update 2021-04-02 Deze site op 2 april 2021 bijgewerkt


Deze stamboom is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samensteller en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk geldelijk profijt te verkrijgen. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik wordt gemaakt van gegevens uit deze stamboom, dient te geschieden met volledige bronvermelding.

Genealogie VUIJK/Vuyk voornamelijk te Langerak
 
Generatie I
 
I
Jan VUIJK (Fuijck), geboren circa 1540, overleden vóór 1600. Bron: o.a. aanvullingen van Edwin van Voskuilen
Rechterlijk archief Langerak:
inv.19, 16 juni 1600
Jan Mathijsz koopt een stuk land te Langerak, belend ten oosten door Wed. Jan Fuijck, ten westen door Willem Corneliszn Croeck.
inv.19, 21 november 1603
Susanne Saroels, wed. Jan Matthijsen, transporteert aan Thonis Dirricxzn Boon, 4 morgen land, zijnde de helft van 8 morgen, genaamd De Papenweer, strekkende van de halve oude landscheiding van Goudriaan noordwaarts tot in de Lek, ten Oosten de weduwe van Jan Fuijck, ten westen Willem Corneliszn Croock,
inv.9, 15 mei 1607
Namens het weeskind van Henrick Huygenszn, houder van een rentebrief, wordt de weduwe van Jan Fuijck aangesproken om vervallen rente.

Gehuwd voor de kerk circa 1563 met NN VUIJK, geboren voor 1597, overleden vóór 1617.
Uit dit huwelijk:
1.
Cunera Jansdr (Fuijck), geboren circa 1564, overleden ná 1616. Uit haar eerste huwelijk o.a. twee zoons Jan, van wie de oudste Jan Fuijck werd genoemd (naar zijn grootvader van moederszijde).
Weeskamer Langerak inv. nr.1:
8 januari 1605: Accorde tussen Cuynier Jansdr, weduwe Claes janszn, geassisteerd met Dirrick Janszn, haar broer, ter eenre, en Ninghen Janszn, als oom en voogd van de weeskinderen van Claes Janszn en Cuynier, ter andere zijde. De kinderen zijn: Merten, Liedewij, Trijn, Jannitgen, Jan, Anna en Jan Claeszn de joncxste.
14 juli 1616 (marginale aantekening bij akte van 19 december 1600)
Cuniera Jans, huisvrouw van Cornelis Arienszn en weduwe van Claes Janszn, geeft kwijting voor het vaderlijk erfdeel van haar kinderen uit het eerste huwelijk.
Rechterlijk archief Langerak, inv. 19:
12 november 1616: Cornelis Adriaanszn, wonende te Poederoyen, als man van Cuniere Jans, transporteert aan Dirck Janszn Fuijck, zijn schoonbroeder, 4 hont land, zijnde het 12de part van 8 morgen, strekkende van de Lek tot de oude landscheiding van Noordeloos, ten oosten wed. Thonis de Heer, ten westen Thonis Boos c.s.

Gehuwd voor de kerk (1) circa 1584 met Claes Janszn VUIJK, geboren voor 1565, overleden 1603. Claes Janszn had een broer Dirck Janszn, die in het begin verward werd met Dirck Janszn Fuijck (broer van Cunera). Zoon van Jan Dirckszn VUIJK en Griet Ninghendr.
Gehuwd voor de kerk (2) ná 1603 met Cornelis Adriaanszn.
2.
Aefgen Jansdr (Fuijk), gedoopt circa 1565, overleden vóór 1610.
Gehuwd met Joost Hendrikszn. Rechterlijk archief Langerak, inv. nr.19
12 november 1610: Loureys Franszn, man van Teuntgen Jans, en Joost Henricxszn "te wijve gehad hebbende Aeffgen Jans zaliger" mede voor zijn kinderen, transporteren aan Dirrick Janszn Fuijck, hun zwager, 2 vijfde parten van de helft van een weer land van 8 morgen, enz., hun huisvrouwen aangekomen bij overlijden van Jan Fuijck, hun vader zaliger, enz.

3.
Teuntgen Jansdr (Fuijck), geboren circa 1566, overleden vóór 1624.
Gehuwd met Laureys Franszn. Rechterlijk archief Langerak, inv. nr.19:
31 januari 1624: Laureys Franszn, voor zichzelf, Frans Laureyszn, Lijntgen Laureysdr en Dirck Janszn Feijck als oom en voogd van Cornelis en Claas Laureyszn, tranporteren.

4.
Anne Jansdr (Fuijck), gedoopt circa 1567.
Gehuwd met Allaert Aertszn. Rechterlijk archief Langerak, inv.nr.19:
14 juni 1617: Allaert Aerts, wonende te Giessen in het land van Altena, transporteert als man van Anna Jans aan Dirrick Jans Fuijck, zijn schoonbroeder, 4 hont land, zijnde het 12de part van 8 morgen, enz. afkomstig van de moeder van zijn huisvrouw.

6.
Trijntgen Jansdr (Fuijck), geboren circa 1576, overleden vóór 1646.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1634 met Cornelis Corneliszn de GRAAF, overleden vóór 1635. Rechterlijk archief Langerak.
inv.nr.19, 10 augustus 1618: Cornelis Corneliszn, burger van Nieuwpoort, als man van Trijntgen Jans Fuijckendr, transporteert aan Dirrick janszn Fuyck, zijn zwager, 1 1/2 morgen land, afkomstig van de vader en moeder van zijn vrouw,in een weer van 8 morgen, waaroip Dirck woont, enz.
 
inv.nr.33, 16 augustus 1618: Dirrick Janszn Fuijck is schuldig aan Cornelis Corneliszn, als man van Trijntgen Jan Fuijckendr, 107 gld. 5 stuiver 10 penning wegens laatste termijn van de koop van 1 1/2 morgen land enz.
 
inv.nr.33, 25 juli 1646: Grietgen Cornelisdr de Graeff, wonenden te Rotterdam en Aechgen Cornelisdr de Graeff, weduwe Louis van der Putte, wonende te Gorinchem, kinderen en erfgenamen van Cornelis Corneliszn de Graeff en Trijntgen Jans Vuijck, beiden overleden, geven procuratie.
Zoon van Cornelis Gijsbertszn de GRAAF en Martijntje Dirks.
Gehuwd voor de kerk (2) na 1634 met Pieter MELSZN, maakt zich sterk voor de kinderen van Theuntje Jans (Bron: Ons Voorgeslacht blz. 522, nr. 456, januari 1995).

Generatie II
 
II
Dirck Janszn VUIJK (Fuijck), landeigenaar te Langerak, geboren circa 1574, overleden vóór 1641. Rechterlijk archief Langerak:
inv.nr.9: 5 oktober 1602: Dirrick Daniels, last hebbende van de Heer van Langerack, verzoekt het gerecht Dirrick Janszn Fuyck, gedaagde, een boete van 3 gulden op te leggen, omdat deze op de laatste bededag onder de predicatie in zijn boekweit gewied heeft. Het gerecht vraagt bewijs.
inv.nr.9: 29 november 1603: Dirrick Daniels, als rentmeester van de Heer van Langerak, spreekt Dirck Janszn Fuijck aan om betaling van zwermen bijen.
inv.nr.33: 7 november 1612: Dirrick Janszn Fuyck stelt zich borg voor Dirck Daniels Rietveld in diens proces tegen Dirrick van Dolre, drossaert van Langerak.
inv.nr.19: 13 december 1612: Cornelis Henrickszn Uul transporteert aan Bastiaen Philips, Dirrick Janszn Fuijck en Adriaen Philips "zevendalf" hont land te Langerak achter de Waal, waarop zijn vader gewoond heeft en gestorven is.
inv.nr.33: 13 maart 1614: Bastiaen Philips en Adriaen Philips, alsmede Dirrick Janszn Fuijck, als man en voogd van Anna Philipsdr, zijn huisvrouw, verdelen land hun aangekomen van Philips Bastaenszn en Dirrickgen Henricksdr hun ouders. In marge: Dirck Janszn Fuijck geeft kwijting op 30 maart 1625.
inv.nr.23: 27 mei 1641: Annitgen Philips, weduwe van Dirrick Janszn Vuijck, geassisteerd met Jan Dirrickszn Vuijck, haar oudste zoon, verklaart schuldig te zijn aan Neeltgen Eeuwouts te Willige Langerak, 800 gld. wegens geleend geld, op haar hofstede, waarop zij met enigen van haar kinderen woont, groot 8 morgen, strekkende van de diepte der Lek zuidwaarts tot de halve oude landscheiding met Noordeloos, ten oosten Jannitgen Thonis de Heer c.s., ten westen Jan Boon. (In margine: afgelost 22 november 1662 door advocaat Warenvliet en Egedius van Muijden).
inv.nr.23: 28 mei 1653: Anna Philips, weduwe van Dirck Jans Vuijck, geassisteerd met Jan Dirckszn Vuijck, haar zoon, verklaart schuldig te zijn aan Hendrik van Shelderweert en Maria Jans van Broeckhuijsen te Utrecht, 500 gld.
Weeskamer archief Langerak,
inv.nr.2 folio 110 vso: 27 juli 1649: Ten overstaan van Bastaen Flipszn, als oom en voogd van Trijntgen en Reyer Diiricksz Vuijck, compareren Anna Vuijck, weduwe van Dirrick Janszn Vuijck, JanDirrickx Vuijck, Gerrit Diirickx Vuijck,Adraen Adraenszn als man van Dirrickgen Dirricx Vuijck en Trijngen Dirricx voornoemd, en liquideren en vereffenen onderling de landpachten van de hofstede en andere landerijen. Anna heeft 8 kinderen. (Eén hiervan is onbekend gebleven)
, zoon van Jan VUIJK (Fuijck) (zie I) en NN VUIJK.
Gehuwd voor de kerk circa 1610 met Anna Philipsdr, overleden ná 1653, dochter van Philip Bastiaenszn en Dirrickgen Hendricksdr.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Dirckszn (zie IIIa).
2.
Philip Dirkszn (zie IIIb).
3.
Gerrit Dirkszn, geboren circa 1614.
4.
Dirrickgen Dirksdr, gedoopt circa 1616, overleden vóór 1653.
Gehuwd voor de kerk voor 1650 met Adriaen Adriaenszn, kleermaker te Nieuwpoort. Rechterlijk archief Nieuwpoort, inv.nr.60, folio 66, 16 februari 1653:
Adriaen Adriaenszn, kleermaker alhier, weduwnaar van Dircxken Dircx Vuijck, transporteert een rentebrief. Zij hebben 10 mei 1650 voor notaris Adr. Ooms getesteerd.

5.
Cornelis Dirksz (zie IIIc).
6.
Trijntgen Dirksdr (Fuijck), geboren circa 1622.

Generatie III
 
IIIa
Jan Dirckszn VUIJK, broodbakker te Langerak, geboren na 1605. Marrigje married Jan Dirks Vuijck, son of Dirk Jans Vuijck and Anna Philips.58 (Jan Dirks Vuijck was born circa 1605 and died after 1666 (bron: http://odu.homeunix.com/genealogy/7366.htm), overleden na 1666. Weeskamer archief Langerak nr. 2
folio 96 vso, 16 juli 1643; Jan Dirckszn Vuyck als voogd van Jan en Neeltgen Mertens, onmondigen kinderen van wijlen Merten Claeszn (zoon van Claes Janszn en Cunera Jansdr Fuijck)
folio 127, 26 juli 1654: Accoord tussen Jan Dirckxs Vuijck, weduwnaar van Marichgen Batlusdr, geassisteert met Arien Philips, zijn oom, ter eenre, en Teunis Balthus als gemachtigde van Jannetgen Cornelis, zijn moeder, wonende te 's-Graveland (Ammersgraveland), mede als oom en bloedvoogd over de 3 nagelaten kinderen van Jan en Marrichgen, ter andere zijde.
Rechterlijk archief Langerak,
inv.nr.24, 9 oktober 1662: Rentebrief ten laste van Jan Dircxszn Vuyck en Claesken Ariens, zijn huisvrouw.
inv.nr.34, 3 december 1666: Ghijsbert Mertens en Claesken Adriaens, nu getrouwd met Jan Dirckszn Vuijck, beiden broodbakkers alhier, zij het, dat Claesken Adriaens nu een jaar of drie,vier daarmede is uitgescheden. Zij is omstreeks 60 jaar oud (verklaring)
, zoon van Dirck Janszn VUIJK (Fuijck) (zie II) en Anna Philipsdr.
Gehuwd (1) voor 1654 met Maria Baltus den UYL, gedoopt circa 1618, overleden voor 1654, naast Cornelis nog 2 dochters.
Gehuwd voor de kerk (2) na 1654 met Claesken Adriaensdr, gedoopt circa 1606, overleden ná 1666.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Cornelis Janszn (de jong Cees Balsen), geboren na 1630, gedoopt ná 1630, 23-2-1674 f211
Maritgen Sijmons de BEST wed. van Pieter Jans NOOMEN in sijn leven burgemr. tot Langerak, geass. met Meerten Bastiaensz BESTevaer haer voogd ter eenre Jacob Pieters NOOMEN, Maximiliaan de Hoop man en voogd van Maritgen Pieters Nomen, Sijtgen Peters CROOCK moeder en voocht desselfs kinderen bij Wouter Pieters NOOMEN, geass. met Adriaen Cornelis. Maritgen Ariens moeder van haer kinderen bij Jan Pieters NOOMEN, geass. met Cornelis Henric (Haren?) ((ook nog een aantekening haar 2e man Cornelis Jansz VUIJCK)) haer tegenw. man, ende Maria Pieters (NOOM-EN) voogden zijn haer broer Jacob en swager M. de Hoop.
 
Rechterlijk archief Langerak, inv.nr.14
8 maart 1680: Cornelis Janss Vuijk, alias den jongen Cees Balsen, wordt wegens geweldpleging voor 4 jaar verbannen.
 
Notaris Willem van Zijl te Nieuwpoort, akte 6236, 4 mei 1684:
Cornelis Janszn Vuijk, in huwelijk hebbende Marritgen Synons de Best, weduwe Peter janszn Nomen, deelt met de kinderen Nomen, goederen te Langerak, afkomstig van Marritgen Pieterse Nomen.
 
f234
Merten Thijs de JONGH getuigenis voor Merten Bastiaens BESTevaer en Cornelis Jans VUIJCK etc.
(bron: http://odu.homeunix.com/genealogy/7323.htm, maart 2010)
.

IIIb
Philip Dirkszn VUIJK, geboren circa 1612, overleden vóór 1648, rechterlijk archief Langerak,
inv.nr.33, 26 juli 1646: Philip Dircxs Vuijck is aan Grietgen Cornelisdr de Graeff, jongedochter, nu wonende te Rotterdam, 648 gulden schuldig op 40 hont land achter de Waal. (In margine: 2 februari 1649: betaald door de weduwe Philip Vuijck)
inv.nr.34, 24 september 1677: Adriaen Sanderts verkoopt aan Dirck Philips Vuijck, wonende te Amsterdam, 3 koeien, 2 kalfdragende vaarzen, 3 kalveren, hooi en stro en het gewas van hennep, vlas, haver en boekweit, op het veld of in huis zijnde en al zijn huisraad, voor 300 Carolus gulden. Adraen Sanderts mag deze goederen tot wederopzegging blijven gebruiken.
Zoon van Dirck Janszn VUIJK (Fuijck) (zie II) en Anna Philipsdr.
Gehuwd voor de kerk circa 1642 met Willemtgen Pieters.
Uit dit huwelijk:
1.
Dirck Philipszn, geboren april 1644.

IIIc
Cornelis Dirksz VUIJK, herbergier in "De witte Gekroonde Leeuw" en schepen te Langerak, geboren circa 1620, overleden te Langerak op 11‑07‑1684. Komt in vele akten voor. De belangrijkste zijn:
Rechterlijk archief Nieuwpooort, 11 september 1656:
Cornelis Dircks Vuijck, wonende te Langerak, 36 jaar oud, wordt gehoord ten verzoeke van jan de With van Royen, brouwer in de Witte Gekroonde Leeuw te Nieuwpoort, over een vechtpartij. Zijn huisvrouw janneken Balsen, 36 jaar oud, is eveneens gehoord.
Rechterlijk archief langerak, inv.nr.34
19/29 mei, 10 en 26 september: Cornelis Dirckszn Vuijck vermeld als respectievelijk pachter van het gemaal, de grote en kleine impost op de bieren en de impost van de brandewijn en gedestilleerde wateren te Langerak
19/29 oktober 1669: Cornelis Dircx Vuijck, herbergier in de Witte Gekroonde Leeuw te Langerak, en Jannitgen Cornelisdr, zijn huisvrouw, leggen een verklaring af over een ruzie in de herberg.
11 juli 1684: Cornelis Dircx Vuijck transporteert aan zijn zoon Jan Corneliszn Vuijck voor 325 gulden zijn have, bestaande uit 4 koebeesten, hoepen en hoephout, alsmede huisraad en verdere roerende goederen.
Zoon van Dirck Janszn VUIJK (Fuijck) (zie II) en Anna Philipsdr.
Gehuwd (1) circa 1650 met Janneken den UYL, gedoopt circa 1620, overleden ná 1666, dochter van Baltus Gerritszn den UYL, jongeman van Langerack, en Janniken Cornelisdr, jongedochter van Loopick.
Gehuwd (2) voor 1664 met Jannitgen Cornelisdr, overleden na 1713.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Dirk Corneliszn (zie IVa).
2.
Annigje Cornelisdr, geboren te Langerak cica 1662, begraven te Langerak op 17‑10‑1721. Legt in 1685 belijdenis af (Ned.Herv.) te Langerak.
Gehuwd voor de kerk te Langerak op 14‑12‑1690 met Willem Pauluszn den HAAN, begraven te Langerak op 15‑11‑1721.
3.
Jan Corneliszn (zie IVb).
Uit het tweede huwelijk:
4.
Annichjen Cornelisdr, gedoopt (Ned.Herv.) te Lopik op 19‑07‑1663.

IIId
Reyer Dirkszn VUIJK (Fuijck), gedoopt circa 1630, zoon van Dirck Janszn VUIJK (Fuijck) (zie II) en Anna Philipsdr.
Gehuwd voor de kerk (1) te Schoonhoven op 28‑11‑1684 met Dirkje Huygensdr VERSLUIJS.
Ondertrouwd (2) te Amsterdam op 07‑05‑1695 met Maria Jansdr van den BOSCH, weduwe van jacob Willemszn.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Dirk Reyerszn, gedoopt voor 1700, overleden te Amsterdam circa 1726.

Generatie IV
 
IVa
Dirk Corneliszn VUIJK, veerschipper, later korenmolenaar en schepen te Langerak, gedoopt circa 1655, overleden te Langerak op 24‑09‑1709. Veerschipper van Langerak op Utrecht (1684),
Notarieel Nieuwpoort, notaris Willem van zijl, akte 6236 d.d. 11 februari 1684:
Dirck Corneliszn Vuijck, schipper van de vrije heerlijkheid Langerak op de stad Utrecht, legt een verklaring af.
rechterlijk archief Langerak, inv.24, folio 174 d.d.3 augustrus 1700:
Dirck Cornelis Vuyck, korenmolenaar alhier, verklaart schuldig te zijn aan IJsbrant Maertenszn Verhoest, schepen van Ottoland, 500 gulden
, zoon van Cornelis Dirksz VUIJK (zie IIIc) en Janneken den UYL.
Gehuwd voor de kerk te Langerak op 12‑11‑1682 met Aaltje Cornelisdr HOOGENDIJK, weduwe van Pieter Janszn. Rechterlijk archief Langerak, nr. 35:
06-11-1725
Aaltie Cornelisdr. Hoogendijk, weduwe van Dirk Vuyk, testeert. Haar universele erfgenamen zijn haar twee zoons Cornelis e Pieter Vuyk en Luykes Vuyk, nagelaten minderjarige zoon van haar overleden zoon Ary, die gehuwd is geweest met Ariaantje Luyte Groen.
 
Aaltie Cornelis Hoogendijk, weduwe en boedelhoudster van Dirk Coirnliszn. Vuyk, die in 1709 is overleden, haar nalatende vijf zoons, Cornelis, Jan, Gerrit, Ary en Pieter Vuyk, alsmede vele schulden, maakt accoord met Carel van Belle, drossaard van langerak, als voogd van haar kleinzoon Luykes Vuyk, die voor f. 50,= wordt uitgekocht.
(Volgt inventaris)
De weduwe heeft een dochter Ariaantje Pieters, uit haar eerder huwelijk met Pieter janszn.
De inventaris vermeldt o.m. een huis aan de westzijde van de Waal, buiten de dijk, aan de zuidzijde van de Lek, waarin de weduwe woont, alsmede een huis aan de oostzijde van de Waal.
{Zij was eerder gehuwd voor de kerk vóór 1680 met Pieter JANSZN, overleden vóór 1682.}
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia Dirksdr, geboren te Langerak circa 1673. Legt in 1691 belijdenis des geloofs (Ned.Herv.) af te Langerak.
2.
Cornelis Dirksz (zie Va).
3.
Jan Dirkszn, geboren circa 1685, overleden te Langerak op 28‑11‑1715.
4.
Gerrit Dirksz, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 29‑07‑1688.
5.
Ary Dirkszn (zie Vb).
6.
Philip Dirkszn, geboren 1694, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 21‑01‑1694, overleden te jong overleden.
7.
Pieter Dirkszn, geboren 1698, gedoopt te Langerak op 02‑10‑1698. Rechterlijk archief Langerak, inv. nr. 37, d.d. 23 augustus 1752:
Testament van Pieter Vuijk, jongman, wonende alhier. Hij legateert aan Lucas Vuijk, zoon van zijn broeder Ary, wonende te Krimpen aan de Lek, 500 gulden, aan Aaltje Cornelisdr Vuijk, zijn nicht en haar 4 kinderen uit haar eerste huwelijk met Paulus van Schieveen, 500 gulden. Universeel erfgenaam is Dirk Vuijk, zoon van zijn broeder Cornelis. Als executeurs worden benoemd zijn neef Cornelis Janszn Vuijk en zijn erfgenaam Dirk Vuijk.


IVb
Jan Corneliszn VUIJK, herbergier en tapper te Langerak, schepen aldaar (1725), geboren 1667, gedoopt te Ameide op 10‑01‑1667, overleden voor 1734. Rechterlijk archief Langerak
inv.24 folio 134, 1 sept. 1687:
Jan Corneliszn. Vuijk, meerderjarig jongman, wonende alhier, is aan Hendricus Wagardus, predikant alhier, 200 gulden schuldig.
inv. 35, 16 nov. 1693:
Jan Corneliszn. Vuijk compareert als bloedvoogd over de nagelaten kinderen van Jan Arslee, en wijlen Niesgen Balsen den Uijl, nl. Baltus jans, 7 jaar oud, en Lysbet Jans, 13 jaar oud. Deze laatste wordt door Jan Vuijk opgevoed.
inv. 18, 20 juni 1712:
Jan Vuijck, brandewijn oft jenevertapper alhier.
zie akte 28 dd 27-8-1733 notaris M. de Leeuw te Utrecht. Erven Jan Kornelisz Vuyk en Niesje Polssen. Huys en hofstede, land e.d. aan de dijk bij de Waal, belenden aan Kornelis Jan Vuijk en Pieter Dirks Vuijk. (GA Utrecht inv. 183a4, copie in archief)
akte nr. 25 d.d. 27-8-1733, notaris M. de Leeuw te Utrecht. inv. U183a4. Boedelscheiding erven Jan Kornelisz Vuyk en Niesje Polssen.
Zoon van Cornelis Dirksz VUIJK (zie IIIc) en Janneken den UYL.
Gehuwd voor de kerk te Langerak op 15‑12‑1689 met Niesje Ariensdr. POLSSEN, geboren te Bergambacht, gedoopt (Ned.Herv.) te Bergambacht circa 1665, overleden te Langerak voor 1731.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Janszn, molenaar, schepen te Langerak, geboren 1693, gedoopt te Langerak op 30‑07‑1693, overleden te Langerak op 08‑10‑1766, zie akte 25 d.d. 21-8-1733 notaris M. de Leeuw te Utrecht. Betr. huur en verhuur van een "windkoornmolen en huysinge" te Langerak. (GA Utrecht inv. U183a4)
Rechterlijk archief Langerak,
inv. nr.37, d.d. 21 december 1750: Cornelis Janszn Vuijk en Pieter Dirkszn Vuijk zijn 7600 gulden schuldig aan de familie Den Haan.
inv. nr. 4,
d.d. 30 oktober 1766: Taxatie voor de collaterale successie van de bezittingen van Cornelis Vuijk, die zonder wettige descendenten op 8 oktober 1766 is overleden.
d.de. 25 mei 1769: Voor Pieter Roosendaal en Dirk Vuijk, schepenen van Langerak, compareren Willem Janszn Vuijk, wegens indispositie geassisteert met Neeltje den Haan, zijn huisvrouw en Cornelis Vuijk en Jan Vuijk, zijn zoons en Barend van Sessen, zijn behuwdzoon, en Flippus Janszn Vuijk, gebroeders, wonende alhier, aan wie door het overlijden van hun broer Cenelis Janszn Vuijk verschillende huizen en landerijen waren aanbestorven.
21-8-1733 Notaris M. de Leeuw Utrecht, akte 25 (inv. U183a4 GA Utrecht): Betr. huur en verhuur "windkooornmolen en huysinge" te Langerak bij de Waal door Marie Louisa gravinne van Dona aan Kornelis Vuijk, schepen van Langerak.

3.
4.
Arien Jansz, geboren circa 1698.
5.
Jannigje Jansdr, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 25‑06‑1699, overleden vóór 1733, bron: o.a. GA Utrecht, akte nr. 2 d.d. 17-1-1733 Notaris M.de Leeuw, boedelbeschrijving i.v.m. Niesje Polssen in leven echtgenote van Jan Vuyk.
Voogd over Lysbeth is Kornelis Janzn Vuijk te Langerak.

Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd te Langerak op 25‑06‑1724 (Ned.Herv.) met Leendert Janszn VERHEUVEL, geboren te Langerak voor 1705, overleden na 1733. Onmondige kinderen en erfgenamen (akte 24 d.d. 6-7-1730 notaris M. de Leeuw. inv. U172a7 GA Utrecht). {Hij is later ondertrouwd te Lopik op 04‑01‑1733 met Margriet Jans, jd van Jaarsvelderkapel.}

Generatie V
 
Va
Cornelis Dirksz VUIJK, korenmolenaar, geboren te Langerak nov. 1683, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 18‑11‑1683, schepen, later president-schepen, diaken en ouderling te Langerak.
 
Rechterlijk archief Langerak
inv.nr.35, d.d.2 november 1726: Cornelis Dirkszn Vuijk huurt voor twaalf jaar windmolen en huis aan de Waal te Langerak van Samson de l'Homme vrijheer van La Claveliere, wonende te Vianen.
inv.nr.36, d.d. 26 januari 1739: Cornelis Fuijk, vice president-schepen.
Zoon van Dirk Corneliszn VUIJK (zie IVa) en Aaltje Cornelisdr HOOGENDIJK, weduwe van Pieter Janszn.
Ondertrouwd te Langerak op 03‑11‑1708 met Marrigje Cornelisdr den HAAN, geboren te Langerak voor 1690.
Uit dit huwelijk:
1.
Aaltje, geboren 1704, gedoopt te Langerak op 04‑10‑1704.
2.
Philippus, geboren 1709, gedoopt te Langerak op 28‑04‑1709, overleden te Langerak op 08‑10‑1715.
3.
Dirk Corneliszn (zie VIa).
4.
Aaltje, geboren 1711, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 04‑10‑1711.
Gehuwd voor de kerk te Langerak op 27‑05‑1731 met Paulus van SCHIEVEEN, geboren te Gouderak, overleden te Woudrichem circa 1748.
5.
Marrigje, geboren 1713, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 07‑05‑1713, overleden te Langerak op 31‑10‑1715.
6.
Dirk, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 19‑07‑1716, overleden te Langerak op 06‑06‑1719 op 2-jarige leeftijd.
7.
Gerrit, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 03‑04‑1718, overleden te Langerak op 20‑04‑1718, 17 dagen oud.
8.
Merrigje, geboren 1720, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 08‑12‑1720, overleden te Langerak op 23‑12‑1720.
9.
Merrigje, geboren 1722, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 05‑07‑1722, overleden te Langerak op 05‑07‑1722.

Vb
Ary Dirkszn VUIJK, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 04‑10‑1691, overleden vóór 1725, zoon van Dirk Corneliszn VUIJK (zie IVa) en Aaltje Cornelisdr HOOGENDIJK, weduwe van Pieter Janszn.
Gehuwd met Araentie Lucasdr GROEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Lucas, geboren voor 1752.

Vc
Willem Janszn VUIJK (Fuik), bakker, ouderling, armbezorger, achtman te Langerak, geboren 1696, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 14‑06‑1696, overleden te Langerak, overleden na 25-5-1769 te Lanherak, omstreeks 1691 belijdenis des geloofs (Ned.Herv.) afgelegd te Langerak
 
Rechterlijk archief Langerak,
inv.nr.35, d.d. 26 november 1725: Attestatie voor willem Vuijk, meester-broodbakker alhier, en hebbende een korenwasserij en -drogrij. Hiervoor heeft hij droge kole (waarschijnlijk houtskool?) nodig, die hij uit de provincie Holland wil halen (Langerak behoorde toen nog tot Utrecht)
inv.nr.36, d.d. 26 januari 1739: Willem Vuijk en anderen verklaren hoe zij in 1723 of 24 tot achtmannen zijn aangesteld, hoewel zij geen land bezaten en lezen noch schrijven konden.
Zoon van Jan Corneliszn VUIJK (zie IVb) en Niesje Ariensdr. POLSSEN.
Gehuwd circa 1719 met Neeltje Cornelisdr den HAAN, geboren te Langerak, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 13‑01‑1695, overleden te Langerak, overleden na 25-5-1769 te Langerak.
Uit dit huwelijk:
1.
Niesje, geboren 1720, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 01‑12‑1720.
Gehuwd voor de kerk (1) te Langerak op 22‑10‑1741 (Ned.Herv.) met Hendrik BLOKLAND.
Gehuwd voor de kerk (2) te Langerak op 11‑03‑1753 (Ned.Herv.) met Barend van ZESSEN.
2.
Cornelis Willems (zie VIb).
3.
Marrigje, geboren 1722, gedoopt (Ned.Herv.) te Ameide op 08‑03‑1722.
4.
Merritje, geboren 1724, gedoopt (Ned.Herv.) te Ameide op 19‑11‑1724.
5.
Jan Willemzn (zie VIc).
6.
Marrigje, geboren te Langerak okt. 1728, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 31‑10‑1728.
Gehuwd met Dirk Bastiaanse GOEDHART.
7.
Arij, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 10‑06‑1731 (overlijdens-adv. in archief). Gerecht en Gemeente Zuid-Polsbroek, inv. 84, akte 107: akte van indemniteit, inkomend in Zuid-Polsbroek vanuit de Heerlijkheid Langerak.
8.
Jannigje, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 12‑04‑1733.

Vd
Philippus Janszn VUIJK, bakker, armenverzorger, geboren 1697, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 21‑01‑1697, tussen 11-12-1783 en 6-6-1786. Rechterlijk archief Langerak
inv.nr.22, d.d. 17 november 1728: Aart Nijsen ter Louw transporteert aan Philip Janszn Vuijk een huis met grond te Langerak bij de kerk, aan de Kerksrtraat, voor 525 gulden.
inv.nr.37, d.d. 14 augustus 1747: Testament van Philip Vuijk en Ariaantje Slaats, wonende alhier. Zij benoemen tot voogden over hun minderjarige kinderen zijn broeder Willem Vuijk en haar broeder Huijbert Slaats.
inv.nr.37, d.d. 17 december 1749: Flip Vuijk, boekhoudende armmeester, verstrekt als zodanig een hypotheek (14 april 1785 wordt voor aflossinbg getekend door Dirk Vuijk, administrerende huis-armmeester).
inv.nr.37, d.d. 28 fevruari 1759: Jan Vuijk, wonenede te Boskoop, 28 jaar oud, zoon van Flip Vuijk, bakker te Langerak, legt een verklaring af over een vechtpartij.
inv.nr.4, d.d. 10 december 1767: Philippus Vuijk, bakker alhier, verstrekt hypotheek aan Jacob Bos (1 april 1790 tekent Ditk Philippus Vuijk voor aflossing).
inv.nr.4, d.d. 11 december 1783: Testament van Filippus Vuijk. Hij prelegateert zijn hofstede met 9 morgen land te Langerak aan zijn zoon Dirk. Voogden over zijn minderjarige erfgenamen en executeurs: zijn zoon Aart Vuijk en zijn neef Cornelis Dirkszn Vuijk.
inv.nr.4, d.d. 6 juni 1786: De kinderen en erfgenamen van wijlen Filippus Vuijk, alhier overleden, te weten Dirk Vuijk, wonende alhier, Jan Vuijk, wonende te Langer-Aar, Aart Vuijk, wonende te Boskoop en Jan van den Berg, schoolmeester te Kethel, man van Niesje Vuijk, delen de boedel.
Zoon van Jan Corneliszn VUIJK (zie IVb) en Niesje Ariensdr. POLSSEN.
Gehuwd voor de kerk te Goudriaan op 15‑06‑1726 (Ned.Herv.) (kopie in archief). Echtgenote is Ariaantje SLAATS, 19 jaar oud, gedoopt te Goudriaan op 12‑09‑1706, dochter van Anthony Aartszn SLAATS en Maria Hoostens HOLSTER.
Uit dit huwelijk:
1.
Niesje VUYK, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 02‑12‑1726.
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd te Langerak op 30‑07‑1747 met Jan van den BERG, schoolmeester te Langerak sinds 1751 te Kethel, overleden te Kethel op 19‑05‑1799, aan de gevolgen van een "slijmberoerte" (overlijdensadvertentie in archief). Rechterlijk archief langerak,
inv.nr. 37, d.d. 22 juli 1748: testament van Jan van den Berg, schoolmeester alhier, en Niesje Vuijk. Zij benoemen tot voogden: Jan Alblas, schoolmeester te Sliedrecht en Cornelis Vuijk, schepen te langerak.

2.
Antonie VUYK, geboren juni 1728, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 13‑06‑1728.
3.
Jan Philips (zie VId).
4.
5.
Dirk Philippusz (zie VIf).
6.
Maria VUYK, geboren te Langerak 1747, is vóór het dopen gestorven.

Generatie VI
 
VIa
Dirk Corneliszn VUIJK, korenmolenaar te Langerak, schepen en armmeester aldaar, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 25‑05‑1710, .betaalt primo augustus 1752 en primo agustus 1770 telkens zes gulden windgeld.
Rechterlijk arcief Langerak,
inv.37, d.d. 24 februari 1750: Dirk Vuijk, "coornmolenaar" alhier, en Jacobus van Zuijl, zijn zwager, maken accoord over molen en huis.
inv.4, d.d.23 augustus 1783: Testament van Dirk Vuijk en Teuntje Slaats, echtelieden. Vemeld: Dirk Flips Vuyk, behuwdzoon, en Cornelis Dirkszn Vuijk, zoon.
DTB Herv.Noorderkerk Amsterdam: doopgetuige bij zoon Dirk van Marritie Vuijk en Gijsbert den Adelaar, 29-8-1770.
Testament, akte 98 d.d. 8-10-1785 notaris W.G. van Nes te Utrecht (inv. U211a5 GA Utrecht, copie in archief)
Naam eerste partij: Dirk Vuyk
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Teuntje Slaars
Woonplaats eerste partij: Langerak, aan de Lecq
Naam tweede partij: Marrigje Vuyk, dochter
Naam echtgenote tweede partij: gehuwd met Gysbert den Adelaar te Amsterdam
Naam tweede partij: Maria Vuyk, dochter
Naam echtgenote tweede partij: gehuwd met Dirk Philipse Vuyk
Naam tweede partij: Cornelis Vuyk, zoon
Naam tweede partij: Hendrika Vuyk, dochter
Naam echtgenote tweede partij: gehuwd met Cornelis Rosendaal
Soort onroerend goed: windkoornmolen met huysinge en erve c.a. - naar Cornelis Vuyk -
Ligging onroerend goed: Hogendyk, Gerecht onroerend goed: Langerak aan de Lecq
Bijzonderheden: Hendrika Vuyk krygt alleen de vruchten, met benoeming van Wernardus Verhagen, substituut drossaard en schout en adjunct secretaris van Jaarsveld, en Cornelis Vuyk tot executeurs en voogden.
Zoon van Cornelis Dirksz VUIJK (zie Va) en Marrigje Cornelisdr den HAAN.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd te Langerak op 17‑05‑1739 met Teuntje SLAARS, geboren te Goudriaan circa 1710, overleden voor 1785, dochter van Anthony Aartszn SLAATS en Maria Hoostens HOLSTER.
Uit dit huwelijk:
1.
Marrigje, geboren circa 1739.
Gehuwd voor 1771 met Gijsbert den ADELAAR, geboren voor 1750.
2.
Maria Dirksdr, geboren circa 1740, overleden te Goudriaan op 01‑04‑1812.
Gehuwd voor de kerk voor 1770 met Dirk Philippusz VUIJK (zie VIf).
3.
Cornelis Dirkszn (zie VIIa).
4.
Hendrika, geboren circa 1742, overleden te Langerak op 20‑07‑1826.
Gehuwd voor de kerk te Groot Ammers op 17‑03‑1779 (Ned.Herv.) met Cornelis Pieters ROOSENDAAL, 23 jaar oud, gedoopt te lANGERAK op 16‑11‑1755, overleden voor 1826, 17-4-1783 testament, tekst en dochters in de verdeling
Comp. Pieter Roosendaal en Adriaentje van de Griend, op langstlevende. En hun wil en begeerte te zijn dat de kleederen van linnen en wollen, goud en zilver, ten lijve en cieraad van den testateur behoorende alleen bij hunnen zoons en vooroverleden zoons kinderen en de testatrice alleen bij hunnen dogters en vooroverleden dogters kinderen genieten etc. Zoon Teunis betimmeringen met 9 mrg. lant int Cornelis Vinckenweer, etc. zoon Hermanus een bouwhuis met 10 mrg. int Pieter Jans Nomen weer etc. zoon Cornelis een huijs en verdere betimmeringen met 9 mrg. int Huijbert Vlammingsweer, Volgt nog verdere verdeling.


VIb
Cornelis Willems VUIJK, jongdeman van Languerak, geboren 1722, gedoopt te Langerak op 08‑03‑1722, zoon van Willem Janszn VUIJK (Fuik) (zie Vc) en Neeltje Cornelisdr den HAAN.
Ondertrouwd te Nieuwpoort op 23‑11‑1746, gehuwd voor de kerk te Nieuwpoort op 11‑12‑1746 (Ned.Herv.) (kopie in archief) met Sijgje DEELDEKAAS (DEELTHEKAAS), jongedochter van Nieuwpoort, geboren voor 1726.
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje, gedoopt (Ned.Herv.) te Nieuwpoort op 12‑01‑1749 (getuige(n): Neeltje Vuijk) (kopie in archief), overleden te Nieuwpoort op 12‑11‑1831 op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd voor 1800 met Aart SPEK, overleden voor 1831.

VIc
Jan Willemzn VUIJK, geboren 1726, gedoopt (Ned.Herv.) te Ameide op 13‑10‑1726, overleden na 1787, zoon van Willem Janszn VUIJK (Fuik) (zie Vc) en Neeltje Cornelisdr den HAAN.
Gehuwd voor de kerk op 20‑04‑1767 met Merrigje ROZENDAAL, 24 jaar oud, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 03‑03‑1743, overleden na 1787.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem, geboren 1767, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 24‑01‑1767.
2.
Magteltje, geboren 1769, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 26‑03‑1769, overleden te Hardinxveld op 29‑01‑1850.
Gehuwd (1) voor 1815 met Huibert BEZEMER, overleden voor 1820.
Gehuwd (2) te Hardinxveld op 07‑02‑1820 (kopie in archief) met Goris de LEEUWERIK, 52 jaar oud, gedoopt te Hardinxveld op 06‑12‑1767, zoon van Wouter Gorisse de LEEUWERIK en Cornelia van WIJNGAARDEN. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk te Hardinxveld op 06‑12‑1767 met Cornelia MALLEGROM, geboren voor 1747.}
3.
Teunis, geboren 1770, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 15‑07‑1770.
4.
Cornelis Jansz (zie VIIb).
5.
Willem, geboren 1772, gedoopt op 09‑08‑1772.
6.
Magteltje, geboren 1774, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 27‑03‑1774.
7.
Teunis, geboren 1775, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 26‑02‑1775.
8.
Neeltje, gedoopt op 26‑02‑1775.
9.
Willem Teunis, geboren 1776, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 16‑03‑1776.
10.
Neeltje, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 16‑03‑1777.
11.
Willem Jansz (zie VIIc).
12.
Johannes, geboren 1779, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 03‑07‑1779.
13.
Teunis, geboren 1780, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 17‑09‑1780.
14.
Johannes, geboren 1782, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 17‑01‑1782.
15.
Teuntje, geboren 1783, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 02‑02‑1783.
16.
Arie, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 04‑04‑1784.
17.
Teunis, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 25‑06‑1786, overleden te Ottoland op 10‑07‑1869 op 83-jarige leeftijd (kopie in archief).
Gehuwd op 45-jarige leeftijd te Laagblokland op 04‑05‑1832 (kopie in archief) met Marrigje GROEN, geboren te Laagblokland 1803, overleden te Ottoland op 16‑12‑1877 (kopie in archief), dochter van Jan GROEN en Ariaantje KOREVAAR.
18.
Jannigje, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 11‑11‑1787, overleden te Brandwijk op 02‑09‑1867 op 79-jarige leeftijd (kopie in archief).
Gehuwd voor 1822 met Cornelis van de GIESSEN, weduwnaar van Maria Timmer, geboren voor 1800, overleden te Brandwijk op 25‑03‑1875 (kopie in archief).

VId
Jan Philips VUIJK, meester-timmerman te Langeraar, geboren okt. 1730, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 06‑10‑1730, overleden te Langeraar op 11‑03‑1819 om 02.00 uur, overlijdensadvertentie in archief, zoon van Philippus Janszn VUIJK (zie Vd) en Ariaantje SLAATS.
Gehuwd voor de kerk (1) te Boskoop op 13‑01‑1754 (Ned.Herv.) met Adriana JONGENEEL, 18 jaar oud, gedoopt te Boskoop op 24‑07‑1735, overleden te Ter Aar aug. 1768, bron: Streekarchief Rijnlands Midden, gaarder betaalde impost begraven Ter Aar 1767-1792, inventarisnummer 4, bladzijde 8, datum 24-08-1768:"naam Adriana Jongeneel echtgenote van Jan Vuijk, aangever Jan Vuijk, bedrag 6 gulden". Dochter van Jan JONGENEEL en Trijntje van NES.
Gehuwd voor de kerk (2) te Ter Aar op 05‑02‑1770 (Ned.Herv.) met Elisabeth (Lijsbet) Alberts WERVELMAN, 25 jaar oud, gedoopt (Ned.Herv.) te Oudshoorn op 25‑10‑1744, overleden te Ter Aar op 15‑08‑1811 op 66-jarige leeftijd, dochter van Albert WERVELMAN en Antje Gerritsdr RHIJNSBURGER.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Trijntje, gedoopt (Ned.Herv.) te Boskoop op 23‑03‑1755, overleden te Ter Aar mei 1774.
2.
Adriana, gedoopt (Ned.Herv.) te Boskoop op 06‑05‑1759.
Ondertrouwd (1) te Ter Aar en Boskoop op 09‑12‑1785, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd te Ter Aar op 26‑12‑1785 met Hendrik IJDO, 27 jaar oud, schepen te ter Aar 1787-1789 en 1781-1793, gedoopt (Ned.Herv.) te Rijswijk (Z-H) op 29‑10‑1758 (getuige(n): Martje Post), overleden te Ter Aar op 15‑09‑1796 op 37-jarige leeftijd, bron: gaarder betaalde impost begraven Ter Aar 1793-1805, inv.nr.5, blz. 36, d.d. 21-09-1796, Hendrik IJdoo overleden op 15-09-1796, aangever Jan Vuijk, bedrag 15 gulden
c 2008 Streekarchief Rijnlands Midden (14-1-2008)
.
Gehuwd voor de kerk (2) op 49-jarige leeftijd te Ter Aar op 11‑09‑1808 met Jan PALING, geboren te Zuilen (Utr). Weduwnaar van Catharina Buijtenweg.
3.
Filippus, geboren 1761, gedoopt (Ned.Herv.) te Boskoop op 26‑07‑1761.
4.
Albertus, geboren voor 1769.
5.
levenloos kind van Jan, geboren te Ter Aar op 17‑02‑1770, overleden te Ter Aar op 17‑02‑1770, 0 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
6.
Antie, gedoopt (Ned.Herv.) te Ter Aar op 25‑08‑1771, overleden te Ter Aar op 22‑07‑1811 om 01.00 uur op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd voor 1803 met Cornelis Johannesz van der TANG, gedoopt te Leimuiden op 11‑05‑1766, overleden te Ter Aar op 01‑02‑1821 op 54-jarige leeftijd.
7.
Albertus (Vuyk) (zie VIId).
8.
Trijntje, geboren 1775, gedoopt (Ned.Herv.) te Ter Aar op 05‑11‑1775, overleden te Ter Aar op 20‑01‑1776.
9.
Trijntje VUIK, geboren febr. 1777, gedoopt (Ned.Herv.) te Ter Aar op 28‑02‑1777 (getuige(n): Marijtje Wervelman).
Gehuwd voor de kerk te Ter Aar op 28‑06‑1801 met Gerrit RIETVELD, 37 jaar oud, gedoopt (Ned.Herv.) te Nieuwveen op 29‑01‑1764, zoon van Gerrit RIETVELD en Leuntje van der SCHELLING.
10.
Dirk (zie VIIe).
11.
Grietje, geboren 1782, gedoopt (Ned.Herv.) te Ter Aar op 03‑03‑1782, overleden te Ter Aar op 19‑09‑1862.
Gehuwd voor 1809 met Willem LANGHOUT, geboren voor 1790.
12.
Maria, gedoopt (Ned.Herv.) te Ter Aar op 10‑04‑1785 (kopie in archief). Overleden te Aarlanderveen op 12‑02‑1855 op 69-jarige leeftijd (kopie in archief).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd te Koudekerk aan den Rijn op 25‑02‑1810 met Arij OOSTENRIJK, 22 jaar oud, veldwachter, gedelegeerde ontvanger, kastelein (1821), geboren te Koudekerk aan den Rijn op 15‑07‑1787, overleden te Leiden op 21‑08‑1879 op 92-jarige leeftijd. De aanvullende gegevens over de kinderen van dit gezin ontvangen per e-mail op 18-1-2011.
13.
Jan (zie VIIf).

VIe
Aart Philipszn VUYK, boomkweker, geboren 1734, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 12‑12‑1734, overleden te Boskoop jan. 1810, overlijdensadvertentie. Schepen te Boskoop (1765), ouderling (1800)
Bron: e-mail Edwin van Voskuilen 13-2-2003
 
protocollen Alphen 1803-1804, inv.47, blz. 62, d.d.16-6-1803:
Leendert van der Laan, getrouwd met Marijtje Cornelisdr Hogenes, Pieter de Jong, getrouwd met Cornelia Hogenes, mede Theunis van der Blom, getrouwd met Barbara Hogenes en Hermanus Overes, getrouwd met Willempje Cornelisdr Hogenes, erfgenamen van Cornelis Hogenes, verkopen aan Pieter Oosthoek en Aart Vuijk, beide wonende te Boskoop, 1½ morgen land in 't Rijneveld, belend ten oosten en noorden de heer Snoek van Tol, ten westen Adrianus Rosbergen, ten zuiden de Groeneweg. Koopsom 500 gulden.
c 2008 Streekarchief Rijnlands Midden (14-1-2008)
, zoon van Philippus Janszn VUIJK (zie Vd) en Ariaantje SLAATS.
Gehuwd voor de kerk te Boskoop op 20‑11‑1757 (Ned.Herv.) met Grietje TROMPERT, 18 jaar oud, gedoopt (Ned.Herv.) te Boskoop op 14‑12‑1738, dochter van Jan TROMPERT en Marrigje van STAVEREN.
Uit dit huwelijk:
1.
Philippus VUIJK (zie VIIg).
2.
Marigje, geboren 1760, gedoopt (Ned.Herv.) te Boskoop op 20‑04‑1760, overleden te Boskoop op 25‑04‑1802, adv. overlijden.
Gehuwd met Dirk KLEIJN.
3.
Jan VUIJK, geboren 1761, gedoopt (Ned.Herv.) te Boskoop op 16‑08‑1761, jong overleden.
4.
Jan (zie VIIh).
5.
Adrianus VUIJK (zie VIIi).
6.
Ariaantje, geboren sept. 1767, gedoopt (Ned.Herv.) te Boskoop op 27‑09‑1767, overleden te Boskoop op 28‑03‑1829, stond ondervoogdij van Pieter Adrianus Ottolander. (bron:internetsite Peter van Tol, 31-12-2010).
Ondertrouwd te Boskoop op 21‑10‑1796, kopie advertentie met Johannes Petrus SPRENGER, geboren voor 1800.
7.
Cornelia, geboren 1770, gedoopt (Ned.Herv.) te Boskoop op 01‑07‑1770, overleden te Boskoop voor 1827.
Ondertrouwd te Boskoop op 27‑07‑1798, gehuwd voor de kerk te Boskoop op 27‑07‑1798 met Teunis van WILGE JAC.ZN, 26 jaar oud, boomkweker te Boskoop, gedoopt te Boskoop op 01‑03‑1772, overleden te Boskoop op 08‑09‑1859 op 87-jarige leeftijd.
8.
Anthony VUIJK, gedoopt (Ned.Herv.) te Boskoop op 12‑06‑1774.

VIf
Dirk Philippusz VUIJK, schepen (1766-1767), armmeester (1785) te Langerak, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 25‑05‑1738 (kopie in archief). Overleden te Langerak op 31‑10‑1825 op 87-jarige leeftijd (kopie in archief). Rechterlijk archief Langerak,
inv.nr.4, d.d. 22 juli 1780: Mutueel testament van Dirk Flips Vuijk en Maria Dirks Vuijk, echtelieden. Zij benoemen tot voogden: zijn broer Aart Vuijk en haar broer Cornelis Dirks Vuijk.
Zoon van Philippus Janszn VUIJK (zie Vd) en Ariaantje SLAATS.
Gehuwd voor de kerk voor 1770 met Maria Dirksdr VUIJK, geboren circa 1740, overleden te Goudriaan op 01‑04‑1812, dochter van Dirk Corneliszn VUIJK (zie VIa) en Teuntje SLAARS.
Uit dit huwelijk:
1.
Filippus, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 26‑02‑1769 (zie dopen Langerak in archief).
2.
Dirk, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 16‑12‑1770 (zie dopen Langerak in archief), overleden te Langerak op 24‑03‑1832 op 61-jarige leeftijd.
3.
Antonie, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 28‑02‑1773 (zie dopen Langerak in archief).
4.
Adriana, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 18‑03‑1775 (zie dopen Langerak in archief), overleden te Langerak op 01‑02‑1848 op 72-jarige leeftijd.
5.
Teuntje, geboren circa 1779, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 05‑04‑1778 (zie dopen Langerak in archief), overleden te Langerak op 09‑11‑1844.
6.
Maria, geboren 1786, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 02‑07‑1786. Langerak.
7.
Maria, geboren 1787, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 11‑11‑1787 (zie dopen Langerak in archief).

Generatie VII
 
VIIa
Cornelis Dirkszn VUIJK, geboren circa 1741. Erft de windkorenmolen met woning en erf van zijn vader. (zie diens testament van 1785), zoon van Dirk Corneliszn VUIJK (zie VIa) en Teuntje SLAARS.
Gehuwd voor de kerk te Groot Ammers op 11‑06‑1774 (Ned.Herv.) met Maria Jacobs VERBURG, geboren circa 1750.
Uit dit huwelijk:
1.
Teuntje, geboren 1774, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 25‑12‑1774 (zie dopen Langerak in archief).
2.
Jacob, geboren te Langerak 1776, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 21‑04‑1776 (zie dopen Langerak in archief).
3.
Dirk Cornelisz (zie VIIIa).

VIIb
Cornelis Jansz VUIJK, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 11‑08‑1771, overleden voor 1804, zoon van Jan Willemzn VUIJK (zie VIc) en Merrigje ROZENDAAL.
Ondertrouwd te Benschop op 28‑11‑1795, gehuwd op 24-jarige leeftijd te Benschop op 15‑12‑1795, voor het gerecht van Benschop met Huijbertje Cornelisdr van den BOGAERDT, geboren voor 1775.
Uit dit huwelijk:
1.
Marrigje Cornelissen, geboren 1796, gedoopt te Benschop op 15‑03‑1796.
2.
Jannigje Cornelissen, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 01‑10‑1799 (zie dopen Langerak in archief).

VIIc
Willem Jansz VUIJK, geboren 1778, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 05‑04‑1778, overleden te Giessen-Nieuwkerk op 12‑05‑1856, zoon van Jan Willemzn VUIJK (zie VIc) en Merrigje ROZENDAAL.
Gehuwd te Goudriaan op 21‑04‑1810 met Dirkje BRAND, 23 jaar oud, geboren te Giessen-Nieuwkerk op 19‑11‑1786, overleden te Giessen-Nieuwkerk op 18‑02‑1855 op 68-jarige leeftijd (kopie in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis, kanonnier 6e Bataillon Artillerie Nationale Militie, geboren te Peursum (Giessenburg) 1802, overleden te 's-Gravenhage op 18‑09‑1831 om 05.00 uur, 29 jaar (overlijdensakte in archief).
2.
Cornelis, geboren te Noordeloos op 07‑04‑1812.
3.
Jan (zie VIIIb).
4.
Maria, geboren te Goudriaan op 17‑06‑1827.
Samenwonend (1) te Giessen-Nieuwkerk sept.1844 met NN.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd te Guiessen-Nieuwkerk op 11‑11‑1859. Genlias(kopie in archief) met Hendrik SCHAAIJ, 32 jaar oud, geboren te Noordeloos op 16‑02‑1827, zoon van Dirk SCHAAIJ en Dirkje BRAND.
5.
Teuntje, geboren te Giessen-Nieuwkerk op 23‑01‑1831, overleden te Gouda op 30‑09‑1831 om 14 uur, 250 dagen oud.

VIId
Albertus VUIJK (Vuyk), broodbakker, gedoopt (Ned.Herv.) te Ter Aar op 25‑03‑1772, overleden te Ter Aar op 21‑01‑1828 op 55-jarige leeftijd, zoon van Jan Philips VUIJK (zie VId) en Elisabeth (Lijsbet) Alberts WERVELMAN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd te Ter Aar op 24‑02‑1797 met Johanna (Jannetje) LANGHOUT (Langhout), brooodbakster (1838), geboren te Woerden voor 1782, overleden voor 1857.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan, geboren te Ter Aar voor 1798, overleden te Ter Aar op 02‑04‑1798, bron:
hervormd begraven Ter Aar 1793-1808, inv.2B, d.d.5-4-1798, Jan Vuijk wonende te Langeraar, graf in de kerk op het koor, cirkel 4 graf 1, vader Albertus Vuijk, bedrag pro deo)
 
gaarder betaalde impost begraven Ter Aar 1793-1805, inv.5, blz. 53, d.d. 4-4-1798, Jan Vuijk overleden op 02-04-1798, vader Albertus Vuijk, aangever Albertus Vuijk, bedrag pro deo. c 2008 Streekarchief Rijnlands Midden.
Begraven te Ter Aar op 05‑04‑1798.
2.
Cornelis Albertuszn (zie VIIIc).
3.
Jan (Vuyk) (zie VIIId).
4.
levenloos kind, geboren te Ter Aar op 07‑01‑1803, overleden te Ter Aar op 07‑01‑1803, 0 dagen oud, begraven te Ter Aar op 07‑01‑1803.
5.
Philippus (zie VIIIe).
6.
Gerardus, geboren te Ter Aar op 23‑02‑1810, overleden te Alphen (Z-H) op 02‑02‑1880 op 69-jarige leeftijd. Alphen bev.reg.1880-1890,deel 1,blz.84, wijk D, huis 200 (weeshuis):
Gerardus Vuijk, geboren 23-02-1810 te Ter Aar, kerk Ned.Herv., overleden 02-02-1880
.
7.
Geertruida, geboren te Ter Aar op 02‑03‑1812 om 15.00 uur, overleden te Nieuwveen op 13‑03‑1885 om 19.00 uur op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd voor 1813 met Nicolaas ZEKVELD, geboren te Alphen op 19‑01‑1808, overleden te Nieuwveen op 19‑07‑1849 om 17.00 uur op 41-jarige leeftijd.
8.
Albertus (Vuijck) (zie VIIIf).
9.
levenloos kind van Albertus, overleden te Ter Aar op 07‑01‑1803. Bron: gaarder betaalde impost begraven Ter Aar 1793-1805, inv.nr.5, blz.110, d.d.7-1-1803, een levenloos kind overleden op 7-1-1803, vader Albertus Vuijk, moeder Jannetje Langhout, aangever Meijntje Lieshout,
annotatie met bewijs van de dorpsvroedvrouw, bedrag exempt. c 2008 Streekarchief Rijnlands Midden
.

VIIe
Dirk VUIJK, broodbakkersknecht, geboren circa 1778, gedoopt (Ned.Herv.) te Ter Aar op 01‑01‑1777, overleden te Kalslagen op 28‑04‑1836, zoon van Jan Philips VUIJK (zie VId) en Elisabeth (Lijsbet) Alberts WERVELMAN.
Gehuwd voor 1802 met Klaasje KALSHOVEN, geboren voor 1782.
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth Dirksdr, geboren te Leimuiden circa 1802, overleden te Leimuiden op 05‑05‑1873.
Gehuwd te Kalslagen op 20‑05‑1827 met Jan van der VIJVER, geboren te Rijnsburg circa 1800, zoon van Willem van der VIJVER en Jannetje Elisabeth de MARE.
2.
Neeltje, geboren 00‑00‑1804.
Gehuwd te Kalslagen op 25‑05‑1828 met Joost Hendrik RIGCHELING, geboren te Zevenhoven circa 1803, zoon van Joost Hendrik RIGCHELING en Neeltje RIETVELD.
3.
Jan, geboren circa 1805, overleden te Alkemade op 05‑01‑1878.
4.
Maartje, geboren te Kalslagen circa 1806, overleden te Kalslagen op 19‑10‑1848.
Gehuwd te Leimuiden op 02‑05‑1830 met Gerrit LIESKADE, werkman, geboren te Leimuiden 1805, zoon van Willem LIESKADE en Antje LELIJVELD. {Hij is later gehuwd te Leimuiden op 02‑08‑1849 met Jeuntje van 't RIET, geboren te Mijdrecht 1824, dochter van Klaas van 't RIET en Pietertje VERHORST.}
5.
Magdalena, geboren 1808, overleden te Leimuiden op 04‑12‑1884.
Gehuwd te Alkemade op 07‑04‑1836 met Leendert OUWENS, geboren 1808, overleden te Alkemade op 07‑05‑1854, zoon van Pleun OUWENS en Dirkje KALSHOVEN.
6.
Antje, geboren te Leimuiden op 04‑01‑1813.
7.
Philippus, geboren te Kalslagen circa 1816, overleden te Kalslagen op 16‑07‑1819.
8.
Antje, geboren te Kalslagen op 17‑05‑1817, overleden te Kalslagen op 24‑01‑1818, 252 dagen oud.
9.
Dirk, geboren te Kalslagen op 01‑01‑1820, overleden te Kalslagen op 24‑10‑1834 op 14-jarige leeftijd.
10.
Anthonie, geboren te Kalslagen op 26‑03‑1822, overleden te Kalslagen op 19‑08‑1822, 146 dagen oud.

VIIf
Jan VUIJK, timmerman en molenmaker, geboren 1789, gedoopt (Ned.Herv.) te Ter Aar op 25‑03‑1789, repertorium Nieuwkoop en Noorden 1812-182, inv.6229
akte 23 d.d. 2-5-1821: overdracht door Gerret Rietveld, timmermansknecht en eigenaar, wonende te Langeraar, gemeente van Ter Aar, aan Cornelis Clant, notaris te Nieuwveen, van de helft in zijn aandeel in een akte obligatoir, ten bedrage van 1.000 gulden, verschuldigd door Jan Vuijk Janszoon, eigenaar, timmerman en molenmaker, wonende te Langeraar.
akte 10, d.d. 5-4-1823 : Gerret Rietveld, timmermansknecht en eigenaar, wonende te Langeraar, draagt over aan Cornelis Clant, openbaar notaris, te Nieuwveen, de wederhelft in een hypothecaire schuldvordering ten laste van Jan Vuijk Janszoon, timmerman te Langeraar, bedragende deze wederhelft 1.000 gulden, gevestigd op een timmermanswinkel cum annexis, en enige wei- en bouwlanden, staande en gelegen onder de gemeente van Ter Aar, en dat voor 1.000 gulden.
Zoon van Jan Philips VUIJK (zie VId) en Elisabeth (Lijsbet) Alberts WERVELMAN.
Gehuwd te Ter Aar op 03‑02‑1826 (kopie in archief). Echtgenote is Ariaantje (Adriana) ZUIDHOORN (Zuidhorn), 28 jaar oud, bouwvrouw, geboren te Zwammerdam op 27‑02‑1797 (gezindte: Ned.Herv.), dochter van Maarten ZUIDHOORN en Maartje de KOSTER.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan, timmerman, geboren te Ter Aar op 31‑10‑1821, overleden te Ter Aar op 13‑10‑1889 om 04.00 uur op 67-jarige leeftijd (aangifte door: Anthonie Vuijk, 59 jr. timmerman en Willem Treur, 46 jr. landbouwer), ongehuwd (kopie in archief).
2.
Marinus, bouwman, geboren te Ter Aar op 10‑01‑1824 om 21.00 uur (kopie in archief).
3.
Johannes (zie VIIIg).
4.
Albertus (zie VIIIh).
5.
Anthony (zie VIIIi).
6.
Willem Frederik (zie VIIIj).
7.
Adriana Elisabeth, geboren te Ter Aar op 30‑11‑1839 om 18.00 uur.

VIIg
Philippus VUIJK, geboren 1758, gedoopt (Ned.Herv.) te Boskoop op 01‑10‑1758, overleden te Leerdam op 31‑01‑1799. Streekarchief Rijnlands Midden (14-1-2008)
protocollen Nieuwveen 1788-1793:
inv.18 blz.47, d.d.6-10-1788:
De kerkenraad van Nieuwveen, geautoriseerd door de schepenen van Nieuwveen, verkoopt aan Leendert Spruijtenburg en Klaas Lammens, beiden van Nieuwveen, een huis, schuur en erf achter de kerk in de Achterdijkse polder, verongeld het huis nr. 71 met 18 stuivers, het erf voor 100 roeden, belend ten oosten de Schootdijk, ten zuiden Phlippus Vuijk, ten westen de Bruggevaart en ten noorden Mr. N.A. Romswinckel. Laatste opdrachtbrieven van 16-03-1770 en 01-02-1780. Koopsom 95 gulden.
 
inv.nr.87 d.d.25-4-1799:
Philippus Vuijk te Nieuwveen verkoopt aan het Gemeneland, ten behoeve van de Nieuwkoopse Droogmakerij, een stuk land en appelboomgaard in de Achterdijkse polder tussen het dorp en de Poel, waarop de korenmolen van Nieuwveen staat, groot 836 roeden. Laatste opdrachtbrief d.d. 12-01-1787. Koopsom 501 gulden 12 stuivers.
 
inv.19,blz.157,d.d.30-9-1801:
inhoud Philippus Vuijk te Nieuwveen draagt over aan het Gemeneland, ten behoeve van de Nieuwkoopse Droogmakerij, 370 roeden land in de Poel naast het Molenstuk. Koopsom 240 gulden 10 stuivers.
 
inv.nr.19, blz.158v, d.d.30-9-1801:
Cornelis Clant junior, penningmeester van de Nieuwkoopse Droogmakerij, draagt over aan Philippus Vuijk 23 vierkante roeden dijkgrond tussen het dorp Nieuwveen en het Leenweer, verongeld voor 23 roeden, door de koper bestemd voor de bouw van zijn huis en korenmolen. Koopsom 14 gulden 19 stuivers.
 
inv.nr.19, blz.175, d.d.30-5-1802:
Cornelis Clant junior, schout met procuratie van Philippus Vuijk, korenmolenaar te Nieuwveen, verkoopt aan Hermanus Boet, wonend in het Haagje bij Breda en Anthonie van Straaten te Nieuwveen, beiden 's lands aannemer, ieder voor de helft, een in 1800 nieuw gebouwde zeskanten korenmolen, staande op een balie, genaamd "het Fortuin", zijnde de korenmolen van Nieuwveen, Zevenhoven en Noorden, gebouwd op een woonhuis met twee verdiepingen, voorzien van zowel boven als beneden met zeven vertrekken allen met schuiframen, voorts een ruime en dichte kelder, met er naast een grote loods met haardstede, in het Oosteinde op de Ringdijk van de Nieuwkoopse Droogmakerij, verongeld de molen voor 18 gulden, het huis voor 1 morgen 7 stuivers, tevens gereedschappen als takel, vier molenzeilen, acht of negen billen. Belast met een windgeld van 1 gulden 10 stuivers. Koopsom 8000 gulden.
vervolg a folio 177. 30-05-1802. Schuldbrief van vorige koop bedraagt 1000 gulden. Geroijeerd d.d. 05-04-1805.
Zoon van Aart Philipszn VUYK (zie VIe) en Grietje TROMPERT.
Gehuwd voor de kerk te Boskoop op 20‑01‑1793 (Ned.Herv.) met Ariaentje JONGENEEL.
Uit dit huwelijk:
1.
Grietje, geboren 1794, gedoopt (Ned.Herv.) te Boskoop op 15‑02‑1794.
Samenwonend (1) dec.1817.
Gehuwd (2) te Boskoop op 19‑11‑1818 met Jan SWART, 31 jaar oud, geboren te Waddinxveen op 01‑04‑1787.

VIIh
Jan VUYK, graanhandelaar/koopman, geboren 1764, gedoopt (Ned.Herv.) te Boskoop op 11‑03‑1764, overleden te Boskoop op 10‑03‑1828 (advertentie in archief`), zoon van Aart Philipszn VUYK (zie VIe) en Grietje TROMPERT.
Gehuwd voor de kerk te Boskoop op 29‑08‑1790 (Ned.Herv.) met Antje Dirksdr van WILGEN, geboren circa 1770, overleden te Boskoop op 22‑04‑1848.
Uit dit huwelijk:
1.
Aart, geboren 1791, gedoopt (Ned.Herv.) te Boskoop op 06‑11‑1791.
2.
Ariaantje, geboren febr. 1793, gedoopt (Ned.Herv.) te Boskoop op 10‑02‑1793, overleden te Boskoop op 29‑06‑1819 (advertentie in archief).
Gehuwd te Boskoop op 16‑07‑1817 (kopie akte en advertentie in archief) met Jan HOOFTMAN TZN. Geboren te Zwammerdam circa 1798.
3.
Anthony, geboren okt. 1795, gedoopt (Ned.Herv.) te Boskoop op 17‑10‑1795.
4.
Grietje, geboren te Boskoop op 29‑10‑1812 (in archief), overleden te Boskoop op 31‑05‑1870 op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd te Boskoop op 08‑10‑1833 met Jan Teuniszn HOOFTMAN, 18 jaar oud, geboren te Boskoop op 05‑02‑1815, overleden te Boskoop op 10‑05‑1861 op 46-jarige leeftijd, zoon van Teunis HOOFTMAN en Catharina Johanna van RHEE.

VIIi
Adrianus VUIJK, gedoopt (Ned.Herv.) te Boskoop op 04‑05‑1766, overleden te Reeuwijk op 23‑07‑1844 op 78-jarige leeftijd, zoon van Aart Philipszn VUYK (zie VIe) en Grietje TROMPERT.
Gehuwd op 54-jarige leeftijd te Boskoop. op 08‑02‑1821 met Christina BOON, dochter van Adrianus BOON en Ariaantje OOSTHOEK.
Uit dit huwelijk:
1.
Aart (zie VIIIk).
2.
Grietje, geboren te Boskoop op 26‑12‑1823, overleden te Boskoop op 01‑11‑1864 op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd te Boskoop op 28‑04‑1846 met Jan Roelofs van REEN, 23 jaar oud, schipper, geboren te Nijehaske (Heerenveen) op 25‑04‑1823, overleden te Middelburg op 14‑12‑1874 op 51-jarige leeftijd (kopie in archief). bij zijn overlijden woonde hij te Boskoop waar zijn 2 vrouwen en zijn moder ook zijn overleden. Zijn vader overleed te Middelburg. Zoon van Roelof Hendrikus van REEN en Martjen Albers PROPSTRA. {Hij is later gehuwd op 42-jarige leeftijd te Boskoop op 06‑12‑1865 met Adriana VUIJK (Vuyk), 35 jaar oud, geboren te Boskoop op 05‑05‑1830, overleden te Boskoop op 28‑06‑1867 op 37-jarige leeftijd, dochter van Adrianus VUIJK (zie VIIi) en Christina BOON.}
3.
Adriana, geboren te Boskoop op 22‑04‑1826, overleden te Boskoop op 26‑09‑1829 op 3-jarige leeftijd.
4.
Adrianus, geboren te Boskoop op 08‑06‑1828.
5.
Adriana (Vuyk), geboren te Boskoop op 05‑05‑1830, overleden te Boskoop op 28‑06‑1867 op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd te Boskoop op 06‑05‑1852 met Cornelis van GROOS, 24 jaar oud, geboren te Boskoop op 23‑06‑1827, zoon van Jacob van GROOS en Grietje KOSTER.
Samenwonend (2) voor 1860 met NN.
Gehuwd (3) op 35-jarige leeftijd te Boskoop op 06‑12‑1865 met Jan Roelofs van REEN, 42 jaar oud, schipper, geboren te Nijehaske (Heerenveen) op 25‑04‑1823, overleden te Middelburg op 14‑12‑1874 op 51-jarige leeftijd (kopie in archief). bij zijn overlijden woonde hij te Boskoop waar zijn 2 vrouwen en zijn moder ook zijn overleden. Zijn vader overleed te Middelburg. Zoon van Roelof Hendrikus van REEN en Martjen Albers PROPSTRA. {Hij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd te Boskoop op 28‑04‑1846 met Grietje VUIJK, 22 jaar oud, geboren te Boskoop op 26‑12‑1823, overleden te Boskoop op 01‑11‑1864 op 40-jarige leeftijd, dochter van Adrianus VUIJK (zie VIIi) en Christina BOON.}
6.
Maria, geboren te Boskoop op 10‑11‑1832, overleden te Boskoop op 20‑01‑1864 op 31-jarige leeftijd.
7.
Adrianus, geboren te Boskoop op 08‑05‑1836, overleden te Reeuwijk op 24‑07‑1849 op 13-jarige leeftijd.

Generatie VIII
 
VIIIa
Dirk Cornelisz VUIJK, jm wonende te Langerak, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 19‑10‑1777, overleden te Langerak op 08‑06‑1853 op 75-jarige leeftijd (kopie in archief). Zoon van Cornelis Dirkszn VUIJK (zie VIIa) en Maria Jacobs VERBURG.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd te Lopik op 07‑11‑1802 met Jannigje BOSCH, 21 jaar oud, jd won. te Lopik, gedoopt (Ned.Herv.) te Lopik op 04‑03‑1781 (getuige(n): Cornelia Oskamp geb. Jaarsveld (grootmoeder van het kind)), overleden te Langerak op 18‑12‑1871 op 90-jarige leeftijd, dochter van Floris BOSCH en Elisabeth OSKAMP.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Dirksen, geboren te Hoornaar op 30‑10‑1803, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 04‑12‑1803. Door ziekte van de vader is de doop zo lang uitgesteld. (zie dopen Langerak in archief), overleden te Peursum op 03‑01‑1892 op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd te Langerak op 07‑09‑1823 (kopie in archief) met Jan AANEN, bouwman, geboren te Hoornaar 1801, overleden voor 1893, zoon van Arie AANEN en Jannigje GELDERBLOM.
2.
Elisabeth Dirksen, geboren te Langerak op 10‑08‑1805, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 18‑08‑1805 (zie dopen Langerak in archief), overleden te Langerak op 21‑08‑1814 om 22 uur op 9-jarige leeftijd.
3.
Cornelis, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 20‑10‑1809 (zie dopen Langerak in archief).
4.
Marrigje Dirksen, geboren te Langerak op 23‑09‑1812, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 20‑10‑1812 (zie dopen Langerak in archief).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd te Langerak op 19‑02‑1832 (kopie in archief) met Jacobus van LOMWEL, 29 jaar oud, bouwman, geboren te Ameide op 20‑12‑1802, zoon van Jacob van LOMWEL en Annigje BART.
5.
Cornelis Dirksen (zie IXa).
6.
Elisabeth Dirksen, geboren te Langerak op 31‑05‑1817, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 17‑05‑1818 (zie dopen Langerak in archief), overleden te Langerak op 12‑10‑1850 op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd te Langerak op 07‑06‑1850 (kopie in archief) met Pieter Johannes PERK, grutter, geboren te Ameide 1821, zoon van Arie PERK en Heiltje EIJZERMAN.

VIIIb
Jan VUIJK, geboren te Goudriaan op 02‑07‑1826 (aktenummer: 9), overleden te Giessen-Nieuwkerk op 17‑02‑1903 op 76-jarige leeftijd. Bron: e-mail Gert-Jan Vuijk, 6-2-2006, stamreeks tot Gerrit Jan Vuijk 1948, zoon van Willem Jansz VUIJK (zie VIIc) en Dirkje BRAND.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd te Streefkerk op 21‑10‑1847 (kopie in archief) met Magcheltje KIJKUIT, 20 jaar oud, geboren te Streefkerk op 23‑09‑1827. Op de geboorteakte wordt haar voornaam geschreven met gch, later met gg. Overleden te Giessen Nieuwkerk op 12‑11‑1914 op 87-jarige leeftijd, dochter van Leendert KIJKUIT en Geertje HOLLEMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem, geboren te Peursum op 08‑01‑1848, overleden te Peursum op 26‑06‑1849 op 1-jarige leeftijd (kopie in archief).
2.
Willem (zie IXb).
3.
Leendert (zie IXc).
4.
Dirkje, geboren te Giessen-Nieuwkerk op 14‑10‑1857, overleden te Sliedrecht op 04‑01‑1900 op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd te Peursum op 17‑03‑1877 met Maarten TIMMER, geboren te Giessendam circa 1853, zoon van Kornelis TIMMER en Annigje van der LAAN.
5.
Cornelis (zie IXd).
6.
Geertje, geboren te Giessen-Nieuwkerk 1864, overleden te Giessen-Nieuwkerk op 16‑07‑1865.
7.
Geertje, geboren te Giessen-Nieuwkerk op 21‑07‑1865, overleden te Gorinchem op 29‑06‑1938 op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd te Giessen-Nieuwkerk op 08‑12‑1893. Genlias(kopie in archief) met Gijsbert STEK, 29 jaar oud, geboren te Giessen-Nieuwkerk op 30‑11‑1864, zoon van Gerrit STEK en Adriaantje BLOODSHOOFD.
8.
Marrigje, geboren te Giessen-Nieuwkerk op 29‑05‑1867, overleden te Giessen-Noeiwkerk op 03‑03‑1930 op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd te Giessen-Nieuwkerk op 26‑04‑1907. Genlias(kopie in archief) met Teunis KAMPSTEEG, 47 jaar oud, geboren te Giessen Nieuwkerk op 06‑03‑1860, overleden te Arnhem op 30‑12‑1931 op 71-jarige leeftijd, zoon van Paulus KAMPSTEEG en Willigje VERHEK.
9.
Teuntje, geboren te Giessen-Nieuwkerk op 31‑12‑1874.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd te Groot-Ammers op 16‑09‑1904 (kopie in archief) met Willem de GROOT, geboren te Noordeloos circa 1870, zoon van Adriaan de GROOT en Aartje BLOKLAND.
10.
Geertje, geboren te Giessen-Nieuwkerk op 01‑03‑1896.

VIIIc
Cornelis Albertuszn VUIJK, timmerman, geboren te Ter Aar circa 1798, zoon van Albertus VUIJK (Vuyk) (zie VIId) en Johanna (Jannetje) LANGHOUT (Langhout), brooodbakster (1838).
Gehuwd (1) voor 1855 met Helena RUIS (Ruijs), geboren voor 1805, overleden te Ter Aar op 27‑06‑1855.
Gehuwd (2) te Nieuwkoop op 26‑11‑1857 met Marijtje VERDAM, geboren circa 1797, dochter van Hendrik VERDAM en Cornelia van CLIET. {Zij was eerder gehuwd voor 1855 met Rijnier BLIJLEVEN, overleden voor 1856.}
Uit het eerste huwelijk:
1.
Gerard, geboren te Ter Aar op 29‑05‑1821.
2.
Jannetje, geboren te Ter Aar op 26‑08‑1822.
3.
Martinus, geboren te Ter Aar op 18‑11‑1823 om 04.00 uur, overleden voor 1825.
4.
Martinus, geboren te Ter Aar op 13‑04‑1825 om 16.30 uur.
5.
Francine, geboren te Rijnsaterwoude 1827, overleden te Rijnsaterswoude op 06‑08‑1827.
6.
Albertus, geboren te Rijnsaterswoude 1830, overleden te Rijnsaterswoude op 27‑10‑1830.
7.
Francine, geboren te Rijnsaterswoude 1830, overleden te Rijnsaterswoude op 20‑04‑1831.
8.
Francina, geboren te Ter Aar op 12‑12‑1831.

VIIId
Jan VUIJK (Vuyk), broodbakker te Alkemade (1855), geboren circa 1800, overleden te Alkemade op 15‑10‑1866, zoon van Albertus VUIJK (Vuyk) (zie VIId) en Johanna (Jannetje) LANGHOUT (Langhout), brooodbakster (1838).
Gehuwd te Alkemade op 10‑12‑1829 met Pietertje van AMERONGEN, geboren circa 1811, overleden te Alkemade op 01‑02‑1858, dochter van Jacob van AMERONGEN en Angenita MULDER.
Uit dit huwelijk:
1.
Albert (zie IXe).
2.
Jacob (zie IXf).
3.
Agnieta, geboren te Alkemade op 27‑01‑1835, overleden te Alkemade op 15‑03‑1835, 47 dagen oud.
4.
Agnieta, geboren te Alkemade op 15‑08‑1836, overleden te Alkemade op 11‑08‑1848 op 11-jarige leeftijd.
5.
Cornelis (zie IXg).
6.
Evert, geboren te Alkemade op 17‑07‑1841, overleden te Alkemade op 29‑07‑1844 op 3-jarige leeftijd.
7.
Jan, geboren te Alkemade op 16‑01‑1843, overleden te Alkemade op 29‑04‑1843, 103 dagen oud.
8.
Jan, geboren te Alkemade op 14‑03‑1844, overleden te Alkemade op 01‑09‑1844, 171 dagen oud.
9.
Evert, geboren te Alkemade op 08‑09‑1845, overleden te Alkemade op 03‑01‑1846, 117 dagen oud.
10.
Evert, geboren te Alkemade op 28‑03‑1847, overleden te Alkemade op 05‑03‑1860 op 12-jarige leeftijd.
11.
Jan, geboren te Alkemade op 02‑07‑1848, overleden te Alkemade op 03‑01‑1849, 185 dagen oud.
12.
Philippus, geboren te Alkemade op 24‑02‑1850, overleden te Alkemade op 06‑07‑1851 op 1-jarige leeftijd.
13.
Agnieta Johanna, geboren te Alkemade op 04‑04‑1852, overleden te Vrijenban (Gem.Delft) op 11‑01‑1915 op 62-jarige leeftijd, wonende te Leimuiden. Ook akte te Leimuiden, d.d.13-1-1915 nr. 1.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd te Alkemade op 18‑10‑1871 met Jan van WIERINGEN, geboren circa 1842, zoon van Karel van WIERINGEN en Klazina van STAVEREN.

VIIIe
Philippus VUIJK, kruier (1838), geboren circa 1806, overleden te Vinkeveen en Waverveen op 31‑12‑1848, zoon van Albertus VUIJK (Vuyk) (zie VIId) en Johanna (Jannetje) LANGHOUT (Langhout), brooodbakster (1838).
Gehuwd (1) voor 1833 met Adriana BRUNT, geboren voor 1812, overleden voor 1838.
Gehuwd (2) te Amsterdam op 12‑09‑1838 met Wilhelmina Maria DWARS, koffie-neringhoudster (1838), geboren voor 1820, weduwe van Ulrich Pieter Heupeman.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Albertus, geboren te Aarlanderveen op 05‑02‑1832, overleden te Aarlanderveen op 24‑02‑1832, 19 dagen oud.
2.
Dirk, geboren te Ter Aar op 05‑05‑1836.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Willemina Christina, geboren te Amsterdam circa 1839.
Gehuwd te Amsterdam op 31‑03‑1869 (kopie in archief) met Ferdinand SMIET, kruier, geboren te Amsterdam circa 1836, weduwnaar van Willemina Jonkers. Zoon van Willem SMIET en Euphemia HEGGER.
4.
Jannetje, geboren te Amsterdam op 15‑06‑1841.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd te Amsterdam op 19‑07‑1865, gescheiden na 10 jaar te Amsterdam op 22‑12‑1875 van Engelbert van 't ZANDT, geboren te Voorst circa 1828, zoon van Jan van 't ZANDT en Hendrika WISSINK.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd te Nieuwer-Amstel op 25‑10‑1876 met Gerrit BOOMGAARD, geboren te Landsmeer circa 1836.

VIIIf
Albertus VUIJK (Vuijck), timmermansknecht te Nieuwveen (1840), geboren te ter Aar op 16‑04‑1815 om 21.00 uur (aktenummer: 22), overleden te Wilnis op 01‑05‑1899 op 84-jarige leeftijd, zoon van Albertus VUIJK (Vuyk) (zie VIId) en Johanna (Jannetje) LANGHOUT (Langhout), brooodbakster (1838).
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd te Nieuwveen op 18‑11‑1840 met Petronella VUIJK, 24 jaar oud, geboren te Woerden op 26‑11‑1815, overleden te Nieuwveen op 22‑11‑1840 om 12.00 uur op 24-jarige leeftijd, dochter van Jan VUIJK, broodbakker, en Nelletje BEZUIJEN (Besuijen).
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd te Loosdrecht op 20‑12‑1845 met Trijntje POST, 22 jaar oud, geboren te Loosdrecht op 26‑09‑1823, gedoopt te Loosdrecht op 19‑10‑1823, dochter van Jacob POST (Pos) en Trijntje SPIJKER.
Uit het eerste huwelijk:
1.
levenloze zoon, geboren te Nieuwveen op 21‑11‑1840, overleden te Nieuwveen op 21‑11‑1840 om 15.00 uur, 0 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Petronella Johanna, geboren te Loosdrecht circa 1846, overleden te Wilnis op 01‑02‑1908.
Gehuwd te Wilnis op 23‑05‑1873 met Johannes VERHOEF, 24 jaar oud, geboren te Mijdrecht op 04‑12‑1848, zoon van Johannes VERHOEF en Lena Aaltje RIJKENBERG.
3.
Jacob (zie IXh).
4.
Albertus (zie IXi).
5.
Hendrikus, geboren te Mijdrecht circa 1852, overleden te Mijdrecht op 16‑07‑1866.
6.
Trijntje, geboren te Mijdrecht circa 1854, overleden te Mijdrecht op 15‑07‑1866.
7.
Jannetje, geboren te Amstelveen op 09‑03‑1859, overleden te Wilnis op 26‑10‑1940 op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd te Wilnis op 08‑06‑1888 met Daniël VIS, geboren te Wilnis circa 1864, overleden voor 1941, zoon van Frederik VIS en Machteltje van LEEUWEN.
8.
Cornelis Alberts (zie IXj).

VIIIg
Johannes VUIJK, smid, geboren te Ter Aar op 08‑04‑1826 (aktenummer: 22), overleden te Zwammerdam op 04‑12‑1868 op 42-jarige leeftijd, zoon van Jan VUIJK (zie VIIf) en Ariaantje (Adriana) ZUIDHOORN (Zuidhorn), bouwvrouw.
Gehuwd voor 1866 met Catharina van STAVEREN, geboren voor 1845, overleden voor 1887.
Uit dit huwelijk:
1.
Nicolaas (zie IXk).
2.
Adriana, geboren te Zwammerdam op 03‑07‑1865, overleden te Zwammerdam op 08‑05‑1929 op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd te Woubrugge op 08‑09‑1887 met Willem BOOT, geboren te Woubrugge circa 1855, overleden te Schiedam op 27‑02‑1932 om 06.15 uur, akte in archief. Zoon van Willem BOOT en Cornelia ROEST.

VIIIh
Albertus VUIJK, geboren te Ter Aar (Z-H) op 18‑02‑1828 (aktenummer: 12), overleden te Ter Aar op 13‑05‑1904 op 76-jarige leeftijd, zoon van Jan VUIJK (zie VIIf) en Ariaantje (Adriana) ZUIDHOORN (Zuidhorn), bouwvrouw.
Gehuwd (1) op 33-jarige leeftijd te Ter Aar (Z-H) op 27‑09‑1861 met Annigje RIJLAARSDAM, 26 jaar oud, geboren te Zevenhoven op 24‑03‑1835, overleden te Ter Aar op 01‑01‑1875 op 39-jarige leeftijd, bron: http://www.willemmarkus.nl/kstekst.htm, dochter van Cornelis Pieterse RIJLAARSDAM en Grietje BRANDT, bron: http://www.oudsoetermeer.nl/gwz/rijlaarspieter.doc (13-1-2008).
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd te Ter Aar op 17‑12‑1875 met Aantje van VLIET, 29 jaar oud, geboren te Nieuwkoop op 14‑03‑1846, overleden te Ter Aar op 23‑06‑1927 op 81-jarige leeftijd, bron: http://www.willemmarkus.nl/kstekst.htm.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jan (Vuyk) (zie IXl).
2.
Adriana Elisabeth, geboren te Ter Aar op 30‑04‑1863, overleden te Ter Aar op 29‑01‑1936 op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd te Ter Aar op 08‑03‑1889 met Dirk ESVELDT, 29 jaar oud, geboren te Bodegraven op 09‑05‑1859, overleden te Ter Aar op 17‑03‑1914 op 54-jarige leeftijd, zoon van Willem ESVELDT en Ariaantje STREEFLAND.
3.
Cornelis, geboren te Ter Aar op 30‑06‑1864.
4.
Grietje, geboren te Ter Aar op 11‑01‑1866.
Samenwonend te Ter Aar 1890.
5.
Johanna Annigje, geboren te Ter Aar op 16‑12‑1874.
Gehuwd te Ter Aar vóór 1899 met Maarten BAAS, winkelier (1905), molenaar (1900), geboren te Ter Aar 1867, zoon van Gerrit BAAS en Agatha SLINERLAND.
Uit het tweede huwelijk:
6.
Johannes (zie IXm).
7.
Albertus (zie IXn).

VIIIi
Anthony VUIJK, timmermansknecht, geboren te Ter Aar op 10‑09‑1830 (aktenummer: 63), zoon van Jan VUIJK (zie VIIf) en Ariaantje (Adriana) ZUIDHOORN (Zuidhorn), bouwvrouw.
Gehuwd op 45-jarige leeftijd te Leimuiden op 06‑07‑1876 met Neeltje HARTOG, geboren te Aarlanderveen circa 1841, dochter van Frans HARTOG, watermolenaar te Leimuiden, en Johanna MAAT.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriana, geboren te Ter Aar op 22‑10‑1877.
2.
Johanna Adriana, geboren te Ter Aar op 02‑07‑1879.
3.
Francina, geboren te Ter Aar op 29‑07‑1880.
Gehuwd te ter Aar 1905 met Reinier TREUR SR, geboren circa 1880.

VIIIj
Willem Frederik VUIJK, geboren te Ter Aar op 12‑01‑1836 om 02.00 uur (aktenummer: 7), zoon van Jan VUIJK (zie VIIf) en Ariaantje (Adriana) ZUIDHOORN (Zuidhorn), bouwvrouw.
Gehuwd voor 1880 met Adriana Cornelia CORNOELJE, geboren voor 1860.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriana Johanna, geboren te Ter Aar op 21‑05‑1879 om 22.00 uur, persoonskaart in archief.
Gehuwd na 1900 met Willem de BRUIJN, geboren te Ter Aar op 27‑07‑1879.
2.
Elisabeth Antje, geboren te Ter Aar op 27‑07‑1881.

VIIIk
Aart VUIJK, geboren te Boskoop op 24‑03‑1822 (aktenummer: 9), overleden te Boskoop op 08‑01‑1911 op 88-jarige leeftijd. Erelid Ned.Herv.Evangelisatie (kopie in archief), zoon van Adrianus VUIJK (zie VIIi) en Christina BOON.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd te Boskoop op 07‑09‑1843 (kopie in archief) met Neeltje HOOFTMAN, geboren voor 1823, overleden te Boskoop op 31‑12‑1888, akte 2-1-1899. Dochter van Teunis HOOFTMAN en Christina BOON.
Uit dit huwelijk:
1.
Adrianus (zie IXo).
2.
Catharina Johanna, geboren te Maasland op 18‑11‑1845, overleden te Maasland op 30‑01‑1846, 73 dagen oud.
3.
Catharina Johanna, geboren te Maasland op 02‑01‑1847, overleden te Reeuwijk op 29‑09‑1848 op 1-jarige leeftijd.
4.
Teunis, geboren te Boskoop op 09‑04‑1849, overleden te Boskoop op 08‑03‑1851 op 1-jarige leeftijd.
5.
Teunis (zie IXp).
6.
Christina, geboren te Boskoop op 03‑01‑1854, overleden te Boskoop op 14‑03‑1893 op 39-jarige leeftijd.
7.
Catharina Johanna, geboren te Boskoop op 17‑09‑1856, overleden te Boskoop op 06‑12‑1856, 80 dagen oud.
8.
Jan (zie IXq).
9.
Cornelis (zie IXr).
10.
Pieter, geboren te Boskoop op 11‑06‑1864, overleden te Boskoop op 07‑04‑1865, 300 dagen oud.
11.
Catharina Johanna, geboren te Boskoop op 04‑08‑1866, overleden te Utrecht op 14‑11‑1942 op 76-jarige leeftijd. Alphen bev.reg.1890-1900, deel 5 blz.44, wijk B huis nr.14:
naam Philippus Jacobus Meulblok,geboren 19-01-1865 te Kats, partner Catharina Johanna Vuijk, kerk NH, beroep koopman. Ingekomen 18-01-1892 Ter Aar, vertrokken 16-05-1893 Boskoop
 
Trouwt 30-11-1922 te Utrecht met Pieter Antonie Erkelens (26 jaar)
.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd te Boskoop op 13‑10‑1887 met Philippus Jacobus MEULBLOK, 22 jaar oud, koopman, geboren te Kats op 19‑01‑1865, overleden te Utrecht op 04‑04‑1929 op 64-jarige leeftijd, zoon van Philippus MEULBLOK en Maria van der WIELE.

Generatie IX
 
IXa
Cornelis Dirksen VUIJK, bouwman, geboren te Langerak op 18‑08‑1816 (aktenummer: 22), gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 25‑09‑1816 (zie dopen Langerak in archief), overleden te Langerak op 22‑01‑1893 op 76-jarige leeftijd, begraven te Ameide op 26‑01‑1893, zoon van Dirk Cornelisz VUIJK (zie VIIIa) en Jannigje BOSCH, jd won. te Lopik.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd te Ameide op 05‑05‑1849 met Lijsje de JONGH, 23 jaar oud, geboren te Ameide op 24‑09‑1825, overleden te Langerak op 08‑08‑1889 op 63-jarige leeftijd, dochter van Cornelis de JONGH en Anna uit den BOGAARD.
Uit dit huwelijk:
1.
Dirk (zie Xa).
2.
Elizabeth, geboren te Langerak op 30‑12‑1854, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 11‑02‑1855 (zie dopen Langerak in archief), overleden te Langerak op 18‑09‑1890 op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd te Langerak op 27‑03‑1873 (kopie in archief) met Lourens AANEN, 22 jaar oud, bouwman, geboren te Hoogblokland op 20‑05‑1850, overleden te Langerak op 03‑01‑1929 op 78-jarige leeftijd, zoon van Arie AANEN en Dirkje van der GIESSEN.
3.
Anna, geboren te Langerak op 14‑03‑1856, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 30‑03‑1856 (zie dopen Langerak in archief), overleden te Langerak op 25‑07‑1856, 133 dagen oud.
4.
Anna Geertruida, geboren te Langerak op 05‑08‑1861, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 15‑09‑1861 (zie dopen Langerak in archief), overleden te 's-Gravenhage op 15‑03‑1944 om 04.00 uur op 82-jarige leeftijd (kopie in archief) (gezinskaart in archief).
Gehuwd op 18-jarige leeftijd te Langerak op 04‑03‑1880 (kopie in archief) met Jan van BLOKLAND, 20 jaar oud, geboren te Nieuwpoort op 14‑08‑1859, zoon van Jan van BLOKLAND en Alida Maria den BURGER.

IXb
Willem VUIJK, kantoorbediende, agent, inspecteur ener levensverzekeringsmij, geboren te Peursum op 15‑11‑1850 (aktenummer: 8), overleden te Giessen Nieuwkerk op 01‑05‑1931 op 80-jarige leeftijd. Was ook werkzaam bij de HYSM, voorlopers van de NS. Vooraf was hij koopman, daar respectievelijk arbeider (1883) en wisselwachter (1883-1890). Beëdigd op 24-10-1883. Op 17-4-1903 niet eervol ontslagen wegens dienstweigering. (kopie personeelskaart nr. 313 en gezinskaart in archief). Zoon van Jan VUIJK (zie VIIIb) en Magcheltje KIJKUIT.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd te Molenaarsgraaf op 18‑08‑1876 met Adriana TRAPMAN, 23 jaar oud, geboren op 09‑03‑1853, overleden voor 1912, dochter van Hendrik TRAPMAN en Cornelia HOEFLAAK.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan (zie Xb).
2.
Hendrik, geboren te Giessen-Nieuwkerk op 12‑10‑1879, overleden te Giessendam op 01‑01‑1880, 81 dagen oud.
3.
Cornelia (Corrie), geboren te Giessendam op 01‑11‑1880.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd te Amsterdam op 29‑07‑1909 met Johannes Nicolaas (Jo) BRANDENBURG, toneelspeler, geboren te 's-Gravenhage circa 1878, zoon van Johannes Nicolaas BRANDENBURG, typograaf, en Cornelia van den HAMER.
4.
Magcheltje, modiste, geboren te Giessendam op 04‑03‑1883.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd te Amsterdam op 25‑07‑1912 (kopie in archief) met Willem Johannes van BILDERBEEK, kantoorbediende, geboren te Amsterdam circa 1884, zoon van Bernardus van BILDERBEEK en Wilhelmina Christina TAPPE.
5.
Jacoba Hendrika Aria, geboren te Rotterdam op 16‑06‑1886, overleden te Rotterdam op 23‑11‑1953 op 67-jarige leeftijd (3 gezinskaarten in archief).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd te Rotterdam op 05‑03‑1914 met Adrianus Arie HOPMAN, 31 jaar oud, kantoorbediende, geboren te Rotterdam op 28‑09‑1882, overleden te Rotterdam op 22‑11‑1963 op 81-jarige leeftijd.
6.
Hendrik, geboren te Rotterdam op 12‑06‑1888, overleden te Rotterdam op 17‑04‑1890 op 1-jarige leeftijd.
7.
Hendrik, kantoorbediende, geboren te Rotterdam op 10‑01‑1891, overleden te Eindhoven op 03‑06‑1967 op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd te Amsterdam op 07‑07‑1921 met Josephine Adriana Karolina (Fien) DILS, 30 jaar oud, geboren te Schiedam op 13‑11‑1890, overleden na 1966, dochter van Joseph Hubert DILS en Catharina Bernardina HENDRIKSEN.
8.
Willempje Adriana (Mies), geboren te Rotterdam op 25‑09‑1892, overleden te Hilversum op 10‑06‑1952 op 59-jarige leeftijd.
9.
Adriana Wilhelmina (Jeanne), kantoorbediende, geboren te Rotterdam op 02‑07‑1894, overleden te Amstelveen op 09‑06‑1979 op 84-jarige leeftijd, persoonskaart in archief.
Gehuwd op 51-jarige leeftijd te Amstelveen op 18‑07‑1945 met Abraham (Bram) RABBIE, 43 jaar oud, geboren te Amsterdam op 20‑08‑1901, overleden te Amsterdam op 01‑09‑1971 op 70-jarige leeftijd.

IXc
Leendert VUIJK, van 1885 tot 1894 arbeider bij de HYSM (voorloper NS) te Breda. Geboren te Giessen-Nieuwkerk op 21‑05‑1854 (aktenummer: 14), overleden te Princenhage (N-Br.) op 28‑03‑1913 op 58-jarige leeftijd (kopie in archief), op 13-1-1894 op eigen verzoek eervol ontslagen bij de HYSM. ((personeelskaart Vuijk en Vuyk in archief). Zoon van Jan VUIJK (zie VIIIb) en Magcheltje KIJKUIT.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd te Giessen-Nieuwkerk op 26‑05‑1876 met Egberta de KUIJPER, 18 jaar oud, geboren te Schelluinen op 23‑01‑1858, overleden te Breda op 18‑08‑1923 op 65-jarige leeftijd, dochter van Dirk de KUIJPER en Johanna van HOUWELINGEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan, geboren te Giessen-Nieuwkerk op 02‑11‑1876, overleden te Giessen-Nieuwkerk op 04‑03‑1877, 122 dagen oud.
2.
Maggeltje, geboren te Giessen-Nieuwkerk op 30‑11‑1877 (gezindte: Ned.Herv.), overleden te Rotterdam op 30‑05‑1930 op 52-jarige leeftijd (gezinskaart in archief).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd te Princenhage op 23‑11‑1904 (kopie in archief) met Joris Lambertus van POELJE, 23 jaar oud, smid, betonwerker, vuurstoker grote vaart, geboren te Hellevoetsluis op 18‑01‑1881 (gezindte: Geref.), zoon van Cornelis van POELJE en Jannetje van den BERG.
3.
Johanna, geboren te Giessen Nieuwkerk op 11‑10‑1879, overleden te Gouda op 11‑04‑1945 op 65-jarige leeftijd.
Samenwonend (1) te Princenhage sept.1899 met NN.
Gehuwd (2) op 21-jarige leeftijd te Princenhage op 19‑12‑1900 (kopie in archief) met Cornelis van ES, arbeider, agent van politie (1901), geboren te Giessen-Nieuwkerk circa 1872, overleden te Oegstgeest op 06‑04‑1957, advertentie in archief. Zoon van Willem van ES en Arioda RIJLAARSDAM.
4.
Jan, geboren te Giessen-Nieuwkerk op 15‑02‑1881, overleden te Giessen-Nieuwkerk op 23‑04‑1881, 67 dagen oud.
5.
Jan (zie Xc).
6.
Dirk (zie Xd).
7.
Willem, sigarenmaker, geboren te Giessendam op 22‑08‑1885.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd te Princenhage op 26‑05‑1911 (kopie in archief) met Wilhelmina OTTO, geboren te Terheijden voor 1891, dochter van Johannes OTTO en Cornelia RIPMEESTER.
8.
Leendert, geboren te Princenhagen op 01‑03‑1887 om 23.30 uur ((kopie in archief)), overleden te Princenhage (N-Br.) op 30‑06‑1887, 121 dagen oud (kopie in archief)aktie in archief.
9.
Hendrika, geboren te Princenhage op 01‑05‑1888 om 21.30 uur ((kopie in archief)).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te Princenhage op 26‑06‑1911 (kopie in archief) met Theodorus Marinus Franciscus SIMONS, huisschilder, geboren te Breda voor 1891, zoon van Martinus SIMONS en Johanna Maria van HOOIJDONK.
10.
Egberta, geboren te Princenhage op 31‑03‑1891 ((kopie in archief)).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd te Princenhage op 20‑01‑1911 (kopie in archief) met Jacobus de GRAUW, werkman, geboren te Pricenhage circa 1889, zoon van Johannes de GRAUW, arbeider, en Anna Maria van BATENBURG.
11.
Leendert, geboren te Pfrincenhage op 08‑11‑1892 ((kopie in archief)), overleden te Princenhage (N-Br.) op 30‑04‑1893, 173 dagen oud (kopie in archief).
12.
Zijgje, geboren te Breda op 12‑02‑1896 (gezinskaart in archief).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd te Breda op 02‑05‑1921. Genlias(kopie in archief) met Klaas Harman BEUTE, 28 jaar oud, opperwachtmeester veldartillerie, geboren te Avereest op 12‑03‑1893, zoon van Jan BEUTE, veldwachter, en Aleida Maria OTTEN.

IXd
Cornelis VUIJK, arbeider/wisselwachter/wegarbeider bij de Spoorwegen (kopie in archief), geboren te Giessen-Nieuwkerk op 10‑07‑1862 (aktenummer: 15), overleden te Giessen-Nieuwkerk op 05‑09‑1938 op 76-jarige leeftijd (advertentie in archief), begraven te Giessenburg, Kerkweg, graf nr. 31 afd.R4-091 op 09‑09‑1938, zoon van Jan VUIJK (zie VIIIb) en Magcheltje KIJKUIT.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd te Giessen-Nieuwkerk op 26‑10‑1888. Genlias(kopie in archief) met Annigje BRANDT, 20 jaar oud, geboren te Giessen-Nieuwkerk op 18‑07‑1868, overleden op 18‑11‑1929 op 61-jarige leeftijd, begraven te Giessenburg, Kerkweg, graf 31, afd. R4-091, dochter van Jan BRANDT en Neeltje de KONING.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan (zie Xe).
2.
Jan, agent van politie, geboren te Giessen-Nieuwkerk op 19‑10‑1890, kopie-gezinskaart in archief.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd te Giessen-Nieuwkerk op 22‑02‑1918. Genlias(kopie in archief) met Eigje de KREIJ, 27 jaar oud, geboren te Giessen-Nieuwkerk op 19‑10‑1890, dochter van Jan Cornelis de KREIJ en Gerrigje de GROOT.

IXe
Albert VUIJK, broodbakker (1855), geboren te Ter Aar op 28‑04‑1830 om 07.00 uur (aktenummer: 23), overleden te Alkemade op 06‑06‑1859 op 29-jarige leeftijd, zoon van Jan VUIJK (Vuyk) (zie VIIId) en Pietertje van AMERONGEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd te Koudekerk op 10‑06‑1855 met Magcheltje van der VELDEN, geboren te Koudekerk circa 1830, dochter van Jacobus van der VELDEN, rietdekker, en Magcheltje van VEEN. {Zij is later gehuwd te Oudshoorn op 11‑11‑1860 met Simon van VLIET, broodbakker, geboren te Gouda 1832.}
Uit dit huwelijk:
1.
Jan, geboren te Alkemade op 20‑03‑1856, overleden te Alkemade op 01‑11‑1857 op 1-jarige leeftijd.
2.
Magdalena Petronella, geboren te Alkemade op 14‑02‑1859.

IXf
Jacob VUIJK, geboren te Alkemade op 28‑01‑1833 (aktenummer: 11), overleden te Alkemade op 09‑06‑1901 op 68-jarige leeftijd, zoon van Jan VUIJK (Vuyk) (zie VIIId) en Pietertje van AMERONGEN.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd te Alkemade op 27‑03‑1872 met Antje EGGINK, geboren circa 1840, overleden te Alkemade op 19‑09‑1911, dochter van Jan EGGINK en Antje van STAVEREN.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Albert (zie Xf).

IXg
Cornelis VUIJK, bakker, geboren te Alkemade op 20‑04‑1839 (aktenummer: 36), overleden voor 1918, zoon van Jan VUIJK (Vuyk) (zie VIIId) en Pietertje van AMERONGEN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd te Alkemade op 24‑04‑1867 met Sietske van der VAART, 27 jaar oud, geboren te Sloten op 08‑02‑1840, overleden te Amsterdam op 18‑02‑1918 op 78-jarige leeftijd, dochter van Johannes Wiebrens van der VAART en Janke Jans KLIJNSTRA.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Albert, geboren te Alkemade op 11‑05‑1868, overleden te Alkemade op 22‑11‑1868, 195 dagen oud.
2.
Janke, geboren te Alkemade op 04‑05‑1869, overleden te Alkemade op 03‑07‑1870 op 1-jarige leeftijd.
3.
Pietertje, geboren te Alkemade op 11‑06‑1870, overleden te Alkemade op 02‑11‑1870, 144 dagen oud.
4.
Jan Albert (zie Xg).
5.
Janke Pietertje, geboren te Haarlemmermeer op 13‑03‑1873, overleden te Haarlemmermeer op 29‑03‑1873, 16 dagen oud.
6.
Johannes, geboren te Uithoorn circa 1881, overleden te Amsterdam op 06‑06‑1882.
7.
Cornelis Cornelisz, geboren te Amsterdam op 20‑04‑1882.

IXh
Jacob VUIJK, stuurman, geboren te Alkemade op 11‑01‑1849 (aktenummer: 7). Komt voor in de militieregisters van Alkemade, zoon van Albertus VUIJK (Vuijck) (zie VIIIf) en Trijntje POST.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd te Mijdrecht op 25‑11‑1876 met Hermina van der VELDEN, 32 jaar oud, geboren te Aarlanderveen op 30‑10‑1844, dochter van Lambertus van der VELDEN en Jannigje RIJNSBURGER. {Zij was eerder gehuwd vóór 1875, gescheiden vóór 1876 van Nicolaas HILDEBRAND, geboren voor 1850. Zij was eerder samenwonend 1876.}
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Petronella Adriana Catharina, geboren te Sloten op 17‑01‑1881, overleden te Amsterdam op 13‑01‑1979 op 97-jarige leeftijd, persoonskaart in archief
.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd te Amsterdam op 13‑12‑1899 met Petrus Johannes Jacobus van UGGELEN, 22 jaar oud, schilder (1899), geboren te Watergraafsmeer op 12‑05‑1877, overleden te Amsterdam op 21‑01‑1951 op 73-jarige leeftijd, zoon van Peter van UGGELEN, bakker (1899), en Alida BERMAN.
3.
Hendrika, geboren te Nieuwer Amstel op 01‑08‑1885, begraven te Amsterdam op 22‑02‑1961 op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd te Amsterdam op 19‑08‑1920 met Hermanus Franciscus VERMIE, diamantslijper, geboren circa 1873, zoon van Jan VERMIE en Alberdina EIJSER.

IXi
Albertus VUIJK, veehandelaar, geboren te Loosdrecht circa 1851, zoon van Albertus VUIJK (Vuijck) (zie VIIIf) en Trijntje POST.
Gehuwd te Mijdrecht op 17‑05‑1878 met Adriana van DIJK, geboren te Haastrecht circa 1853, dochter van Jan van DIJK en Annigje van WIJK.
Uit dit huwelijk:
1.
Antje, geboren te Amstelveen op 31‑07‑1880, overleden te Amsterdam op 30‑08‑1975 op 95-jarige leeftijd, naam geneeskundige/lijkschouwer: N.J.H.F. van Beek, kopie persoonskaart in archief.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd te Nieuwer Amstel op 08‑11‑1905 met Evert van der PLOEG, geboren te Nieuwveen circa 1877, overleden te Amsterdam op 04‑11‑1958, zoon van Johannes van der PLOEG en Adriana KROES.
2.
Albertus (zie Xi).

IXj
Cornelis Alberts VUIJK, geboren te Mijdrecht op 17‑02‑1865 (aktenummer: 19), overleden te Wilnis op 10‑10‑1944 op 79-jarige leeftijd. Komt voor in de militieregisters van Mijdrecht. Zoon van Albertus VUIJK (Vuijck) (zie VIIIf) en Trijntje POST.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd te Wilnis op 15‑12‑1899 met Geertruida van SCHOONHOVEN, geboren te Ede circa 1875, overleden te Wilnis op 13‑10‑1932, dochter van Jan van SCHOONHOVEN en Geertje van DONKELAAR.
Uit dit huwelijk:
1.
Albertus, geboren te Wilnis op 12‑11‑1900, overleden te Wilnis op 06‑02‑1950 op 49-jarige leeftijd, bron: familieadvertentie. Komt voor in de militieregisters van Wilnis.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd te Vinkeveen en Waverveen op 31‑10‑1929 met Johanna van VLIET, geboren circa 1904, overleden te Tietjerk op 10‑01‑1994, begraven te Wilnis op 14‑01‑1994, dochter van Klaas van VLIET en Marretje VERHOEK.

IXk
Nicolaas VUIJK, broodbakker, geboren te Zwammerdam op 18‑06‑1863 (aktenummer: 28), zoon van Johannes VUIJK (zie VIIIg) en Catharina van STAVEREN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd te Alphen (Z-H) op 03‑09‑1891 met Antje NAGTEGAAL, geboren te Alphen circa 1866, dochter van Harmanus NAGTEGAAL en Eelkjen Ebes de VRIES.
Uit dit huwelijk:
1.
Catharina Elida, geboren te Ter Aar op 02‑11‑1892.
Gehuwd voor 1952 met Johan Abraham de PREE, geboren circa 1891, overleden te Utrecht op 20‑02‑1956, zoon van Izaak de PREE en Johanna Geertruida GILDE.
2.
Elida Catharina, geboren te Ter Aar op 14‑09‑1894.
3.
Johannes, broodbakker, geboren te Ter Aar op 18‑11‑1895, overleden te Leiden op 04‑04‑1958 op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd voor 1950 met Christina HULSBOS, geboren voor 1910.

IXl
Jan VUIJK (Vuyk), winkelier, geboren te Ter Aar op 23‑12‑1861 (aktenummer: 86), overleden te Bodegraven op 24‑02‑1943 op 81-jarige leeftijd. Alphen bev.reg.1890-1900,deel 7,blz.164, wijk D, huis nr.45:
Jan Vuijk,geboren 23-12-1861 te Ter Aar, partner Jannetje Cornelia de Jong, kerk NH, beroep winkelier. Ingekomen 25-09-1890 Oudewater, vertrokken 10-06-1891 Aarlanderveen
en
Maarten Vuijk, geboren 10-11-1887 te Ter Aar,
Annigje Vuijk, geboren 06-03-1889 te Oudewater
Albert Vuijk, geboren 1-6-1890 te Oudewater,
, zoon van Albertus VUIJK (zie VIIIh) en Annigje RIJLAARSDAM.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd te Wilnis op 08‑07‑1887 met Jannetje Cornelia de JONG, 29 jaar oud, geboren te Bodegraven op 05‑07‑1858, dochter van Maarten de JONG en Anna BOLEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Maarten, geboren te Ter Aar op 10‑11‑1887, overleden te Wilnis op 17‑02‑1908 op 20-jarige leeftijd. Komt voor in de militieregisters van Ter Aar.
2.
Annigje, geboren te Oudewater op 06‑03‑1889.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te Bodegraven op 22‑11‑1912 met Jan SPIJKER, geboren te Bodegraven circa 1886, zoon van Geerlof Jacobus SPIJKER en Niesje BAAS.
3.
Albert, geboren te Oudewater op 01‑06‑1890.
4.
Anna, geboren te Wilnis circa 1895, overleden te Utrecht op 19‑11‑1933 (in archief).
Gehuwd te Rhenen op 20‑04‑1922 met Jan Reijerse LAMMERS, geboren te Rhenen circa 1889, zoon van Gerrit Jan LAMMERS en Hendrika LIJBERS. {Hij was eerder gehuwd voor 1920 met Dirkje van DIJK, overleden voor 1922.}
5.
Adriana Elizabet, geboren te Wilnis op 10‑06‑1897, overleden op 24‑12‑1889, begraven te Bodegraven.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd te Bodegraven op 23‑10‑1924 met Teunis POOT, geboren te Nieuwkoop circa 1898, zoon van Johannes Jacobus POOT en Pieternella VERHOORN.

IXm
Johannes VUIJK, geboren te Ter Aar op 07‑09‑1876 (aktenummer: 59), zoon van Albertus VUIJK (zie VIIIh) en Aantje van VLIET.
Gehuwd voor 1908 met Trijntje BOER, geboren voor 1887.
Uit dit huwelijk:
1.
Albert, geboren te Ter Aar op 02‑07‑1901.
2.
Margje, geboren te Ter Aar op 22‑03‑1903.
3.
Hermanus, geboren te Ter Aar op 28‑02‑1904.
4.
Anne, geboren te Ter Aar op 01‑08‑1907.

IXn
Albertus VUIJK, geboren te Ter Aar op 03‑05‑1880 (aktenummer: 38), zoon van Albertus VUIJK (zie VIIIh) en Aantje van VLIET.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd te Woubrugge op 30‑04‑1913 met Jannetje HEEMSKERK, geboren te Woubrugge circa 1887, dochter van Johannes HEEMSKERK en Jacoba WINTERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Cornelis, timmerman, geboren te Ter Aar circa 1925, overleden te Leiden op 19‑11‑1952.

IXo
Adrianus VUIJK, geboren te Boskoop op 14‑03‑1844 (aktenummer: 19), overleden te Boskoop op 31‑12‑1929 op 85-jarige leeftijd, akte d.d. 2-1-19130. Zoon van Aart VUIJK (zie VIIIk) en Neeltje HOOFTMAN.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd te Boskoop op 25‑04‑1878 met Neeltje van WIJK, geboren te Bleiswijk circa 1846, dochter van Dirk van WIJK en Cornelia de JONG.
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje, geboren te Ridderkerk op 01‑04‑1879.
2.
Dirk Adrianus, geboren te Ridderkerk op 25‑03‑1881, overleden te Boskoop op 01‑03‑1902 op 20-jarige leeftijd.
3.
Christina Cornelia, geboren te Ridderkerk op 10‑09‑1883 (geboorteadverlentie in archief).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd te Boskoop op 27‑04‑1916 met Willem BOON, geboren te Texel circa 1890.
4.
Jozina Catharina, geboren te Ridderkerk op 24‑01‑1888.

IXp
Teunis VUIJK, boomkweker, geboren te Boskoop op 04‑08‑1851 (aktenummer: 46), overleden te Boskoop op 16‑01‑1932 op 80-jarige leeftijd, zoon van Aart VUIJK (zie VIIIk) en Neeltje HOOFTMAN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te Boskoop op 13‑05‑1875 (kopie in archief) met Lena Hendrika GROOTENDORST, 21 jaar oud, geboren te Boskoop op 12‑08‑1853, dochter van Pieter GROOTENDORST en Elisabeth van der HORST.
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje, geboren te Boskoop op 16‑08‑1875, overleden te Boskoop op 23‑09‑1875, 38 dagen oud.
2.
Neeltje, geboren te Boskoop op 07‑09‑1876.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd te Boskoop op 23‑11‑1905 met Hubertus OUWERKERK, geboren te Boskoop circa 1878, zoon van Adrianus OUWERKERK en Cornelia de LEEDE.
3.
Pieter (zie Xj).
4.
Aart, geboren te Boskoop op 01‑02‑1880.
5.
Arie Cornelis, geboren te Boskoop op 16‑11‑1882.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd te Boskoop op 10‑12‑1925 met Adriana VERMEULEN, geboren te Lexmond circa 1896, dochter van Adrianus VERMEULEN en Geertje van HOUWELINGEN.
6.
Adrianus, geboren te Boskoop op 28‑12‑1884, overleden te Boskoop op 01‑03‑1885, 63 dagen oud.
7.
doodgeboren zoontje, geboren te Boskoop op 29‑12‑1884, overleden te Boskoop op 29‑12‑1884, 0 dagen oud.
8.
Adrianus, geboren te Boskoop op 26‑08‑1887, overleden te Boskoop op 15‑12‑1887, 111 dagen oud.
9.
Teunis Adrianus, geboren te Boskoop op 30‑05‑1890, overleden te Boskoop op 29‑06‑1891 op 1-jarige leeftijd.
10.
Teunis Adrianus (zie Xk).

IXq
Jan VUIJK, geboren te Boskoop op 03‑02‑1858 (aktenummer: 6), zoon van Aart VUIJK (zie VIIIk) en Neeltje HOOFTMAN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd te Reeuwijk op 17‑06‑1880 met Johanna Margaretha van REE, 26 jaar oud, geboren te Reeuwijk op 30‑01‑1854, overleden te Boskoop op 15‑05‑1929 op 75-jarige leeftijd, dochter van Arie van REE en Maria Cornelia Jacoba BRACK.
Uit dit huwelijk:
1.
Arie (zie Xl).
2.
Aart (zie Xm).
3.
Maria Cornelia Jacoba (van Vuijk), geboren te Koudekerk op 22‑02‑1884.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 07‑09‑1905 met Dirk Pieter van den AKKER, 25 jaar oud, geboren te Hazerswoude op 22‑11‑1879, zoon van Arie Cornelis van den AKKER en Christina Jacoba RAMP.
4.
Jan, geboren te Koudekerk op 22‑04‑1885.
5.
Jan (van Vuijk), geboren te Kouderkerk op 23‑04‑1885, overleden te Koudekerk op 03‑01‑1886, 255 dagen oud.

IXr
Cornelis VUIJK, geboren te Boskoop op 21‑02‑1861 (aktenummer: 13), overleden te Boskoop op 26‑02‑1935 op 74-jarige leeftijd, bron: internet, zoon van Aart VUIJK (zie VIIIk) en Neeltje HOOFTMAN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd te Boskoop op 09‑09‑1888 met Christina Helena HAMERS, 20 jaar oud, geboren te Amsterdam op 09‑10‑1867, dochter van Johannes Jacobus HAMERS en Geetruida Christina van GROOS.
Uit dit huwelijk:
1.
Aart, geboren te Boskoop op 28‑02‑1889.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd te Boskoop op 19‑11‑1919 met Cornelia Adriana van NES, geboren te Boskoop circa 1892, dochter van Arie van NES en Johanna BOER.
2.
Jacobus Adrianus, geboren te Boskoop op 12‑07‑1891, overleden te Boskoop op 02‑12‑1912 op 21-jarige leeftijd.
3.
Adrianus, geboren te Boskoop op 16‑12‑1893. Arriveerde in 1915 op Ellis Island (Noord-Amerika).
4.
Marinus, geboren te Boskoop op 06‑11‑1896, overleden na 1936.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd te Boskoop op 09‑04‑1925 met Helena Johanna KOOIJ, geboren te Gouda circa 1901, overleden te Gouda op 03‑05‑1936, 35 jaar. Dochter van Gijsbert KOOIJ en Petronella van HOUTEN.
5.
Neeltje, geboren te Boskoop op 29‑11‑1900.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd te Boskoop op 20‑05‑1925 met Arie van VLIET, geboren te Oudshoorn circa 1898, zoon van Jacobus van VLIET en Alida Geertruida SPRUITENBURG.

Generatie X
 
Xa
Dirk VUIJK, geboren te Langerak op 30‑12‑1854 (aktenummer: 32), gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 11‑02‑1855, overleden te Langerak op 15‑08‑1889 op 34-jarige leeftijd, begraven te Nieuwpoort op 19‑08‑1889, zoon van Cornelis Dirksen VUIJK (zie IXa) en Lijsje de JONGH.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd te Langerak op 01‑02‑1877 (kopie in archief) met Maria van HARTEN, 18 jaar oud, geboren te Streefkerk op 21‑02‑1858, overleden te Langerak op 24‑01‑1880 op 21-jarige leeftijd (kopie in archief), dochter van Cornelis van HARTEN en Corstinana Cornelia VERSTEEG.
Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd te Nieuwpoort op 30‑12‑1880 (kopie in archief) met Cornelia van HARTEN, 20 jaar oud, bouwvrouw, geboren op 08‑10‑1860, overleden te Hengelo op 25‑06‑1940 op 79-jarige leeftijd, ook overlijdensakte nr. 7 d.d. 3-7-1940 in Nieuwkoop (kopie in archief), begraven te Alg. Begraafplaats te Nieuwpoort, dochter van Cornelis van HARTEN en Corstinana Cornelia VERSTEEG.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Cornelis Dirksen, geboren te Langerak op 19‑02‑1882, overleden te Langerak op 09‑03‑1882, 18 dagen oud.
2.
Cornelis Dirksen, geboren te Langerak op 05‑07‑1883, overleden te Langerak op 17‑07‑1883, 12 dagen oud.
3.
Cornelis Dirksen, geboren te Langerak op 02‑11‑1884, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 07‑12‑1884 (zie dopen Langerak in archief), overleden te Langerak op 11‑01‑1885, 70 dagen oud.
4.
Lijsje, geboren te Langerak op 22‑01‑1886, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 07‑03‑1886 (zie dopen Langerak in archief), overleden te Nieuwpoort op 12‑07‑1970 op 84-jarige leeftijd, begraven te Bij de Waterschuur, Nieuwpoort, graf 38 afd.0102.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd te Langerak op 20‑10‑1910 (kopie in archief) met Govert SLOB, 22 jaar oud, bouwman, geboren te Nieuwpoort op 11‑12‑1887, overleden te Nieuwpoort op 24‑01‑1966 op 78-jarige leeftijd, begraven te Bij de Waterschuur, Nieuwpoort. Graf 38, zoon van Govert SLOB en Geertje Adriana PIERHAGEN.
5.
Cornelis (zie XIa).
6.
Maria, geboren te Langerak op 20‑02‑1889, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 24‑03‑1889 (zie dopen Langerak in archief).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd te Nieuwpoort op 20‑05‑1915 (kopie in archief) met Pieter ZANEN, zoon van Aart ZANEN en Annigje STOUT.
7.
Dirk (zie XIb).

Xb
Jan VUIJK, directeur N.v. Levensverz.Mij. "Holland", geboren te Giesen Nieuwkerk op 03‑01‑1878 (aktenummer: 1), overleden te Hilversum op 02‑01‑1948 op 69-jarige leeftijd, begraven te Hilversum (Noorder). Komt voor in de militieregisters van Giessen Nieuwkerk. Werkte voor zijn HIJSM tijd als bewdiende op een expeditiekantoor. Was werkzaam bij de Hollandsche IJzerem Spoorwegen, 24-12-1893 loopjongen, 24-4-1898 hulparbeider, in militeiare dienst, 19-3-1901 arbeider-telegrafist, 1-2-1902 met eervol ontslag. (personeelskaart met een onjuiste geboortedatum in archief), zoon van Willem VUIJK (zie IXb) en Adriana TRAPMAN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd te Rotterdam op 18‑06‑1902 met Magdalena Francina KOUWE, 23 jaar oud, geboren te Rotterdam op 15‑02‑1879, overleden te Ermelo op 24‑01‑1962 op 82-jarige leeftijd, dochter van Jacob KOUWE en Maria SCHOTSMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem (zie XIc).
2.
Maria Adriana, directrice :Ons thuis" te Amsterdam (1934), geboren te Rotterdam op 23‑12‑1904, overleden te Naarden op 22‑05‑1987 op 82-jarige leeftijd, persoonskaart in archief.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd te Naarden op 03‑08‑1940 met Pieter Theodorus SMIT, 37 jaar oud, geboren te Koog aan de Zaan op 09‑11‑1902, overleden te Hilversum op 28‑08‑1971 op 68-jarige leeftijd.
3.
Jan (zie XId).

Xc
Jan VUIJK, los werkman, fabrieksarbeider, geboren te Giessendam op 05‑06‑1882 (aktenummer: 58) (gezindte: Ned.Herv.), overleden te Poortugaal op 16‑09‑1949 op 67-jarige leeftijd (gezinskaart in archief), zoon van Leendert VUIJK (zie IXc) en Egberta de KUIJPER.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd te Breda op 05‑10‑1903. Genlias(kopie in archief) met Petronella Maria BORGHOUTS, 23 jaar oud, geboren te Breda op 03‑10‑1880 (gezindte: Rooms Kath.), overleden te Hilversum op 20‑06‑1969 op 88-jarige leeftijd, dochter van Paulus Thomas BORGHOUTS en Johanna Antonnetta van de WETERING.
Uit dit huwelijk:
1.
Egberta, geboren te Breda op 25‑12‑1902 (gezindte: Rooms Kath.), overleden te Rotterdam op 30‑06‑1922 op 19-jarige leeftijd.
2.
Antonetta, geboren te Breda op 13‑08‑1904 om 02.00 uur (geboorteakte in archief) (gezindte: Rooms Kath.) (gezinskaart in archief).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd te Rotterdam op 25‑08‑1926 met Floris ROGGEVEEN, geboren te Rotterdam circa 1903, zoon van Jacob Johan ROGGEVEEN en Klaasje FLUIT.
3.
Leendert Johannes (zie XIe).
4.
Paulus Theodorus Thomas, winkelbeddiende, geboren te Breda op 12‑10‑1908 (gezindte: Rooms Kath.).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd te Rotterdam op 07‑06‑1933 met Boukje de VRIES, geboren te Rotterdam circa 1910, dochter van Hendrik de VRIES en Sipkje VENSTRA.
5.
Willem (zie XIf).
6.
Jan, geboren te Breda op 08‑04‑1916 (gezindte: Rooms Kath.), overleden te Rotterdam op 22‑12‑1918 op 2-jarige leeftijd.
7.
Cornelia Maria, helpster voorbereidend onderwijs, geboren te Breda op 23‑03‑1918 (gezindte: Rooms Kath.).

Xd
Dirk VUIJK, petroleumventer, sjouwer (1907), geboren te Giessendam op 20‑03‑1884 (aktenummer: 40) (gezindte: Rooms Kath.), overleden te Breda op 06‑11‑1967 op 83-jarige leeftijd, zoon van Leendert VUIJK (zie IXc) en Egberta de KUIJPER.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd te Breda op 15‑06‑1905. Genlias(kopie in archief) met Catharina Maria Theresia BREKOO, 20 jaar oud, geboren te Breda op 17‑05‑1885 (gezindte: Rooms Kath.), overleden te Breda op 07‑03‑1965 op 79-jarige leeftijd, dochter van Lambertus BREKOO en Carolina VLIEG.
Uit dit huwelijk:
1.
Egberta Maria, geboren te Breda op 12‑01‑1905 (gezindte: Rooms Kath.), overleden te Breda op 09‑10‑1965 op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd te Breda op 20‑02‑1930 (kopie in archief) met Adrianus FRUIJTERS, geboren te Princenhage circa 1907, zoon van Jochim FRUIJTERS, spoorbeambte, en Cornelia GOOS.
2.
Catharina, geboren te Breda op 09‑07‑1906.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd te Breda op 08‑07‑1929 (kopie in archief) met Petrus Adrianus GERRISSEN, meubelmaker, geboren circa 1906, zoon van Antonois Andries GERRISSEN, timmerman, en Johanna Maria van der HEIJDEN.
3.
Maria Hendrika, geboren te Breda op 09‑02‑1909 om 16.00 uur (aangifte door: Johannes Valk en Jacobus van Dongen) (kopie in archief).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te Breda op 06‑10‑1932 (kopie in archief) met Joseph de LEEUW, bankwerker, geboren circa 1907, zoon van Martinus Johannes de LEEUW, stucadoor, en Mina SPAAN.
4.
Cato, geboren te Breda op 23‑11‑1911 om 17.00 uur (kopie in archief).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd te Breda op 10‑06‑1940 (kopie in archief) met Adrianus Marinus Roelof DUSSELJEE, assurasdeur, geboren te Pricenhage circa 1910.
5.
Helena Johanna, geboren te Breda op 04‑05‑1914 om 02.00 uur (aangifte door: Adrianus Jacobus Frishert en Theodorus Simons) (kopie in archief), overleden te Breda op 05‑08‑2000 op 86-jarige leeftijd (overlijdens-adv. in archief).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd te Breda op 05‑04‑1934 (kopie in archief) met Johannes Quirinus RAAIJMAKER, metaalbewerker, geboren te Hooge en Lage Zwaluwe circa 1904, zoon van Martinus RAAIJMAKER en Pieternella van GENNIP.
6.
Leendert, geboren te Breda op 25‑01‑1917.
7.
Lambertus, geboren te Breda op 02‑12‑1919 (gezindte: Rooms Kath.).
8.
Dirk (zie XIg).
9.
Johanna, geboren te Breda op 24‑05‑1924 (gezindte: Rooms Kath.).
10.
Asdrianus, geboren te Breda op 03‑07‑1926 (gezindte: Rooms Kath.).

Xe
Jan VUIJK, geboren te Giessen Nieuwkerk op 26‑04‑1889 (aktenummer: 15), zoon van Cornelis VUIJK (zie IXd) en Annigje BRANDT.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd te Giessen Nieuwkerk op 30‑07‑1915 (kopie in archief) met Barbera van HOUWELINGEN, 24 jaar oud, geboren te Giessen Nieuwkerk op 03‑04‑1891, dochter van Arie van HOUWELINGEN en Pietertje de KREIJ.
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje Pietertje, geboren op 31‑12‑1915, overleden te Giessendam op 23‑02‑1948 op 32-jarige leeftijd, begraven te Kerkhof N-H Kerk, Giessen-Oudekerk.
Gehuwd voor 1950 met Arie SLOB, geboren op 06‑09‑1906, overleden op 09‑11‑1966 op 60-jarige leeftijd, begraven te Giesen-Oudekerk, graf 24 afd. B03.
2.
Cornelis, geboren 1920, overleden te Giessen-Nieuwkerk op 29‑10‑1920.

Xf
Jan Albert VUIJK, geboren te Alkemade op 23‑06‑1874 (aktenummer: 84), overleden te Alkemade op 29‑05‑1942 op 67-jarige leeftijd, zoon van Jacob VUIJK (zie IXf) en Antje EGGINK.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd te Alkemade op 18‑05‑1905 met Maria BOER, geboren te Haarlemmermeer circa 1897, dochter van Huig BOER en Maartje ROOS.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Albert, geboren te Alkemade circa 1913, overleden te Alkemade op 14‑09‑1917.
2.
Jan Albert, geboren te Alkemade circa 1918, overleden te Alkemade op 30‑03‑1918.

Xg
Jan Albert VUIJK, bakker, winkelier, geboren te Alkemade op 16‑11‑1871 (aktenummer: 177), overleden te Velsen op 05‑12‑1934 op 63-jarige leeftijd. Gezinskaart Amsterdam in archief. Komt voor in de militieregisters van Alkemade. Vrijgesteld van dienstplicht op 16 maart 1891. Lengte 1,68m. Zoon van Cornelis VUIJK (zie IXg) en Sietske van der VAART.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd te Nieuwer-Amstel op 13‑09‑1893 met Dorothea Hendrika SCHOENMAKER, 22 jaar oud, naaister, geboren te Amsterdam op 25‑07‑1871, dochter van Jacobus SCHOENMAKER, timmerman, en Dorothea Hendrika BENNEWITZ.
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd te Amsterdam op 07‑07‑1921 met Lena BERKHOUT, geboren te Nieuwerkerk a/d IJssel circa 1884, overleden te Velsen op 02‑05‑1932, dochter van Marinus BERKHOUT en Anna BAKKER.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Sietske Cornelia, geboren te Nieuwer-Amstel op 15‑05‑1895, overleden te Amsterdam op 16‑03‑1974 op 78-jarige leeftijd, begraven te Amsterdam (De Nieuwe Ooster) op 21‑03‑1974, persoonskaart in archief.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd te Amsterdam op 01‑05‑1918 met Klaas ROS, 23 jaar oud, smid, geboren te Amsterdam op 03‑03‑1895, overleden te Amsterdam op 01‑01‑1964 op 68-jarige leeftijd, zoon van Gerhardus Johannes ROS, koopman, en Regina Sophia METZ.
2.
Dorothea Hendrika, geboren te Amsterdam op 18‑07‑1896.
3.
Jan Albert, geboren te Amsterdam op 14‑09‑1897, overleden te Amsterdam op 26‑01‑1899 op 1-jarige leeftijd.
4.
Cornelis, broodbakker, winkelier, geboren te Amsterdam op 19‑09‑1898, overleden te Amsterdam op 04‑03‑1966 op 67-jarige leeftijd (advertentie in archief), persoonskaart in archief.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd te Amsterdam op 14‑11‑1928 (advertentie in archief) met Judith MAAS, 22 jaar oud, geboren te Amsterdam op 18‑02‑1906, dochter van Johannes Christiaan Hendrik MAAS, werkman (1928), en Judith BEEMS.
5.
Jan Albert, geboren te Amsterdam op 11‑02‑1900, overleden te Haarlemmermeer op 15‑04‑1928 op 28-jarige leeftijd (kopie gezinskaart in archief).
6.
Maria Feikje, geboren te Watergraafsmeer op 28‑05‑1902, overleden te Amsterdam op 08‑05‑1973 op 70-jarige leeftijd, begraven te Amsterdam op 11‑05‑1973. Persoonskaart en gezinskaart in archief.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te Amsterdam op 27‑05‑1926 met Klaas VINKE, kok, geboren te Amsterdam circa 1900, zoon van Hendrik VINKE, schuitevoerder, en Annigje POSTMA.
7.
Jacobus Johannes (zie XIh).
8.
Johanna Angenieta, geboren te Watergraafsmeer op 18‑11‑1907, overleden te Almere nov. 1990, begraven te Amsterdam op 22‑11‑1990. Persoonskaart en gezinskaart in archief.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd te Amsterdam op 14‑11‑1929, gescheiden na 23 jaar op 09‑11‑1953 van Hermanus THEISMEIJER, huisschilder, geboren te Amsterdam op 29‑11‑1905, overleden te Amsterdam op 09‑11‑1953 op 47-jarige leeftijd, zoon van Hermanus THEISMEIJER, timmerman, en Johanna Maria van HARDEVELT.
9.
Jacob, geboren te Hilversum op 06‑10‑1909.

Xh
Jacobus Martinus VUIJK, loodgieter, los werkman, dakdekker, geboren te Sloten (N-H) op 08‑10‑1878. Militieregister (kopie in archief): Vrijgesteld van dienstplicht op 17-12-1897. Zoon van Jacob VUIJK (zie IXh) en Hermina van der VELDEN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te Amsterdam op 20‑11‑1901 (gezinskaart in archief), gescheiden na 21 jaar te Amsterdam op 20‑02‑1923 van Christina Frederika Elisabeth JANNING, geboren te Amsterdam op 22‑04‑1877, dochter van Bernard Heinrich JANNING en Hendrina Christina BRANSEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Hermina Hendrina, geboren te Amsterdam op 03‑02‑1902.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd te Amsterdam op 04‑08‑1920 met Hendrik Fredrik Willem SWAANSWIJK, 18 jaar oud, kantoorbediende, geboren te Amsterdam op 25‑05‑1902, zoon van Hendrik SWAANSWIJK, koopman in goud en zilver, en Bartha HOP.
2.
Hendrina Christina, dienstbode ten huize van Cohen (1922-1926), geboren te Amsterdam op 13‑11‑1903, overleden te Amsterdam op 30‑03‑1986 op 82-jarige leeftijd, persoonskaart in archief.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd te Amsterdam op 18‑08‑1926 met Hendrik Cornelis van de VLIET, 30 jaar oud, machine-houtbewerker, geboren te Amsterdam op 13‑09‑1895, overleden te Amsterdam op 31‑10‑1969 op 74-jarige leeftijd, zoon van Jacobus Alberts van de VLIET en Geertruida Maria HENDRIKS.
3.
Christina Hendrika Elisabeth, geboren te Amsterdam op 17‑11‑1906.
4.
Bernard Heinrich, geboren te Amsterdam op 25‑05‑1909. Gezinskaart Amsterdam. Militieregister (kopie in archief), gekeurd op 27-4-1928, lengte 1,71m, ingelijfd op 20 maart 1929 bij het 18e Reg. Infanterie en op 3-9-1929 met groot verlof. Op het register de volgende opmerkingen:
Heeft niet voldaan aan de oproeping om op 12 september 1935 in werkelijke dienst te komen.
08-06-1936 terug tengevolge van aanhouding. 01-07-1936 nr. 25.
02-07-1936 onwetting achtergebleven van verlof
19-08-1936 terug tengevolge van aanhouding. 01-09-1936 nr. 25.
Bij vonnis van de Krijgsraad voor de Landmacht voor het Rijk in Europa uitgesproken 1 sepember 1936. veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 dagen, met bepaling dat de tijd, door den veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van de frechterlijke uitspraak in voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering der straf zal worden in mindering gebracht van 19 augustus 1936 tot 1 september 193. 10 october 1936 nr.25
.
5.
Jacob, koksmaatje grote vaart, geboren te Amsterdam op 26‑03‑1911 (gezinskaart in archief) Militieregister (in archief) 1 maart 1930: vrijgesteld van de dienstplicht.
6.
Jacobus Martinus, geboren te Amsterdam op 04‑02‑1913.
7.
Hermina, geboren te Amsterdam op 28‑02‑1914.

Xi
Albertus VUIJK, fabrieksarbeider, geboren te Nieuwer-Amstel op 20‑11‑1882, overleden te Uithoorn op 14‑03‑1968 op 85-jarige leeftijd, begraven te Alg.Begraafplaats te Uithoorn op 19‑03‑1968, zoon van Albertus VUIJK (zie IXi) en Adriana van DIJK.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd te Uithoorn op 28‑08‑1908 met Cornelia van der SLUIJS, dienstbode, geboren circa 1885, dochter van Gerrit van der SLUIJS, portier, en Alida Adriana van RIJSWIJK.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriana, geboren te Uithoorn op 26‑06‑1909, overleden te Mijdrecht 1979, begraven te Mijdrecht.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd te Uithoorn op 26‑04‑1935 met Petrus Johannes POSDIJK, 27 jaar oud, petroleumventer, meubelmaker, timmerman, geboren te Mijdrecht op 03‑12‑1907, overleden te Mijdrecht 1979, begraven te Mijdrecht.
2.
Gerrit, geboren te Uithoorn op 13‑02‑1911. Komt voor in de militieregisters van Uithoorn (kopie in archief).
Gehuwd na 1930 met E. KESTING, geboren na 1910.
3.
Albertus, geboren te Uithoorn op 06‑04‑1912. Komt voor in de militieregisters van Uithoorn ((kopie in archief).
Gehuwd na 1930 met J. van EDE, geboren na 1910.
4.
J. Geboren na 1914.
Gehuwd na 1930 met H. MAYER, geboren na 1910.
5.
A.A. Geboren na 1915.
Gehuwd na 1930 met J.J. de WILDE, geboren na 1910.
6.
C. Geboren na 1916.
Gehuwd na 1930 met C. HOOGENDOORN, geboren na 1910.

Xj
Pieter VUIJK, geboren te Boskoop op 26‑01‑1878 (aktenummer: 11), overleden te Loosduinen op 22‑08‑1942 om 12.45 uur op 64-jarige leeftijd (kopie in archief) Ook overlijdensakte d.d.25-8-1942 te Boskoop. Zoon van Teunis VUIJK (zie IXp) en Lena Hendrika GROOTENDORST.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd te Boskoop op 17‑08‑1905 met Elizabeth JONGEJAN, geboren te Reeuwijk circa 1877, dochter van Arie JONGEJAN en Pietertje HOOGERVORST.
Uit dit huwelijk:
1.
Dirk Arie (zie XIi).

Xk
Teunis Adrianus VUIJK, boomkweker, geboren te Boskoop op 04‑05‑1893 (aktenummer: 49), zoon van Teunis VUIJK (zie IXp) en Lena Hendrika GROOTENDORST.
Gehuwd voor 1946 met Hendrikje Alida de JONG, geboren voor 1925, dochter van Willem de JONG, fabrieksarbeider te Zwammerdam, en Jantie RAM.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrikje Alida, geboren te Boskoop 1945, overleden te Gouda op 12‑01‑1946.

Xl
Arie VUIJK, geboren te Koudekerk op 11‑05‑1881 (aktenummer: 23), zoon van Jan VUIJK (zie IXq) en Johanna Margaretha van REE.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te Koudekerk op 26‑10‑1904 met Maria STIGTER, geboren te Woubrugge circa 1872, dochter van Elberti STIGTER en Wilhelmina MULDER.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Margaretha, geboren te Katwijk op 26‑03‑1905, overleden op 23‑07‑2000 op 95-jarige leeftijd, gecremeerd te Leiden op 28‑07‑2000.
2.
Willemina, geboren te Koudekerk op 19‑02‑1908.

Xm
Aart VUIJK, oud hoofd-adm. Volksbank te Palembang, geboren te Koudekerk op 06‑02‑1883 (aktenummer: 6), zoon van Jan VUIJK (zie IXq) en Johanna Margaretha van REE.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te Koudekerk op 14‑11‑1906, gescheiden te waarschijnlijk in Ned. Oost Indië 1935 van Henriette Jeanne ROOSEBOOM, geboren te Vianen op 15‑05‑1876 (gezindte: Remonstrans), overleden te 's-Gravenhage op 30‑11‑1943 op 67-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Jean ROOSEBOOM en Sija Diderica CAMBIER.
Uit dit huwelijk:
1.
doodgeboren dochter, geboren te Rotterdam op 18‑04‑1908, overleden te Rotterdam op 18‑04‑1908, 0 dagen oud.
2.
Louise Roosje, geboren te Billiton (Ned.Indië) op 07‑01‑1913.

Generatie XI
 
XIa
Cornelis VUIJK, graanhandelaar, korenmolenaar, kassier Boerenleenbank, geboren te Langerak op 09‑11‑1887 (aktenummer: 42) (kopie in archief). Gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 07‑12‑1887, overleden te Driebergen-Rijsenburg op 06‑12‑1935 op 48-jarige leeftijd. Overlijdensakte Langerakr d.d.10-12-1935 nr. 11, begraven te Langerak, graf nr.27 afd.4.083 op 11‑12‑1935. Arriveert 25-12-1917 vanuit Rotterdam met het m.s. Dergersfjord op Ellis Island (Noord Amerika)
voorzitter kolenbond Ons Belang, voorzittermuziekvereniging Kunst na Arbeid, voorzitter oudercommissie openbare lagere school en secretaris-penningmeester van de polder Langerak.
Bron van de gegevens over zijn nakomelingen: Parenteel Phlip Vuijk, van Ben Balm (*27-11-1948) te Nieuwerkerk a/d IJssel
, zoon van Dirk VUIJK (zie Xa) en Cornelia van HARTEN, bouwvrouw.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te Langerak op 28‑09‑1911 (kopie in archief) met Gozewina VERHOEVEN, 22 jaar oud, geboren te Hagestein op 22‑09‑1889, overleden te Langerak op 03‑05‑1962 op 72-jarige leeftijd, dochter van Joacobus VERHOEVEN en Neeltje de VRIES.
Uit dit huwelijk:
1.
Dirk (zie XIIa).
2.
Jacobus (Jaap) (zie XIIb).

XIb
Dirk VUIJK, geboren te Langerak op 27‑04‑1890 (aktenummer: 19), gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 01‑06‑1890 (zie dopen Langerak in archief), overleden te Nieuwpoort op 05‑03‑1960 op 69-jarige leeftijd, begraven te Alg. Begraafplaats te Nieuwpoort, zoon van Dirk VUIJK (zie Xa) en Cornelia van HARTEN, bouwvrouw.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd te Langerak op 16‑11‑1911 (kopie in archief) met Jannigje TERLOUW, 19 jaar oud, geboren te Langerak op 11‑05‑1892, dochter van Arie Tijs TERLOUW en Jannigje ROZENDAAL.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia, geboren 1912, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 02‑06‑1912 (zie dopen Langerak in archief).
2.
Arie Jan, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 04‑04‑1915 (zie dopen Langerak in archief), overleden te Nieuwpoort op 25‑12‑1930 op 15-jarige leeftijd (kopie in archief).

XIc
Willem VUIJK, geboren te Rotterdam op 21‑03‑1903 (aktenummer: 2881), overleden te Hilversum op 29‑11‑1986 op 83-jarige leeftijd, zoon van Jan VUIJK (zie Xb) en Magdalena Francina KOUWE.
Ondertrouwd te Hilversum op 27‑02‑1930, gehuwd op 26-jarige leeftijd te Hilversum op 11‑03‑1930 met Klasina Leuwkje BOERS, 24 jaar oud, geboren te Hilversum op 06‑08‑1905, overleden te Amersfoort op 15‑10‑1996 op 91-jarige leeftijd, dochter van Willem Cornelis BOERS, verloofd 24-10-1928.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Willem (zie XIIc).
2.
Elisabeth Joanna, geboren te Bussum op 19‑08‑1932.

XId
Jan VUIJK, geboren te Zaandam op 02‑10‑1915, overleden te Turnhout op 09‑10‑1988 op 73-jarige leeftijd, zoon van Jan VUIJK (zie Xb) en Magdalena Francina KOUWE.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd te Hilversum op 20‑09‑1941 met Adriana Petronella (Jane) SUYVER, 30 jaar oud, geboren te Amsterdam op 18‑09‑1911, overleden te Rotterdam op 02‑06‑1971 op 59-jarige leeftijd, dochter van Machiel Gerrit Georg SUYVER, fabrikant, en Alida Geertruida SCHOGT, verloofd 8-1-1939.
Uit dit huwelijk:
1.
Magdalena Francina, geboren te Rotterdam op 02‑08‑1946.
2.
Gerrit Jan (zie XIId).

XIe
Leendert Johannes VUIJK, smid, lasser, plaatwerker, geboren te Breda op 03‑06‑1906 (gezindte: Rooms Kath.) (gezinskaart in archief), zoon van Jan VUIJK (zie Xc) en Petronella Maria BORGHOUTS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd te Hillegersberg op 16‑07‑1930 met Teuna Helena VLASBLOM, 22 jaar oud, geboren te Hillegersberg op 14‑06‑1908, dochter van Aart VLASBLOM en Elizabeth Theodora van WEEZEL.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan, geboren te Rotterdam op 03‑12‑1930.
2.
Aart, geboren te Rotterdam op 27‑12‑1932.

XIf
Willem VUIJK, ijzergieter, geboren te Breda op 01‑03‑1910 (gezindte: Rooms Kath.) (gezinskaart in archief), zoon van Jan VUIJK (zie Xc) en Petronella Maria BORGHOUTS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd te Rotterdam op 14‑10‑1936 met Jannetje HEIKOOP, 23 jaar oud, geboren te Capelle a/d IJssel op 11‑05‑1913.
Uit dit huwelijk:
1.
Petronella Maria, geboren te Rotterdam op 18‑09‑1937.
2.
Wim, geboren te Rotterdam op 10‑04‑1940.

XIg
Dirk VUIJK, geboren op 18‑04‑1922, overleden op 14‑05‑1979 op 57-jarige leeftijd, zoon van Dirk VUIJK (zie Xd) en Catharina Maria Theresia BREKOO.
Gehuwd te Breda met Hendrika SPEEKENBRINK, geboren te Breda op 19‑01‑1920, overleden te Breda op 10‑05‑2007 op 87-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Elise, geboren te Breda ?
2.
Dick, geboren te Breda ?
3.
Karin, geboren te Breda ?

XIh
Jacobus Johannes VUIJK, bakker, later broodbakker, geboren te Watergraafsmeer op 01‑07‑1906. Komt voor in de militieregisters van Watergraafsmeer (Amsterdam).
Op persoonskaart: van Haarlemmermeer, 31-12-1929 Velsen-Stationsweg 237, 1-2-1946 Amsterdam-Sumatraplaats 38 hs, 3-4-1951 Velsen-Pr.Steijnstraat 37-i-IJmuiden.
Zoon van Jan Albert VUIJK (zie Xg) en Dorothea Hendrika SCHOENMAKER, naaister.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd te Scherpenisse op 25‑04‑1946 met Jannetje Elisabeth Maria WESSELS, 36 jaar oud, geboren te Scherpenisse op 14‑03‑1910.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Cornelis, geboren te Amsterdam op 02‑03‑1947.
2.
Cornelis Jan, geboren te Amsterdam op 02‑01‑1950.

XIi
Dirk Arie VUIJK, geboren te Boskoop op 18‑03‑1912 (gezinskaart in archief), zoon van Pieter VUIJK (zie Xj) en Elizabeth JONGEJAN.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd te Waddinxveen op 23‑12‑1931 met Nelletje van EIJK, 21 jaar oud, geboren te Waddinxveen op 04‑05‑1910, dochter van Pieter van EIJK en Teuntje van den BERG.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter, geboren te Waddinxveen op 26‑05‑1932.
2.
Teuna, geboren te Waddinxveen op 31‑07‑1933.

Generatie XII
 
XIIa
Dirk VUIJK, graanhandelaar, civiel ingenieur, geboren te Langerak op 16‑01‑1914, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 01‑03‑1914 (zie dopen Langerak in archief), overleden te Bloemendaal op 14‑06‑1994 op 80-jarige leeftijd, zoon van Cornelis VUIJK (zie XIa) en Gozewina VERHOEVEN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd te Ameide op 07‑10‑1937 met Neeltje DIEPENHORST, 23 jaar oud, geboren te Ameide op 04‑05‑1914, overleden te Leiden op 18‑11‑1974 op 60-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Gosewina (Winy), geboren te Langerak op 13‑06‑1943, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 02‑09‑1943 (zie dopen Langerak in archief), overleden te Haarlem op 07‑04‑1963 op 19-jarige leeftijd.
Gehuwd op 16-jarige leeftijd te Bloemendaal op 23‑02‑1960 met Willem SMIT, 18 jaar oud, geboren op 25‑06‑1941.
2.
Cornelis Hermanus Maarten, geboren te Peniche (Portugal) op 05‑10‑1948.
Gehuwd juni 1985 met NN HOEK, geboren voor 1968.
3.
Hermanus Dirk, geboren te Madrid (Spanje) op 29‑10‑1955. Heeft een familiewapen laten ontwerpen in 2006. De daarbij vermeldde genealogische gegevens kloppen niet met die van mij.
Mogelijke kinderen:
Johannes Leonardus, Rosamunda, Goesewina (trouwt met Smit), allen te Gr. Brittanië.

Gehuwd op 29-jarige leeftijd te Wassenaar op 23‑02‑1985 met Judith PLAT, geboren voor 1968.

XIIb
Jacobus (Jaap) VUIJK, bankemployee, geboren op 01‑03‑1923, gedoopt (Ned.Herv.) te Langerak op 01‑07‑1923 (zie dopen Langerak in archief), zoon van Cornelis VUIJK (zie XIa) en Gozewina VERHOEVEN.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd te Gorinchem op 22‑12‑1950 met Willemina Josina (Wil) MIK, 25 jaar oud, administratief medewerkster belastingen, geboren te Gorinchem op 29‑12‑1924, overleden te Rotterdam op 23‑04‑1983 op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) met Lenie RENSEN, geboren op 21‑03‑1920.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Anke Jaqueline, employee reisbureau, geboren te Langerak op 30‑05‑1953.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd te Capelle a/d IJssel op 11‑10‑1973 met Aad VERSPUI, 25 jaar oud, bankemployee, geboren op 26‑11‑1947.
2.
Linda Yvette (Linda), onderwijzeres, geboren te Rotterdam op 27‑03‑1957.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd te Rotterdam op 21‑12‑1987 met Bernardus Johannes Hubertus Maria (Ben) BALM, 39 jaar oud, directeur basisschool, geboren te Amsterdam op 27‑11‑1948, gedoopt (Rooms Kath.) te Rotterdam op 28‑11‑1948. {Hij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd te Graft-de Rijp op 23‑12‑1971, gescheiden voor 1987 van Roelfina Annechina (Roelie) HOVING, geboren voor 1955.}
3.
Alexander Marcel, assistent bedrijfsleider A.H. Geboren te Rotterdam op 09‑08‑1962.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd te Rotterdam-Overschie op 23‑08‑1991, gescheiden juni 1993 van Monique MEIJER, beveiligings beambte.
Gehuwd (2) met Judith GRIEP, verpleegkundige, geboren op 27‑02‑1972.

XIIc
Jan Willem VUIJK, geboren te Bussum op 13‑02‑1931, zoon van Willem VUIJK (zie XIc) en Klasina Leuwkje BOERS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd te Amsterdam op 21‑06‑1958 met Johanna Barendina BOSDRIESZ, 24 jaar oud, geboren op 07‑08‑1933.
Uit dit huwelijk:
1.
Barend Jan, geboren te Rotterdam op 14‑11‑1960, bron: e-mail G.J.Vuyk, d.d. 9-6-2006.
2.
Titia Willemijn, geboren te Rotterdam op 28‑02‑1963, bron: e-mail G.J.Vuyk, d.d. 9-6-2006.
3.
Jelle Dankert (zie XIII).

XIId
Gerrit Jan VUIJK, geboren te Tilburg op 16‑04‑1948, zoon van Jan VUIJK (zie XId) en Adriana Petronella (Jane) SUYVER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd te Rotterdam op 07‑12‑1973 met Helena Elisabeth SAVENIJE, 25 jaar oud, geboren te 's-Gravenhage op 10‑03‑1948, dochter van Antonius Johannes Franciscus SAVENIJE en Adriana Johanna Maria WILHELM.
Uit dit huwelijk:
1.
Susanne Adriana, geboren te Rotterdam op 08‑07‑1978.
2.
Willem Jan, geboren te Rotterdam op 23‑03‑1981.

Generatie XIII
 
XIII
Jelle Dankert VUIJK, geboren te Rotterdam op 07‑11‑1966, bron: e-mail G.J.Vuyk, d.d. 9-6-2006, zoon van Jan Willem VUIJK (zie XIIc) en Johanna Barendina BOSDRIESZ.
Gehuwd voor 1997 met Claudia GASBARE, geboren voor 1976.
Uit dit huwelijk:
1.
Hina Lidewij, geboren op 14‑06‑1996.
2.
Marijn Tehari, geboren op 19‑11‑1997.
3.
Saskia Maimiti, geboren op 21‑02‑2002.