november 1610: Loureys Franszn, man van Teuntgen Jans, en Joost Henricxszn "te wijve gehad hebbende Aeffgen Jans zaliger" mede voor zijn kinderen, transporteren aan Dirrick Janszn Fuijck, hun zwager, 2 vijfde parten van de helft van een weer land van 8 morgen, enz., hun huisvrouwen aangekomen bij overlijden van Jan Fuijck, hun vader zaliger, enz.

4.
Anne Jansdr (Fuijck), gedoopt circa 1567.
Gehuwd met Allaert Aertszn. Rechterlijk archief Langerak, inv.nr.19:
14 juni 1617: Allaert Aerts, wonende te Giessen in het land van Altena, transporteert als man van Anna Jans aan Dirrick Jans Fuijck, zijn schoonbroeder, 4 hont land, zijnde het 12de part van 8 morgen, enz. afkomstig van de moeder van zijn huisvrouw.


IIa
Cunera Jansdr VUIJK (Fuijck), geboren circa 1564, overleden ná 1616. Uit haar eerste huwelijk o.a. twee zoons Jan, van wie de oudste Jan Fuijck werd genoemd (naar zijn grootvader van moederszijde).
Weeskamer Langerak inv. nr.1:
8 januari 1605: Accorde tussen Cuynier Jansdr, weduwe Claes janszn, geassisteerd met Dirrick Janszn, haar broer, ter eenre, en Ninghen Janszn, als oom en voogd van de weeskinderen van Claes Janszn en Cuynier, ter andere zijde. De kinderen zijn: Merten, Liedewij, Trijn, Jannitgen, Jan, Anna en Jan Claeszn de joncxste.
14 juli 1616 (marginale aantekening bij akte van 19 december 1600)
Cuniera Jans, huisvrouw van Cornelis Arienszn en weduwe van Claes Janszn, geeft kwijting voor het vaderlijk erfdeel van haar kinderen uit het eerste huwelijk.
Rechterlijk archief Langerak, inv. 19:
12 november 1616: Cornelis Adriaanszn, wonende te Poederoyen, als man van Cuniere Jans, transporteert aan Dirck Janszn Fuijck, zijn schoonbroeder, 4 hont land, zijnde het 12de part van 8 morgen, strekkende van de Lek tot de oude landscheiding van Noordeloos, ten oosten wed. Thonis de Heer, ten westen Thonis Boos c.s.
Dochter van Jan VUIJK (Fuijck) (zie I) en NN VUIJK.
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1584 met Claes Janszn VUIJK, geboren voor 1565, overleden 1603. Claes Janszn had een broer Dirck Janszn, die in het begin verward werd met Dirck Janszn Fuijck (broer van Cunera). Zoon van Jan Dirckszn VUIJK en Griet Ninghendr.
Gehuwd voor de kerk (2) ná 1603 met Cornelis Adriaanszn.
Uit het eerste huwelijk:
2.
Merten Claesz (zie IIIb).
3.
Liedewij, geboren circa 1586.
4.
Trijn, geboren circa 1587.
5.
Jannitgen, geboren circa 1588.
6.
Jan Claeszn de oudste, geboren circa 1589.
7.
Anna Claesdr, geboren circa 1590.

IIb
Teuntgen Jansdr VUIJK (Fuijck), geboren circa 1566, overleden vóór 1624, dochter van Jan VUIJK (Fuijck) (zie I) en NN VUIJK.
Gehuwd met Laureys Franszn. Rechterlijk archief Langerak, inv. nr.19:
31 januari 1624: Laureys Franszn, voor zichzelf, Frans Laureyszn, Lijntgen Laureysdr en Dirck Janszn Feijck als oom en voogd van Cornelis en Claas Laureyszn, tranporteren.

Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Laureyszn.
2.
Claes Laureyszn.

IIc
Dirck Janszn VUIJK (Fuijck), landeigenaar te Langerak, geboren circa 1574, overleden vóór 1641. Rechterlijk archief Langerak:
inv.nr.9: 5 oktober 1602: Dirrick Daniels, last hebbende van de Heer van Langerack, verzoekt het gerecht Dirrick Janszn Fuyck, gedaagde, een boete van 3 gulden op te leggen, omdat deze op de laatste bededag onder de predicatie in zijn boekweit gewied heeft. Het gerecht vraagt bewijs.
inv.nr.9: 29 november 1603: Dirrick Daniels, als rentmeester van de Heer van Langerak, spreekt Dirck Janszn Fuijck aan om betaling van zwermen bijen.
inv.nr.33: 7 november 1612: Dirrick Janszn Fuyck stelt zich borg voor Dirck Daniels Rietveld in diens proces tegen Dirrick van Dolre, drossaert van Langerak.
inv.nr.19: 13 december 1612: Cornelis Henrickszn Uul transporteert aan Bastiaen Philips, Dirrick Janszn Fuijck en Adriaen Philips "zevendalf" hont land te Langerak achter de Waal, waarop zijn vader gewoond heeft en gestorven is.
inv.nr.33: 13 maart 1614: Bastiaen Philips en Adriaen Philips, alsmede Dirrick Janszn Fuijck, als man en voogd van Anna Philipsdr, zijn huisvrouw, verdelen land hun aangekomen van Philips Bastaenszn en Dirrickgen Henricksdr hun ouders. In marge: Dirck Janszn Fuijck geeft kwijting op 30 maart 1625.
inv.nr.23: 27 mei 1641: Annitgen Philips, weduwe van Dirrick Janszn Vuijck, geassisteerd met Jan Dirrickszn Vuijck, haar oudste zoon, verklaart schuldig te zijn aan Neeltgen Eeuwouts te Willige Langerak, 800 gld. wegens geleend geld, op haar hofstede, waarop zij met enigen van haar kinderen woont, groot 8 morgen, strekkende van de diepte der Lek zuidwaarts tot de halve oude landscheiding met Noordeloos, ten oosten Jannitgen Thonis de Heer c.s., ten westen Jan Boon. (In margine: afgelost 22 november 1662 door advocaat Warenvliet en Egedius van Muijden).
inv.nr.23: 28 mei 1653: Anna Philips, weduwe van Dirck Jans Vuijck, geassisteerd met Jan Dirckszn Vuijck, haar zoon, verklaart schuldig te zijn aan Hendrik van Shelderweert en Maria Jans van Broeckhuijsen te Utrecht, 500 gld.
Weeskamer archief Langerak,
inv.nr.2 folio 110 vso: 27 juli 1649: Ten overstaan van Bastaen Flipszn, als oom en voogd van Trijntgen en Reyer Diiricksz Vuijck, compareren Anna Vuijck, weduwe van Dirrick Janszn Vuijck, JanDirrickx Vuijck, Gerrit Diirickx Vuijck,Adraen Adraenszn als man van Dirrickgen Dirricx Vuijck en Trijngen Dirricx voornoemd, en liquideren en vereffenen onderling de landpachten van de hofstede en andere landerijen. Anna heeft 8 kinderen. (Eén hiervan is onbekend gebleven)
, zoon van Jan VUIJK (Fuijck) (zie I) en NN VUIJK.
Gehuwd voor de kerk circa 1610 met Anna Philipsdr, overleden ná 1653, dochter van Philip Bastiaenszn en Dirrickgen Hendricksdr.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Dirckszn (zie IIIc).
2.
Philip Dirkszn (zie IIId).
3.
Gerrit Dirkszn, geboren circa 1614.
4.
Dirrickgen Dirksdr, gedoopt circa 1616, overleden vóór 1653.
Gehuwd voor de kerk voor 1650 met Adriaen Adriaenszn, kleermaker te Nieuwpoort. Rechterlijk archief Nieuwpoort, inv.nr.60, folio 66, 16 februari 1653:
Adriaen Adriaenszn, kleermaker alhier, weduwnaar van Dircxken Dircx Vuijck, transporteert een rentebrief. Zij hebben 10 mei 1650 voor notaris Adr. Ooms getesteerd.

5.
Cornelis Dirksz (zie IIIe).
6.
Trijntgen Dirksdr (Fuijck), geboren circa 1622.

IId
Trijntgen Jansdr VUIJK (Fuijck), geboren circa 1576, overleden vóór 1646, dochter van Jan VUIJK (Fuijck) (zie I) en NN VUIJK.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1634 met Cornelis Corneliszn de GRAAF, overleden vóór 1635. Rechterlijk archief Langerak.
inv.nr.19, 10 augustus 1618: Cornelis Corneliszn, burger van Nieuwpoort, als man van Trijntgen Jans Fuijckendr, transporteert aan Dirrick janszn Fuyck, zijn zwager, 1 1/2 morgen land, afkomstig van de vader en moeder van zijn vrouw,in een weer van 8 morgen, waaroip Dirck woont, enz.
 
inv.nr.33, 16 augustus 1618: Dirrick Janszn Fuijck is schuldig aan Cornelis Corneliszn, als man van Trijntgen Jan Fuijckendr, 107 gld. 5 stuiver 10 penning wegens laatste termijn van de koop van 1 1/2 morgen land enz.
 
inv.nr.33, 25 juli 1646: Grietgen Cornelisdr de Graeff, wonenden te Rotterdam en Aechgen Cornelisdr de Graeff, weduwe Louis van der Putte, wonende te Gorinchem, kinderen en erfgenamen van Cornelis Corneliszn de Graeff en Trijntgen Jans Vuijck, beiden overleden, geven procuratie.
Zoon van Cornelis Gijsbertszn de GRAAF en Martijntje Dirks.
Gehuwd voor de kerk (2) na 1634 met Pieter MELSZN, maakt zich sterk voor de kinderen van Theuntje Jans (Bron: Ons Voorgeslacht blz. 522, nr. 456, januari 1995).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Grietgen Cornelisdr, gedoopt circa 1600.
2.
Aechgen Cornelisdr, gedoopt circa 1602, weduwe van Louis van der Putte (25-07-1646).

IIIa
Jan Claeszn de jongste VUIJK (Fuijck), geboren voor 1580. Jan Jansse Fuyck uit Zevenhuizen vertrekt als bootsgezel naar Oost-Indie
op het jacht van schipper Jacob Janssen Meysgen en benoemt tot zijn erfgenaam zijn oom's zoon Jan Claessen Fuyck en bij diens overlijden zijn oom Claes Janssen Fuyck. (bron: ONA GA Rotterdam inv.102 testament d.d.26-3-1620)
, zoon van Claes Janszn VUIJK en Cunera Jansdr VUIJK (Fuijck) (zie IIa).
Gehuwd voor de kerk voor 1600.
Uit dit huwelijk:
1.
2.

IIIb
Merten Claesz VUIJK, geboren circa 1585, overleden circa 1643, zoon van Claes Janszn VUIJK en Cunera Jansdr VUIJK (Fuijck) (zie IIa).
Gehuwd met Vrouw van Merten Claesz.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Mertenz, geboren voor 1643.
2.
Neeltgen Mertenz, geboren voor 1643.

IIIc
Jan Dirckszn VUIJK, broodbakker te Langerak, geboren na 1605. Marrigje married Jan Dirks Vuijck, son of Dirk Jans Vuijck and Anna Philips.58 (Jan Dirks Vuijck was born circa 1605 and died after 1666 (bron: http://odu.homeunix.com/genealogy/7366.htm), overleden na 1666. Weeskamer archief Langerak nr. 2
folio 96 vso, 16 juli 1643; Jan Dirckszn Vuyck als voogd van Jan en Neeltgen Mertens, onmondigen kinderen van wijlen Merten Claeszn (zoon van Claes Janszn en Cunera Jansdr Fuijck)
folio 127, 26 juli 1654: Accoord tussen Jan Dirckxs Vuijck, weduwnaar van Marichgen Batlusdr, geassisteert met Arien Philips, zijn oom, ter eenre, en Teunis Balthus als gemachtigde van Jannetgen Cornelis, zijn moeder, wonende te 's-Graveland (Ammersgraveland), mede als oom en bloedvoogd over de 3 nagelaten kinderen van Jan en Marrichgen, ter andere zijde.
Rechterlijk archief Langerak,
inv.nr.24, 9 oktober 1662: Rentebrief ten laste van Jan Dircxszn Vuyck en Claesken Ariens, zijn huisvrouw.
inv.nr.34, 3 december 1666: Ghijsbert Mertens en Claesken Adriaens, nu getrouwd met Jan Dirckszn Vuijck, beiden broodbakkers alhier, zij het, dat Claesken Adriaens nu een jaar of drie,vier daarmede is uitgescheden. Zij is omstreeks 60 jaar oud (verklaring)
, zoon van Dirck Janszn VUIJK (Fuijck) (zie IIc) en Anna Philipsdr.
Gehuwd (1) voor 1654 met Maria Baltus den UYL, gedoopt circa 1618, overleden voor 1654, naast Cornelis nog 2 dochters.
Gehuwd voor de kerk (2) na 1654 met Claesken Adriaensdr, gedoopt circa 1606, overleden ná 1666.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Cornelis Janszn (de jong Cees Balsen), geboren na 1630, gedoopt ná 1630, 23-2-1674 f211
Maritgen Sijmons de BEST wed. van Pieter Jans NOOMEN in sijn leven burgemr. tot Langerak, geass. met Meerten Bastiaensz BESTevaer haer voogd ter eenre Jacob Pieters NOOMEN, Maximiliaan de Hoop man en voogd van Maritgen Pieters Nomen, Sijtgen Peters CROOCK moeder en voocht desselfs kinderen bij Wouter Pieters NOOMEN, geass. met Adriaen Cornelis. Maritgen Ariens moeder van haer kinderen bij Jan Pieters NOOMEN, geass. met Cornelis Henric (Haren?) ((ook nog een aantekening haar 2e man Cornelis Jansz VUIJCK)) haer tegenw. man, ende Maria Pieters (NOOM-EN) voogden zijn haer broer Jacob en swager M. de Hoop.
 
Rechterlijk archief Langerak, inv.nr.14
8 maart 1680: Cornelis Janss Vuijk, alias den jongen Cees Balsen, wordt wegens geweldpleging voor 4 jaar verbannen.
 
Notaris Willem van Zijl te Nieuwpoort, akte 6236, 4 mei 1684:
Cornelis Janszn Vuijk, in huwelijk hebbende Marritgen Synons de Best, weduwe Peter janszn Nomen, deelt met de kinderen Nomen, goederen te Langerak, afkomstig van Marritgen Pieterse Nomen.
 
f234
Merten Thijs de JONGH getuigenis voor Merten Bastiaens BESTevaer en Cornelis Jans VUIJCK etc.
(bron: http://odu.homeunix.com/genealogy/7323.htm, maart 2010)
.

IIId
Philip Dirkszn VUIJK, geboren circa 1612, overleden vóór 1648, rechterlijk archief Langerak,
inv.nr.33, 26 juli 1646: Philip Dircxs Vuijck is aan Grietgen Cornelisdr de Graeff, jongedochter, nu wonende te Rotterdam, 648 gulden schuldig op 40 hont land achter de Waal. (In margine: 2 februari 1649: betaald door de weduwe Philip Vuijck)
inv.nr.34, 24 september 1677: Adriaen Sanderts verkoopt aan Dirck Philips Vuijck, wonende te Amsterdam, 3 koeien, 2 kalfdragende vaarzen, 3 kalveren, hooi en stro en het gewas van hennep, vlas, haver en boekweit, op het veld of in huis zijnde en al zijn huisraad, voor 300 Carolus gulden. Adraen Sanderts mag deze goederen tot wederopzegging blijven gebruiken.
Zoon van Dirck Janszn VUIJK (Fuijck) (zie IIc) en Anna Philipsdr.
Gehuwd voor de kerk circa 1642 met Willemtgen Pieters.
Uit dit huwelijk:
1.
Dirck Philipszn, geboren april 1644.

IIIe
Cornelis Dirksz VUIJK, herbergier in "De witte Gekroonde Leeuw" en schepen te Langerak, geboren circa 1620, overleden op 11‑07‑1684 te Langerak. Komt in vele akten voor. De belangrijkste zijn:
Rechterlijk archief Nieuwpooort, 11 september 1656:
Cornelis Dircks Vuijck, wonende te Langerak, 36 jaar oud, wordt gehoord ten verzoeke van jan de With van Royen, brouwer in de Witte Gekroonde Leeuw te Nieuwpoort, over een vechtpartij. Zijn huisvrouw janneken Balsen, 36 jaar oud, is eveneens gehoord.
Rechterlijk archief langerak, inv.nr.34
19/29 mei, 10 en 26 september: Cornelis Dirckszn Vuijck vermeld als respectievelijk pachter van het gemaal, de grote en kleine impost op de bieren en de impost van de brandewijn en gedestilleerde wateren te Langerak
19/29 oktober 1669: Cornelis Dircx Vuijck, herbergier in de Witte Gekroonde Leeuw te Langerak, en Jannitgen Cornelisdr, zijn huisvrouw, leggen een verklaring af over een ruzie in de herberg.
11 juli 1684: Cornelis Dircx Vuijck transporteert aan zijn zoon Jan Corneliszn Vuijck voor 325 gulden zijn have, bestaande uit 4 koebeesten, hoepen en hoephout, alsmede huisraad en verdere roerende goederen.
Zoon van Dirck Janszn VUIJK (Fuijck) (zie IIc) en Anna Philipsdr.
Gehuwd (1) circa 1650 met Janneken den UYL, gedoopt circa 1620, overleden ná 1666, dochter van Baltus Gerritszn den UYL, jongeman van Langerack, en Janniken Cornelisdr, jongedochter van Loopick.
Gehuwd (2) voor 1664 met Jannitgen Cornelisdr, overleden na 1713.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Dirk Corneliszn (zie IVc).
2.
Annigje Cornelisdr, geboren cica 1662 te Langerak, begraven op 17‑10‑1721 te Langerak. Legt in 1685 belijdenis af (Ned.Herv.) te Langerak.
Gehuwd voor de kerk op 14‑12‑1690 te Langerak met Willem Pauluszn den HAAN, begraven op 15‑11‑1721 te Langerak.
3.
Jan Corneliszn (zie IVd).
Uit het tweede huwelijk:
4.
Annichjen Cornelisdr, gedoopt (Ned.Herv.) op 19‑07‑1663 te Lopik.

IIIf
Reyer Dirkszn VUIJK (Fuijck), gedoopt circa 1630, zoon van Dirck Janszn VUIJK (Fuijck) (zie IIc) en Anna Philipsdr.
Gehuwd voor de kerk (1) op 28‑11‑1684 te Schoonhoven met Dirkje Huygensdr VERSLUIJS.
Ondertrouwd (2) op 07‑05‑1695 te Amsterdam met Maria Jansdr van den BOSCH, weduwe van jacob Willemszn.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Dirk Reyerszn, gedoopt voor 1700, overleden circa 1726 te Amsterdam.

IVa
Jan Janszn VUIJK (Fuyck), geboren voor 1590, zoon van Jan Claeszn de jongste VUIJK (Fuijck) (zie IIIa).
Kind:
1.
Jan Jansse (Fuyck), bootsgezel, geboren voor 1605. Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.102, akte 6, blz.9, testament d.d.26-3-1620:
Jan Jansse Fuyck uit Zevenhuizen vertrekt als bootsgezel naar Oost-Indie op het jacht van schipper Jacob Janssen Meusgen en benoemt tot zijn erfgenaam zijn oom's zoon Jan Claessen Fuyck en bij diens overlijden zijn oom Claes Janssen Fuyck.
Notaris Nicolaas v.d.Hagen
.

IVb
Claes Janszn VUIJK (Fuyck), geboren voor 1600, overleden voor 1655. Willem van Sundert, schout van Cralingen, bekent een schuld van 500 gulden te hebben aan Maertgen Aeryens, dochter van Aeryen Jans Sijmens za. ter zake van een lening. Claes Jans Vuyck te Cralingen stelt zich borg. (bron: ONA R'dam, inv.305, akte 30 dd 7-4-1643)
 
Reynier Michielsz Hols, wonend in het ambacht van Cralingen, besteedt de bouw van een huis aan de Oudendijck aan de Wateringh uit aan Pieter Foppen Dubbelt, huijstimmerman, wonend te Cappelle op dijsel, voor 350 gulden, met aanbetaling van 100 gulden. Daarvoor levert hij alle materialen en begint binnen een week aan de bouw, volgens een ondertekend bestek in tweevoud. Borg voor de opdrachtgever is Maertge Francken, weduwe van Claes Jansz Vuijck, wonend naast het Slot van Honingen. (bron:ONA R'dam, inv.230 d.d.18-5-1655)
, zoon van Jan Claeszn de jongste VUIJK (Fuijck) (zie IIIa).
Gehuwd voor de kerk voor 1620 met Maertge FRANCKEN, overleden na 1655.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Claessen (Fuyck), geboren voor 1620. Aantekeningen C.C.J. Lans (personen en families K'waard tot 1700 met name Ok ad IJ.) Krimpenerwaard 1655: inhoud won. tot Moerder, verkoopt 1/7 land en huis RA Krimpen a/d IJssel 301/40 13-5-1655
naam Jan Klaasz Vuyck = Jan Klaas Fuik
.

IVc
Dirk Corneliszn VUIJK, veerschipper, later korenmolenaar en schepen te Langerak, gedoopt circa 1655, overleden op 24‑09‑1709 te Langerak. Veerschipper van Langerak op Utrecht (1684),
Notarieel Nieuwpoort, notaris Willem van zijl, akte 6236 d.d. 11 februari 1684:
Dirck Corneliszn Vuijck, schipper van de vrije heerlijkheid Langerak op de stad Utrecht, legt een verklaring af.
rechterlijk archief Langerak, inv.24, folio 174 d.d.3 augustrus 1700:
Dirck Cornelis Vuyck, korenmolenaar alhier, verklaart schuldig te zijn aan IJsbrant Maertenszn Verhoest, schepen van Ottoland, 500 gulden
, zoon van Cornelis Dirksz VUIJK (zie IIIe) en Janneken den UYL.
Gehuwd voor de kerk op 12‑11‑1682 te Langerak met Aaltje Cornelisdr HOOGENDIJK, weduwe van Pieter Janszn. Rechterlijk archief Langerak, nr. 35:
06-11-1725
Aaltie Cornelisdr. Hoogendijk, weduwe van Dirk Vuyk, testeert. Haar universele erfgenamen zijn haar twee zoons Cornelis e Pieter Vuyk en Luykes Vuyk, nagelaten minderjarige zoon van haar overleden zoon Ary, die gehuwd is geweest met Ariaantje Luyte Groen.
 
Aaltie Cornelis Hoogendijk, weduwe en boedelhoudster van Dirk Coirnliszn. Vuyk, die in 1709 is overleden, haar nalatende vijf zoons, Cornelis, Jan, Gerrit, Ary en Pieter Vuyk, alsmede vele schulden, maakt accoord met Carel van Belle, drossaard van langerak, als voogd van haar kleinzoon Luykes Vuyk, die voor f. 50,= wordt uitgekocht.
(Volgt inventaris)
De weduwe heeft een dochter Ariaantje Pieters, uit haar eerder huwelijk met Pieter janszn.
De inventaris vermeldt o.m. een huis aan de westzijde van de Waal, buiten de dijk, aan de zuidzijde van de Lek, waarin de weduwe woont, alsmede een huis aan de oostzijde van de Waal.
{Zij was eerder gehuwd voor de kerk vóór 1680 met Pieter JANSZN, overleden vóór 1682.}
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia Dirksdr, geboren circa 1673 te Langerak. Legt in 1691 belijdenis des geloofs (Ned.Herv.) af te Langerak.
2.
Cornelis Dirksz (zie Va).
3.
Jan Dirkszn, geboren circa 1685, overleden op 28‑11‑1715 te Langerak.
4.
Gerrit Dirksz, gedoopt (Ned.Herv.) op 29‑07‑1688 te Langerak.
5.
Ary Dirkszn (zie Vb).
6.
Philip Dirkszn, geboren 1694, gedoopt (Ned.Herv.) op 21‑01‑1694 te Langerak, overleden te jong overleden.
7.
Pieter Dirkszn, geboren 1698, gedoopt op 02‑10‑1698 te Langerak. Rechterlijk archief Langerak, inv. nr. 37, d.d. 23 augustus 1752:
Testament van Pieter Vuijk, jongman, wonende alhier. Hij legateert aan Lucas Vuijk, zoon van zijn broeder Ary, wonende te Krimpen aan de Lek, 500 gulden, aan Aaltje Cornelisdr Vuijk, zijn nicht en haar 4 kinderen uit haar eerste huwelijk met Paulus van Schieveen, 500 gulden. Universeel erfgenaam is Dirk Vuijk, zoon van zijn broeder Cornelis. Als executeurs worden benoemd zijn neef Cornelis Janszn Vuijk en zijn erfgenaam Dirk Vuijk.


IVd
Jan Corneliszn VUIJK, herbergier en tapper te Langerak, schepen aldaar (1725), geboren 1667, gedoopt op 10‑01‑1667 te Ameide, overleden voor 1734. Rechterlijk archief Langerak
inv.24 folio 134, 1 sept. 1687:
Jan Corneliszn. Vuijk, meerderjarig jongman, wonende alhier, is aan Hendricus Wagardus, predikant alhier, 200 gulden schuldig.
inv. 35, 16 nov. 1693:
Jan Corneliszn. Vuijk compareert als bloedvoogd over de nagelaten kinderen van Jan Arslee, en wijlen Niesgen Balsen den Uijl, nl. Baltus jans, 7 jaar oud, en Lysbet Jans, 13 jaar oud. Deze laatste wordt door Jan Vuijk opgevoed.
inv. 18, 20 juni 1712:
Jan Vuijck, brandewijn oft jenevertapper alhier.
zie akte 28 dd 27-8-1733 notaris M. de Leeuw te Utrecht. Erven Jan Kornelisz Vuyk en Niesje Polssen. Huys en hofstede, land e.d. aan de dijk bij de Waal, belenden aan Kornelis Jan Vuijk en Pieter Dirks Vuijk. (GA Utrecht inv. 183a4)
akte nr. 25 d.d. 27-8-1733, notaris M. de Leeuw te Utrecht. inv. U183a4. Boedelscheiding erven Jan Kornelisz Vuyk en Niesje Polssen.
Zoon van Cornelis Dirksz VUIJK (zie IIIe) en Janneken den UYL.
Gehuwd voor de kerk op 15‑12‑1689 te Langerak met Niesje Ariensdr. POLSSEN, geboren te Bergambacht, gedoopt (Ned.Herv.) circa 1665 te Bergambacht, overleden voor 1731 te Langerak.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Janszn, molenaar, schepen te Langerak, geboren 1693, gedoopt op 30‑07‑1693 te Langerak, overleden op 08‑10‑1766 te Langerak, zie akte 25 d.d. 21-8-1733 notaris M. de Leeuw te Utrecht. Betr. huur en verhuur van een "windkoornmolen en huysinge" te Langerak. (GA Utrecht inv. U183a4)
Rechterlijk archief Langerak,
inv. nr.37, d.d. 21 december 1750: Cornelis Janszn Vuijk en Pieter Dirkszn Vuijk zijn 7600 gulden schuldig aan de familie Den Haan.
inv. nr. 4,
d.d. 30 oktober 1766: Taxatie voor de collaterale successie van de bezittingen van Cornelis Vuijk, die zonder wettige descendenten op 8 oktober 1766 is overleden.
d.de. 25 mei 1769: Voor Pieter Roosendaal en Dirk Vuijk, schepenen van Langerak, compareren Willem Janszn Vuijk, wegens indispositie geassisteert met Neeltje den Haan, zijn huisvrouw en Cornelis Vuijk en Jan Vuijk, zijn zoons en Barend van Sessen, zijn behuwdzoon, en Flippus Janszn Vuijk, gebroeders, wonende alhier, aan wie door het overlijden van hun broer Cenelis Janszn Vuijk verschillende huizen en landerijen waren aanbestorven.
21-8-1733 Notaris M. de Leeuw Utrecht, akte 25 (inv. U183a4 GA Utrecht): Betr. huur en verhuur "windkooornmolen en huysinge" te Langerak bij de Waal door Marie Louisa gravinne van Dona aan Kornelis Vuijk, schepen van Langerak.

3.
4.
Arien Jansz, geboren circa 1698.
5.
Jannigje Jansdr (zie Ve).

Va
Cornelis Dirksz VUIJK, korenmolenaar, geboren nov. 1683 te Langerak, gedoopt (Ned.Herv.) op 18‑11‑1683 te Langerak, schepen, later president-schepen, diaken en ouderling te Langerak.
 
Rechterlijk archief Langerak
inv.nr.35, d.d.2 november 1726: Cornelis Dirkszn Vuijk huurt voor twaalf jaar windmolen en huis aan de Waal te Langerak van Samson de l'Homme vrijheer van La Claveliere, wonende te Vianen.
inv.nr.36, d.d. 26 januari 1739: Cornelis Fuijk, vice president-schepen.
Zoon van Dirk Corneliszn VUIJK (zie IVc) en Aaltje Cornelisdr HOOGENDIJK, weduwe van Pieter Janszn.
Ondertrouwd op 03‑11‑1708 te Langerak met Marrigje Cornelisdr den HAAN, geboren voor 1690 te Langerak.
Uit dit huwelijk:
1.
Aaltje, geboren 1704, gedoopt op 04‑10‑1704 te Langerak.
2.
Philippus, geboren 1709, gedoopt op 28‑04‑1709 te Langerak, overleden op 08‑10‑1715 te Langerak.
3.
Dirk Corneliszn (zie VIa).
4.
Aaltje, geboren 1711, gedoopt (Ned.Herv.) op 04‑10‑1711 te Langerak.
Gehuwd voor de kerk op 27‑05‑1731 te Langerak met Paulus van SCHIEVEEN, geboren te Gouderak, overleden circa 1748 te Woudrichem.
5.
Marrigje, geboren 1713, gedoopt (Ned.Herv.) op 07‑05‑1713 te Langerak, overleden op 31‑10‑1715 te Langerak.
6.
Dirk, gedoopt (Ned.Herv.) op 19‑07‑1716 te Langerak, overleden op 06‑06‑1719 te Langerak op 2-jarige leeftijd.
7.
Gerrit, gedoopt (Ned.Herv.) op 03‑04‑1718 te Langerak, overleden op 20‑04‑1718 te Langerak, 17 dagen oud.
8.
Merrigje, geboren 1720, gedoopt (Ned.Herv.) op 08‑12‑1720 te Langerak, overleden op 23‑12‑1720 te Langerak.
9.
Merrigje, geboren 1722, gedoopt (Ned.Herv.) op 05‑07‑1722 te Langerak, overleden op 05‑07‑1722 te Langerak.

Vb
Ary Dirkszn VUIJK, gedoopt (Ned.Herv.) op 04‑10‑1691 te Langerak, overleden vóór 1725, zoon van Dirk Corneliszn VUIJK (zie IVc) en Aaltje Cornelisdr HOOGENDIJK, weduwe van Pieter Janszn.
Gehuwd met Araentie Lucasdr GROEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Lucas, geboren voor 1752.

Vc
Willem Janszn VUIJK (Fuik), bakker, ouderling, armbezorger, achtman te Langerak, geboren 1696, gedoopt (Ned.Herv.) op 14‑06‑1696 te Langerak, overleden te Langerak, overleden na 25-5-1769 te Lanherak, omstreeks 1691 belijdenis des geloofs (Ned.Herv.) afgelegd te Langerak
 
Rechterlijk archief Langerak,
inv.nr.35, d.d. 26 november 1725: Attestatie voor willem Vuijk, meester-broodbakker alhier, en hebbende een korenwasserij en -drogrij. Hiervoor heeft hij droge kole (waarschijnlijk houtskool?) nodig, die hij uit de provincie Holland wil halen (Langerak behoorde toen nog tot Utrecht)
inv.nr.36, d.d. 26 januari 1739: Willem Vuijk en anderen verklaren hoe zij in 1723 of 24 tot achtmannen zijn aangesteld, hoewel zij geen land bezaten en lezen noch schrijven konden.
Zoon van Jan Corneliszn VUIJK (zie IVd) en Niesje Ariensdr. POLSSEN.
Gehuwd circa 1719 met Neeltje Cornelisdr den HAAN, geboren te Langerak, gedoopt (Ned.Herv.) op 13‑01‑1695 te Langerak, overleden te Langerak, overleden na 25-5-1769 te Langerak.
Uit dit huwelijk:
1.
Niesje (zie VIb).
2.
Cornelis Willems (zie VIc).
3.
Marrigje, geboren 1722, gedoopt (Ned.Herv.) op 08‑03‑1722 te Ameide.
4.
Merritje, geboren 1724, gedoopt (Ned.Herv.) op 19‑11‑1724 te Ameide.
5.
Jan Willemzn (zie VId).
6.
Marrigje (zie VIe).
7.
Arij, gedoopt (Ned.Herv.) op 10‑06‑1731 te Langerak (overlijdens-adv. in archief). Gerecht en Gemeente Zuid-Polsbroek, inv. 84, akte 107: akte van indemniteit, inkomend in Zuid-Polsbroek vanuit de Heerlijkheid Langerak.
8.
Jannigje, gedoopt (Ned.Herv.) op 12‑04‑1733 te Langerak.

Vd
Philippus Janszn VUIJK, bakker, armenverzorger, geboren 1697, gedoopt (Ned.Herv.) op 21‑01‑1697 te Langerak, tussen 11-12-1783 en 6-6-1786. Rechterlijk archief Langerak
inv.nr.22, d.d. 17 november 1728: Aart Nijsen ter Louw transporteert aan Philip Janszn Vuijk een huis met grond te Langerak bij de kerk, aan de Kerksrtraat, voor 525 gulden.
inv.nr.37, d.d. 14 augustus 1747: Testament van Philip Vuijk en Ariaantje Slaats, wonende alhier. Zij benoemen tot voogden over hun minderjarige kinderen zijn broeder Willem Vuijk en haar broeder Huijbert Slaats.
inv.nr.37, d.d. 17 december 1749: Flip Vuijk, boekhoudende armmeester, verstrekt als zodanig een hypotheek (14 april 1785 wordt voor aflossinbg getekend door Dirk Vuijk, administrerende huis-armmeester).
inv.nr.37, d.d. 28 fevruari 1759: Jan Vuijk, wonenede te Boskoop, 28 jaar oud, zoon van Flip Vuijk, bakker te Langerak, legt een verklaring af over een vechtpartij.
inv.nr.4, d.d. 10 december 1767: Philippus Vuijk, bakker alhier, verstrekt hypotheek aan Jacob Bos (1 april 1790 tekent Ditk Philippus Vuijk voor aflossing).
inv.nr.4, d.d. 11 december 1783: Testament van Filippus Vuijk. Hij prelegateert zijn hofstede met 9 morgen land te Langerak aan zijn zoon Dirk. Voogden over zijn minderjarige erfgenamen en executeurs: zijn zoon Aart Vuijk en zijn neef Cornelis Dirkszn Vuijk.
inv.nr.4, d.d. 6 juni 1786: De kinderen en erfgenamen van wijlen Filippus Vuijk, alhier overleden, te weten Dirk Vuijk, wonende alhier, Jan Vuijk, wonende te Langer-Aar, Aart Vuijk, wonende te Boskoop en Jan van den Berg, schoolmeester te Kethel, man van Niesje Vuijk, delen de boedel.
Zoon van Jan Corneliszn VUIJK (zie IVd) en Niesje Ariensdr. POLSSEN.
Gehuwd voor de kerk op 15‑06‑1726 te Goudriaan (Ned.Herv.) (kopie in archief). Echtgenote is Ariaantje SLAATS, 19 jaar oud, gedoopt op 12‑09‑1706 te Goudriaan, dochter van Anthony Aartszn SLAATS en Maria Hoostens HOLSTER.
Uit dit huwelijk:
1.
Niesje VUYK (zie VIf).
2.
Antonie VUYK, geboren juni 1728, gedoopt (Ned.Herv.) op 13‑06‑1728 te Langerak.
3.
Jan Philips (zie VIg).
4.
5.
Dirk Philippusz (zie VIi).
6.
Maria VUYK, geboren 1747 te Langerak, is vóór het dopen gestorven.

Ve
Jannigje Jansdr VUIJK, gedoopt (Ned.Herv.) op 25‑06‑1699 te Langerak, overleden vóór 1733, bron: o.a. GA Utrecht, akte nr. 2 d.d. 17-1-1733 Notaris M.de Leeuw, boedelbeschrijving i.v.m. Niesje Polssen in leven echtgenote van Jan Vuyk.
Voogd over Lysbeth is Kornelis Janzn Vuijk te Langerak.
Dochter van Jan Corneliszn VUIJK (zie IVd) en Niesje Ariensdr. POLSSEN.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 25‑06‑1724 te Langerak (Ned.Herv.) met Leendert Janszn VERHEUVEL, geboren voor 1705 te Langerak, overleden na 1733. Onmondige kinderen en erfgenamen (akte 24 d.d. 6-7-1730 notaris M. de Leeuw. inv. U172a7 GA Utrecht). {Hij is later ondertrouwd op 04‑01‑1733 te Lopik met Margriet Jans, jd van Jaarsvelderkapel.}
Uit dit huwelijk:
1.
Lysbeth, geboren circa 1725 te Langerak.

VIa
Dirk Corneliszn VUIJK, korenmolenaar te Langerak, schepen en armmeester aldaar, gedoopt (Ned.Herv.) op 25‑05‑1710 te Langerak, betaalt primo augustus 1752 en primo agustus 1770 telkens zes gulden windgeld.
Rechterlijk arcief Langerak,
inv.37, d.d. 24 februari 1750: Dirk Vuijk, "coornmolenaar" alhier, en Jacobus van Zuijl, zijn zwager, maken accoord over molen en huis.
inv.4, d.d.23 augustus 1783: Testament van Dirk Vuijk en Teuntje Slaats, echtelieden. Vemeld: Dirk Flips Vuyk, behuwdzoon, en Cornelis Dirkszn Vuijk, zoon.
DTB Herv.Noorderkerk Amsterdam: doopgetuige bij zoon Dirk van Marritie Vuijk en Gijsbert den Adelaar, 29-8-1770.
Testament, akte 98 d.d. 8-10-1785 notaris W.G. van Nes te Utrecht (inv. U211a5 GA Utrecht, copie in archief)
Naam eerste partij: Dirk Vuyk
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Teuntje Slaars
Woonplaats eerste partij: Langerak, aan de Lecq
Naam tweede partij: Marrigje Vuyk, dochter
Naam echtgenote tweede partij: gehuwd met Gysbert den Adelaar te Amsterdam
Naam tweede partij: Maria Vuyk, dochter
Naam echtgenote tweede partij: gehuwd met Dirk Philipse Vuyk
Naam tweede partij: Cornelis Vuyk, zoon
Naam tweede partij: Hendrika Vuyk, dochter
Naam echtgenote tweede partij: gehuwd met Cornelis Rosendaal
Soort onroerend goed: windkoornmolen met huysinge en erve c.a. - naar Cornelis Vuyk -
Ligging onroerend goed: Hogendyk, Gerecht onroerend goed: Langerak aan de Lecq
Bijzonderheden: Hendrika Vuyk krygt alleen de vruchten, met benoeming van Wernardus Verhagen, substituut drossaard en schout en adjunct secretaris van Jaarsveld, en Cornelis Vuyk tot executeurs en voogden.
Zoon van Cornelis Dirksz VUIJK (zie Va) en Marrigje Cornelisdr den HAAN.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 17‑05‑1739 te Langerak met Teuntje SLAATS, geboren circa 1710 te Goudriaan, overleden voor 1785, dochter van Anthony Aartszn SLAATS en Maria Hoostens HOLSTER.
Uit dit huwelijk:
1.
Marrigje (zie VIIa).
2.
Maria Dirksdr (zie VIIb).
3.
Cornelis Dirkszn (zie VIIc).
4.
Hendrika (zie VIId).

VIb
Niesje VUIJK, geboren 1720, gedoopt (Ned.Herv.) op 01‑12‑1720 te Langerak, dochter van Willem Janszn VUIJK (Fuik) (zie Vc) en Neeltje Cornelisdr den HAAN.
Gehuwd voor de kerk (1) op 22‑10‑1741 te Langerak (Ned.Herv.) met Hendrik BLOKLAND.
Gehuwd voor de kerk (2) op 11‑03‑1753 te Langerak (Ned.Herv.) met Barend van ZESSEN.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Merrigje, gedoopt (Ned.Herv.) op 24‑12‑1741 te Langerak.
2.
Neeltje, gedoopt (Ned.Herv.) op 22‑03‑1744 te Langerak.
3.
Willem, gedoopt (Ned.Herv.) op 27‑05‑1745 te Langerak.
4.
Neeltje, gedoopt (Ned.Herv.) op 03‑10‑1748 te Langerak.
5.
Geertje, gedoopt (Ned.Herv.) op 14‑02‑1750 te Langerak.
Uit het tweede huwelijk:
6.
Peter, gedoopt (Ned.Herv.) op 18‑11‑1753 te Langerak.
7.
Jan, gedoopt (Ned.Herv.) op 10‑08‑1755 te Langerak.
8.
Cornelis, gedoopt (Ned.Herv.) op 04‑12‑1757 te Langerak.
9.
Lambert, gedoopt (Ned.Herv.) op 31‑08‑1760 te Langerak.
10.
Jannigje, gedoopt (Ned.Herv.) op 12‑11‑1762 te Langerak.

VIc
Cornelis Willems VUIJK, jongdeman van Languerak, geboren 1722, gedoopt op 08‑03‑1722 te Langerak, zoon van Willem Janszn VUIJK (Fuik) (zie Vc) en Neeltje Cornelisdr den HAAN.
Ondertrouwd op 23‑11‑1746 te Nieuwpoort, gehuwd voor de kerk op 11‑12‑1746 te Nieuwpoort (Ned.Herv.) (kopie in archief) met Sijgje DEELDEKAAS (DEELTHEKAAS), jongedochter van Nieuwpoort, geboren voor 1726.
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje, gedoopt (Ned.Herv.) op 12‑01‑1749 te Nieuwpoort (getuige(n): Neeltje Vuijk) (kopie in archief), overleden op 12‑11‑1831 te Nieuwpoort op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd voor 1800 met Aart SPEK, overleden voor 1831.

VId
Jan Willemzn VUIJK, geboren 1726, gedoopt (Ned.Herv.) op 13‑10‑1726 te Ameide, overleden na 1787, zoon van Willem Janszn VUIJK (Fuik) (zie Vc) en Neeltje Cornelisdr den HAAN.
Gehuwd voor de kerk op 20‑04‑1767 met Merrigje ROZENDAAL, 24 jaar oud, gedoopt (Ned.Herv.) op 03‑03‑1743 te Langerak, overleden na 1787.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem, geboren 1767, gedoopt (Ned.Herv.) op 24‑01‑1767 te Langerak.
2.
Magteltje (zie VIIe).
3.
Teunis, geboren 1770, gedoopt (Ned.Herv.) op 15‑07‑1770 te Langerak.
4.
Cornelis Jansz (zie VIIf).
5.
Willem, geboren 1772, gedoopt op 09‑08‑1772.
6.
Magteltje, geboren 1774, gedoopt (Ned.Herv.) op 27‑03‑1774 te Langerak.
7.
Teunis, geboren 1775, gedoopt (Ned.Herv.) op 26‑02‑1775 te Langerak.
8.
Neeltje, gedoopt op 26‑02‑1775.
9.
Willem Teunis, geboren 1776, gedoopt (Ned.Herv.) op 16‑03‑1776 te Langerak.
10.
Neeltje, gedoopt (Ned.Herv.) op 16‑03‑1777 te Langerak.
11.
Willem Jansz (zie VIIg).
12.
Johannes, geboren 1779, gedoopt (Ned.Herv.) op 03‑07‑1779 te Langerak.
13.
Teunis, geboren 1780, gedoopt (Ned.Herv.) op 17‑09‑1780 te Langerak.
14.
Johannes, geboren 1782, gedoopt (Ned.Herv.) op 17‑01‑1782 te Langerak.
15.
Teuntje, geboren 1783, gedoopt (Ned.Herv.) op 02‑02‑1783 te Langerak.
16.
Arie, gedoopt (Ned.Herv.) op 04‑04‑1784 te Langerak.
17.
Teunis, gedoopt (Ned.Herv.) op 25‑06‑1786 te Langerak, overleden op 10‑07‑1869 te Ottoland op 83-jarige leeftijd (kopie in archief).
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 04‑05‑1832 te Laagblokland (kopie in archief) met Marrigje GROEN, geboren 1803 te Laagblokland, overleden op 16‑12‑1877 te Ottoland (kopie in archief), dochter van Jan GROEN en Ariaantje KOREVAAR.
18.
Jannigje (zie VIIh).

VIe
Marrigje VUIJK, geboren okt. 1728 te Langerak, gedoopt (Ned.Herv.) op 31‑10‑1728 te Langerak, dochter van Willem Janszn VUIJK (Fuik) (zie Vc) en Neeltje Cornelisdr den HAAN.
Gehuwd met Dirk Bastiaanse GOEDHART.
Uit dit huwelijk:
1.
Bastiaan, gedoopt (Ned.Herv.) op 19‑03‑1752 te Langerak.
2.
Neeltje, gedoopt (Ned.Herv.) op 02‑09‑1753 te Langerak.
3.
Balig, gedoopt (Ned.Herv.) op 09‑11‑1755 te Langerak.
4.
Bastiaantje, gedoopt (Ned.Herv.) op 26‑03‑1757 te Langerak.
5.
Willem, gedoopt (Ned.Herv.) op 16‑12‑1758 te Langerak.
6.
Bastiaan, gedoopt (Ned.Herv.) op 09‑08‑1760 te Langerak.
7.
Jannigje, gedoopt (Ned.Herv.) op 21‑12‑1761 te Langerak.
8.
Willempje, gedoopt (Ned.Herv.) op 30‑04‑1762 te Langerak.
9.
Bastiaant, gedoopt (Ned.Herv.) op 07‑07‑1765 te Langerak.

VIf
Niesje VUYK, gedoopt (Ned.Herv.) op 02‑12‑1726 te Langerak, dochter van Philippus Janszn VUIJK (zie Vd) en Ariaantje SLAATS.
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 30‑07‑1747 te Langerak met Jan van den BERG, schoolmeester te Langerak sinds 1751 te Kethel, overleden op 19‑05‑1799 te Kethel, aan de gevolgen van een "slijmberoerte" (overlijdensadvertentie in archief). Rechterlijk archief langerak,
inv.nr. 37, d.d. 22 juli 1748: testament van Jan van den Berg, schoolmeester alhier, en Niesje Vuijk. Zij benoemen tot voogden: Jan Alblas, schoolmeester te Sliedrecht en Cornelis Vuijk, schepen te langerak.

Uit dit huwelijk:
1.
Dirk, gedoopt (Ned.Herv.) op 19‑10‑1749 te Langerak.
2.
Dirk, gedoopt (Ned.Herv.) op 21‑02‑1750 te Langerak.

VIg
Jan Philips VUIJK, meester-timmerman te Langeraar, geboren okt. 1730, gedoopt (Ned.Herv.) op 06‑10‑1730 te Langerak, overleden op 11‑03‑1819 om 02.00 uur te Langeraar, overlijdensadvertentie in archief, zoon van Philippus Janszn VUIJK (zie Vd) en Ariaantje SLAATS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 13‑01‑1754 te Boskoop (Ned.Herv.) met Adriana JONGENEEL, 18 jaar oud, gedoopt op 24‑07‑1735 te Boskoop, overleden aug. 1768 te Ter Aar, bron: Streekarchief Rijnlands Midden, gaarder betaalde impost begraven Ter Aar 1767-1792, inventarisnummer 4, bladzijde 8, datum 24-08-1768:"naam Adriana Jongeneel echtgenote van Jan Vuijk, aangever Jan Vuijk, bedrag 6 gulden". Dochter van Jan JONGENEEL en Trijntje van NES.
Gehuwd voor de kerk (2) op 05‑02‑1770 te Ter Aar (Ned.Herv.) met Elisabeth (Lijsbet) Alberts WERVELMAN, 25 jaar oud, gedoopt (Ned.Herv.) op 25‑10‑1744 te Oudshoorn, overleden op 15‑08‑1811 te Ter Aar op 66-jarige leeftijd, dochter van Albert WERVELMAN en Antje Gerritsdr RHIJNSBURGER.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Trijntje, gedoopt (Ned.Herv.) op 23‑03‑1755 te Boskoop, overleden mei 1774 te Ter Aar.
2.
Adriana (zie VIIi).
3.
Filippus, geboren 1761, gedoopt (Ned.Herv.) op 26‑07‑1761 te Boskoop.
4.
Albertus, geboren voor 1769.
5.
levenloos kind van Jan, geboren op 17‑02‑1770 te Ter Aar, overleden op 17‑02‑1770 te Ter Aar, 0 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
6.
Antie (zie VIIj).
7.
Albertus (Vuyk) (zie VIIk).
8.
Trijntje, geboren 1775, gedoopt (Ned.Herv.) op 05‑11‑1775 te Ter Aar, overleden op 20‑01‑1776 te Ter Aar.
9.
Trijntje VUIK (zie VIIl).
10.
Dirk (zie VIIm).
11.
Grietje (zie VIIn).
12.
Maria (zie VIIo).
13.
Jan (zie VIIp).

VIh
Aart Philipszn VUYK, boomkweker, geboren 1734, gedoopt (Ned.Herv.) op 12‑12‑1734 te Langerak, overleden jan. 1810 te Boskoop, overlijdensadvertentie. Schepen te Boskoop (1765), ouderling (1800)
Bron: e-mail Edwin van Voskuilen 13-2-2003
 
protocollen Alphen 1803-1804, inv.47, blz. 62, d.d.16-6-1803:
Leendert van der Laan, getrouwd met Marijtje Cornelisdr Hogenes, Pieter de Jong, getrouwd met Cornelia Hogenes, mede Theunis van der Blom, getrouwd met Barbara Hogenes en Hermanus Overes, getrouwd met Willempje Cornelisdr Hogenes, erfgenamen van Cornelis Hogenes, verkopen aan Pieter Oosthoek en Aart Vuijk, beide wonende te Boskoop, 1½ morgen land in 't Rijneveld, belend ten oosten en noorden de heer Snoek van Tol, ten westen Adrianus Rosbergen, ten zuiden de Groeneweg. Koopsom 500 gulden.
c 2008 Streekarchief Rijnlands Midden (14-1-2008)
, zoon van Philippus Janszn VUIJK (zie Vd) en Ariaantje SLAATS.
Gehuwd voor de kerk op 20‑11‑1757 te Boskoop (Ned.Herv.) met Grietje TROMPERT, 18 jaar oud, gedoopt (Ned.Herv.) op 14‑12‑1738 te Boskoop, dochter van Jan TROMPERT en Marrigje van STAVEREN.
Uit dit huwelijk:
1.
Philippus VUIJK (zie VIIq).
2.
Marigje, geboren 1760, gedoopt (Ned.Herv.) op 20‑04‑1760 te Boskoop, overleden op 25‑04‑1802 te Boskoop, adv. overlijden.
Gehuwd met Dirk KLEIJN.
3.
Jan VUIJK, geboren 1761, gedoopt (Ned.Herv.) op 16‑08‑1761 te Boskoop, jong overleden.
4.
Jan (zie VIIr).
5.
Adrianus VUIJK (zie VIIs).
6.
Ariaantje, geboren sept. 1767, gedoopt (Ned.Herv.) op 27‑09‑1767 te Boskoop, overleden op 28‑03‑1829 te Boskoop, stond ondervoogdij van Pieter Adrianus Ottolander. (bron:internetsite Peter van Tol, 31-12-2010).
Ondertrouwd op 21‑10‑1796 te Boskoop, kopie advertentie met Johannes Petrus SPRENGER, geboren voor 1800.
7.
Cornelia (zie VIIt).
8.
Anthony VUIJK, gedoopt (Ned.Herv.) op 12‑06‑1774 te Boskoop.

VIi
Dirk Philippusz VUIJK, schepen (1766-1767), armmeester (1785) te Langerak, gedoopt (Ned.Herv.) op 25‑05‑1738 te Langerak (kopie in archief). Overleden op 31‑10‑1825 te Langerak op 87-jarige leeftijd (kopie in archief). Rechterlijk archief Langerak,
inv.nr.4, d.d. 22 juli 1780: Mutueel testament van Dirk Flips Vuijk en Maria Dirks Vuijk, echtelieden. Zij benoemen tot voogden: zijn broer Aart Vuijk en haar broer Cornelis Dirks Vuijk.
Zoon van Philippus Janszn VUIJK (zie Vd) en Ariaantje SLAATS.
Gehuwd voor de kerk voor 1770 met Maria Dirksdr VUIJK (zie VIIb).
Uit dit huwelijk:
1.
Filippus, gedoopt (Ned.Herv.) op 26‑02‑1769 te Langerak (zie dopen Langerak in archief).
2.
Dirk, gedoopt (Ned.Herv.) op 16‑12‑1770 te Langerak (zie dopen Langerak in archief), overleden op 24‑03‑1832 te Langerak op 61-jarige leeftijd.
3.
Antonie, gedoopt (Ned.Herv.) op 28‑02‑1773 te Langerak (zie dopen Langerak in archief).
4.
Adriana, gedoopt (Ned.Herv.) op 18‑03‑1775 te Langerak (zie dopen Langerak in archief), overleden op 01‑02‑1848 te Langerak op 72-jarige leeftijd.
5.
Teuntje, geboren circa 1779, gedoopt (Ned.Herv.) op 05‑04‑1778 te Langerak (zie dopen Langerak in archief), overleden op 09‑11‑1844 te Langerak.
6.
Maria, geboren 1786, gedoopt (Ned.Herv.) op 02‑07‑1786 te Langerak. Langerak.
7.
Maria, geboren 1787, gedoopt (Ned.Herv.) op 11‑11‑1787 te Langerak (zie dopen Langerak in archief).

VIIa
Marrigje VUIJK, geboren circa 1739, dochter van Dirk Corneliszn VUIJK (zie VIa) en Teuntje SLAATS.
Gehuwd voor 1771 met Gijsbert den ADELAAR, geboren voor 1750.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria, geboren aug. 1767, gedoopt (Ned.Herv.) op 21‑08‑1767 te Amsterdam (getuige(n): Jacobus van Dommelen en Maria den Adelaar).
2.
Dirk, geboren aug. 1770, gedoopt (Ned.Herv.) op 29‑08‑1770 te Amsterdam (getuige(n): Dirk Vuijk en Teuntje Slaats).
3.
Willemina, geboren dec. 1772, gedoopt (Ned.Herv.) op 09‑12‑1772 te Amsterdam (getuige(n): Willem den Adelaar en Susanne Kuijper).

VIIb
Maria Dirksdr VUIJK, geboren circa 1740, overleden op 01‑04‑1812 te Goudriaan, dochter van Dirk Corneliszn VUIJK (zie VIa) en Teuntje SLAATS.
Gehuwd voor de kerk voor 1770 met Dirk Philippusz VUIJK (zie VIi).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen (zie onder VIi).

VIIc
Cornelis Dirkszn VUIJK, geboren circa 1741. Erft de windkorenmolen met woning en erf van zijn vader. (zie diens testament van 1785), zoon van Dirk Corneliszn VUIJK (zie VIa) en Teuntje SLAATS.
Gehuwd voor de kerk op 11‑06‑1774 te Groot Ammers (Ned.Herv.) met Maria Jacobs VERBURG, geboren circa 1750.
Uit dit huwelijk:
1.
Teuntje, geboren 1774, gedoopt (Ned.Herv.) op 25‑12‑1774 te Langerak (zie dopen Langerak in archief).
2.
Jacob, geboren 1776 te Langerak, gedoopt (Ned.Herv.) op 21‑04‑1776 te Langerak (zie dopen Langerak in archief).
3.
Dirk Cornelisz (zie VIIIa).

VIId
Hendrika VUIJK, geboren circa 1742, overleden op 20‑07‑1826 te Langerak, dochter van Dirk Corneliszn VUIJK (zie VIa) en Teuntje SLAATS.
Gehuwd voor de kerk op 17‑03‑1779 te Groot Ammers (Ned.Herv.) met Cornelis Pieters ROOSENDAAL, 23 jaar oud, gedoopt op 16‑11‑1755 te lANGERAK, overleden voor 1826, 17-4-1783 testament, tekst en dochters in de verdeling
Comp. Pieter Roosendaal en Adriaentje van de Griend, op langstlevende. En hun wil en begeerte te zijn dat de kleederen van linnen en wollen, goud en zilver, ten lijve en cieraad van den testateur behoorende alleen bij hunnen zoons en vooroverleden zoons kinderen en de testatrice alleen bij hunnen dogters en vooroverleden dogters kinderen genieten etc. Zoon Teunis betimmeringen met 9 mrg. lant int Cornelis Vinckenweer, etc. zoon Hermanus een bouwhuis met 10 mrg. int Pieter Jans Nomen weer etc. zoon Cornelis een huijs en verdere betimmeringen met 9 mrg. int Huijbert Vlammingsweer, Volgt nog verdere verdeling.

Uit dit huwelijk:
1.
Teunis Cornelisz, geboren circa 1780 te Groot Ammers.

VIIe
Magteltje VUIJK, geboren 1769, gedoopt (Ned.Herv.) op 26‑03‑1769 te Langerak, overleden op 29‑01‑1850 te Hardinxveld, dochter van Jan Willemzn VUIJK (zie VId) en Merrigje ROZENDAAL.
Gehuwd (1) voor 1815 met Huibert BEZEMER, overleden voor 1820.
Gehuwd (2) op 07‑02‑1820 te Hardinxveld (kopie in archief) met Goris de LEEUWERIK, 52 jaar oud, gedoopt op 06‑12‑1767 te Hardinxveld, zoon van Wouter Gorisse de LEEUWERIK en Cornelia van WIJNGAARDEN. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 06‑12‑1767 te Hardinxveld met Cornelia MALLEGROM, geboren voor 1747.}
Uit het eerste huwelijk:
1.
Leendert, gedoopt (Ned.Herv.) op 08‑01‑1814 te Langerak (zie dopen Langerak in archief), overleden op 02‑10‑1816 te Langerak op 2-jarige leeftijd.
2.
Marrigje, geboren voor 1820, overleden op 21‑05‑1857 te Gijbeland (kopie in archief).
Gehuwd voor 1850 met Willem VUIJK NOORLAND, geboren circa 1793 te Ottoland, overleden op 19‑06‑1857 te Ottoland (kopie in archief), zoon van Claas Claasz NOORLAND en Elisabeth Pieters VUIJK. {Hij was eerder gehuwd voor 1830 met Aartje ALBLAS, geboren voor 1800, overleden voor 1850.}

VIIf
Cornelis Jansz VUIJK, gedoopt (Ned.Herv.) op 11‑08‑1771 te Langerak, overleden voor 1804, zoon van Jan Willemzn VUIJK (zie VId) en Merrigje ROZENDAAL.
Ondertrouwd op 28‑11‑1795 te Benschop, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15‑12‑1795 te Benschop, voor het gerecht van Benschop met Huijbertje Cornelisdr van den BOGAERDT, geboren voor 1775.
Uit dit huwelijk:
1.
Marrigje Cornelissen, geboren 1796, gedoopt op 15‑03‑1796 te Benschop.
2.
Jannigje Cornelissen, gedoopt (Ned.Herv.) op 01‑10‑1799 te Langerak (zie dopen Langerak in archief).

VIIg
Willem Jansz VUIJK, geboren 1778, gedoopt (Ned.Herv.) op 05‑04‑1778 te Langerak, overleden op 12‑05‑1856 te Giessen-Nieuwkerk, zoon van Jan Willemzn VUIJK (zie VId) en Merrigje ROZENDAAL.
Gehuwd op 21‑04‑1810 te Goudriaan met Dirkje BRAND, 23 jaar oud, geboren op 19‑11‑1786 te Giessen-Nieuwkerk, overleden op 18‑02‑1855 te Giessen-Nieuwkerk op 68-jarige leeftijd (kopie in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis, kanonnier 6e Bataillon Artillerie Nationale Militie, geboren 1802 te Peursum (Giessenburg), overleden op 18‑09‑1831 om 05.00 uur te 's-Gravenhage, 29 jaar (overlijdensakte in archief).
2.
Cornelis, geboren op 07‑04‑1812 te Noordeloos.
3.
Jan (zie VIIIb).
4.
Maria (zie VIIIc).
5.
Teuntje, geboren op 23‑01‑1831 te Giessen-Nieuwkerk, overleden op 30‑09‑1831 om 14 uur te Gouda, 250 dagen oud.

VIIh
Jannigje VUIJK, gedoopt (Ned.Herv.) op 11‑11‑1787 te Langerak, overleden op 02‑09‑1867 te Brandwijk op 79-jarige leeftijd (kopie in archief), dochter van Jan Willemzn VUIJK (zie VId) en Merrigje ROZENDAAL.
Gehuwd voor 1822 met Cornelis van de GIESSEN, weduwnaar van Maria Timmer, geboren voor 1800, overleden op 25‑03‑1875 te Brandwijk (kopie in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Marrigje, geboren op 08‑09‑1821 te Wijngaarden.
2.
Jannigje, geboren mei 1827 te Brandwijk en Gijbeland (Z-H), overleden op 11‑05‑1828 te Brandwijk en Gijbeland (Z-H) (kopie in archief).
3.
Nijs, overleden op 14‑02‑1823 te Brandwijk (kopie in archief).

VIIi
Adriana VUIJK, gedoopt (Ned.Herv.) op 06‑05‑1759 te Boskoop, dochter van Jan Philips VUIJK (zie VIg) en Adriana JONGENEEL.
Ondertrouwd (1) op 09‑12‑1785 te Ter Aar en Boskoop, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 26‑12‑1785 te Ter Aar met Hendrik IJDO, 27 jaar oud, schepen te ter Aar 1787-1789 en 1781-1793, gedoopt (Ned.Herv.) op 29‑10‑1758 te Rijswijk (Z-H) (getuige(n): Martje Post), overleden op 15‑09‑1796 te Ter Aar op 37-jarige leeftijd, bron: gaarder betaalde impost begraven Ter Aar 1793-1805, inv.nr.5, blz. 36, d.d. 21-09-1796, Hendrik IJdoo overleden op 15-09-1796, aangever Jan Vuijk, bedrag 15 gulden
c 2008 Streekarchief Rijnlands Midden (14-1-2008)
.
Gehuwd voor de kerk (2) op 49-jarige leeftijd op 11‑09‑1808 te Ter Aar met Jan PALING, geboren te Zuilen (Utr). Weduwnaar van Catharina Buijtenweg.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Antonia, geboren 1792 te Ter Aar.
2.
Hendrik, broodbakker, geboren op 20‑10‑1796 te Ter Aar, gedoopt (Ned.Herv.) op 23‑10‑1796 te Ter Aar.

VIIj
Antie VUIJK, gedoopt (Ned.Herv.) op 25‑08‑1771 te Ter Aar, overleden op 22‑07‑1811 om 01.00 uur te Ter Aar op 39-jarige leeftijd, dochter van Jan Philips VUIJK (zie VIg) en Elisabeth (Lijsbet) Alberts WERVELMAN.
Gehuwd voor 1803 met Cornelis Johannesz van der TANG, gedoopt op 11‑05‑1766 te Leimuiden, overleden op 01‑02‑1821 te Ter Aar op 54-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes, geboren circa 1802 te Ter Aar.
2.
Jan, geboren circa 1804 te Ter Aar.

VIIk
Albertus VUIJK (Vuyk), broodbakker, gedoopt (Ned.Herv.) op 25‑03‑1772 te Ter Aar, overleden op 21‑01‑1828 te Ter Aar op 55-jarige leeftijd, zoon van Jan Philips VUIJK (zie VIg) en Elisabeth (Lijsbet) Alberts WERVELMAN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24‑02‑1797 te Ter Aar met Johanna (Jannetje) LANGHOUT (Langhout), brooodbakster (1838), geboren voor 1782 te Woerden, overleden voor 1857.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan, geboren voor 1798 te Ter Aar, overleden op 02‑04‑1798 te Ter Aar, bron:
hervormd begraven Ter Aar 1793-1808, inv.2B, d.d.5-4-1798, Jan Vuijk wonende te Langeraar, graf in de kerk op het koor, cirkel 4 graf 1, vader Albertus Vuijk, bedrag pro deo)
 
gaarder betaalde impost begraven Ter Aar 1793-1805, inv.5, blz. 53, d.d. 4-4-1798, Jan Vuijk overleden op 02-04-1798, vader Albertus Vuijk, aangever Albertus Vuijk, bedrag pro deo. c 2008 Streekarchief Rijnlands Midden.
Begraven op 05‑04‑1798 te Ter Aar.
2.
Cornelis Albertuszn (zie VIIId).
3.
Jan (Vuyk) (zie VIIIe).
4.
levenloos kind, geboren op 07‑01‑1803 te Ter Aar, overleden op 07‑01‑1803 te Ter Aar, 0 dagen oud, begraven op 07‑01‑1803 te Ter Aar.
5.
Philippus (zie VIIIf).
6.
Gerardus, geboren op 23‑02‑1810 te Ter Aar, overleden op 02‑02‑1880 te Alphen (Z-H) op 69-jarige leeftijd. Alphen bev.reg.1880-1890,deel 1,blz.84, wijk D, huis 200 (weeshuis):
Gerardus Vuijk, geboren 23-02-1810 te Ter Aar, kerk Ned.Herv., overleden 02-02-1880
.
7.
Geertruida (zie VIIIg).
8.
Albertus (Vuijck) (zie VIIIh).
9.
levenloos kind van Albertus, overleden op 07‑01‑1803 te Ter Aar. Bron: gaarder betaalde impost begraven Ter Aar 1793-1805, inv.nr.5, blz.110, d.d.7-1-1803, een levenloos kind overleden op 7-1-1803, vader Albertus Vuijk, moeder Jannetje Langhout, aangever Meijntje Lieshout,
annotatie met bewijs van de dorpsvroedvrouw, bedrag exempt. c 2008 Streekarchief Rijnlands Midden
.

VIIl
Trijntje VUIK, geboren febr. 1777, gedoopt (Ned.Herv.) op 28‑02‑1777 te Ter Aar (getuige(n): Marijtje Wervelman), dochter van Jan Philips VUIJK (zie VIg) en Elisabeth (Lijsbet) Alberts WERVELMAN.
Gehuwd voor de kerk op 28‑06‑1801 te Ter Aar met Gerrit RIETVELD, 37 jaar oud, gedoopt (Ned.Herv.) op 29‑01‑1764 te Nieuwveen, zoon van Gerrit RIETVELD en Leuntje van der SCHELLING.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit, geboren op 23‑12‑1801 te Ter Aar, gedoopt (Ned.Herv.) op 27‑12‑1801 te Ter Aar (getuige(n): Antje Rietveld), overleden op 08‑02‑1873 te Leidmuiden op 71-jarige leeftijd.

VIIm
Dirk VUIJK, broodbakkersknecht, geboren circa 1778, gedoopt (Ned.Herv.) op 01‑01‑1777 te Ter Aar, overleden op 28‑04‑1836 te Kalslagen, zoon van Jan Philips VUIJK (zie VIg) en Elisabeth (Lijsbet) Alberts WERVELMAN.
Gehuwd voor 1802 met Klaasje KALSHOVEN, geboren voor 1782.
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth Dirksdr (zie VIIIi).
2.
Neeltje, geboren 00‑00‑1804.
Gehuwd op 25‑05‑1828 te Kalslagen met Joost Hendrik RIGCHELING, geboren circa 1803 te Zevenhoven, zoon van Joost Hendrik RIGCHELING en Neeltje RIETVELD.
3.
Jan, geboren circa 1805, overleden op 05‑01‑1878 te Alkemade.
4.
Maartje (zie VIIIj).
5.
Magdalena, geboren 1808, overleden op 04‑12‑1884 te Leimuiden.
Gehuwd op 07‑04‑1836 te Alkemade met Leendert OUWENS, geboren 1808, overleden op 07‑05‑1854 te Alkemade, zoon van Pleun OUWENS en Dirkje KALSHOVEN.
6.
Antje, geboren op 04‑01‑1813 te Leimuiden.
7.
Philippus, geboren circa 1816 te Kalslagen, overleden op 16‑07‑1819 te Kalslagen.
8.
Antje, geboren op 17‑05‑1817 te Kalslagen, overleden op 24‑01‑1818 te Kalslagen, 252 dagen oud.
9.
Dirk, geboren op 01‑01‑1820 te Kalslagen, overleden op 24‑10‑1834 te Kalslagen op 14-jarige leeftijd.
10.
Anthonie, geboren op 26‑03‑1822 te Kalslagen, overleden op 19‑08‑1822 te Kalslagen, 146 dagen oud.

VIIn
Grietje VUIJK, geboren 1782, gedoopt (Ned.Herv.) op 03‑03‑1782 te Ter Aar, overleden op 19‑09‑1862 te Ter Aar, dochter van Jan Philips VUIJK (zie VIg) en Elisabeth (Lijsbet) Alberts WERVELMAN.
Gehuwd voor 1809 met Willem LANGHOUT, geboren voor 1790.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes, geboren circa 1809.
Gehuwd op 19‑09‑1841 te Mijdrecht met Dirkje de GROOT, geboren circa 1814 te Mijdrecht, dochter van Dirk de GROOT en Grietje van WIERINGEN.
2.
Gerard, geboren circa 1817 te Bodegraven.
3.
Willem, metselaar, geboren maart 1820 te Bodegraven, overleden op 25‑08‑1894 om 23.30 uur te Nieuwveen.

VIIo
Maria VUIJK, gedoopt (Ned.Herv.) op 10‑04‑1785 te Ter Aar (kopie in archief). Overleden op 12‑02‑1855 te Aarlanderveen op 69-jarige leeftijd (kopie in archief), dochter van Jan Philips VUIJK (zie VIg) en Elisabeth (Lijsbet) Alberts WERVELMAN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25‑02‑1810 te Koudekerk aan den Rijn met Arij OOSTENRIJK, 22 jaar oud, veldwachter, gedelegeerde ontvanger, kastelein (1821), geboren op 15‑07‑1787 te Koudekerk aan den Rijn, overleden op 21‑08‑1879 te Leiden op 92-jarige leeftijd. De aanvullende gegevens over de kinderen van dit gezin ontvangen per e-mail op 18-1-2011.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan, rijkscommies, geboren op 17‑09‑1811 te Ter Aar (Zuid Holland).
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 04‑01‑1855 te Den Helder met Johanna Adriana de BRUIJN, geboren circa 1832.
2.
Anna Elisabeth, geboren op 13‑08‑1813 om 23.00 uur te Ter Aar.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 20‑08‑1842 te Oegstgeest met Anthonij van DIJK, 26 jaar oud, geboren op 11‑11‑1815 te Warmond, overleden op 17‑12‑1857 te Alkemade op 42-jarige leeftijd.
3.
Antje, geboren op 03‑06‑1815 te Ter Aar (Zuid Holland).
4.
Wilhelmina Jacoba, geboren op 26‑07‑1816 te Ter Aar (Zuid Holland).
5.
Adriana, geboren op 20‑05‑1818 om 16.30 uur te Ter Aar.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22‑12‑1843 te Alphen a/d Rijn met Hendrik VERVERS, 21 jaar oud, geboren op 03‑01‑1822 te Alphen a/d Rijn, overleden op 04‑09‑1912 op 90-jarige leeftijd, zoon van Adam VERVERS en Grietje van KLAVEREN.
6.
Klaas, geboren op 27‑05‑1818 te Ter Aar (Zuid Holland), overleden op 30‑11‑1818 te Ter Aar (Zuid Holland), 187 dagen oud.
7.
Klaas, geboren op 06‑11‑1819 te Ter Aar (Zuid Holland), overleden op 28‑12‑1819 te Ter Aar (Zuid Holland), 52 dagen oud.
8.
Clasina, geboren op 30‑11‑1820 te Nieuwveen, overleden op 27‑09‑1892 te Schoonhoven op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30‑07‑1842 te Schoonhoven met Jan Petrus Sperna WEILAND, geboren circa 1806 te Schoonhoven, overleden op 16‑11‑1882 te Schoonhoven, zoon van Petrus WEILAND en Sijbilla Catharina TURK.
9.
Arij, geboren op 21‑11‑1821 te Nieuwveen, overleden op 23‑11‑1821 om 21.00 uur te Nieuwveen, 2 dagen oud.

VIIp
Jan VUIJK, timmerman en molenmaker, geboren 1789, gedoopt (Ned.Herv.) op 25‑03‑1789 te Ter Aar, repertorium Nieuwkoop en Noorden 1812-182, inv.6229
akte 23 d.d. 2-5-1821: overdracht door Gerret Rietveld, timmermansknecht en eigenaar, wonende te Langeraar, gemeente van Ter Aar, aan Cornelis Clant, notaris te Nieuwveen, van de helft in zijn aandeel in een akte obligatoir, ten bedrage van 1.000 gulden, verschuldigd door Jan Vuijk Janszoon, eigenaar, timmerman en molenmaker, wonende te Langeraar.
akte 10, d.d. 5-4-1823 : Gerret Rietveld, timmermansknecht en eigenaar, wonende te Langeraar, draagt over aan Cornelis Clant, openbaar notaris, te Nieuwveen, de wederhelft in een hypothecaire schuldvordering ten laste van Jan Vuijk Janszoon, timmerman te Langeraar, bedragende deze wederhelft 1.000 gulden, gevestigd op een timmermanswinkel cum annexis, en enige wei- en bouwlanden, staande en gelegen onder de gemeente van Ter Aar, en dat voor 1.000 gulden.
Zoon van Jan Philips VUIJK (zie VIg) en Elisabeth (Lijsbet) Alberts WERVELMAN.
Gehuwd op 03‑02‑1826 te Ter Aar (kopie in archief). Echtgenote is Ariaantje (Adriana) ZUIDHOORN (Zuidhorn), 28 jaar oud, bouwvrouw, geboren op 27‑02‑1797 te Zwammerdam (gezindte: Ned.Herv.), dochter van Maarten ZUIDHOORN en Maartje de KOSTER.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan, timmerman, geboren op 31‑10‑1821 te Ter Aar, overleden op 13‑10‑1889 om 04.00 uur te Ter Aar op 67-jarige leeftijd (aangifte door: Anthonie Vuijk, 59 jr. timmerman en Willem Treur, 46 jr. landbouwer), ongehuwd (kopie in archief).
2.
Marinus, bouwman, geboren op 10‑01‑1824 om 21.00 uur te Ter Aar (kopie in archief).
3.
Johannes (zie VIIIk).
4.
Albertus (zie VIIIl).
5.
Anthony (zie VIIIm).
6.
Willem Frederik (zie VIIIn).
7.
Adriana Elisabeth, geboren op 30‑11‑1839 om 18.00 uur te Ter Aar.

VIIq
Philippus VUIJK, geboren 1758, gedoopt (Ned.Herv.) op 01‑10‑1758 te Boskoop, overleden op 31‑01‑1799 te Leerdam. Streekarchief Rijnlands Midden (14-1-2008)
protocollen Nieuwveen 1788-1793:
inv.18 blz.47, d.d.6-10-1788:
De kerkenraad van Nieuwveen, geautoriseerd door de schepenen van Nieuwveen, verkoopt aan Leendert Spruijtenburg en Klaas Lammens, beiden van Nieuwveen, een huis, schuur en erf achter de kerk in de Achterdijkse polder, verongeld het huis nr. 71 met 18 stuivers, het erf voor 100 roeden, belend ten oosten de Schootdijk, ten zuiden Phlippus Vuijk, ten westen de Bruggevaart en ten noorden Mr. N.A. Romswinckel. Laatste opdrachtbrieven van 16-03-1770 en 01-02-1780. Koopsom 95 gulden.
 
inv.nr.87 d.d.25-4-1799:
Philippus Vuijk te Nieuwveen verkoopt aan het Gemeneland, ten behoeve van de Nieuwkoopse Droogmakerij, een stuk land en appelboomgaard in de Achterdijkse polder tussen het dorp en de Poel, waarop de korenmolen van Nieuwveen staat, groot 836 roeden. Laatste opdrachtbrief d.d. 12-01-1787. Koopsom 501 gulden 12 stuivers.
 
inv.19,blz.157,d.d.30-9-1801:
inhoud Philippus Vuijk te Nieuwveen draagt over aan het Gemeneland, ten behoeve van de Nieuwkoopse Droogmakerij, 370 roeden land in de Poel naast het Molenstuk. Koopsom 240 gulden 10 stuivers.
 
inv.nr.19, blz.158v, d.d.30-9-1801:
Cornelis Clant junior, penningmeester van de Nieuwkoopse Droogmakerij, draagt over aan Philippus Vuijk 23 vierkante roeden dijkgrond tussen het dorp Nieuwveen en het Leenweer, verongeld voor 23 roeden, door de koper bestemd voor de bouw van zijn huis en korenmolen. Koopsom 14 gulden 19 stuivers.
 
inv.nr.19, blz.175, d.d.30-5-1802:
Cornelis Clant junior, schout met procuratie van Philippus Vuijk, korenmolenaar te Nieuwveen, verkoopt aan Hermanus Boet, wonend in het Haagje bij Breda en Anthonie van Straaten te Nieuwveen, beiden 's lands aannemer, ieder voor de helft, een in 1800 nieuw gebouwde zeskanten korenmolen, staande op een balie, genaamd "het Fortuin", zijnde de korenmolen van Nieuwveen, Zevenhoven en Noorden, gebouwd op een woonhuis met twee verdiepingen, voorzien van zowel boven als beneden met zeven vertrekken allen met schuiframen, voorts een ruime en dichte kelder, met er naast een grote loods met haardstede, in het Oosteinde op de Ringdijk van de Nieuwkoopse Droogmakerij, verongeld de molen voor 18 gulden, het huis voor 1 morgen 7 stuivers, tevens gereedschappen als takel, vier molenzeilen, acht of negen billen. Belast met een windgeld van 1 gulden 10 stuivers. Koopsom 8000 gulden.
vervolg a folio 177. 30-05-1802. Schuldbrief van vorige koop bedraagt 1000 gulden. Geroijeerd d.d. 05-04-1805.
Zoon van Aart Philipszn VUYK (zie VIh) en Grietje TROMPERT.
Gehuwd voor de kerk op 20‑01‑1793 te Boskoop (Ned.Herv.) met Ariaentje JONGENEEL.
Uit dit huwelijk:
1.
Grietje (zie VIIIo).

VIIr
Jan VUYK, graanhandelaar/koopman, geboren 1764, gedoopt (Ned.Herv.) op 11‑03‑1764 te Boskoop, overleden op 10‑03‑1828 te Boskoop, overlijdensadvertentie in archief. Zoon van Aart Philipszn VUYK (zie VIh) en Grietje TROMPERT.
Gehuwd voor de kerk op 29‑08‑1790 te Boskoop (Ned.Herv.) met Antje Dirksdr van WILGEN, geboren circa 1770, overleden op 22‑04‑1848 te Boskoop.
Uit dit huwelijk:
1.
Aart, geboren 1791, gedoopt (Ned.Herv.) op 06‑11‑1791 te Boskoop.
2.
Ariaantje, geboren febr. 1793, gedoopt (Ned.Herv.) op 10‑02‑1793 te Boskoop, overleden op 29‑06‑1819 te Boskoop (advertentie in archief).
Gehuwd op 16‑07‑1817 te Boskoop (kopie akte en advertentie in archief) met Jan HOOFTMAN TZN. Geboren circa 1798 te Zwammerdam.
3.
Anthony, geboren okt. 1795, gedoopt (Ned.Herv.) op 17‑10‑1795 te Boskoop.
4.
Grietje, geboren op 29‑10‑1812 te Boskoop, overleden op 31‑05‑1870 te Boskoop op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 08‑10‑1833 te Boskoop met Jan HOOFTMAN, 18 jaar oud, geboren op 05‑02‑1815 te Boskoop, zoon van Teuni HOOFTMAN en Catharina Johanna van RHEE.

VIIs
Adrianus VUIJK, gedoopt (Ned.Herv.) op 04‑05‑1766 te Boskoop, overleden op 23‑07‑1844 te Reeuwijk op 78-jarige leeftijd, zoon van Aart Philipszn VUYK (zie VIh) en Grietje TROMPERT.
Gehuwd op 54-jarige leeftijd op 08‑02‑1821 te Boskoop. Echtgenote is Christina BOON, dochter van Adrianus BOON en Ariaantje OOSTHOEK.
Uit dit huwelijk:
1.
Aart (zie VIIIp).
2.
Grietje (zie VIIIq).
3.
Adriana, geboren op 22‑04‑1826 te Boskoop, overleden op 26‑09‑1829 te Boskoop op 3-jarige leeftijd.
4.
Adrianus, geboren op 08‑06‑1828 te Boskoop.
5.
Adriana (Vuyk) (zie VIIIr).
6.
Maria, geboren op 10‑11‑1832 te Boskoop, overleden op 20‑01‑1864 te Boskoop op 31-jarige leeftijd.
7.
Adrianus, geboren op 08‑05‑1836 te Boskoop, overleden op 24‑07‑1849 te Reeuwijk op 13-jarige leeftijd.

VIIt
Cornelia VUYK, geboren 1770, gedoopt (Ned.Herv.) op 01‑07‑1770 te Boskoop, overleden voor 1827 te Boskoop, dochter van Aart Philipszn VUYK (zie VIh) en Grietje TROMPERT.
Ondertrouwd op 27‑07‑1798 te Boskoop, gehuwd voor de kerk op 27‑07‑1798 te Boskoop met Teunis van WILGE JAC.ZN, 26 jaar oud, boomkweker te Boskoop, gedoopt op 01‑03‑1772 te Boskoop, overleden op 08‑09‑1859 te Boskoop op 87-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacob van WILGEN, boomkweker, geboren 1799 te oskoop.
2.
Grietje van WILGEN, geboren te Boskoop, overleden op 11‑11‑1875 te Geertruidenberg.

VIIIa
Dirk Cornelisz VUIJK, jm wonende te Langerak, gedoopt (Ned.Herv.) op 19‑10‑1777 te Langerak, overleden op 08‑06‑1853 te Langerak op 75-jarige leeftijd (kopie in archief). Zoon van Cornelis Dirkszn VUIJK (zie VIIc) en Maria Jacobs VERBURG.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 07‑11‑1802 te Lopik met Jannigje BOSCH, 21 jaar oud, jd won. te Lopik, gedoopt (Ned.Herv.) op 04‑03‑1781 te Lopik (getuige(n): Cornelia Oskamp geb. Jaarsveld (grootmoeder van het kind)), overleden op 18‑12‑1871 te Langerak op 90-jarige leeftijd, dochter van Floris BOSCH en Elisabeth OSKAMP.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Dirksen (zie IXa).
2.
Elisabeth Dirksen, geboren op 10‑08‑1805 te Langerak, gedoopt (Ned.Herv.) op 18‑08‑1805 te Langerak (zie dopen Langerak in archief), overleden op 21‑08‑1814 om 22 uur te Langerak op 9-jarige leeftijd.
3.
Cornelis, gedoopt (Ned.Herv.) op 20‑10‑1809 te Langerak (zie dopen Langerak in archief).
4.
Marrigje Dirksen, geboren op 23‑09‑1812 te Langerak, gedoopt (Ned.Herv.) op 20‑10‑1812 te Langerak (zie dopen Langerak in archief).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 19‑02‑1832 te Langerak (kopie in archief) met Jacobus van LOMWEL, 29 jaar oud, bouwman, geboren op 20‑12‑1802 te Ameide, zoon van Jacob van LOMWEL en Annigje BART.
5.
Cornelis Dirksen (zie IXb).
6.
Elisabeth Dirksen, geboren op 31‑05‑1817 te Langerak, gedoopt (Ned.Herv.) op 17‑05‑1818 te Langerak (zie dopen Langerak in archief), overleden op 12‑10‑1850 te Langerak op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 07‑06‑1850 te Langerak (kopie in archief) met Pieter Johannes PERK, grutter, geboren 1821 te Ameide, zoon van Arie PERK en Heiltje EIJZERMAN.

VIIIb
Jan VUIJK, geboren op 02‑07‑1826 te Goudriaan, overleden op 17‑02‑1903 te Giessen-Nieuwkerk op 76-jarige leeftijd. Bron: e-mail Gert-Jan Vuijk, 6-2-2006, stamreeks tot Gerrit Jan Vuijk 1948, zoon van Willem Jansz VUIJK (zie VIIg) en Dirkje BRAND.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21‑10‑1847 te Streefkerk (kopie in archief) met Magcheltje KIJKUIT, 20 jaar oud, geboren op 23‑09‑1827 te Streefkerk. Op de geboorteakte wordt haar voornaam geschreven met gch, later met gg. Overleden op 12‑11‑1914 te Giessen Nieuwkerk op 87-jarige leeftijd, dochter van Leendert KIJKUIT en Geertje HOLLEMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem, geboren op 08‑01‑1848 te Peursum, overleden op 26‑06‑1849 te Peursum op 1-jarige leeftijd (kopie in archief).
2.
Willem (zie IXc).
3.
Leendert (zie IXd).
4.
Dirkje (zie IXe).
5.
Cornelis (zie IXf).
6.
Geertje, geboren 1864 te Giessen-Nieuwkerk, overleden op 16‑07‑1865 te Giessen-Nieuwkerk.
7.
Geertje (zie IXg).
8.
Marrigje, geboren op 29‑05‑1867 te Giessen-Nieuwkerk, overleden op 03‑03‑1930 te Giessen-Noeiwkerk op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 26‑04‑1907 te Giessen-Nieuwkerk. Genlias(kopie in archief) met Teunis KAMPSTEEG, 47 jaar oud, geboren op 06‑03‑1860 te Giessen Nieuwkerk, overleden op 30‑12‑1931 te Arnhem op 71-jarige leeftijd, zoon van Paulus KAMPSTEEG en Willigje VERHEK.
9.
Teuntje, geboren op 31‑12‑1874 te Giessen-Nieuwkerk.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 16‑09‑1904 te Groot-Ammers (kopie in archief) met Willem de GROOT, geboren circa 1870 te Noordeloos, zoon van Adriaan de GROOT en Aartje BLOKLAND.
10.
Geertje, geboren op 01‑03‑1896 te Giessen-Nieuwkerk.

VIIIc
Maria VUIJK, geboren op 17‑06‑1827 te Goudriaan, dochter van Willem Jansz VUIJK (zie VIIg) en Dirkje BRAND.
Samenwonend (1) sept.1844 te Giessen-Nieuwkerk met NN.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 11‑11‑1859 te Guiessen-Nieuwkerk. Genlias(kopie in archief) met Hendrik SCHAAIJ, 32 jaar oud, geboren op 16‑02‑1827 te Noordeloos, zoon van Dirk SCHAAIJ en Dirkje BRAND.
Uit de eerste relatie:
1.
Kornelia VUIJK, geboren op 28‑06‑1845 te Giessen-Nieuwkerk, overleden op 27‑10‑1845 te Giessen-Nieuwkerk, 121 dagen oud.
2.
Cornelis VUIJK, geboren op 09‑01‑1856 te Giessen-Nieuwkerk, overleden op 18‑04‑1857 te Giessen-Nieuwkerk op 1-jarige leeftijd.

VIIId
Cornelis Albertuszn VUIJK, timmerman, geboren circa 1798 te Ter Aar, zoon van Albertus VUIJK (Vuyk) (zie VIIk) en Johanna (Jannetje) LANGHOUT (Langhout), brooodbakster (1838).
Gehuwd (1) voor 1855 met Helena RUIS (Ruijs), geboren voor 1805, overleden op 27‑06‑1855 te Ter Aar.
Gehuwd (2) op 26‑11‑1857 te Nieuwkoop met Marijtje VERDAM, geboren circa 1797, dochter van Hendrik VERDAM en Cornelia van CLIET. {Zij was eerder gehuwd voor 1855 met Rijnier BLIJLEVEN, overleden voor 1856.}
Uit het eerste huwelijk:
1.
Gerard, geboren op 29‑05‑1821 te Ter Aar.
2.
Jannetje, geboren op 26‑08‑1822 te Ter Aar.
3.
Martinus, geboren op 18‑11‑1823 om 04.00 uur te Ter Aar, overleden voor 1825.
4.
Martinus, geboren op 13‑04‑1825 om 16.30 uur te Ter Aar.
5.
Francine, geboren 1827 te Rijnsaterwoude, overleden op 06‑08‑1827 te Rijnsaterswoude.
6.
Albertus, geboren 1830 te Rijnsaterswoude, overleden op 27‑10‑1830 te Rijnsaterswoude.
7.
Francine, geboren 1830 te Rijnsaterswoude, overleden op 20‑04‑1831 te Rijnsaterswoude.
8.
Francina, geboren op 12‑12‑1831 te Ter Aar.

VIIIe
Jan VUIJK (Vuyk), broodbakker te Alkemade (1855), geboren circa 1800, overleden op 15‑10‑1866 te Alkemade, zoon van Albertus VUIJK (Vuyk) (zie VIIk) en Johanna (Jannetje) LANGHOUT (Langhout), brooodbakster (1838).
Gehuwd op 10‑12‑1829 te Alkemade met Pietertje van AMERONGEN, geboren circa 1811, overleden op 01‑02‑1858 te Alkemade, dochter van Jacob van AMERONGEN en Angenita MULDER.
Uit dit huwelijk:
1.
Albert (zie IXh).
2.
Jacob (zie IXi).
3.
Agnieta, geboren op 27‑01‑1835 te Alkemade, overleden op 15‑03‑1835 te Alkemade, 47 dagen oud.
4.
Agnieta, geboren op 15‑08‑1836 te Alkemade, overleden op 11‑08‑1848 te Alkemade op 11-jarige leeftijd.
5.
Cornelis (zie IXj).
6.
Evert, geboren op 17‑07‑1841 te Alkemade, overleden op 29‑07‑1844 te Alkemade op 3-jarige leeftijd.
7.
Jan, geboren op 16‑01‑1843 te Alkemade, overleden op 29‑04‑1843 te Alkemade, 103 dagen oud.
8.
Jan, geboren op 14‑03‑1844 te Alkemade, overleden op 01‑09‑1844 te Alkemade, 171 dagen oud.
9.
Evert, geboren op 08‑09‑1845 te Alkemade, overleden op 03‑01‑1846 te Alkemade, 117 dagen oud.
10.
Evert, geboren op 28‑03‑1847 te Alkemade, overleden op 05‑03‑1860 te Alkemade op 12-jarige leeftijd.
11.
Jan, geboren op 02‑07‑1848 te Alkemade, overleden op 03‑01‑1849 te Alkemade, 185 dagen oud.
12.
Philippus, geboren op 24‑02‑1850 te Alkemade, overleden op 06‑07‑1851 te Alkemade op 1-jarige leeftijd.
13.
Agnieta Johanna, geboren op 04‑04‑1852 te Alkemade, overleden op 11‑01‑1915 te Vrijenban (Gem.Delft) op 62-jarige leeftijd, wonende te Leimuiden. Ook akte te Leimuiden, d.d.13-1-1915 nr. 1.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 18‑10‑1871 te Alkemade met Jan van WIERINGEN, geboren circa 1842, zoon van Karel van WIERINGEN en Klazina van STAVEREN.

VIIIf
Philippus VUIJK, kruier (1838), geboren circa 1806, overleden op 31‑12‑1848 te Vinkeveen en Waverveen, zoon van Albertus VUIJK (Vuyk) (zie VIIk) en Johanna (Jannetje) LANGHOUT (Langhout), brooodbakster (1838).
Gehuwd (1) voor 1833 met Adriana BRUNT, geboren voor 1812, overleden voor 1838.
Gehuwd (2) op 12‑09‑1838 te Amsterdam met Wilhelmina Maria DWARS, koffie-neringhoudster (1838), geboren voor 1820, weduwe van Ulrich Pieter Heupeman.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Albertus, geboren op 05‑02‑1832 te Aarlanderveen, overleden op 24‑02‑1832 te Aarlanderveen, 19 dagen oud.
2.
Dirk, geboren op 05‑05‑1836 te Ter Aar.
Uit het tweede huwelijk:
3.
4.
Jannetje (zie IXl).

VIIIg
Geertruida VUIJK, geboren op 02‑03‑1812 om 15.00 uur te Ter Aar, overleden op 13‑03‑1885 om 19.00 uur te Nieuwveen op 73-jarige leeftijd, dochter van Albertus VUIJK (Vuyk) (zie VIIk) en Johanna (Jannetje) LANGHOUT (Langhout), brooodbakster (1838).
Gehuwd voor 1813 met Nicolaas ZEKVELD, geboren op 19‑01‑1808 te Alphen, overleden op 19‑07‑1849 om 17.00 uur te Nieuwveen op 41-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Albertus, geboren jan.1834, overleden op 12‑03‑1834 om 22.00 uur te Nieuwveen.
2.
Anna, geboren aug.1835 te Nieuwveen, overleden op 04‑11‑1835 om 01.00 uur te Nieuwveen.
3.
Albertus, geboren febr. 1837 te Nieuwveen, overleden op 24‑08‑1916 om 19.00 uur te Nieuwveen.
4.
Anna, geboren 1840 te Nieuwveen, overleden op 29‑12‑1842 om 05.00 uur te Nieuwveen.
5.
Johanna, geboren circa 1842 te Nieuwveen, overleden op 24‑01‑1936 te Arnhem.
6.
Teunis, melkboer, geboren okt.1844 te Nieuwveen, overleden op 15‑02‑1922 om 08.00 uur te Nieuwveen.
7.
Klaas, geboren jan.1846 te Nieuwveen, overleden op 21‑08‑1846 om 12.00 uur te Nieuwveen.
8.
Nicolaas, geboren op 12‑09‑1847 te Nieuwveen, overleden op 21‑07‑1849 om 23.00 uur te Nieuwveen op 1-jarige leeftijd.
9.
Clazina Geertruida, geboren circa 1850.

VIIIh
Albertus VUIJK (Vuijck), timmermansknecht te Nieuwveen (1840), geboren op 16‑04‑1815 om 21.00 uur te ter Aar, overleden op 01‑05‑1899 te Wilnis op 84-jarige leeftijd, zoon van Albertus VUIJK (Vuyk) (zie VIIk) en Johanna (Jannetje) LANGHOUT (Langhout), brooodbakster (1838).
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 18‑11‑1840 te Nieuwveen met Petronella VUIJK, 24 jaar oud, geboren op 26‑11‑1815 te Woerden, overleden op 22‑11‑1840 om 12.00 uur te Nieuwveen op 24-jarige leeftijd, dochter van Jan VUIJK, broodbakker, en Nelletje BEZUIJEN (Besuijen).
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 20‑12‑1845 te Loosdrecht met Trijntje POST, 22 jaar oud, geboren op 26‑09‑1823 te Loosdrecht, gedoopt op 19‑10‑1823 te Loosdrecht, dochter van Jacob POST (Pos) en Trijntje SPIJKER.
Uit het eerste huwelijk:
1.
levenloze zoon, geboren op 21‑11‑1840 te Nieuwveen, overleden op 21‑11‑1840 om 15.00 uur te Nieuwveen, 0 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
2.
3.
Jacob (zie IXn).
4.
Albertus (zie IXo).
5.
Hendrikus, geboren circa 1852 te Mijdrecht, overleden op 16‑07‑1866 te Mijdrecht.
6.
Trijntje, geboren circa 1854 te Mijdrecht, overleden op 15‑07‑1866 te Mijdrecht.
7.
Jannetje (zie IXp).
8.
Cornelis Alberts (zie IXq).

VIIIi
Elisabeth Dirksdr VUIJK, geboren circa 1802 te Leimuiden, overleden op 05‑05‑1873 te Leimuiden, dochter van Dirk VUIJK (zie VIIm) en Klaasje KALSHOVEN.
Gehuwd op 20‑05‑1827 te Kalslagen met Jan van der VIJVER, geboren circa 1800 te Rijnsburg, zoon van Willem van der VIJVER en Jannetje Elisabeth de MARE.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis, geboren op 10‑03‑1834 te Leidmuiden.

VIIIj
Maartje VUIJK, geboren circa 1806 te Kalslagen, overleden op 19‑10‑1848 te Kalslagen, dochter van Dirk VUIJK (zie VIIm) en Klaasje KALSHOVEN.
Gehuwd op 02‑05‑1830 te Leimuiden met Gerrit LIESKADE, werkman, geboren 1805 te Leimuiden, zoon van Willem LIESKADE en Antje LELIJVELD. {Hij is later gehuwd op 02‑08‑1849 te Leimuiden met Jeuntje van 't RIET, geboren 1824 te Mijdrecht, dochter van Klaas van 't RIET en Pietertje VERHORST.}
Uit dit huwelijk:
1.
Dirk, zaagmolenaarsknecht, geboren circa 1831 te Kalslagen.
2.
Klaasje, geboren op 12‑10‑1837 om 08.30 uur te Kalslagen (aangifte door: Louwrens Moes en Jacob Guldemond), overleden op 14‑10‑1837 om 17.00 uur te Kalslagen, 2 dagen oud.
3.
levenloze zoon, geboren op 11‑12‑1838 om 22.30 uur te Kalslagen, overleden op 11‑12‑1838 om 22.30 uur te Kalslagen, 0 dagen oud.
4.
levenloze zoon, geboren op 19‑10‑1839 te Kalslagen, overleden op 19‑10‑1839 te Kalslagen, 0 dagen oud.
5.
levenloze zoon, geboren op 14‑09‑1840 om 05.00 uur te Kalslagen, overleden op 14‑09‑1840 om 05.00 uur te Kalslagen, 0 dagen oud.
6.
Klaasje, geboren op 09‑12‑1841 te Kalslagen, overleden op 21‑05‑1844 om 11.00 uur te Kalslagen op 2-jarige leeftijd.
7.
Willem, geboren op 14‑10‑1844 om 07.00 uur te Kalslagen.
8.
Klaasje, geboren op 30‑05‑1846 om 03.00 uur te Kalslagen (Vriesekoop), overleden op 15‑12‑1920 om 01.15 uur te Leiden op 74-jarige leeftijd.
9.
Cornelis, geboren op 17‑10‑1848 om 16.00 uur te Kalslagen, overleden op 18‑10‑1848 om 21.00 uur te Kalslagen, 1 dag oud.

VIIIk
Johannes VUIJK, smid, geboren op 08‑04‑1826 te Ter Aar, overleden op 04‑12‑1868 te Zwammerdam op 42-jarige leeftijd, zoon van Jan VUIJK (zie VIIp) en Ariaantje (Adriana) ZUIDHOORN (Zuidhorn), bouwvrouw.
Gehuwd voor 1866 met Catharina van STAVEREN, geboren voor 1845, overleden voor 1887.
Uit dit huwelijk:
1.
Nicolaas (zie IXr).
2.
Adriana, geboren op 03‑07‑1865 te Zwammerdam, overleden op 08‑05‑1929 te Zwammerdam op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08‑09‑1887 te Woubrugge met Willem BOOT, geboren circa 1855 te Woubrugge, overleden op 27‑02‑1932 om 06.15 uur te Schiedam, akte in archief. Zoon van Willem BOOT en Cornelia ROEST.

VIIIl
Albertus VUIJK, geboren op 18‑02‑1828 te Ter Aar (Z-H), overleden op 13‑05‑1904 te Ter Aar op 76-jarige leeftijd, zoon van Jan VUIJK (zie VIIp) en Ariaantje (Adriana) ZUIDHOORN (Zuidhorn), bouwvrouw.
Gehuwd (1) op 33-jarige leeftijd op 27‑09‑1861 te Ter Aar (Z-H) met Annigje RIJLAARSDAM, 26 jaar oud, geboren op 24‑03‑1835 te Zevenhoven, overleden op 01‑01‑1875 te Ter Aar op 39-jarige leeftijd, bron: http://www.willemmarkus.nl/kstekst.htm, dochter van Cornelis Pieterse RIJLAARSDAM en Grietje BRANDT, bron: http://www.oudsoetermeer.nl/gwz/rijlaarspieter.doc (13-1-2008).
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 17‑12‑1875 te Ter Aar met Aantje van VLIET, 29 jaar oud, geboren op 14‑03‑1846 te Nieuwkoop, overleden op 23‑06‑1927 te Ter Aar op 81-jarige leeftijd, bron: http://www.willemmarkus.nl/kstekst.htm.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jan (Vuyk) (zie IXs).
2.
Adriana Elisabeth (zie IXt).
3.
Cornelis, geboren op 30‑06‑1864 te Ter Aar.
4.
Grietje (zie IXu).
5.
Johanna Annigje (zie IXv).
Uit het tweede huwelijk:
6.
Johannes (zie IXw).
7.
Albertus (zie IXx).

VIIIm
Anthony VUIJK, timmermansknecht, geboren op 10‑09‑1830 te Ter Aar, zoon van Jan VUIJK (zie VIIp) en Ariaantje (Adriana) ZUIDHOORN (Zuidhorn), bouwvrouw.
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 06‑07‑1876 te Leimuiden met Neeltje HARTOG, geboren circa 1841 te Aarlanderveen, dochter van Frans HARTOG, watermolenaar te Leimuiden, en Johanna MAAT.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriana, geboren op 22‑10‑1877 te Ter Aar.
2.
Johanna Adriana, geboren op 02‑07‑1879 te Ter Aar.
3.
Francina, geboren op 29‑07‑1880 te Ter Aar.
Gehuwd 1905 te ter Aar met Reinier TREUR SR, geboren circa 1880.

VIIIn
Willem Frederik VUIJK, geboren op 12‑01‑1836 om 02.00 uur te Ter Aar, zoon van Jan VUIJK (zie VIIp) en Ariaantje (Adriana) ZUIDHOORN (Zuidhorn), bouwvrouw.
Gehuwd voor 1880 met Adriana Cornelia CORNOELJE, geboren voor 1860.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriana Johanna (zie IXy).
2.
Elisabeth Antje, geboren op 27‑07‑1881 te Ter Aar.

VIIIo
Grietje VUIJK, geboren 1794, gedoopt (Ned.Herv.) op 15‑02‑1794 te Boskoop, dochter van Philippus VUIJK (zie VIIq) en Ariaentje JONGENEEL.
Samenwonend (1) dec.1817.
Gehuwd (2) op 19‑11‑1818 te Boskoop met Jan SWART, 31 jaar oud, geboren op 01‑04‑1787 te Waddinxveen.
Uit de eerste relatie:
1.

VIIIp
Aart VUIJK, geboren op 24‑03‑1822 te Boskoop, overleden op 08‑01‑1911 te Boskoop op 88-jarige leeftijd, zoon van Adrianus VUIJK (zie VIIs) en Christina BOON.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 07‑09‑1843 te Boskoop met Neeltje HOOFTMAN, geboren voor 1823, overleden op 31‑12‑1888 te Boskoop, dochter van Teunis HOOFTMAN en Christina BOON.
Uit dit huwelijk:
1.
Adrianus (zie IXaa).
2.
Catharina Johanna, geboren op 18‑11‑1845 te Maasland, overleden op 30‑01‑1846 te Maasland, 73 dagen oud.
3.
Catharina Johanna, geboren op 02‑01‑1847 te Maasland, overleden op 29‑09‑1848 te Reeuwijk op 1-jarige leeftijd.
4.
Teunis, geboren op 09‑04‑1849 te Boskoop.
5.
Teunis (zie IXab).
6.
Christina, geboren op 03‑01‑1854 te Boskoop, overleden op 14‑03‑1893 te Boskoop op 39-jarige leeftijd.
7.
Catharina Johanna, geboren op 17‑09‑1856 te Boskoop.
8.
Jan (zie IXac).
9.
Cornelis (zie IXad).
10.
Pieter, geboren op 11‑06‑1864 te Boskoop, overleden op 07‑04‑1865 te Boskoop, 300 dagen oud.
11.
Catharina Johanna (zie IXae).

VIIIq
Grietje VUIJK, geboren op 26‑12‑1823 te Boskoop, overleden op 01‑11‑1864 te Boskoop op 40-jarige leeftijd, dochter van Adrianus VUIJK (zie VIIs) en Christina BOON.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28‑04‑1846 te Boskoop met Jan Roelofs van REEN, 23 jaar oud, schipper, geboren op 25‑04‑1823 te Nijehaske (Heerenveen), overleden op 14‑12‑1874 te Middelburg op 51-jarige leeftijd (kopie in archief). bij zijn overlijden woonde hij te Boskoop waar zijn 2 vrouwen en zijn moder ook zijn overleden. Zijn vader overleed te Middelburg. Zoon van Roelof Hendrikus van REEN en Martjen Albers PROPSTRA. {Hij is later gehuwd op 42-jarige leeftijd op 06‑12‑1865 te Boskoop met Adriana VUIJK (Vuyk), 35 jaar oud (zie VIIIr).}
Uit dit huwelijk:
1.
Martje, geboren circa 1852 te Boskoop, overleden op 14‑08‑1901 te Middelburg (kopie in archief).
Gehuwd op 08‑01‑1873 te Veere (kopie in archief). Echtgenoot is Pieter Johannes JANSSENS, geboren circa 1846 te IJzendijk, zoon van Pieter Johannes JANSSENS en Maria Theresia MODDE.
2.
Christina Maria, geboren circa 1854 te Boskoop.
Gehuwd op 30‑04‑1881 te Middelburg met Herman PIETERMAN, geboren circa 1856 te Kieldrecht.
3.
Adrianus, geboren circa 1858 te Noord Waddinxveen.
4.
Hendrik Albertus, geboren op 17‑01‑1860 te Middelburg ((kopie in archief) akte in archief).
5.
Trijntje, geboren op 13‑09‑1862 te Lemsterland (Fr.).

VIIIr
Adriana VUIJK (Vuyk), geboren op 05‑05‑1830 te Boskoop, overleden op 28‑06‑1867 te Boskoop op 37-jarige leeftijd, dochter van Adrianus VUIJK (zie VIIs) en Christina BOON.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 06‑05‑1852 te Boskoop met Cornelis van GROOS, 24 jaar oud, geboren op 23‑06‑1827 te Boskoop, zoon van Jacob van GROOS en Grietje KOSTER.
Samenwonend (2) voor 1860 met NN.
Gehuwd (3) op 35-jarige leeftijd op 06‑12‑1865 te Boskoop met Jan Roelofs van REEN, 42 jaar oud, schipper, geboren op 25‑04‑1823 te Nijehaske (Heerenveen), overleden op 14‑12‑1874 te Middelburg op 51-jarige leeftijd (kopie in archief). bij zijn overlijden woonde hij te Boskoop waar zijn 2 vrouwen en zijn moder ook zijn overleden. Zijn vader overleed te Middelburg. Zoon van Roelof Hendrikus van REEN en Martjen Albers PROPSTRA. {Hij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28‑04‑1846 te Boskoop met Grietje VUIJK, 22 jaar oud (zie VIIIq).}
Uit de tweede relatie:
1.
Johannes Adriaan VUIJK, geboren 1859 te Gouda, overleden op 02‑06‑1864 te Boskoop.
Uit het derde huwelijk:
2.
Grietje, geboren op 01‑10‑1866 te Sloten (Fr.), overleden op 24‑08‑1867 te Breskens, 327 dagen oud (kopie in archief).

IXa
Maria Dirksen VUIJK, geboren op 30‑10‑1803 te Hoornaar, gedoopt (Ned.Herv.) op 04‑12‑1803 te Langerak. Door ziekte van de vader is de doop zo lang uitgesteld. (zie dopen Langerak in archief), overleden op 03‑01‑1892 te Peursum op 88-jarige leeftijd, dochter van Dirk Cornelisz VUIJK (zie VIIIa) en Jannigje BOSCH, jd won. te Lopik.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 07‑09‑1823 te Langerak (kopie in archief) met Jan AANEN, bouwman, geboren 1801 te Hoornaar, overleden voor 1893, zoon van Arie AANEN en Jannigje GELDERBLOM.
Uit dit huwelijk:
1.
Arie, geboren op 06‑03‑1824 te Langerak, gedoopt (Ned.Herv.) op 11‑08‑1824 te Langerak (zie dopen Langerak in archief).
2.
Dirk, geboren op 25‑04‑1827 te Neder-Slingeland.

IXb
Cornelis Dirksen VUIJK, bouwman, geboren op 18‑08‑1816 te Langerak, gedoopt (Ned.Herv.) op 25‑09‑1816 te Langerak (zie dopen Langerak in archief), overleden op 22‑01‑1893 te Langerak op 76-jarige leeftijd, begraven op 26‑01‑1893 te Ameide, zoon van Dirk Cornelisz VUIJK (zie VIIIa) en Jannigje BOSCH, jd won. te Lopik.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 05‑05‑1849 te Ameide met Lijsje de JONGH, 23 jaar oud, geboren op 24‑09‑1825 te Ameide, overleden op 08‑08‑1889 te Langerak op 63-jarige leeftijd, dochter van Cornelis de JONGH en Anna uit den BOGAARD.
Uit dit huwelijk:
1.
Dirk (zie Xa).
2.
Elizabeth (zie Xb).
3.
Anna, geboren op 14‑03‑1856 te Langerak, gedoopt (Ned.Herv.) op 30‑03‑1856 te Langerak (zie dopen Langerak in archief), overleden op 25‑07‑1856 te Langerak, 133 dagen oud.
4.
Anna Geertruida (zie Xc).

IXc
Willem VUIJK, kantoorbediende, agent, inspecteur ener levensverzekeringsmij, geboren op 15‑11‑1850 te Peursum, overleden op 01‑05‑1931 te Giessen Nieuwkerk op 80-jarige leeftijd. Was ook werkzaam bij de HYSM, voorlopers van de NS. Vooraf was hij koopman, daar respectievelijk arbeider (1883) en wisselwachter (1883-1890). Beëdigd op 24-10-1883. Op 17-4-1903 niet eervol ontslagen wegens dienstweigering. (kopie personeelskaart nr. 313 en gezinskaart in archief). Zoon van Jan VUIJK (zie VIIIb) en Magcheltje KIJKUIT.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18‑08‑1876 te Molenaarsgraaf met Adriana TRAPMAN, 23 jaar oud, geboren op 09‑03‑1853, overleden voor 1912, dochter van Hendrik TRAPMAN en Cornelia HOEFLAAK.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan (zie Xd).
2.
Hendrik, geboren op 12‑10‑1879 te Giessen-Nieuwkerk, overleden op 01‑01‑1880 te Giessendam, 81 dagen oud.
3.
Cornelia (Corrie), geboren op 01‑11‑1880 te Giessendam.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 29‑07‑1909 te Amsterdam met Johannes Nicolaas (Jo) BRANDENBURG, toneelspeler, geboren circa 1878 te 's-Gravenhage, zoon van Johannes Nicolaas BRANDENBURG, typograaf, en Cornelia van den HAMER.
4.
Magcheltje, modiste, geboren op 04‑03‑1883 te Giessendam.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 25‑07‑1912 te Amsterdam (kopie in archief) met Willem Johannes van BILDERBEEK, kantoorbediende, geboren circa 1884 te Amsterdam, zoon van Bernardus van BILDERBEEK en Wilhelmina Christina TAPPE.
6.
Hendrik, geboren op 12‑06‑1888 te Rotterdam, overleden op 17‑04‑1890 te Rotterdam op 1-jarige leeftijd.
7.
Hendrik, kantoorbediende, geboren op 10‑01‑1891 te Rotterdam, overleden op 03‑06‑1967 te Eindhoven op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 07‑07‑1921 te Amsterdam met Josephine Adriana Karolina (Fien) DILS, 30 jaar oud, geboren op 13‑11‑1890 te Schiedam, overleden na 1966, dochter van Joseph Hubert DILS en Catharina Bernardina HENDRIKSEN.
8.
Willempje Adriana (Mies), geboren op 25‑09‑1892 te Rotterdam, overleden op 10‑06‑1952 te Hilversum op 59-jarige leeftijd.
9.
Adriana Wilhelmina (Jeanne), kantoorbediende, geboren op 02‑07‑1894 te Rotterdam, overleden op 09‑06‑1979 te Amstelveen op 84-jarige leeftijd, persoonskaart in archief.
Gehuwd op 51-jarige leeftijd op 18‑07‑1945 te Amstelveen met Abraham (Bram) RABBIE, 43 jaar oud, geboren op 20‑08‑1901 te Amsterdam, overleden op 01‑09‑1971 te Amsterdam op 70-jarige leeftijd.

IXd
Leendert VUIJK, van 1885 tot 1894 arbeider bij de HYSM (voorloper NS) te Breda. Geboren op 21‑05‑1854 te Giessen-Nieuwkerk, overleden op 28‑03‑1913 te Princenhage (N-Br.) op 58-jarige leeftijd (kopie in archief), op 13-1-1894 op eigen verzoek eervol ontslagen bij de HYSM. ((personeelskaart Vuijk en Vuyk in archief). Zoon van Jan VUIJK (zie VIIIb) en Magcheltje KIJKUIT.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26‑05‑1876 te Giessen-Nieuwkerk met Egberta de KUIJPER, 18 jaar oud, geboren op 23‑01‑1858 te Schelluinen, overleden op 18‑08‑1923 te Breda op 65-jarige leeftijd, dochter van Dirk de KUIJPER en Johanna van HOUWELINGEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan, geboren op 02‑11‑1876 te Giessen-Nieuwkerk, overleden op 04‑03‑1877 te Giessen-Nieuwkerk, 122 dagen oud.
2.
Maggeltje (zie Xf).
3.
Johanna (zie Xg).
4.
Jan, geboren op 15‑02‑1881 te Giessen-Nieuwkerk, overleden op 23‑04‑1881 te Giessen-Nieuwkerk, 67 dagen oud.
5.
Jan (zie Xh).
6.
Dirk (zie Xi).
7.
Willem, sigarenmaker, geboren op 22‑08‑1885 te Giessendam.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26‑05‑1911 te Princenhage (kopie in archief) met Wilhelmina OTTO, geboren voor 1891 te Terheijden, dochter van Johannes OTTO en Cornelia RIPMEESTER.
8.
Leendert, geboren op 01‑03‑1887 om 23.30 uur te Princenhagen ((kopie in archief)), overleden op 30‑06‑1887 te Princenhage (N-Br.), 121 dagen oud (kopie in archief)aktie in archief.
9.
Hendrika, geboren op 01‑05‑1888 om 21.30 uur te Princenhage ((kopie in archief)).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26‑06‑1911 te Princenhage (kopie in archief) met Theodorus Marinus Franciscus SIMONS, huisschilder, geboren voor 1891 te Breda, zoon van Martinus SIMONS en Johanna Maria van HOOIJDONK.
10.
Egberta, geboren op 31‑03‑1891 te Princenhage ((kopie in archief)).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 20‑01‑1911 te Princenhage (kopie in archief) met Jacobus de GRAUW, werkman, geboren circa 1889 te Pricenhage, zoon van Johannes de GRAUW, arbeider, en Anna Maria van BATENBURG.
11.
Leendert, geboren op 08‑11‑1892 te Pfrincenhage ((kopie in archief)), overleden op 30‑04‑1893 te Princenhage (N-Br.), 173 dagen oud (kopie in archief).
12.
Zijgje (zie Xj).

IXe
Dirkje VUIJK, geboren op 14‑10‑1857 te Giessen-Nieuwkerk, overleden op 04‑01‑1900 te Sliedrecht op 42-jarige leeftijd, dochter van Jan VUIJK (zie VIIIb) en Magcheltje KIJKUIT.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 17‑03‑1877 te Peursum met Maarten TIMMER, geboren circa 1853 te Giessendam, zoon van Kornelis TIMMER en Annigje van der LAAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia, geboren circa 1884 te Schelluinen.
2.
Cornelis, geboren circa 1889.
3.
Pietertje, geboren circa 1889.
4.
Janna Neeltje, geboren circa 1894 te Giessendam.

IXf
Cornelis VUIJK, arbeider/wisselwachter/wegarbeider bij de Spoorwegen (kopie in archief), geboren op 10‑07‑1862 te Giessen-Nieuwkerk, overleden op 05‑09‑1938 te Giessen-Nieuwkerk op 76-jarige leeftijd (advertentie in archief), begraven op 09‑09‑1938 te Giessenburg, Kerkweg, graf nr. 31 afd.R4-091, zoon van Jan VUIJK (zie VIIIb) en Magcheltje KIJKUIT.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26‑10‑1888 te Giessen-Nieuwkerk. Genlias(kopie in archief) met Annigje BRANDT, 20 jaar oud, geboren op 18‑07‑1868 te Giessen-Nieuwkerk, overleden op 18‑11‑1929 op 61-jarige leeftijd, begraven te Giessenburg, Kerkweg, graf 31, afd. R4-091, dochter van Jan BRANDT en Neeltje de KONING.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan (zie Xk).
2.
Jan, agent van politie, geboren op 19‑10‑1890 te Giessen-Nieuwkerk, kopie-gezinskaart in archief.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 22‑02‑1918 te Giessen-Nieuwkerk. Genlias(kopie in archief) met Eigje de KREIJ, 27 jaar oud, geboren op 19‑10‑1890 te Giessen-Nieuwkerk, dochter van Jan Cornelis de KREIJ en Gerrigje de GROOT.

IXg
Geertje VUIJK, geboren op 21‑07‑1865 te Giessen-Nieuwkerk, overleden op 29‑06‑1938 te Gorinchem op 72-jarige leeftijd, dochter van Jan VUIJK (zie VIIIb) en Magcheltje KIJKUIT.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 08‑12‑1893 te Giessen-Nieuwkerk. Genlias(kopie in archief) met Gijsbert STEK, 29 jaar oud, geboren op 30‑11‑1864 te Giessen-Nieuwkerk, zoon van Gerrit STEK en Adriaantje BLOODSHOOFD.
Uit dit huwelijk:
1.
Magcheltje, geboren circa 1897.

IXh
Albert VUIJK, broodbakker (1855), geboren op 28‑04‑1830 om 07.00 uur te Ter Aar, overleden op 06‑06‑1859 te Alkemade op 29-jarige leeftijd, zoon van Jan VUIJK (Vuyk) (zie VIIIe) en Pietertje van AMERONGEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10‑06‑1855 te Koudekerk met Magcheltje van der VELDEN, geboren circa 1830 te Koudekerk, dochter van Jacobus van der VELDEN, rietdekker, en Magcheltje van VEEN. {Zij is later gehuwd op 11‑11‑1860 te Oudshoorn met Simon van VLIET, broodbakker, geboren 1832 te Gouda.}
Uit dit huwelijk:
1.
Jan, geboren op 20‑03‑1856 te Alkemade, overleden op 01‑11‑1857 te Alkemade op 1-jarige leeftijd.
2.
Magdalena Petronella, geboren op 14‑02‑1859 te Alkemade.

IXi
Jacob VUIJK, geboren op 28‑01‑1833 te Alkemade, overleden op 09‑06‑1901 te Alkemade op 68-jarige leeftijd, zoon van Jan VUIJK (Vuyk) (zie VIIIe) en Pietertje van AMERONGEN.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 27‑03‑1872 te Alkemade met Antje EGGINK, geboren circa 1840, overleden op 19‑09‑1911 te Alkemade, dochter van Jan EGGINK en Antje van STAVEREN.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Albert (zie Xl).

IXj
Cornelis VUIJK, bakker, geboren op 20‑04‑1839 te Alkemade, overleden voor 1918, zoon van Jan VUIJK (Vuyk) (zie VIIIe) en Pietertje van AMERONGEN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24‑04‑1867 te Alkemade met Sietske van der VAART, 27 jaar oud, geboren op 08‑02‑1840 te Sloten, overleden op 18‑02‑1918 te Amsterdam op 78-jarige leeftijd, dochter van Johannes Wiebrens van der VAART en Janke Jans KLIJNSTRA.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Albert, geboren op 11‑05‑1868 te Alkemade, overleden op 22‑11‑1868 te Alkemade, 195 dagen oud.
2.
Janke, geboren op 04‑05‑1869 te Alkemade, overleden op 03‑07‑1870 te Alkemade op 1-jarige leeftijd.
3.
Pietertje, geboren op 11‑06‑1870 te Alkemade, overleden op 02‑11‑1870 te Alkemade, 144 dagen oud.
4.
Jan Albert (zie Xm).
5.
Janke Pietertje, geboren op 13‑03‑1873 te Haarlemmermeer, overleden op 29‑03‑1873 te Haarlemmermeer, 16 dagen oud.
6.
Johannes, geboren circa 1881 te Uithoorn, overleden op 06‑06‑1882 te Amsterdam.
7.
Cornelis Cornelisz, geboren op 20‑04‑1882 te Amsterdam.

IXk
Willemina Christina VUIJK, geboren circa 1839 te Amsterdam, dochter van Philippus VUIJK (zie VIIIf) en Wilhelmina Maria DWARS, koffie-neringhoudster (1838).
Gehuwd op 31‑03‑1869 te Amsterdam (kopie in archief) met Ferdinand SMIET, kruier, geboren circa 1836 te Amsterdam, weduwnaar van Willemina Jonkers. Zoon van Willem SMIET en Euphemia HEGGER.
Uit dit huwelijk:
1.
Alberdina, geboren circa 1878, overleden op 16‑06‑1948 te Bloemendaal.

IXl
Jannetje VUIJK, geboren op 15‑06‑1841 te Amsterdam, dochter van Philippus VUIJK (zie VIIIf) en Wilhelmina Maria DWARS, koffie-neringhoudster (1838).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 19‑07‑1865 te Amsterdam, gescheiden na 10 jaar op 22‑12‑1875 te Amsterdam van Engelbert van 't ZANDT, geboren circa 1828 te Voorst, zoon van Jan van 't ZANDT en Hendrika WISSINK.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 25‑10‑1876 te Nieuwer-Amstel met Gerrit BOOMGAARD, geboren circa 1836 te Landsmeer.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Alberdina van 't LANDT, geboren circa 1866.

IXm
Petronella Johanna VUIJK, geboren circa 1846 te Loosdrecht, overleden op 01‑02‑1908 te Wilnis, dochter van Albertus VUIJK (Vuijck) (zie VIIIh) en Trijntje POST.
Gehuwd op 23‑05‑1873 te Wilnis met Johannes VERHOEF, 24 jaar oud, geboren op 04‑12‑1848 te Mijdrecht, zoon van Johannes VERHOEF en Lena Aaltje RIJKENBERG.
Uit dit huwelijk:
1.
Lena Aaltje, geboren op 04‑06‑1874 te Wilnis, overleden op 23‑01‑1908 te Gouda op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 22‑12‑1893 te Wilnis (U) met Jan de JONG, geboren circa 1860 te Edam, zoon van Jan Nicolaaszoon de JONG en Antje Jansdochter GROOT.
2.
Trijntje, geboren op 30‑12‑1876 te Wilnis.
3.
Johannes, geboren op 12‑07‑1879 te Wilnis, overleden op 09‑10‑1913 te Ruwiel op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 24‑05‑1901 te Vinkeveen en Waverveen met Marrigje STOOF, dochter van Jan STOOF en Grita Clazina KLOOSTER.
4.
Johanna, geboren op 24‑06‑1885 te Wilnis, overleden op 11‑09‑1885 te Wilnis, 79 dagen oud.
5.
Albertus, geboren op 04‑06‑1887 te Wilnis.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 31‑01‑1912 te Utrecht, gescheiden na 19 jaar op 19‑10‑1931 te Rotterdam van Cornelia STUURMAN, geboren circa 1889 te Utrecht, dochter van Kasper STUURMAN en Johanna MOOK.

IXn
Jacob VUIJK, stuurman, geboren op 11‑01‑1849 te Alkemade. Komt voor in de militieregisters van Alkemade, zoon van Albertus VUIJK (Vuijck) (zie VIIIh) en Trijntje POST.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 25‑11‑1876 te Mijdrecht met Hermina van der VELDEN, 32 jaar oud, geboren op 30‑10‑1844 te Aarlanderveen, dochter van Lambertus van der VELDEN en Jannigje RIJNSBURGER. {Zij was eerder gehuwd vóór 1875, gescheiden vóór 1876 van Nicolaas HILDEBRAND, geboren voor 1850. Zij was eerder samenwonend 1876.}
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Petronella Adriana Catharina, geboren op 17‑01‑1881 te Sloten, overleden op 13‑01‑1979 te Amsterdam op 97-jarige leeftijd, persoonskaart in archief
.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 13‑12‑1899 te Amsterdam met Petrus Johannes Jacobus van UGGELEN, 22 jaar oud, schilder (1899), geboren op 12‑05‑1877 te Watergraafsmeer, overleden op 21‑01‑1951 te Amsterdam op 73-jarige leeftijd, zoon van Peter van UGGELEN, bakker (1899), en Alida BERMAN.
3.
Hendrika (zie Xo).

IXo
Albertus VUIJK, veehandelaar, geboren circa 1851 te Loosdrecht, zoon van Albertus VUIJK (Vuijck) (zie VIIIh) en Trijntje POST.
Gehuwd op 17‑05‑1878 te Mijdrecht met Adriana van DIJK, geboren circa 1853 te Haastrecht, dochter van Jan van DIJK en Annigje van WIJK.
Uit dit huwelijk:
1.
Antje (zie Xp).
2.
Albertus (zie Xq).

IXp
Jannetje VUIJK, geboren op 09‑03‑1859 te Amstelveen, overleden op 26‑10‑1940 te Wilnis op 81-jarige leeftijd, dochter van Albertus VUIJK (Vuijck) (zie VIIIh) en Trijntje POST.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 08‑06‑1888 te Wilnis met Daniël VIS, geboren circa 1864 te Wilnis, overleden voor 1941, zoon van Frederik VIS en Machteltje van LEEUWEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Machteltje, geboren jan.1889 te Baarn, overleden op 30‑05‑1889 te Breukelen-St. Pieters.
2.
Trijntje, geboren sept.1891 te Utrecht, overleden op 25‑12‑1891 te Utrecht.
3.
Machteltje, geboren circa 1893 te Baarn.
Gehuwd op 18‑12‑1914 te Wilnis met Mees SCHAAPHUIZEN, geboren circa 1879 te Wilnis, zoon van Hendrik SCHAAPHUIZEN en Neeltje LANGELAAR.

IXq
Cornelis Alberts VUIJK, geboren op 17‑02‑1865 te Mijdrecht, overleden op 10‑10‑1944 te Wilnis op 79-jarige leeftijd. Komt voor in de militieregisters van Mijdrecht. Zoon van Albertus VUIJK (Vuijck) (zie VIIIh) en Trijntje POST.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 15‑12‑1899 te Wilnis met Geertruida van SCHOONHOVEN, geboren circa 1875 te Ede, overleden op 13‑10‑1932 te Wilnis, dochter van Jan van SCHOONHOVEN en Geertje van DONKELAAR.
Uit dit huwelijk:
1.
Albertus, geboren op 12‑11‑1900 te Wilnis, overleden op 06‑02‑1950 te Wilnis op 49-jarige leeftijd, bron: familieadvertentie. Komt voor in de militieregisters van Wilnis.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 31‑10‑1929 te Vinkeveen en Waverveen met Johanna van VLIET, geboren circa 1904, overleden op 10‑01‑1994 te Tietjerk, begraven op 14‑01‑1994 te Wilnis, dochter van Klaas van VLIET en Marretje VERHOEK.

IXr
Nicolaas VUIJK, broodbakker, geboren op 18‑06‑1863 te Zwammerdam, zoon van Johannes VUIJK (zie VIIIk) en Catharina van STAVEREN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 03‑09‑1891 te Alphen (Z-H) met Antje NAGTEGAAL, geboren circa 1866 te Alphen, dochter van Harmanus NAGTEGAAL en Eelkjen Ebes de VRIES.
Uit dit huwelijk:
1.
Catharina Elida, geboren op 02‑11‑1892 te Ter Aar.
2.
Elida Catharina, geboren op 14‑09‑1894 te Ter Aar.
3.
Johannes, broodbakker, geboren op 18‑11‑1895 te Ter Aar, overleden op 04‑04‑1958 te Leiden op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd voor 1950 met Christina HULSBOS, geboren voor 1910.

IXs
Jan VUIJK (Vuyk), winkelier, geboren op 23‑12‑1861 te Ter Aar, overleden op 24‑02‑1943 te Bodegraven op 81-jarige leeftijd. Alphen bev.reg.1890-1900,deel 7,blz.164, wijk D, huis nr.45:
Jan Vuijk,geboren 23-12-1861 te Ter Aar, partner Jannetje Cornelia de Jong, kerk NH, beroep winkelier. Ingekomen 25-09-1890 Oudewater, vertrokken 10-06-1891 Aarlanderveen
en
Maarten Vuijk, geboren 10-11-1887 te Ter Aar,
Annigje Vuijk, geboren 06-03-1889 te Oudewater
Albert Vuijk, geboren 1-6-1890 te Oudewater,
, zoon van Albertus VUIJK (zie VIIIl) en Annigje RIJLAARSDAM.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08‑07‑1887 te Wilnis met Jannetje Cornelia de JONG, 29 jaar oud, geboren op 05‑07‑1858 te Bodegraven, dochter van Maarten de JONG en Anna BOLEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Maarten, geboren op 10‑11‑1887 te Ter Aar, overleden op 17‑02‑1908 te Wilnis op 20-jarige leeftijd. Komt voor in de militieregisters van Ter Aar.
2.
Annigje, geboren op 06‑03‑1889 te Oudewater.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22‑11‑1912 te Bodegraven met Jan SPIJKER, geboren circa 1886 te Bodegraven, zoon van Geerlof Jacobus SPIJKER en Niesje BAAS.
3.
Albert, geboren op 01‑06‑1890 te Oudewater.
4.
Anna (zie Xr).
5.
Adriana Elizabet, geboren op 10‑06‑1897 te Wilnis, overleden op 24‑12‑1889, begraven te Bodegraven.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23‑10‑1924 te Bodegraven met Teunis POOT, geboren circa 1898 te Nieuwkoop, zoon van Johannes Jacobus POOT en Pieternella VERHOORN.

IXt
Adriana Elisabeth VUIJK, geboren op 30‑04‑1863 te Ter Aar, overleden op 29‑01‑1936 te Ter Aar op 72-jarige leeftijd, dochter van Albertus VUIJK (zie VIIIl) en Annigje RIJLAARSDAM.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08‑03‑1889 te Ter Aar met Dirk ESVELDT, 29 jaar oud, geboren op 09‑05‑1859 te Bodegraven, overleden op 17‑03‑1914 te Ter Aar op 54-jarige leeftijd, zoon van Willem ESVELDT en Ariaantje STREEFLAND.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem, geboren op 12‑05‑1889 te Ter Aar.
2.
Albertus, geboren op 10‑07‑1890 om 04.00 uur te Ter Aar.
3.
Annigje Adriana, geboren op 12‑07‑1892 om 02.00 uur te Ter Aar.
4.
Ariaantje, geboren op 16‑04‑1895 om 10.00 uur te Ter Aar, overleden op 19‑03‑1971 te Ter Aar op 75-jarige leeftijd (zerk in archief).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16‑10‑1919 te Ter Aar met Pieter de RAAT, 26 jaar oud, geboren op 05‑04‑1893, overleden op 06‑05‑1981 op 88-jarige leeftijd.
5.
Albertus, geboren op 01‑09‑1896 te Ter Aar.
6.
Anna Margaretha, geboren op 03‑12‑1897 om 18.00 uur te Ter Aar.
7.
Margaretha, geboren op 10‑02‑1899 om 22.00 uur te Ter Aar.
8.
Margaretha, geboren op 06‑06‑1900 om 14.00 uur te Ter Aar, overleden op 06‑06‑1900 te Ter Aar, 0 dagen oud (foto zerk in archief).
Gehuwd ?? Echtgenoot is Dirk RIETVELD, geboren op 23‑07‑1898, overleden op 01‑08‑1963 op 65-jarige leeftijd.
9.
Cornelia, geboren op 01‑06‑1902 om 00.30 uur te Ter Aar.

IXu
Grietje VUIJK, geboren op 11‑01‑1866 te Ter Aar, dochter van Albertus VUIJK (zie VIIIl) en Annigje RIJLAARSDAM.
Samenwonend 1890 te Ter Aar.
Uit deze relatie:
1.
Anne VUIJK, geboren op 26‑02‑1891 te Ter Aar.

IXv
Johanna Annigje VUIJK, geboren op 16‑12‑1874 te Ter Aar, dochter van Albertus VUIJK (zie VIIIl) en Annigje RIJLAARSDAM.
Gehuwd vóór 1899 te Ter Aar met Maarten BAAS, winkelier (1905), molenaar (1900), geboren 1867 te Ter Aar, zoon van Gerrit BAAS en Agatha SLINERLAND.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerard, geboren op 20‑11‑1897 om 13.00 uur te Ter Aar.
2.
Pieter Knijf, geboren op 05‑03‑1899 om 11.00 uur te Ter Aar.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25‑08‑1921 te Rietveld met Jacoba PIJPER, geboren circa 1903, dochter van Floris PIJPER en Jacoba ULTEE.
3.
Albert, geboren op 26‑03‑1900 te Ter Aar, overleden voor 1902.
4.
Albert, geboren op 10‑03‑1901 om 10.00 uur te Ter Aar.
5.
Agatha Beatrix, geboren op 21‑03‑1905 om 11.30 uur te Ter Aar, overleden op 16‑06‑1939 te Overschie op 34-jarige leeftijd.

IXw
Johannes VUIJK, geboren op 07‑09‑1876 te Ter Aar, zoon van Albertus VUIJK (zie VIIIl) en Aantje van VLIET.
Gehuwd voor 1908 met Trijntje BOER, geboren voor 1887.
Uit dit huwelijk:
1.
Albert, geboren op 02‑07‑1901 te Ter Aar.
2.
Margje, geboren op 22‑03‑1903 te Ter Aar.
3.
Hermanus, geboren op 28‑02‑1904 te Ter Aar.
4.
Anne, geboren op 01‑08‑1907 te Ter Aar.

IXx
Albertus VUIJK, geboren op 03‑05‑1880 te Ter Aar, zoon van Albertus VUIJK (zie VIIIl) en Aantje van VLIET.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 30‑04‑1913 te Woubrugge met Jannetje HEEMSKERK, geboren circa 1887 te Woubrugge, dochter van Johannes HEEMSKERK en Jacoba WINTERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Cornelis, timmerman, geboren circa 1925 te Ter Aar, overleden op 19‑11‑1952 te Leiden.

IXy
Adriana Johanna VUIJK, geboren op 21‑05‑1879 om 22.00 uur te Ter Aar, persoonskaart in archief, dochter van Willem Frederik VUIJK (zie VIIIn) en Adriana Cornelia CORNOELJE.
Gehuwd na 1900 met Willem de BRUIJN, geboren op 27‑07‑1879 te Ter Aar.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Willem Frederik, geboren op 26‑11‑1904 om 12.00 uur te Ter Aar.

IXz
Aris Broeder VUIJK, sergeant majoor bij de infanterie(1847), adjudant (1858), geboren op 24‑08‑1815 te Boskoop, overleden op 27‑04‑1907 te Strijen op 91-jarige leeftijd (advertentie in archief), was ook brievengaarder te Strijen. In 1905 benoemd tot "Broeder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw", zoon van Grietje VUIJK (zie VIIIo).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 10‑12‑1850 te Woerden met Harmanna Henrika VINKE, 22 jaar oud, winkelierster, geboren op 24‑11‑1828 te Coevorden, overleden op 02‑06‑1917 te Strijen op 88-jarige leeftijd, dochter van Harm VINKE en Carolina Joanna ROJAAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Philippus Jacobus, geboren op 03‑08‑1847 te Vlissingen, akte van erkenning d.d. 19-08-1847.
3.
4.
Jacoba Hermina Adriana, geboren op 29‑06‑1854 te Veere ((kopie in archief) akte in archief). Overleden op 02‑10‑1858 om 05.30 uur te Bergen op Zoom op 4-jarige leeftijd.
5.
Margaretha Adriana, geboren op 04‑01‑1857 te Bergen op Zoom, overleden op 29‑11‑1924 te Strijen op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20‑07‑1882 te Strijen (kopie in archief) met Johannes de KONINGH, geboren circa 1859 te Strijen, zoon van Cornelis de KONINGH en Neeltje van VERSENDAAL.
6.
Hermina Hendrica Helena, geboren 1863 te ouda, overleden op 29‑10‑1863 te Gouda.
7.
Hendrica Harmanna, geboren op 07‑11‑1864 te Woerden, overleden op 06‑05‑1957 te Rotterdam op 92-jarige leeftijd.
Gehuwd op 50-jarige leeftijd op 26‑05‑1915 te Strijen (kopie in archief) met Jan Roelof SLOT, 45 jaar oud, geboren op 07‑10‑1869 te Deventer, overleden op 10‑08‑1940 te Diepenveen op 70-jarige leeftijd, zoon van Jan SLOT en Hermina Hendrika de GRAAF. {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29‑03‑1894 te DSeventer met Johanna Jacoba BELTMAN, geboren circa 1862 te Deventer, overleden voor 1915, dochter van Jan Willem BELTMAN en Jenneken ANKERSMIT.}
8.
Jacoba Maria Martha, geboren op 24‑08‑1880 te Bergen op Zoom, overleden op 11‑05‑1944 te Etten-Leur op 63-jarige leeftijd, tevens een overlijdensakte, nr. 269 dd 7-7-1944, te Breda. Begraven op 16‑05‑1944 te Vlaardingen, op de Alg. Begraafplaats, vertrekt 14 juli 1924 met haar stiefzoon Jan Don (1898) uit Vlaardingen naar Wijk aan Zee.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 04‑03‑1908 te Strijen (kopie in archief) met Arij DON, weduwnaar van Adriana Johanna Clasina Groeneweg, geboren circa 1868 te Vlaardingen, overleden te Vlaardingen, overleden vóór 10-2-1922, zoon van Jan DON en Klazina GROENEVELD.

IXaa
Adrianus VUIJK, geboren op 14‑03‑1844 te Boskoop, overleden op 31‑12‑1929 te Boskoop op 85-jarige leeftijd, zoon van Aart VUIJK (zie VIIIp) en Neeltje HOOFTMAN.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 25‑04‑1878 te Boskoop met Neeltje van WIJK, geboren circa 1846 te Bleiswijk, dochter van Dirk van WIJK en Cornelia de JONG.
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje, geboren op 01‑04‑1879 te Ridderkerk.
2.
Dirk Adrianus, geboren op 25‑03‑1881 te Ridderkerk, overleden op 01‑03‑1902 te Boskoop op 20-jarige leeftijd.
3.
Christina Cornelia, geboren op 10‑09‑1883 te Ridderkerk (geboorteadverlentie in archief).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 27‑04‑1916 te Boskoop met Willem BOON, geboren circa 1890 te Texel.
4.
Jozina Catharina, geboren op 24‑01‑1888 te Ridderkerk.

IXab
Teunis VUIJK, boomkweker, geboren op 04‑08‑1851 te Boskoop, overleden op 16‑01‑1932 te Boskoop op 80-jarige leeftijd, zoon van Aart VUIJK (zie VIIIp) en Neeltje HOOFTMAN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13‑05‑1875 te Boskoop (kopie in archief) met Lena Hendrika GROOTENDORST, 21 jaar oud, geboren op 12‑08‑1853 te Boskoop, dochter van Pieter GROOTENDORST en Elisabeth van der HORST.
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje, geboren op 16‑08‑1875 te Boskoop, overleden op 23‑09‑1875 te Boskoop, 38 dagen oud.
2.
Neeltje, geboren op 07‑09‑1876 te Boskoop.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23‑11‑1905 te Boskoop met Hubertus OUWERKERK, geboren circa 1878 te Boskoop, zoon van Adrianus OUWERKERK en Cornelia de LEEDE.
3.
Pieter (zie Xu).
4.
Aart, geboren op 01‑02‑1880 te Boskoop.
5.
Arie Cornelis, geboren op 16‑11‑1882 te Boskoop.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 10‑12‑1925 te Boskoop met Adriana VERMEULEN, geboren circa 1896 te Lexmond, dochter van Adrianus VERMEULEN en Geertje van HOUWELINGEN.
6.
Adrianus, geboren op 28‑12‑1884 te Boskoop, overleden op 01‑03‑1885 te Boskoop, 63 dagen oud.
7.
doodgeboren zoontje, geboren op 29‑12‑1884 te Boskoop, overleden op 29‑12‑1884 te Boskoop, 0 dagen oud.
8.
Adrianus, geboren op 26‑08‑1887 te Boskoop, overleden op 15‑12‑1887 te Boskoop, 111 dagen oud.
9.
Teunis Adrianus, geboren op 30‑05‑1890 te Boskoop, overleden op 29‑06‑1891 te Boskoop op 1-jarige leeftijd.
10.
Teunis Adrianus (zie Xv).

IXac
Jan VUIJK, geboren op 03‑02‑1858 te Boskoop, zoon van Aart VUIJK (zie VIIIp) en Neeltje HOOFTMAN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17‑06‑1880 te Reeuwijk met Johanna Margaretha van REE, 26 jaar oud, geboren op 30‑01‑1854 te Reeuwijk, overleden op 15‑05‑1929 te Boskoop op 75-jarige leeftijd, dochter van Arie van REE en Maria Cornelia Jacoba BRACK.
Uit dit huwelijk:
1.
Arie (zie Xw).
2.
Aart (zie Xx).
3.
Maria Cornelia Jacoba (van Vuijk), geboren op 22‑02‑1884 te Koudekerk.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 07‑09‑1905 met Dirk Pieter van den AKKER, 25 jaar oud, geboren op 22‑11‑1879 te Hazerswoude, zoon van Arie Cornelis van den AKKER en Christina Jacoba RAMP.
4.
Jan, geboren op 22‑04‑1885 te Koudekerk.
5.
Jan (van Vuijk), geboren op 23‑04‑1885 te Kouderkerk, overleden op 03‑01‑1886 te Koudekerk, 255 dagen oud.

IXad
Cornelis VUIJK, geboren op 21‑02‑1861 te Boskoop, overleden op 26‑02‑1935 te Boskoop op 74-jarige leeftijd, bron: internet, zoon van Aart VUIJK (zie VIIIp) en Neeltje HOOFTMAN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 09‑09‑1888 te Boskoop met Christina Helena HAMERS, 20 jaar oud, geboren op 09‑10‑1867 te Amsterdam, dochter van Johannes Jacobus HAMERS en Geetruida Christina van GROOS.
Uit dit huwelijk:
1.
Aart, geboren op 28‑02‑1889 te Boskoop.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 19‑11‑1919 te Boskoop met Cornelia Adriana van NES, geboren circa 1892 te Boskoop, dochter van Arie van NES en Johanna BOER.
2.
Jacobus Adrianus, geboren op 12‑07‑1891 te Boskoop, overleden op 02‑12‑1912 te Boskoop op 21-jarige leeftijd.
3.
Adrianus, geboren op 16‑12‑1893 te Boskoop. Arriveerde in 1915 op Ellis Island (Noord-Amerika).
4.
Marinus, geboren op 06‑11‑1896 te Boskoop, overleden na 1936.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 09‑04‑1925 te Boskoop met Helena Johanna KOOIJ, geboren circa 1901 te Gouda, overleden op 03‑05‑1936 te Gouda, 35 jaar. Dochter van Gijsbert KOOIJ en Petronella van HOUTEN.
5.
Neeltje (zie Xy).

IXae
Catharina Johanna VUIJK, geboren op 04‑08‑1866 te Boskoop. Alphen bev.reg.1890-1900, deel 5 blz.44, wijk B huis nr.14:
naam Philippus Jacobus Meulblok,geboren 19-01-1865 te Kats, partner Catharina Johanna Vuijk, kerk NH, beroep koopman. Ingekomen 18-01-1892 Ter Aar, vertrokken 16-05-1893 Boskoop
 
Trouwt 30-11-1922 te Utrecht met Pieter Antonie Erkelens (26 jaar)
, dochter van Aart VUIJK (zie VIIIp) en Neeltje HOOFTMAN.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 13‑10‑1887 te Boskoop met Philippus Jacobus MEULBLOK, 22 jaar oud, koopman, geboren op 19‑01‑1865 te Kats, zoon van Philippus MEULBLOK en Maria van der WIELE.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria, geboren circa 1890 te Bodegraven. Trouwt (20 jaar) te Utrecht op 28-9-1910 (akte 671) met Abraham Wiertz.
Gehuwd op 28‑09‑1910 te Utrecht met Abraham WIERTZ, geboren circa 1887 te Utrecht, zoon van Abraham WIERTZ en Margrietha La HEIJ.
2.
Neeltje, geboren op 14‑09‑1891 om 23.00 uur te Ter Aar.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30‑01‑1918 te Utrecht met Antonie van OOSTEROM, geboren circa 1892 te Utrecht, zoon van Antonie van OOSTEROM en Wilhelmina Hendrika van LANKEREN.
3.
Christina, geboren circa 1893 te Alphen aan de Rijn.
Gehuwd op 22‑05‑1918 te Utrecht met Johannes Hendrik de JONG, geboren circa 1893 te Utrecht, zoon van Anthonie Jacobus de JONG en Johanna Wilhelmina de LANGE.
4.
Aart, geboren circa 1895 te Boskoop.
Gehuwd op 01‑06‑1922 te Utrecht met Adriana Maria VOORN, geboren circa 1899 te Utrecht, dochter van Arie VOORN en Catharina Wilhelmina KOOT.
5.
Maatje Suzanne, geboren circa 1897 te Boskoop, trouwt 1-6-1922 te Utrecht met Adrana Maria Voorn (23 jaar).
Gehuwd op 30‑11‑1922 te Utrecht met Pieter Anthonie ERCKELENS, geboren circa 1896 te Utrecht, zoon van Johannes ERCKELENS en Grietje KERKHOFF.
6.
Cornelia Maria, geboren circa 1899, overleden op 14‑11‑1904 te Utrecht.
7.
Jacobus Cornelis, geboren nov. 1901, overleden op 19‑09‑1902 te Utrecht.

Xa
Dirk VUIJK, geboren op 30‑12‑1854 te Langerak, gedoopt (Ned.Herv.) op 11‑02‑1855 te Langerak, overleden op 15‑08‑1889 te Langerak op 34-jarige leeftijd, begraven op 19‑08‑1889 te Nieuwpoort, zoon van Cornelis Dirksen VUIJK (zie IXb) en Lijsje de JONGH.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 01‑02‑1877 te Langerak (kopie in archief) met Maria van HARTEN, 18 jaar oud, geboren op 21‑02‑1858 te Streefkerk, overleden op 24‑01‑1880 te Langerak op 21-jarige leeftijd (kopie in archief), dochter van Cornelis van HARTEN en Corstinana Cornelia VERSTEEG.
Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd op 30‑12‑1880 te Nieuwpoort (kopie in archief) met Cornelia van HARTEN, 20 jaar oud, bouwvrouw, geboren op 08‑10‑1860, overleden op 25‑06‑1940 te Hengelo op 79-jarige leeftijd, ook overlijdensakte nr. 7 d.d. 3-7-1940 in Nieuwkoop (kopie in archief), begraven te Alg. Begraafplaats te Nieuwpoort, dochter van Cornelis van HARTEN en Corstinana Cornelia VERSTEEG.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Cornelis Dirksen, geboren op 19‑02‑1882 te Langerak, overleden op 09‑03‑1882 te Langerak, 18 dagen oud.
2.
Cornelis Dirksen, geboren op 05‑07‑1883 te Langerak, overleden op 17‑07‑1883 te Langerak, 12 dagen oud.
3.
Cornelis Dirksen, geboren op 02‑11‑1884 te Langerak, gedoopt (Ned.Herv.) op 07‑12‑1884 te Langerak (zie dopen Langerak in archief), overleden op 11‑01‑1885 te Langerak, 70 dagen oud.
4.
Lijsje (zie XIa).
5.
Cornelis (zie XIb).
6.
Maria, geboren op 20‑02‑1889 te Langerak, gedoopt (Ned.Herv.) op 24‑03‑1889 te Langerak (zie dopen Langerak in archief).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20‑05‑1915 te Nieuwpoort (kopie in archief) met Pieter ZANEN, zoon van Aart ZANEN en Annigje STOUT.
7.
Dirk (zie XIc).

Xb
Elizabeth VUIJK, geboren op 30‑12‑1854 te Langerak, gedoopt (Ned.Herv.) op 11‑02‑1855 te Langerak (zie dopen Langerak in archief), overleden op 18‑09‑1890 te Langerak op 35-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Dirksen VUIJK (zie IXb) en Lijsje de JONGH.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 27‑03‑1873 te Langerak (kopie in archief) met Lourens AANEN, 22 jaar oud, bouwman, geboren op 20‑05‑1850 te Hoogblokland, overleden op 03‑01‑1929 te Langerak op 78-jarige leeftijd, zoon van Arie AANEN en Dirkje van der GIESSEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Arie, geboren op 03‑11‑1873 te Langerak, gedoopt (Ned.Herv.) op 14‑12‑1873 te Langerak.
2.
Cornelis, geboren op 29‑06‑1875 te Langerak, gedoopt (Ned.Herv.) op 25‑07‑1875 te Langerak (zie dopen Langerak in archief).
3.
Cornelis, geboren op 14‑07‑1876 te Langerak, gedoopt (Ned.Herv.) op 06‑08‑1876 te Langerak (zie dopen Langerak in archief), overleden op 09‑11‑1899 te Schoonhoven op 23-jarige leeftijd.
4.
Dirkje, geboren op 19‑01‑1878 te Langerak, gedoopt (Ned.Herv.) op 24‑02‑1878 te Langerak (zie dopen Langerak in archief).
5.
Lijsje, geboren op 13‑06‑1879 te Langerak, gedoopt (Ned.Herv.) op 20‑07‑1879 te Langerak (zie dopen Langerak in archief).
6.
Anna Geertruida, geboren op 12‑09‑1880 te Langerak, gedoopt (Ned.Herv.) op 03‑10‑1880 te Langerak (zie dopen Langerak in archief).
7.
Jan, geboren op 16‑12‑1881 te Langerak, overleden op 02‑01‑1882 te Langerak, 17 dagen oud.
8.
Jan, geboren op 01‑03‑1883 te Langerak, gedoopt (Ned.Herv.) op 25‑03‑1883 te Langerak.
9.
Dirk, geboren okt. 1885, gedoopt (Ned.Herv.) op 01‑11‑1885 te Langerak (zie dopen Langerak in archief), overleden op 10‑02‑1957 te Leiden.
10.
Jannigje, geboren op 29‑05‑1885 te Langerak, gedoopt (Ned.Herv.) op 16‑11‑1884 te Langerak.

Xc
Anna Geertruida VUIJK, geboren op 05‑08‑1861 te Langerak, gedoopt (Ned.Herv.) op 15‑09‑1861 te Langerak (zie dopen Langerak in archief), overleden op 15‑03‑1944 om 04.00 uur te 's-Gravenhage op 82-jarige leeftijd (kopie in archief) (gezinskaart in archief), dochter van Cornelis Dirksen VUIJK (zie IXb) en Lijsje de JONGH.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 04‑03‑1880 te Langerak (kopie in archief) met Jan van BLOKLAND, 20 jaar oud, geboren op 14‑08‑1859 te Nieuwpoort, zoon van Jan van BLOKLAND en Alida Maria den BURGER.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan, geboren op 02‑09‑1880 te Langerak, gedoopt (Ned.Herv.) op 03‑10‑1880 te Langerak (zie dopen Langerak in archief).

Xd
Jan VUIJK, directeur N.v. Levensverz.Mij. "Holland", geboren op 03‑01‑1878 te Giesen Nieuwkerk, overleden op 02‑01‑1948 te Hilversum op 69-jarige leeftijd, begraven te Hilversum (Noorder). Komt voor in de militieregisters van Giessen Nieuwkerk. Werkte voor zijn HIJSM tijd als bewdiende op een expeditiekantoor. Was werkzaam bij de Hollandsche IJzerem Spoorwegen, 24-12-1893 loopjongen, 24-4-1898 hulparbeider, in militeiare dienst, 19-3-1901 arbeider-telegrafist, 1-2-1902 met eervol ontslag. (personeelskaart met een onjuiste geboortedatum in archief), zoon van Willem VUIJK (zie IXc) en Adriana TRAPMAN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18‑06‑1902 te Rotterdam met Magdalena Francina KOUWE, 23 jaar oud, geboren op 15‑02‑1879 te Rotterdam, overleden op 24‑01‑1962 te Ermelo op 82-jarige leeftijd, dochter van Jacob KOUWE en Maria SCHOTSMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem (zie XId).
2.
Maria Adriana, directrice :Ons thuis" te Amsterdam (1934), geboren op 23‑12‑1904 te Rotterdam, overleden op 22‑05‑1987 te Naarden op 82-jarige leeftijd, persoonskaart in archief.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 03‑08‑1940 te Naarden met Pieter Theodorus SMIT, 37 jaar oud, geboren op 09‑11‑1902 te Koog aan de Zaan, overleden op 28‑08‑1971 te Hilversum op 68-jarige leeftijd.
3.
Jan (zie XIe).

Xe
Jacoba Hendrika Aria VUIJK, geboren op 16‑06‑1886 te Rotterdam, overleden op 23‑11‑1953 te Rotterdam op 67-jarige leeftijd (3 gezinskaarten in archief), dochter van Willem VUIJK (zie IXc) en Adriana TRAPMAN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05‑03‑1914 te Rotterdam met Adrianus Arie HOPMAN, 31 jaar oud, kantoorbediende, geboren op 28‑09‑1882 te Rotterdam, overleden op 22‑11‑1963 te Rotterdam op 81-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Elizabeth, geboren op 14‑09‑1914 te Rotterdam, overleden op 23‑07‑1981 te Rotterdam op 66-jarige leeftijd.

Xf
Maggeltje VUIJK, geboren op 30‑11‑1877 te Giessen-Nieuwkerk (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 30‑05‑1930 te Rotterdam op 52-jarige leeftijd (gezinskaart in archief), dochter van Leendert VUIJK (zie IXd) en Egberta de KUIJPER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23‑11‑1904 te Princenhage (kopie in archief) met Joris Lambertus van POELJE, 23 jaar oud, smid, betonwerker, vuurstoker grote vaart, geboren op 18‑01‑1881 te Hellevoetsluis (gezindte: Geref.), zoon van Cornelis van POELJE en Jannetje van den BERG.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis, geboren op 09‑09‑1904 te Pricenhage.
2.
Bartje, geboren op 05‑07‑1907 te Rotterdam.
3.
Jannetje (zie XIf).
4.
Johanna Hendrika, geboren op 15‑02‑1915 te Rotterdam.
5.
Leendert, geboren op 24‑05‑1918 te Rotterdam.
6.
Johanna Hendrika, geboren op 31‑10‑1921 te Rotterdam.
7.
Joris Lambertus, geboren op 18‑03‑1928 te Rotterdam.

Xg
Johanna VUIJK, geboren op 11‑10‑1879 te Giessen Nieuwkerk, overleden op 11‑04‑1945 te Gouda op 65-jarige leeftijd, dochter van Leendert VUIJK (zie IXd) en Egberta de KUIJPER.
Samenwonend (1) sept.1899 te Princenhage met NN.
Gehuwd (2) op 21-jarige leeftijd op 19‑12‑1900 te Princenhage (kopie in archief) met Cornelis van ES, arbeider, agent van politie (1901), geboren circa 1872 te Giessen-Nieuwkerk, overleden op 06‑04‑1957 te Oegstgeest, advertentie in archief. Zoon van Willem van ES en Arioda RIJLAARSDAM.
Uit de eerste relatie:
1.
Arida VUIJK, geboren op 20‑06‑1900 te Princenhagen, aangifte door Willem van de Jol, bij de bevalling tegenwoordig geweest, oud 29 jaar, koetsier ((kopie in archief)). Overleden op 26‑06‑1900 te Princenhage (N-Br.), 6 dagen oud (kopie in archief).
Uit het tweede huwelijk:
2.
Leendert, geboren op 12‑09‑1901 te Leiden.
3.
Willem, geboren op 30‑10‑1902 te Leiden.
4.
Hendrikus, geboren op 27‑02‑1904 te Leiden.
5.
Arida Egbartje, geboren op 09‑04‑1905 te Leiden.
6.
Egbertja Arida, geboren op 06‑11‑1906 te Leiden.
7.
Hendrikus, geboren op 02‑11‑1907 te Leiden.
8.
Zijgje, geboren op 06‑04‑1916 te Leiden.

Xh
Jan VUIJK, los werkman, fabrieksarbeider, geboren op 05‑06‑1882 te Giessendam (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 16‑09‑1949 te Poortugaal op 67-jarige leeftijd (gezinskaart in archief), zoon van Leendert VUIJK (zie IXd) en Egberta de KUIJPER.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 05‑10‑1903 te Breda. Genlias(kopie in archief) met Petronella Maria BORGHOUTS, 23 jaar oud, geboren op 03‑10‑1880 te Breda (gezindte: Rooms Kath.), overleden op 20‑06‑1969 te Hilversum op 88-jarige leeftijd, dochter van Paulus Thomas BORGHOUTS en Johanna Antonnetta van de WETERING.
Uit dit huwelijk:
1.
Egberta, geboren op 25‑12‑1902 te Breda (gezindte: Rooms Kath.), overleden op 30‑06‑1922 te Rotterdam op 19-jarige leeftijd.
2.
Antonetta, geboren op 13‑08‑1904 om 02.00 uur te Breda (geboorteakte in archief) (gezindte: Rooms Kath.) (gezinskaart in archief).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25‑08‑1926 te Rotterdam met Floris ROGGEVEEN, geboren circa 1903 te Rotterdam, zoon van Jacob Johan ROGGEVEEN en Klaasje FLUIT.
3.
Leendert Johannes (zie XIg).
4.
Paulus Theodorus Thomas, winkelbeddiende, geboren op 12‑10‑1908 te Breda (gezindte: Rooms Kath.).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07‑06‑1933 te Rotterdam met Boukje de VRIES, geboren circa 1910 te Rotterdam, dochter van Hendrik de VRIES en Sipkje VENSTRA.
5.
Willem (zie XIh).
6.
Jan, geboren op 08‑04‑1916 te Breda (gezindte: Rooms Kath.), overleden op 22‑12‑1918 te Rotterdam op 2-jarige leeftijd.
7.
Cornelia Maria, helpster voorbereidend onderwijs, geboren op 23‑03‑1918 te Breda (gezindte: Rooms Kath.).

Xi
Dirk VUIJK, petroleumventer, sjouwer (1907), geboren op 20‑03‑1884 te Giessendam (gezindte: Rooms Kath.), overleden op 06‑11‑1967 te Breda op 83-jarige leeftijd, zoon van Leendert VUIJK (zie IXd) en Egberta de KUIJPER.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15‑06‑1905 te Breda. Genlias(kopie in archief) met Catharina Maria Theresia BREKOO, 20 jaar oud, geboren op 17‑05‑1885 te Breda (gezindte: Rooms Kath.), overleden op 07‑03‑1965 te Breda op 79-jarige leeftijd, dochter van Lambertus BREKOO en Carolina VLIEG.
Uit dit huwelijk:
1.
Egberta Maria, geboren op 12‑01‑1905 te Breda (gezindte: Rooms Kath.), overleden op 09‑10‑1965 te Breda op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20‑02‑1930 te Breda (kopie in archief) met Adrianus FRUIJTERS, geboren circa 1907 te Princenhage, zoon van Jochim FRUIJTERS, spoorbeambte, en Cornelia GOOS.
2.
Catharina, geboren op 09‑07‑1906 te Breda.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08‑07‑1929 te Breda (kopie in archief) met Petrus Adrianus GERRISSEN, meubelmaker, geboren circa 1906, zoon van Antonois Andries GERRISSEN, timmerman, en Johanna Maria van der HEIJDEN.
3.
Maria Hendrika, geboren op 09‑02‑1909 om 16.00 uur te Breda (aangifte door: Johannes Valk en Jacobus van Dongen) (kopie in archief).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06‑10‑1932 te Breda (kopie in archief) met Joseph de LEEUW, bankwerker, geboren circa 1907, zoon van Martinus Johannes de LEEUW, stucadoor, en Mina SPAAN.
4.
Cato, geboren op 23‑11‑1911 om 17.00 uur te Breda (kopie in archief).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 10‑06‑1940 te Breda (kopie in archief) met Adrianus Marinus Roelof DUSSELJEE, assurasdeur, geboren circa 1910 te Pricenhage.
5.
Helena Johanna, geboren op 04‑05‑1914 om 02.00 uur te Breda (aangifte door: Adrianus Jacobus Frishert en Theodorus Simons) (kopie in archief), overleden op 05‑08‑2000 te Breda op 86-jarige leeftijd (overlijdens-adv. in archief).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 05‑04‑1934 te Breda (kopie in archief) met Johannes Quirinus RAAIJMAKER, metaalbewerker, geboren circa 1904 te Hooge en Lage Zwaluwe, zoon van Martinus RAAIJMAKER en Pieternella van GENNIP.
6.
Leendert, geboren op 25‑01‑1917 te Breda.
7.
Lambertus, geboren op 02‑12‑1919 te Breda (gezindte: Rooms Kath.).
8.
Dirk (zie XIi).
9.
Johanna, geboren op 24‑05‑1924 te Breda (gezindte: Rooms Kath.).
10.
Asdrianus, geboren op 03‑07‑1926 te Breda (gezindte: Rooms Kath.).

Xj
Zijgje VUIJK, geboren op 12‑02‑1896 te Breda (gezinskaart in archief), dochter van Leendert VUIJK (zie IXd) en Egberta de KUIJPER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02‑05‑1921 te Breda. Genlias(kopie in archief) met Klaas Harman BEUTE, 28 jaar oud, opperwachtmeester veldartillerie, geboren op 12‑03‑1893 te Avereest, zoon van Jan BEUTE en Aleida Maria OTTEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan, geboren op 02‑06‑1923 te Breda.
2.
Egbertje Zijgje, geboren op 03‑06‑1929 te Breda.

Xk
Jan VUIJK, geboren op 26‑04‑1889 te Giessen Nieuwkerk, zoon van Cornelis VUIJK (zie IXf) en Annigje BRANDT.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30‑07‑1915 te Giessen Nieuwkerk (kopie in archief) met Barbera van HOUWELINGEN, 24 jaar oud, geboren op 03‑04‑1891 te Giessen Nieuwkerk, dochter van Arie van HOUWELINGEN en Pietertje de KREIJ.
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje Pietertje, geboren op 31‑12‑1915, overleden op 23‑02‑1948 te Giessendam op 32-jarige leeftijd, begraven te Kerkhof N-H Kerk, Giessen-Oudekerk.
Gehuwd voor 1950 met Arie SLOB, geboren op 06‑09‑1906, overleden op 09‑11‑1966 op 60-jarige leeftijd, begraven te Giesen-Oudekerk, graf 24 afd. B03.
2.
Cornelis, geboren 1920, overleden op 29‑10‑1920 te Giessen-Nieuwkerk.

Xl
Jan Albert VUIJK, geboren op 23‑06‑1874 te Alkemade, overleden op 29‑05‑1942 te Alkemade op 67-jarige leeftijd, zoon van Jacob VUIJK (zie IXi) en Antje EGGINK.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 18‑05‑1905 te Alkemade met Maria BOER, geboren circa 1897 te Haarlemmermeer, dochter van Huig BOER en Maartje ROOS.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Albert, geboren circa 1913 te Alkemade, overleden op 14‑09‑1917 te Alkemade.
2.
Jan Albert, geboren circa 1918 te Alkemade, overleden op 30‑03‑1918 te Alkemade.

Xm
Jan Albert VUIJK, bakker, winkelier, geboren op 16‑11‑1871 te Alkemade, overleden op 05‑12‑1934 te Velsen op 63-jarige leeftijd. Gezinskaart Amsterdam in archief. Komt voor in de militieregisters van Alkemade. Vrijgesteld van dienstplicht op 16 maart 1891. Lengte 1,68m. Zoon van Cornelis VUIJK (zie IXj) en Sietske van der VAART.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 13‑09‑1893 te Nieuwer-Amstel met Dorothea Hendrika SCHOENMAKER, 22 jaar oud, naaister, geboren op 25‑07‑1871 te Amsterdam, dochter van Jacobus SCHOENMAKER, timmerman, en Dorothea Hendrika BENNEWITZ.
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 07‑07‑1921 te Amsterdam met Lena BERKHOUT, geboren circa 1884 te Nieuwerkerk a/d IJssel, overleden op 02‑05‑1932 te Velsen, dochter van Marinus BERKHOUT en Anna BAKKER.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Sietske Cornelia, geboren op 15‑05‑1895 te Nieuwer-Amstel, overleden op 16‑03‑1974 te Amsterdam op 78-jarige leeftijd, begraven op 21‑03‑1974 te Amsterdam (De Nieuwe Ooster), persoonskaart in archief.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01‑05‑1918 te Amsterdam met Klaas ROS, 23 jaar oud, smid, geboren op 03‑03‑1895 te Amsterdam, overleden op 01‑01‑1964 te Amsterdam op 68-jarige leeftijd, zoon van Gerhardus Johannes ROS, koopman, en Regina Sophia METZ.
2.
Dorothea Hendrika, geboren op 18‑07‑1896 te Amsterdam.
3.
Jan Albert, geboren op 14‑09‑1897 te Amsterdam, overleden op 26‑01‑1899 te Amsterdam op 1-jarige leeftijd.
4.
Cornelis, broodbakker, winkelier, geboren op 19‑09‑1898 te Amsterdam, overleden op 04‑03‑1966 te Amsterdam op 67-jarige leeftijd (advertentie in archief), persoonskaart in archief.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 14‑11‑1928 te Amsterdam (advertentie in archief) met Judith MAAS, 22 jaar oud, geboren op 18‑02‑1906 te Amsterdam, dochter van Johannes Christiaan Hendrik MAAS, werkman (1928), en Judith BEEMS.
5.
Jan Albert, geboren op 11‑02‑1900 te Amsterdam, overleden op 15‑04‑1928 te Haarlemmermeer op 28-jarige leeftijd (kopie gezinskaart in archief).
6.
Maria Feikje, geboren op 28‑05‑1902 te Watergraafsmeer, overleden op 08‑05‑1973 te Amsterdam op 70-jarige leeftijd, begraven op 11‑05‑1973 te Amsterdam. Persoonskaart en gezinskaart in archief.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27‑05‑1926 te Amsterdam met Klaas VINKE, kok, geboren circa 1900 te Amsterdam, zoon van Hendrik VINKE, schuitevoerder, en Annigje POSTMA.
7.
Jacobus Johannes (zie XIj).
8.
Johanna Angenieta, geboren op 18‑11‑1907 te Watergraafsmeer, overleden nov. 1990 te Almere, begraven op 22‑11‑1990 te Amsterdam. Persoonskaart en gezinskaart in archief.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14‑11‑1929 te Amsterdam, gescheiden na 23 jaar op 09‑11‑1953 van Hermanus THEISMEIJER, huisschilder, geboren op 29‑11‑1905 te Amsterdam, overleden op 09‑11‑1953 te Amsterdam op 47-jarige leeftijd, zoon van Hermanus THEISMEIJER, timmerman, en Johanna Maria van HARDEVELT.
9.
Jacob, geboren op 06‑10‑1909 te Hilversum.

Xn
Jacobus Martinus VUIJK, loodgieter, los werkman, dakdekker, geboren op 08‑10‑1878 te Sloten (N-H). Militieregister (kopie in archief): Vrijgesteld van dienstplicht op 17-12-1897. Zoon van Jacob VUIJK (zie IXn) en Hermina van der VELDEN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20‑11‑1901 te Amsterdam, gescheiden na 21 jaar op 20‑02‑1923 te Amsterdam van Christina Frederika Elisabeth JANNING, geboren op 22‑04‑1877 te Amsterdam, dochter van Bernard Heinrich JANNING en Hendrina Christina BRANSEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Hermina Hendrina, geboren op 03‑02‑1902 te Amsterdam.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 04‑08‑1920 te Amsterdam met Hendrik Fredrik Willem SWAANSWIJK, 18 jaar oud, kantoorbediende, geboren op 25‑05‑1902 te Amsterdam, zoon van Hendrik SWAANSWIJK, koopman in goud en zilver, en Bartha HOP.
2.
Hendrina Christina, dienstbode ten huize van Cohen (1922-1926), geboren op 13‑11‑1903 te Amsterdam, overleden op 30‑03‑1986 te Amsterdam op 82-jarige leeftijd, persoonskaart in archief.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18‑08‑1926 te Amsterdam met Hendrik Cornelis van de VLIET, 30 jaar oud, machine-houtbewerker, geboren op 13‑09‑1895 te Amsterdam, overleden op 31‑10‑1969 te Amsterdam op 74-jarige leeftijd, zoon van Jacobus Alberts van de VLIET en Geertruida Maria HENDRIKS.
3.
Christina Hendrika Elisabeth, geboren op 17‑11‑1906 te Amsterdam.
4.
Bernard Heinrich, geboren op 25‑05‑1909 te Amsterdam. Gezinskaart Amsterdam. Militieregister (kopie in archief), gekeurd op 27-4-1928, lengte 1,71m, ingelijfd op 20 maart 1929 bij het 18e Reg. Infanterie en op 3-9-1929 met groot verlof. Op het register de volgende opmerkingen:
Heeft niet voldaan aan de oproeping om op 12 september 1935 in werkelijke dienst te komen.
08-06-1936 terug tengevolge van aanhouding. 01-07-1936 nr. 25.
02-07-1936 onwetting achtergebleven van verlof
19-08-1936 terug tengevolge van aanhouding. 01-09-1936 nr. 25.
Bij vonnis van de Krijgsraad voor de Landmacht voor het Rijk in Europa uitgesproken 1 sepember 1936. veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 dagen, met bepaling dat de tijd, door den veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van de frechterlijke uitspraak in voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering der straf zal worden in mindering gebracht van 19 augustus 1936 tot 1 september 193. 10 october 1936 nr.25
.
5.
Jacob, koksmaatje grote vaart, geboren op 26‑03‑1911 te Amsterdam (gezinskaart in archief) Militieregister (in archief) 1 maart 1930: vrijgesteld van de dienstplicht.
6.
Jacobus Martinus, geboren op 04‑02‑1913 te Amsterdam.
7.
Hermina, geboren op 28‑02‑1914 te Amsterdam.

Xo
Hendrika VUIJK, geboren op 01‑08‑1885 te Nieuwer Amstel, begraven op 22‑02‑1961 te Amsterdam op 75-jarige leeftijd, dochter van Jacob VUIJK (zie IXn) en Hermina van der VELDEN.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 19‑08‑1920 te Amsterdam met Hermanus Franciscus VERMIE, diamantslijper, geboren circa 1873, zoon van Jan VERMIE en Alberdina EIJSER.
Uit dit huwelijk:
1.
Hermina Hendrika, geboren op 09‑08‑1911 te Amsterdam.

Xp
Antje VUIJK, geboren op 31‑07‑1880 te Amstelveen, overleden op 30‑08‑1975 te Amsterdam op 95-jarige leeftijd, naam geneeskundige/lijkschouwer: N.J.H.F. van Beek, kopie persoonskaart in archief, dochter van Albertus VUIJK (zie IXo) en Adriana van DIJK.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08‑11‑1905 te Nieuwer Amstel met Evert van der PLOEG, geboren circa 1877 te Nieuwveen, overleden op 04‑11‑1958 te Amsterdam, zoon van Johannes van der PLOEG en Adriana KROES.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Alberetus, geboren op 20‑01‑1906 te Nieuwer-Amstel.
2.
Trijntje, geboren op 08‑08‑1910 te Nieuwer-Amstel.
3.
Evert, geboren op 09‑10‑1914 te Uithoorn.

Xq
Albertus VUIJK, fabrieksarbeider, geboren op 20‑11‑1882 te Nieuwer-Amstel, overleden op 14‑03‑1968 te Uithoorn op 85-jarige leeftijd, begraven op 19‑03‑1968 te Alg.Begraafplaats te Uithoorn, zoon van Albertus VUIJK (zie IXo) en Adriana van DIJK.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28‑08‑1908 te Uithoorn met Cornelia van der SLUIJS, dienstbode, geboren circa 1885, dochter van Gerrit van der SLUIJS, portier, en Alida Adriana van RIJSWIJK.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriana, geboren op 26‑06‑1909 te Uithoorn.
Gehuwd na 1930 met P.J. POSDIJK, geboren na 1910.
2.
Gerrit, geboren op 13‑02‑1911 te Uithoorn. Komt voor in de militieregisters van Uithoorn (kopie in archief).
Gehuwd na 1930 met E. KESTING, geboren na 1910.
3.
Albertus, geboren op 06‑04‑1912 te Uithoorn. Komt voor in de militieregisters van Uithoorn ((kopie in archief).
Gehuwd na 1930 met J. van EDE, geboren na 1910.
4.
J. Geboren na 1914.
Gehuwd na 1930 met H. MAYER, geboren na 1910.
5.
A.A. Geboren na 1915.
Gehuwd na 1930 met J.J. de WILDE, geboren na 1910.
6.
C. Geboren na 1916.
Gehuwd na 1930 met C. HOOGENDOORN, geboren na 1910.

Xr
Anna VUIJK, geboren circa 1895 te Wilnis, overleden op 19‑11‑1933 te Utrecht, dochter van Jan VUIJK (Vuyk) (zie IXs) en Jannetje Cornelia de JONG.
Gehuwd op 20‑04‑1922 te Rhenen met Jan Reijerse LAMMERS, geboren circa 1889 te Rhenen, zoon van Gerrit Jan LAMMERS en Hendrika LIJBERS. {Hij was eerder gehuwd voor 1920 met Dirkje van DIJK, overleden voor 1922.}
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit Jan, geboren op 02‑09‑1923 te Rhenen.

Xs
Leonardus Johannis Cornelis VUIJK, hoofdcommissaris van politie te Rotterdam, geboren op 01‑07‑1849 te Woerden. Akte van erkenning nr.77 d.d. 14-7-1849 Gemeente Woerden. Overleden op 24‑03‑1935 te Rotterdam op 85-jarige leeftijd (overlijdens-adv. in archief), begraven op 27‑03‑1935 te Oud-Kralingen (2 gezinskaarten in archief) in 1905 benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau, afscheid van de politie op 1 juli 1905.
Bij vonnis van de rechtbank Rotterdam d.d. 8-1-1934 onder curatele gesteld.
Zoon van Aris Broeder VUIJK (zie IXz) en Harmanna Henrika VINKE, winkelierster.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11‑12‑1873 te Rotterdam met Catharina Jacoba Johanna van HEININGEN, geboren circa 1853, overleden op 01‑11‑1933 te Rotterdam, begraven op 04‑12‑1933 te Oud-Kralingen, dochter van Cornelis van HEININGEN en Jacoba Elizabeth Sinclair van de LAAR.
Uit dit huwelijk:
1.
Harmina Catharina (zie XIk).
3.
Catharina Jacoba Johanna, geboren op 30‑12‑1878 te Rotterdam, overleden na 1952.
Gehuwd (1) op 36-jarige leeftijd op 19‑08‑1915 te Vlissingen met Franciskus Martinus van BLERKOM, geboren circa 1879 te Delfshaven, zoon van Pieter van BLERKOM en Francina Martina LIJDERS.
Gehuwd (2) op 54-jarige leeftijd op 25‑07‑1933 met Pieter PERSIJN, 62 jaar oud, apotheker te Apeldoorn, geboren op 28‑09‑1870 te Arnhem, overleden op 08‑06‑1952 te Apeldoorn op 81-jarige leeftijd, gecremeerd op 12‑06‑1952 te WEsterveld-Driehuis te Velsen.
4.
Aris Broeder (zie XIm).
5.
Jacoba Elizabeth, geboren op 09‑12‑1883 te Rotterdam, overleden op 30‑06‑1885 te Rotterdam op 1-jarige leeftijd.
6.
Jacobus Cornelis, geboren op 22‑11‑1885 te Rotterdam, overleden op 07‑12‑1889 te Rotterdam op 4-jarige leeftijd.
7.
8.
Jacobus Johannes (zie XIo).
9.
Henri Joan (zie XIp).
10.
Pieternella Dorothea, geboren op 25‑11‑1896 te Rotterdam, overleden op 20‑09‑1964 te Leidschendam op 67-jarige leeftijd, begraven op 23‑09‑1964 te familiegraf Alg.Begr.plaats te Apeldoorn (gezinskaart in archief).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 09‑06‑1921 te Rotterdam met Arie DORTWEG, 27 jaar oud, kantoorbediende, handelsagent, scheepsbevrachter, geboren op 14‑01‑1894 te Kralingen, overleden voor 1959, zoon van Jan DORTWEG en Grietje LOCLHORST.
Gehuwd (2) mei 1959 te Leidschendam met J.M. SPORK, geboren voor 1930.

Xt
Philippus Jacobus VUIJK, handelsreiziger voor Blankenheym & Nolet, distillateurs, geboren op 23‑12‑1851 te 's Hertogenbosch, overleden op 19‑10‑1924 te Rotterdam op 72-jarige leeftijd. Komt voor in de militieregisters van 's-Hertogenbosch.
Alphen bevolkingsregister 1870-1880, deel 6 blz. 84, naam: Philippus Jacobus Vuijk, geboren 28-12-1851 te 's-Hertogenbosch, adres Alphen, wijk D nr. 473, kerk NH, beroep boekhouder, ingekomen 00-01-1872 Delft, vertrokken 28-10-1872 Herwaarden.
Zoon van Aris Broeder VUIJK (zie IXz) en Harmanna Henrika VINKE, winkelierster.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12‑05‑1880 te Delft met Helena van VEEN, 22 jaar oud, geboren op 01‑10‑1857 te Delft, overleden op 27‑02‑1938 te Rotterdam op 80-jarige leeftijd. Bron: e-mail Frank Soetermeer 31-10-2003, dochter van Nanning Johannes van VEEN en Helena BURGHOUT.
Uit dit huwelijk:
1.
Nanning Johannes, geboren op 29‑05‑1880 te Delft, overleden op 31‑05‑1880 te Delft, 2 dagen oud.
2.
Aris Broeder, geboren op 29‑05‑1880 te Delft, overleden op 01‑06‑1880 te Delft, 3 dagen oud.
3.
Nanning Johannes, geboren op 17‑04‑1881 te Delft, overleden op 23‑06‑1881 te Delft, 67 dagen oud.
4.
Aris Broeder, geboren op 16‑10‑1882 te Delft, overleden op 01‑02‑1883 te Delft, 108 dagen oud.
5.
Helena, geboren op 16‑12‑1883 te Delft, overleden 1965 te St.Petersburg (Florida) VS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16‑12‑1909 te Rotterdam met Johannes Hendrik van WERKHOVEN, 27 jaar oud, geboren op 07‑01‑1882 te Rotterdam, overleden maart 1975 te Saint Petersburg (Florida, USA). Zijn - niet onaanzienlijke - vermogen heeft hij nagelaten aan het weeshuis waarin hij zijn kinderjaren heeft doorgebracht.
Bron: e-mail Frank Soetermeer 31-10-2003
, zoon van Willem Cornelis van WERKHOVEN en Johanna LINDT.
6.
Harmanna (zie XIq).
7.
Aris Broeder, geboren op 21‑10‑1888 te Delft, overleden op 28‑04‑1889 te Delft, 189 dagen oud.
8.
Maria Martha (zie XIr).
9.
Philippus Jacobus (zie XIs).
10.
Johannes Pieter (zie XIt).
11.

Xu
Pieter VUIJK, geboren op 26‑01‑1878 te Boskoop, overleden op 22‑08‑1942 om 12.45 uur te Loosduinen op 64-jarige leeftijd (kopie in archief) Ook overlijdensakte d.d.25-8-1942 te Boskoop. Zoon van Teunis VUIJK (zie IXab) en Lena Hendrika GROOTENDORST.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17‑08‑1905 te Boskoop met Elizabeth JONGEJAN, geboren circa 1877 te Reeuwijk, dochter van Arie JONGEJAN en Pietertje HOOGERVORST.
Uit dit huwelijk:
1.
Dirk Arie (zie XIv).

Xv
Teunis Adrianus VUIJK, boomkweker, geboren op 04‑05‑1893 te Boskoop, zoon van Teunis VUIJK (zie IXab) en Lena Hendrika GROOTENDORST.
Gehuwd voor 1946 met Hendrikje Alida de JONG, geboren voor 1925, dochter van Willem de JONG, fabrieksarbeider te Zwammerdam, en Jantie RAM.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrikje Alida, geboren 1945 te Boskoop, overleden op 12‑01‑1946 te Gouda.

Xw
Arie VUIJK, geboren op 11‑05‑1881 te Koudekerk, zoon van Jan VUIJK (zie IXac) en Johanna Margaretha van REE.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26‑10‑1904 te Koudekerk met Maria STIGTER, geboren circa 1872 te Woubrugge, dochter van Elberti STIGTER en Wilhelmina MULDER.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Margaretha, geboren op 26‑03‑1905 te Katwijk, overleden op 23‑07‑2000 op 95-jarige leeftijd, gecremeerd op 28‑07‑2000 te Leiden.
2.
Willemina, geboren op 19‑02‑1908 te Koudekerk.

Xx
Aart VUIJK, oud hoofd-adm. Volksbank te Palembang, geboren op 06‑02‑1883 te Koudekerk, zoon van Jan VUIJK (zie IXac) en Johanna Margaretha van REE.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14‑11‑1906 te Koudekerk, gescheiden 1935 te waarschijnlijk in Ned. Oost Indië van Henriette Jeanne ROOSEBOOM, geboren op 15‑05‑1876 te Vianen (gezindte: Remonstrans), overleden op 30‑11‑1943 te 's-Gravenhage op 67-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Jean ROOSEBOOM en Sija Diderica CAMBIER.
Uit dit huwelijk:
1.
doodgeboren dochter, geboren op 18‑04‑1908 te Rotterdam, overleden op 18‑04‑1908 te Rotterdam, 0 dagen oud.
2.
Louise Roosje, geboren op 07‑01‑1913 te Billiton (Ned.Indië).

Xy
Neeltje VUIJK, geboren op 29‑11‑1900 te Boskoop, dochter van Cornelis VUIJK (zie IXad) en Christina Helena HAMERS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20‑05‑1925 te Boskoop met Arie van VLIET, geboren circa 1898 te Oudshoorn, zoon van Jacobus van VLIET en Alida Geertruida SPRUITENBURG.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacobus, geboren op 10‑03‑1926.

XIa
Lijsje VUIJK, geboren op 22‑01‑1886 te Langerak, gedoopt (Ned.Herv.) op 07‑03‑1886 te Langerak (zie dopen Langerak in archief), overleden op 12‑07‑1970 te Nieuwpoort op 84-jarige leeftijd, begraven te Bij de Waterschuur, Nieuwpoort, graf 38 afd.0102, dochter van Dirk VUIJK (zie Xa) en Cornelia van HARTEN, bouwvrouw.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20‑10‑1910 te Langerak (kopie in archief) met Govert SLOB, 22 jaar oud, bouwman, geboren op 11‑12‑1887 te Nieuwpoort, overleden op 24‑01‑1966 te Nieuwpoort op 78-jarige leeftijd, begraven te Bij de Waterschuur, Nieuwpoort. Graf 38, zoon van Govert SLOB en Geertje Adriana PIERHAGEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Geertje Adriana, geboren op 09‑12‑1911 te 's-Gravenhage.
2.
Cornelia Corstiana, geboren op 19‑06‑1913 te 's-Gravenhage.
3.
Govert, geboren op 20‑12‑1915 te 's-Gravenhage.

XIb
Cornelis VUIJK, graanhandelaar, korenmolenaar, kassier Boerenleenbank, geboren op 09‑11‑1887 te Langerak (kopie in archief). Gedoopt (Ned.Herv.) op 07‑12‑1887 te Langerak, overleden op 06‑12‑1935 te Driebergen-Rijsenburg op 48-jarige leeftijd. Overlijdensakte Langerakr d.d.10-12-1935 nr. 11, begraven op 11‑12‑1935 te Langerak, graf nr.27 afd.4.083. Arriveert 25-12-1917 vanuit Rotterdam met het m.s. Dergersfjord op Ellis Island (Noord Amerika)
voorzitter kolenbond Ons Belang, voorzittermuziekvereniging Kunst na Arbeid, voorzitter oudercommissie openbare lagere school en secretaris-penningmeester van de polder Langerak.
Bron van de gegevens over zijn nakomelingen: Parenteel Phlip Vuijk, van Ben Balm (*27-11-1948) te Nieuwerkerk a/d IJssel
, zoon van Dirk VUIJK (zie Xa) en Cornelia van HARTEN, bouwvrouw.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28‑09‑1911 te Langerak (kopie in archief) met Gozewina VERHOEVEN, 22 jaar oud, geboren op 22‑09‑1889 te Hagestein, overleden op 03‑05‑1962 te Langerak op 72-jarige leeftijd, dochter van Joacobus VERHOEVEN en Neeltje de VRIES.
Uit dit huwelijk:
1.
Dirk (zie XIIa).
2.
Jacobus (Jaap) (zie XIIb).

XIc
Dirk VUIJK, geboren op 27‑04‑1890 te Langerak, gedoopt (Ned.Herv.) op 01‑06‑1890 te Langerak (zie dopen Langerak in archief), overleden op 05‑03‑1960 te Nieuwpoort op 69-jarige leeftijd, begraven te Alg. Begraafplaats te Nieuwpoort, zoon van Dirk VUIJK (zie Xa) en Cornelia van HARTEN, bouwvrouw.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 16‑11‑1911 te Langerak (kopie in archief) met Jannigje TERLOUW, 19 jaar oud, geboren op 11‑05‑1892 te Langerak, dochter van Arie Tijs TERLOUW en Jannigje ROZENDAAL.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia, geboren 1912, gedoopt (Ned.Herv.) op 02‑06‑1912 te Langerak (zie dopen Langerak in archief).
2.
Arie Jan, gedoopt (Ned.Herv.) op 04‑04‑1915 te Langerak (zie dopen Langerak in archief), overleden op 25‑12‑1930 te Nieuwpoort op 15-jarige leeftijd (kopie in archief).

XId
Willem VUIJK, geboren op 21‑03‑1903 te Rotterdam, overleden op 29‑11‑1986 te Hilversum op 83-jarige leeftijd, zoon van Jan VUIJK (zie Xd) en Magdalena Francina KOUWE.
Ondertrouwd op 27‑02‑1930 te Hilversum, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 11‑03‑1930 te Hilversum met Klasina Leuwkje BOERS, 24 jaar oud, geboren op 06‑08‑1905 te Hilversum, overleden op 15‑10‑1996 te Amersfoort op 91-jarige leeftijd, dochter van Willem Cornelis BOERS, verloofd 24-10-1928.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Willem (zie XIIc).
2.
Elisabeth Joanna, geboren op 19‑08‑1932 te Bussum.

XIe
Jan VUIJK, geboren op 02‑10‑1915 te Zaandam, overleden op 09‑10‑1988 te Turnhout op 73-jarige leeftijd, zoon van Jan VUIJK (zie Xd) en Magdalena Francina KOUWE.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20‑09‑1941 te Hilversum met Adriana Petronella (Jane) SUYVER, 30 jaar oud, geboren op 18‑09‑1911 te Amsterdam, overleden op 02‑06‑1971 te Rotterdam op 59-jarige leeftijd, dochter van Machiel Gerrit Georg SUYVER, fabrikant, en Alida Geertruida SCHOGT, verloofd 8-1-1939.
Uit dit huwelijk:
1.
Magdalena Francina, geboren op 02‑08‑1946 te Rotterdam.
2.
Gerrit Jan (zie XIId).

XIf
Jannetje van POELJE, geboren op 07‑09‑1909 te Breda, dochter van Joris Lambertus van POELJE, smid, betonwerker, vuurstoker grote vaart, en Maggeltje VUIJK (zie Xf).
Samenwonend jan.1921 met NN.
Uit deze relatie:
1.
Johanna Hendrika van POELJE, geboren op 31‑10‑1921 te Rotterdam.

XIg
Leendert Johannes VUIJK, smid, lasser, plaatwerker, geboren op 03‑06‑1906 te Breda (gezindte: Rooms Kath.) (gezinskaart in archief), zoon van Jan VUIJK (zie Xh) en Petronella Maria BORGHOUTS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16‑07‑1930 te Hillegersberg met Teuna Helena VLASBLOM, 22 jaar oud, geboren op 14‑06‑1908 te Hillegersberg, dochter van Aart VLASBLOM en Elizabeth Theodora van WEEZEL.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan, geboren op 03‑12‑1930 te Rotterdam.
2.
Aart, geboren op 27‑12‑1932 te Rotterdam.

XIh
Willem VUIJK, ijzergieter, geboren op 01‑03‑1910 te Breda (gezindte: Rooms Kath.) (gezinskaart in archief), zoon van Jan VUIJK (zie Xh) en Petronella Maria BORGHOUTS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14‑10‑1936 te Rotterdam met Jannetje HEIKOOP, 23 jaar oud, geboren op 11‑05‑1913 te Capelle a/d IJssel.
Uit dit huwelijk:
1.
Petronella Maria, geboren op 18‑09‑1937 te Rotterdam.
2.
Wim, geboren op 10‑04‑1940 te Rotterdam.

XIi
Dirk VUIJK, geboren op 18‑04‑1922, overleden op 14‑05‑1979 op 57-jarige leeftijd, zoon van Dirk VUIJK (zie Xi) en Catharina Maria Theresia BREKOO.
Gehuwd te Breda met Hendrika SPEEKENBRINK, geboren op 19‑01‑1920 te Breda, overleden op 10‑05‑2007 te Breda op 87-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Elise, geboren ? te Breda.
2.
Dick, geboren ? te Breda.
3.
Karin, geboren ? te Breda.

XIj
Jacobus Johannes VUIJK, bakker, later broodbakker, geboren op 01‑07‑1906 te Watergraafsmeer. Komt voor in de militieregisters van Watergraafsmeer (Amsterdam).
Op persoonskaart: van Haarlemmermeer, 31-12-1929 Velsen-Stationsweg 237, 1-2-1946 Amsterdam-Sumatraplaats 38 hs, 3-4-1951 Velsen-Pr.Steijnstraat 37-i-IJmuiden.
Zoon van Jan Albert VUIJK (zie Xm) en Dorothea Hendrika SCHOENMAKER, naaister.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 25‑04‑1946 te Scherpenisse met Jannetje Elisabeth Maria WESSELS, 36 jaar oud, geboren op 14‑03‑1910 te Scherpenisse.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Cornelis, geboren op 02‑03‑1947 te Amsterdam.
2.
Cornelis Jan, geboren op 02‑01‑1950 te Amsterdam.

XIk
Harmina Catharina VUIJK, geboren op 27‑05‑1874 te Rotterdam (gezinskaart in archief), dochter van Leonardus Johannis Cornelis VUIJK (zie Xs) en Catharina Jacoba Johanna van HEININGEN.
Gehuwd voor 1900 met Jan WONDER, overleden voor 1915.
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth Hermanna Catharina, geboren op 04‑09‑1899 te Batavia.
2.
Catharina Jacoba Johanna, geboren op 04‑09‑1899 te Batavia.
3.
Harmanna Catharina, geboren op 06‑05‑1902 te Batavia (Ned. Indië).
4.
Janne, geboren op 10‑02‑1906 te Hoorn.

XIl
Leonardus Johannes Cornelis jr. VUIJK, directeur n.v.spedico (Ned.Exp. en transportkantoor te A'foort), geboren op 01‑11‑1876 te Rotterdam, overleden op 14‑07‑1939 te Amersfoort op 62-jarige leeftijd, begraven op 18‑07‑1939 te Alg.Begraafplaats Crooswijk. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. (gezinskaart in archief) was vele jaren lid van de Bond van Graanexpediteurs, zoon van Leonardus Johannis Cornelis VUIJK (zie Xs) en Catharina Jacoba Johanna van HEININGEN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04‑07‑1900 te Rotterdam met Johanna Wilhelmina Catharina van VUGHT, geboren circa 1878, overleden op 15‑12‑1942 te Amsterdam, gecremeerd op 18‑12‑1942 te Velsen, dochter van Josephus Franciscus van VUGHT en Sophia van EMMELO.
Uit dit huwelijk:
1.
doodgeboren zoontje, geboren op 03‑12‑1900 te Rotterdam, overleden op 03‑12‑1900 te Rotterdam, 0 dagen oud.
2.
Wilhelmina (zie XIIe).
3.
doodgeboren zoontje, geboren op 22‑01‑1905 te Rotterdam, overleden op 22‑01‑1905 te Rotterdam, 0 dagen oud.
4.
doodgeboren dochter, geboren op 26‑02‑1918 te Rotterdam, overleden op 26‑02‑1918 te Rotterdam, 0 dagen oud.

XIm
Aris Broeder VUIJK, bediende, later kassier, bij de Nederlandsche Bank, geboren op 07‑01‑1881 te Rotterdam, overleden op 03‑02‑1937 te Rotterdam op 56-jarige leeftijd (overlijdensadvertentie in archief), gecremeerd op 06‑02‑1937 te Velsen (Driehuis/Westerveld). Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. Zoon van Leonardus Johannis Cornelis VUIJK (zie Xs) en Catharina Jacoba Johanna van HEININGEN.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 01‑06‑1911 te Rotterdam (huwelijksadvertentie in archief), gescheiden na 12 jaar op 15‑10‑1923 te Rotterdam van Catharina Elisabeth van der GOES, geboren circa 1882 te Rotterdam, dochter van Antonie Johannes van der GOES en Maria Wilhelmina LUIJKS.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 07‑02‑1924 te Rotterdam met Helena Maria HESSING, 23 jaar oud, geboren op 24‑06‑1900 te Rotterdam, dochter van Adriaan Leendert HESSING en Wilhelmina Sophia PLEISCH.
Uit het tweede huwelijk:

XIn
Cornelis Philippus VUIJK, employe fa.Zimmerman (Batavia), koopman te Soerabaja en Kobe (Japan), geboren op 21‑06‑1889 te Rotterdam, overleden op 10‑02‑1968 te Rotterdam op 78-jarige leeftijd. Arriveert op 25 december 1917 met de Bergensfjord op Ellis Island (Noord Amerika). Opgestapt in Kristiana, Akershus,Noorwegen. Zoon van Leonardus Johannis Cornelis VUIJK (zie Xs) en Catharina Jacoba Johanna van HEININGEN.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 22‑10‑1920 te Soerabaja (Ned.Indië), gescheiden circa 1932 te Soerabaje (Ned.Indië) van Clara Bertha PELTZER, geboren op 14‑02‑1898 te Soerabaja, overleden 1945 te Java.
Uit dit huwelijk:
1.
zoon, geboren op 22‑06‑1922 te Weltevreden.

XIo
Jacobus Johannes VUIJK, stuurman ter koopvaardij (1918), gezagvoerder R'damsche Lloyd, geboren op 21‑01‑1892 te Rotterdam, persoonskaart Jappenkamp in archief (gezinskaart in archief) Zoon van Leonardus Johannis Cornelis VUIJK (zie Xs) en Catharina Jacoba Johanna van HEININGEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20‑12‑1917 te Rotterdam, verloofd op 26 febr. 1914 (advertentie in archief) met Maria ROWE, geboren circa 1893, dochter van Edwin ROWE en Maria Margaretha van VEEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Margaretha, geboren op 21‑09‑1918 te Vlissingen, overleden op 10‑10‑1918 te Vlissingen, 19 dagen oud (kopie in archief).
2.
Leonardus Johannes Cornelis, geboren op 20‑04‑1920 te Rotterdam, overleden op 30‑01‑1945 te Neuengamma op 24-jarige leeftijd. Concentratiekamp Neuengamma:
Het kamp aanvankelijk bedoeld om arbeiders voor de plaatselijke SS steenfabriek te huisvesten. Juni 1940 werd Neuengamme een zelfstandig concentratiekamp. Het hoofdkamp, dat 213.000 vierkante meter groot was, ving de meeste mensen op, maar in geheel Noord-Duitsland lagen nog 92 zogenaamde buitenkampen die bestuurlijk gezien onder Neuengamme vielen. Zelfs op het kanaaleiland Alderney was een buitenkamp. Deze buitenkampen hadden vaak maar een kort bestaan. In 1944 functioneerden er zestig gelijktijdig. De mensen in de kampen, afkomstig uit zo'n 28 landen, waren veelal krijgsgevangenen, gijzelaars, verzetsstrijders, Joden, zigeuners, homoseksuelen en Jehova's getuigen. Bij aankomst moesten alle persoonlijke bezittingen worden afgegeven. Vervolgens werd al het lichaamshaar afgeschoren en kreeg men in plaats van de eigen naam een nummer op een zinken plaatje, dat om de nek gedragen moest worden. De SS probeerde de morele en psychische weerstand van de gevangenen te breken door hen in vernederende omstandigheden te laten leven en werken. De barakken waren overvol, sanitaire voorzieningen waren ontoereikend en enige privacy was er niet. Men kreeg onvoldoende voedsel en moest zware arbeid verrichten. De dag was zo strikt ingedeeld dat er nauwelijks een vrije minuut overbleef. Neuengamme bezat geen gaskamers of vergelijkbare methoden om mensen massaal van het leven te beroven. Desondanks stierven er meer dan 42.900 mensen door de onmenselijke toestanden in het kamp, waaronder epidemieën en gebrek aan voedsel. Tijdens de oorlog verbleven ongeveer 106.000 mensen in Neuengamme. Het hoogste gevangenisnummer dat in de dodenboeken vermeld staat is 87.067.000.
Op 3 mei 1945 werden duizenden bewoners van Neuengamme in schepen geladen, waaronder de Cap Arcona en achtergelaten in de baai van Lübeck; op die manier probeerden de nazi's het bewijs dat het concentratiekamp had bestaan te verdoezelen. De geallieerden, die de schepen aanzagen voor troepentransportvaartuigen, brachten de schepen tot zinken, waarbij naar schatting 7000 tot 8000 mensen omkwamen. Velen die de oever wisten te bereiken werden door de SS neergeschoten. Op 4 mei 1945 werd Neuengamme door de geallieerden bevrijd.

3.
Maria Margaretha, geboren op 20‑09‑1922 te Rotterdam, overleden op 01‑09‑2009 te Rotterdam op 86-jarige leeftijd (kopie in archief)-overlijdensadvertentie in archief.
Gehuwd voor 1950 met Cornelis Marinus LUGTEN, geboren voor 1930, overleden voor 2009.
4.

XIp
Henri Joan VUIJK, opzichter petroleummij (1929), scheepswerktuigkundige, geboren op 20‑06‑1894 te Rotterdam, overleden op 10‑02‑1967 te San Diego (Californie VS) op 72-jarige leeftijd (overlijdens-adv. in archief), hij voer in 1922 als 2e machinist op het stoomschip Bondowoso.
Met vrouw en en dochter Anna arriveert hij, vauit Willemstad (Caracao), in april 1946 in de USA. (Bron: www.groenehartarchieven.nl)
, zoon van Leonardus Johannis Cornelis VUIJK (zie Xs) en Catharina Jacoba Johanna van HEININGEN.
Gehuwd voor 1934 met Hester (Hetty) van der LINDE, geboren circa 1895 te Amsterdam, overleden juli 1949 te San Diego (Californie USA), dochter van Gerrit van der LINDE en Jitsina Wermelina van ES.
Uit dit huwelijk:
1.
Anna Maria Henriëtte, geboren op 09‑08‑1933 te Velsen, bron: e-mail Frans Soetermeer 13-1-2008.

XIq
Harmanna VUIJK, geboren op 05‑05‑1885 te Delft, overleden op 03‑09‑1952 te Bergen (N-H) op 67-jarige leeftijd (akte en advertentie in archief), begraven op 08‑09‑1952 te Nieuw Eykenduynen te 's-Gravenhage (gezinskaart in archief), dochter van Philippus Jacobus VUIJK (zie Xt) en Helena van VEEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22‑12‑1910 te Rotterdam met Pieter BIJL, 29 jaar oud, onderwijzer aan de waalse school, geboren op 23‑12‑1880 te Westmaas, overleden op 03‑09‑1937 te Rotterdam op 56-jarige leeftijd. Later leraar Frans en onder-directeur van de Rotterdamse Libanon HBS en aan de handelsavondschool "Mercurius"
Bron: e-mail Frank Soetermeer 31-10-2003
, zoon van Bastiaan BIJL, vlasser, en Neeltje WALRAVEN. Bron: e-mail Frank Soetermeer 31-10-2003.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Helena (zie XIIh).

XIr
Maria Martha VUIJK, geboren op 25‑07‑1890 te Delft, overleden op 08‑09‑1948 te Seaside park, New Jersey op 58-jarige leeftijd, dochter van Philippus Jacobus VUIJK (zie Xt) en Helena van VEEN.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 27‑11‑1920 te Brooklyn (N.Y. USA) met Ernst Hendrik BOEKHOLT, 22 jaar oud, exploitant "Five-cent-shop", geboren op 25‑04‑1898 te Hof van Delft, overleden 1952 te Volusia (Florida USA). Bron: e-mail Frank Soetermeer 31-10-2003. {Hij is later gehuwd na 1948 met Margaretha Adriana VUIJK (zie XIu).}
Uit dit huwelijk:

XIs
Philippus Jacobus VUIJK, werkzaam bij wm.H. Muller & Co. te Rotterdam (scheepvaart), geboren op 18‑05‑1893 te Delft, overleden op 05‑04‑1936 te Hillegersberg op 42-jarige leeftijd, begraven op 09‑04‑1936 te Crooswijk, Rotterdam. Bron: e-mail Frank Soetermeer 31-10-2003, zoon van Philippus Jacobus VUIJK (zie Xt) en Helena van VEEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24‑04‑1919 te Rotterdam met Alwina Adelia GITS, geboren circa 1892 te Rotterdam, overleden na 1936, dochter van Jacobus GITS en Antonia van SIMMEREN.
Uit dit huwelijk:
1.
Philippus, geboren na 1913.
2.
Leonardus, geboren op 14‑02‑1928 te Rotterdam, overleden op 10‑03‑2005 te Rotterdam op 77-jarige leeftijd, bron: e-mail 24-7-2006 Frank Soetermeer.

XIt
Johannes Pieter VUIJK, kantoorbediende, vertegenwoordiger, geboren op 22‑09‑1895 te Rotterdam, overleden op 07‑05‑1983 te Rotterdam op 87-jarige leeftijd (gezinskaart in archief) handelsreiziger voor Blankenheym en Nolet, distillateurs, zoon van Philippus Jacobus VUIJK (zie Xt) en Helena van VEEN.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 03‑12‑1925 te Rotterdam met Johanna Catharina HOFLAND, 25 jaar oud, geboren op 03‑12‑1900 te Rotterdam, overleden op 25‑06‑1994 te Rotterdam op 93-jarige leeftijd, dochter van Arnoldus Karel HOFLAND en Neeltje Pieternella FASE.
Uit dit huwelijk:
1.
Arnoldus Karel (zie XIIj).
2.
Johannes Leonardus (zie XIIk).

XIu
Margaretha Adriana VUIJK, geboren op 13‑11‑1896 te Rottterdam, overleden 1985 te Florida. Bron: e-mail Frank Soetermeer 31-10-2003, dochter van Philippus Jacobus VUIJK (zie Xt) en Helena van VEEN.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 02‑08‑1917, gescheiden na 1945 van Johannes IVENS, directiesecrearis bij een fabriek te Deventer. Gaf zich uit voor jurist maar miste een afgeronde academische opleiding. Later had hij een bureautje dat, naar het schijnt, gevuchte joden heeft opgelicht. (bron: e-mail Frank Soetermeer 29-3-2006). Bron: e-mail Frank Soetermeer 31-10-2003.
Gehuwd (2) na 1948 met Ernst Hendrik BOEKHOLT, exploitant "Five-cent-shop", geboren op 25‑04‑1898 te Hof van Delft, overleden 1952 te Volusia (Florida USA). {Hij was eerder gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27‑11‑1920 te Brooklyn (N.Y. USA) met Maria Martha VUIJK, 30 jaar oud (zie XIr). Bron: e-mail Frank Soetermeer 31-10-2003.}
Gehuwd (3) sept. 1959 te Pinellas (Florida, USA) met Arthur Jacob Jake STEPHENS.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Philippus Jacobus (zie XIIl).

XIv
Dirk Arie VUIJK, geboren op 18‑03‑1912 te Boskoop (gezinskaart in archief), zoon van Pieter VUIJK (zie Xu) en Elizabeth JONGEJAN.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 23‑12‑1931 te Waddinxveen met Nelletje van EIJK, 21 jaar oud, geboren op 04‑05‑1910 te Waddinxveen, dochter van Pieter van EIJK en Teuntje van den BERG.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter, geboren op 26‑05‑1932 te Waddinxveen.
2.
Teuna, geboren op 31‑07‑1933 te Waddinxveen.

XIIa
Dirk VUIJK, graanhandelaar, civiel ingenieur, geboren op 16‑01‑1914 te Langerak, gedoopt (Ned.Herv.) op 01‑03‑1914 te Langerak (zie dopen Langerak in archief), overleden op 14‑06‑1994 te Bloemendaal op 80-jarige leeftijd, zoon van Cornelis VUIJK (zie XIb) en Gozewina VERHOEVEN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07‑10‑1937 te Ameide met Neeltje DIEPENHORST, 23 jaar oud, geboren op 04‑05‑1914 te Ameide, overleden op 18‑11‑1974 te Leiden op 60-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Gosewina (Winy) (zie XIIIa).
2.
Cornelis Hermanus Maarten, geboren op 05‑10‑1948 te Peniche (Portugal).
Gehuwd juni 1985 met NN HOEK, geboren voor 1968.
3.
Hermanus Dirk, geboren op 29‑10‑1955 te Madrid (Spanje). Heeft een familiewapen laten ontwerpen in 2006. De daarbij vermeldde genealogische gegevens kloppen niet met die van mij.
Mogelijke kinderen:
Johannes Leonardus, Rosamunda, Goesewina (trouwt met Smit), allen te Gr. Brittanië.

Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23‑02‑1985 te Wassenaar met Judith PLAT, geboren voor 1968.

XIIb
Jacobus (Jaap) VUIJK, bankemployee, geboren op 01‑03‑1923, gedoopt (Ned.Herv.) op 01‑07‑1923 te Langerak (zie dopen Langerak in archief), zoon van Cornelis VUIJK (zie XIb) en Gozewina VERHOEVEN.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 22‑12‑1950 te Gorinchem met Willemina Josina (Wil) MIK, 25 jaar oud, administratief medewerkster belastingen, geboren op 29‑12‑1924 te Gorinchem, overleden op 23‑04‑1983 te Rotterdam op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) met Lenie RENSEN, geboren op 21‑03‑1920.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Anke Jaqueline, employee reisbureau, geboren op 30‑05‑1953 te Langerak.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 11‑10‑1973 te Capelle a/d IJssel met Aad VERSPUI, 25 jaar oud, bankemployee, geboren op 26‑11‑1947.
2.
Linda Yvette, onderwijzeres, geboren op 27‑03‑1957 te Rotterdam.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 21‑12‑1987 te Rotterdam met Bernardus Johannes Hubertus Maria (Ben) BALM, 39 jaar oud, directeur basisschool, geboren op 27‑11‑1948 te Amsterdam, gedoopt (Rooms Kath.) op 28‑11‑1948 te Rotterdam. {Hij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23‑12‑1971 te Graft-de Rijp, gescheiden voor 1987 van Roelfina Annechina (Roelie) HOVING, geboren voor 1955.}
3.
Alexander Marcel, assistent bedrijfsleider A.H. Geboren op 09‑08‑1962 te Rotterdam.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 23‑08‑1991 te Rotterdam-Overschie, gescheiden juni 1993 van Monique MEIJER, beveiligings beambte.
Gehuwd (2) met Judith GRIEP, verpleegkundige, geboren op 27‑02‑1972.

XIIc
Jan Willem VUIJK, geboren op 13‑02‑1931 te Bussum, zoon van Willem VUIJK (zie XId) en Klasina Leuwkje BOERS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21‑06‑1958 te Amsterdam met Johanna Barendina BOSDRIESZ, 24 jaar oud, geboren op 07‑08‑1933.
Uit dit huwelijk:
1.
Barend Jan, geboren op 14‑11‑1960 te Rotterdam, bron: e-mail G.J.Vuyk, d.d. 9-6-2006.
2.
Titia Willemijn, geboren op 28‑02‑1963 te Rotterdam, bron: e-mail G.J.Vuyk, d.d. 9-6-2006.
3.
Jelle Dankert (zie XIIIb).

XIId
Gerrit Jan VUIJK, geboren op 16‑04‑1948 te Tilburg, zoon van Jan VUIJK (zie XIe) en Adriana Petronella (Jane) SUYVER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07‑12‑1973 te Rotterdam met Helena Elisabeth SAVENIJE, 25 jaar oud, geboren op 10‑03‑1948 te 's-Gravenhage, dochter van Antonius Johannes Franciscus SAVENIJE en Adriana Johanna Maria WILHELM.
Uit dit huwelijk:
1.
Susanne Adriana, geboren op 08‑07‑1978 te Rotterdam.
2.
Willem Jan, geboren op 23‑03‑1981 te Rotterdam.

XIIe
Wilhelmina VUIJK, geboren op 13‑02‑1902 te Rotterdam (gezindte: geen), op 11 september 1929 vertrokken naar Vlaardingen. (gezinskaart Rotterdam in archief), dochter van Leonardus Johannes Cornelis jr. VUIJK (zie XIl) en Johanna Wilhelmina Catharina van VUGHT.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 02‑06‑1921 te Rotterdam met Ir. Nicolaas Jacobus Philippus VERBRUGGEN, 27 jaar oud, civiel ingenieur, geboren op 23‑05‑1894 te Waddinxveen (gezindte: geen), zoon van Wouter Anthonie VERBRUGGEN en Jacoba Frederika EXALTO.
Uit dit huwelijk:
1.
Wilhelmina Nicoletta (Mieneke), geboren op 30‑08‑1926 te Rotterdam (gezindte: geen).

XIIf
Catharina Jacoba Johanna (Hannie) VUIJK, geboren op 19‑12‑1924 te Rotterdam (advertentie in archief), dochter van Aris Broeder VUIJK (zie XIm) en Helena Maria HESSING.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 29‑05‑1954 te Rotterdam (advertentie in archief) met Ir. Maarten van den AREND, 29 jaar oud, geboren op 22‑12‑1924 te Rotterdam, overleden op 15‑04‑2012 te Rotterdam op 87-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Helena, geboren op 14‑03‑1957 te 's-Gravenhage.
2.
Catharina, geboren op 23‑04‑1959 te Rotterdam (advertentie in archief), overleden op 31‑12‑1975 te Rotterdam op 16-jarige leeftijd.
3.
Aris Jan, geboren op 04‑10‑1960 te Rotterdam.
4.
Margrieta, geboren op 14‑12‑1965 te Rotterdam.

XIIg
Edwina Jacoba (Eddy) VUIJK, geboren op 08‑12‑1924 te Rotterdam, dochter van Jacobus Johannes VUIJK (zie XIo) en Maria ROWE.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20‑11‑1948 te Rotterdam met Christiaan F. STAARGAARD, 25 jaar oud, geboren op 06‑08‑1923, overleden op 09‑06‑1992 te Chester, Pennsylvanai (USA) op 68-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Robert L, geboren na 1947.

XIIh
Johanna Helena BIJL, geboren op 10‑05‑1916 te Rotterdam, overleden op 03‑06‑2007 te Rotterdam op 91-jarige leeftijd, dochter van Pieter BIJL, onderwijzer aan de waalse school, en Harmanna VUIJK (zie XIq).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08‑05‑1940 te Rotterdam met Marie Cornelis Joannis SOETERMEER, 27 jaar oud, scheepsbouwkundige, geboren op 23‑03‑1913 te Rotterdam, overleden op 27‑05‑1979 op 66-jarige leeftijd, vennoot Bureau voor Scheepsbouw J.H. Groenendijk & M.C.J. Soetermeer te Rotterdam van 1946 tot 1978, zoon van Willem Adriaan SOETERMEER en Aalbertje Bertha BEVERLOO.
Uit dit huwelijk:
2.
3.
Helga Johanna (zie XIIIe).
4.
Marc Jan (zie XIIIf).

XIIi
James Martin BOEKHOLT SR, geboren op 26‑02‑1922 te Chicago (USA), overleden op 12‑01‑1994 te Nobleton, Hernando (Florida) op 71-jarige leeftijd. Tijdens W.O.II sergeant in het Amerikaanse legeronderdeel dat de inval op Sicilie deed. (bron: e-mail Frank Soetermeer 29-3-2006), zoon van Ernst Hendrik BOEKHOLT, exploitant "Five-cent-shop", en Maria Martha VUIJK (zie XIr).
Gehuwd voor 1948 met Mrs. BOEKHOLT, geboren op 28‑04‑1923, overleden op 26‑07‑2003 te Nobleton, Hernando (Florida) op 80-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
James Martin BOEKHOLT JR, geboren op 04‑02‑1947 te Lakewood (New Jersey), bron: e-mail Frank Soetermeer 22-10-2006.
2.
Joan Linda BOEKHOLT, geboren op 25‑09‑1948 te Lakewood (New Jersey), bron: e-mail Frank Soetermeer 22-10-2006.

XIIj
Arnoldus Karel VUIJK, werktuigkundige, bedrijfsleider bij een scheepswerf, geboren op 15‑09‑1927 te Rotterdam, zoon van Johannes Pieter VUIJK (zie XIt) en Johanna Catharina HOFLAND.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 18‑12‑1958 te Vlaardingen met Aagje Machieltje KETSON, 34 jaar oud, geboren op 30‑10‑1924 te Rotterdam, dochter van Christiaan KETSON en Johanna Katharina van de GRAAF.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Catharina (zie XIIIg).
2.
Christina Caroline, medewerktster t.N.T. Geboren op 11‑09‑1963 te Dordrecht.
Samenwonend 1993 te Dordrecht met Daniël Willem van HERWAARDEN, bouwkundige, geboren op 12‑03‑1959 te Asperen, zoon van Jan Antonie van HERWAARDEN en Metje de BRAAT.
3.
Johannes Pieter, netwerkspecialist Politie Nederland, geboren op 09‑10‑1964 te Dordrecht.

XIIk
Johannes Leonardus VUIJK, technicus, geboren op 09‑06‑1933 te Rotterdam, overleden op 13‑02‑2010 te Bergen op Zoom op 76-jarige leeftijd, bron: e-mail geo.broekhof@casema.nl. Zoon van Johannes Pieter VUIJK (zie XIt) en Johanna Catharina HOFLAND.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 18‑12‑1964 te Rotterdam met Nelly RIETVELD, 26 jaar oud, geboren op 06‑05‑1938 te Schiedam.
Uit dit huwelijk:
1.
Johan Robert Ernst (zie XIIIh).
2.
José (zie XIIIi).

XIIl
Philippus Jacobus IVENS. Heeft o.a. in W.O.II aan het Oostfront gediend (bij de Waffen SS?). Was lange tijd in een Russisch kamp, daarna commercieeel medewerker in de Bondsrepubliek Duisland. Destijds door zijn vader aangezet dienst te nemen bij de Duitsers.(bron: e-mail Frank Soetermeer 29-3-2006), zoon van Johannes IVENS, directiesecrearis bij een fabriek te Deventer, en Margaretha Adriana VUIJK (zie XIu).
Gehuwd voor 1956.
Uit dit huwelijk:
1.
Bernd, geboren op 18‑05‑1955 te Düsseldorf-Mitte.

XIIIa
Gosewina (Winy) VUIJK, geboren op 13‑06‑1943 te Langerak, gedoopt (Ned.Herv.) op 02‑09‑1943 te Langerak (zie dopen Langerak in archief), overleden op 07‑04‑1963 te Haarlem op 19-jarige leeftijd, dochter van Dirk VUIJK (zie XIIa) en Neeltje DIEPENHORST.
Gehuwd op 16-jarige leeftijd op 23‑02‑1960 te Bloemendaal met Willem SMIT, 18 jaar oud, geboren op 25‑06‑1941.
Uit dit huwelijk:
1.
Nelian, geboren na 1960.
2.
Martijn, geboren na 1961.
3.
Dieke, geboren na 1963.

XIIIb
Jelle Dankert VUIJK, geboren op 07‑11‑1966 te Rotterdam, bron: e-mail G.J.Vuyk, d.d. 9-6-2006, zoon van Jan Willem VUIJK (zie XIIc) en Johanna Barendina BOSDRIESZ.
Gehuwd voor 1997 met Claudia GASBARE, geboren voor 1976.
Uit dit huwelijk:
1.
Hina Lidewij, geboren op 14‑06‑1996.
2.
Marijn Tehari, geboren op 19‑11‑1997.
3.
Saskia Maimiti, geboren op 21‑02‑2002.

XIIIc
drs. Marian Harmanna Bertha SOETERMEER, beleidsambtenaar, geboren op 19‑01‑1944 te Rotterdam, werkzaam op het Departement van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Maatschappelijk Werk, dochter van Marie Cornelis Joannis SOETERMEER, scheepsbouwkundige, en Johanna Helena BIJL (zie XIIh).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18‑02‑1966 te Delft met Jacob PEN, 22 jaar oud, scheepswerktuigkundige, geboren op 19‑01‑1944 te Steenwijk.
Uit dit huwelijk:
1.
Jaap (zie XIVa).
2.
3.
ir. Maaike Joanna, geboren op 02‑06‑1973 te Abbenbroek.

XIIId
dr. Frank Pieter Willem SOETERMEER, rechtshistoricus, geboren op 07‑02‑1949 te Rotterdam, zoon van Marie Cornelis Joannis SOETERMEER, scheepsbouwkundige, en Johanna Helena BIJL (zie XIIh).
Gehuwd op 47-jarige leeftijd op 25‑05‑1996 te Zagreb (Kroatië) met Dr. Nella LONZA, 36 jaar oud, wetenschappelijk onderzoekster, geboren op 23‑11‑1959 te Zagreb (Kroatië), werkzaam bij het Historisch Instituut Dubrovnik van de Kroatische Academie van Wetenschappen, dochter van Antun LONZA en Neva ROSIC.
Uit dit huwelijk:
1.
David, geboren op 19‑01‑1998 te Utrecht.
2.
Mare, geboren op 23‑09‑1999 te Utrecht.

XIIIe
Helga Johanna SOETERMEER, medisch secretaresse, geboren op 15‑01‑1951 te Rotterdam, woonde achtereenvolgens te Haarlem, Singapore, Djeddah (Saoedi-Arabië) en Groot-Brittannië, dochter van Marie Cornelis Joannis SOETERMEER, scheepsbouwkundige, en Johanna Helena BIJL (zie XIIh).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 15‑06‑1974 te Delft, gescheiden 1991 van René Robert HENRICH, econoom, geboren op 31‑08‑1949 te Rotterdam, overleden op 25‑09‑2006 te Wassenaar op 57-jarige leeftijd, werkzaam bij een bankonderneming, zoon van Ir. René Jacques HENRICH en Adriana Wilhemina TOP. {Hij is later gehuwd voor 1976 met Martine CARRIER, geboren voor 1955.}
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 02‑07‑1992 met Diderik Theodorus NOTTEN, 49 jaar oud, Kapitein-ter-Zee, geboren op 28‑08‑1942 te Enschede, voormalig militair attaché in Madrid, zoon van Jan Willem Andries NOTTEN en Elisabeth Wilhelmina GROOTENHUIS. {Hij was eerder gehuwd voor 1985 met Marion Elisabeth WEEKENSTROO, geboren voor 1950.}
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jeroen Frederik (zie XIVc).
2.
Eelco Hayo René, geboren op 26‑10‑1977 te Haarlem.

XIIIf
Marc Jan SOETERMEER, maquettenbouwer, geboren op 16‑12‑1956 te Rotterdam, zoon van Marie Cornelis Joannis SOETERMEER, scheepsbouwkundige, en Johanna Helena BIJL (zie XIIh).
Samenwonend voor 1990 met Drs. Antoinette Petronella BREZET, pedagoge, schoolbegeleidster, geboren op 04‑11‑1956 te Rotterdam, dochter van Dr. Johannes Cornelis BREZET en Fijgje HEKKING.
Uit deze relatie:
1.
Giel, geboren op 29‑08‑1989 te Rotterdam.
2.
Freek, geboren op 02‑07‑1993 te Rotterdam.
3.
Hidde, geboren op 15‑07‑1996 te Rotterdam.

XIIIg
Johanna Catharina VUIJK, dokters-assistentie, geboren op 21‑07‑1960 te Dordrecht, dochter van Arnoldus Karel VUIJK (zie XIIj) en Aagje Machieltje KETSON.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 08‑11‑1991 te Dordrecht met Alexander Hendricus Josephus Maria ELSCHOT, 29 jaar oud, politie-ambtenaar, geboren op 22‑04‑1962, zoon van Willem Bernard ELSCHOT en Anna Christina SPROS.
Uit dit huwelijk:
1.
Arjan Sander, geboren op 08‑06‑1994 te Zwijndrecht.
2.
Liza Suzanne, geboren op 11‑06‑1997 te Zwijndrecht.

XIIIh
Johan Robert Ernst VUIJK, technicus, geboren op 16‑11‑1967 te Renkum, zoon van Johannes Leonardus VUIJK (zie XIIk) en Nelly RIETVELD.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15‑03‑1991 te Kortgene met Judith Emma MOLLENBROK, 25 jaar oud, geboren op 09‑11‑1965 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
Nadine Paula Marianne Nelleke, geboren op 15‑03‑1993.
2.
Maryn Johannes Mihal, geboren op 06‑01‑1995.
3.
Casper Robert Pieter, geboren op 29‑08‑1996.

XIIIi
José VUIJK, geboren op 31‑01‑1970 te Rotterdam, dochter van Johannes Leonardus VUIJK (zie XIIk) en Nelly RIETVELD.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16‑06‑1992 te Rotterdam met Gerardus Engelbertus Cornelis BROEKHOF, 24 jaar oud, technicus, geboren op 13‑12‑1967 te Nieuwkoop, zoon van Engelbertus Cornelis BROEKHOF en Johanna Geertruida van den HELDER.
Uit dit huwelijk:
1.
Myrna Johanna Nelly, geboren op 21‑12‑1997.
2.
Larse Johannes Engelbertus, geboren op 08‑08‑1999.

XIVa
Jaap PEN, geboren op 20‑05‑1966 te Rotterdam, zoon van Jacob PEN, scheepswerktuigkundige, en Drs. Marian Harmanna Bertha SOETERMEER (zie XIIIc).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 06‑01‑1995 met Angelika Jacqueline VOLLAAARD, 29 jaar oud, geboren op 07‑02‑1965 te Dordrecht.
Uit dit huwelijk:
1.
Puck Lijntje, geboren op 11‑11‑1997 te Rotterdam.
2.
Mees Jacob, geboren op 24‑05‑2002 te Dordrecht.

XIVb
drs. Jikke Harmanna PEN, geboren op 17‑02‑1971 te Rotterdam, dochter van Jacob PEN, scheepswerktuigkundige, en Drs. Marian Harmanna Bertha SOETERMEER (zie XIIIc).
Samenwonend voor 2010 met Vincent FRANCISCA, geboren voor 1990.
Uit deze relatie:
1.
Manu Leon, geboren op 11‑08‑2010 te Utrecht.
2.
Lina Editha, geboren op 30‑12‑2012 te Utrecht.

XIVc
Jeroen Frederik HENRICH, geboren op 31‑05‑1975 te Rotterdam (kopie in archief) geboortekaartje in archief, zoon van René Robert HENRICH, econoom, en Helga Johanna SOETERMEER (zie XIIIe).
Gehuwd 23‑09‑206 te Canada (kopie in archief) huwelijkskaart in archief met Caroline Jane BLAKELY, geboren voor 1986, dochter van Hugh BLAKELY en Elisabeth de SNAIJER.
Uit dit huwelijk:
1.
Eloise Renée Henrich NOTTEN, geboren op 24‑10‑2009 te Montreal (Canada).


Homepage | E-mail