latest update 2021-07-19
Op 19 juli 2021 bijgewerkt

Deze stamboom is uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samensteller en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk geldelijk profijt te verkrijgen. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik wordt gemaakt van gegevens uit deze stamboom, dient te geschieden met volledige bronvermelding. Samensteller: Karel Chr. Uittien, J.P. Heyelaan 58, 3842 CL Harderwijk(NL), www.uittien.nl.

voor uitgebreide informatie oven het familiewapen, zie https://www.wazamar.org/

Aanzet tot een genealogie VUIJK, VUYK, VUYCK, VUIK en Fuik, omgeving Rotterdam/Kralingen.

Generatie I
 
I.1
Claes Vuijk, geb. te Kralingen circa 1490, overl. ald. circa 1550.
Kind:
1.

Generatie II
 
II.1
Claes Claesz de oude Vuijk, schepen Kralingen tot 1612, geb. te Kralingen circa 1545, overl. te Hillegersberg op 20‑4‑1613 (bron: E-mail Mike Vuyk, sept."97).
Tr. kerk voor 1613 Margriete Dircx.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Claesz, Schepen van Kralingen tot 1612, geb. circa 1570, overl. te Hillegersberg op 20‑4‑1613.
Tr. kerk na 1590 Geertgen Arië`s.
2.
3.
Gerrit Claesz (zie III.5).
4.
Adriaan Cleasz, geb. voor 1614, overl. circa 1670.
bron:e-mail Paul Vuijk 2-12-2007.
5.
Cornelis Claesz, geb. voor 1614.
Rel. Leentge Jansdr.
6.
Marritgen Claesdr, geb. voor 1614.
Rel. Jan Jansz.
7.
Trijntgen Cleasdr, geb. voor 1614.
Rel. Philips Allertsz.
8.
Jan Claesz, geb. voor 1614.

Generatie III
 
III.3
Claes Claesz de jonge Vuijk, schepen Kralingen 1618-1629, geb. te Kralingen circa 1588, overl. ald. 1641, bron: klapper inv.32 Kralingen.
Tr. kerk voor 1610 onbekend.
Op verzoek van Cornelis Janssen Nachtegael te Cralingen verklaren Schiltmans Jacobsz, 50 jr out schepen van Schielant , Pieter Leendertsz, 52 jr en Daniël Adryaensz, 44 jr allen wonende te Cralingen dat zij op verzoek van Daniël Gerritsen van Wourden steenhouwer aanwezig zijn geweest bij de secretaris van Crarlingen om landerijen te taxeren ingevolge een proces van Van Wourden tegen Pietertgen Leendersdr weduwe van Jan Cornelisz Nachtegael en haar zoon Cornelis Janssen Nachtegael. De taxatie kon niet doorgaan omdat Claes Claessen Fuyck die ook gevraagd was aanwezig te zijn, niet kwam opdagen. (bron: ONA GA Rotterdam inv.92 verklaring d.d.16-5-1621).
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Annetge, geb. circa 1610, overl. na 1641 (bron: e-mail Paul Vuijk 2-12-2007).
Tr. kerk op 18‑2‑1631 Leendert Pietersz de Lange.
3.
Trijntgen Claes, geb. voor 1650.
Rel. Jan Cornelis van Nieuwerkerck.

III.5
Gerrit Claesz Vuijk, geb. circa 1613, overl. te Hillegersberg voor 1666.
Tr. kerk voor 1660 Adriaentje Pietersdr Cleij, overl. na 1636.
Gerrit Claesz Vuijck en zijn vrouw Adriaentje Pietersdr, die in Ommoorden onder Hillegersberch wonen en waarvan Adriaentje ziek is, benoemen elkaar tot erfgenaam. De langstlevende moet de kinderen elk 150 gulden geven. (bron: ONA R'dam, inv.260, akte 87 dd 21-2-1636).
Uit dit huwelijk:
1.
Claes Gerritsz, geb. te Ommoord (Hillegerdberg) voor 1660.
2.
Diewertge Gerritsz, geb. te Ommoord (Hillegersberg) voor 1661.
3.
Neeltge Gerritsz, geb. te Ommoord (Hillegersberg) voor 1662.
Tr. kerk te Kralingen ? Echtgenoot is Maarten Jansz Visch, geb. voor 1670, overl. voor 1681.
4.
Maertge Gerritsz, geb. te Ommoord (Hillegersberg) voor 1664.

Generatie IV
 
IV.1
Vranck Claesz Vuijk (Vuyck), geb. voor 1609, overl. circa 1641.
Tr. kerk te Hillgersberg vóór 1630 Maertge Pouwelsdr, geb. circa 1610, overl. na 1648, dr. van Pouwel Ariens en Maritgen Gerritsdr.
Oud Notarieel archief Rotterdam:
inv.142, akte 32 d.d. 29-6-1634, blz.58, attestatie of verklaring:
Matijs Claesz, dienaer van justitie in Schielant, 60 jaar, verklaart op verzoek van de dijckgraeff Harman van Wielyck dat hij deposant met harman in Cralingen is geweest. Tijdens een verhoor heeft Aryen Louwen, wonende aldaer bij zijn moeder, bekend dat hij door zijn broer Cors Louwen is geslagen, en met een vork is achtervolgd. Aryen is ontzet door Francq Claesz, zoon can Claes Vuyck. Daarna heeft hij alle ruiten van zijn moeders huis ingeslagen.
inv.142, akte 38 d.d.14-7-1634, blz.67, attestatie of verklaring:
Door Willem Lieseling, 64 jaar, en Matthijs Claesz, 60 jaar, dienaars van justitie in Schielant, wordt een verklaring afgelegd op verzoek van Harman van Wyelijck, bailliu en dijckgraeff van Schielant. Zij hebben van Frank Claesz Vuyck, wonende in het ambacht Cralingen, gehoord dat Aryen Louwen, wonende te Cralingen, door zijn broer Cornelis Louwen achtervolgd werd met een vork. Met het turfschip van voornoemde Franck wist Cornelis te ontkomen naar het land van Cornelis Eeuwotsz. NB: Lieseling tekent als Willem Lysle.

Uit dit huwelijk:
1.
Leendert Vrancensz, geb. circa 1626.
2.
Claes Vranckensz (zie V.2).
3.
Maertgen Vrancken, geb. te Kralingen 1632.
Tr. kerk ald. op 30‑5‑1660 (Ned.Herv.) Pieter Cornelisz Verstolck.
4.
Barbertgen Vrancken, ged. te Kralingen 1634, begr. te Hilligersberg op 27‑5‑1707 (bron: e-mail Paul Vuijk 2-12-2007).
Rel. Dirck Simonsz Geneughlijck.
5.
Neeltgen Vrancken, ged. te Kralingen 1637, overl. 1708, 71 jaar.
Rel. Gerrit Abramsz van Oosten, overl. 1702.
6.
Diewertgen Vrancken, geb. 1639, overl. na 1662.
Tr. kerk te Hillegersberg op 1‑1‑1662 (Ned.Herv.) Leendert Pietersz Kerckhof, geb. voor 1642.

Generatie V
 
V.2
Claes Vranckensz Vuijk, bouwman (7-4-1660), geb. te Hilligersberg circa 1630, overl. te Hillegersberg op 1‑1‑1722 (brontekst: Aangegeven Hillegersberg 2-1-1722). Repertorium op de lenen van Honingen 27-3-1672: Cornelis Adriaanszn van Outshoorn, bij dode van zijn broer Adriaan en draagt het leen over aan Claes Franke Fuyk.
Tr. te Hillegersberg voor 1660 Neeltje Pieters Kerckhof, geb. circa 1638, begr. te Hillegersberg op 5‑12‑1720, dr. van Pieter Leenderts Kerckhof en Maartje Cornelis.
transportakte 696: Hillegersberg: koopt 2 hont 50 roe land in Wollefoppen van Lenert Corn. Croon
Oud Notarieel Archief Rotterdam, inv.319, akte 214/278, d.d.20-5-1662: Claes Francken Vuijck, wonend op de Wollefoppen te Hillegontsberch bekent schuldig te zijn aan Leendert Pietersz Robbe, wonend te Craelingen. Pieter Leendertsz Kerckhoff (zijn schoonvader) wonend te Omoorden, en Cornelis Jansz Vermeulen, wonend aan der Bregge, beide onder de Ambachte van Hillegontsberch, stellen zich borg.

Uit dit huwelijk:
1.
Claes Vranckensz (zie VI.1).
2.
Vranck, geb. voor 1660.
3.
Maritgen, ged. te Hillegersberg op 7‑3‑1660 (bron: bron: e-mail 4-11-2007 Paul Vuijk), overl. 1664, 4 jaar oud.
4.
Jannetge, ged. te Hillegersberg op 27‑11‑1661 (bron: bron: e-mail 4-11-2007 Paul Vuijk), overl. te Hillegersberg op 11‑4‑1737.
Otr. ald. op 26‑1‑1691, tr. kerk ald. op 28‑2‑1691 (Ned.Herv.) Simon Pietersz Hollander, geb. te Nieuwerkerk aan den IJssel 1661, overl. te Hillegersberg op 11‑4‑1737.
5.
Marijtje, geb. 1665, ged. te Hillegersberg op 15‑2‑1665 (bron: bron: e-mail 4-11-2007 Paul Vuijk).
Otr. te Hillegersberg op 4‑2‑1684, tr. kerk ald. op 4‑2‑1684 Pieter Isbrantsz Bos, geb. voor 1664.
6.
Maartje Claesdr (Fuijck, Vuyck), ged. (Ned.Herv.) te Hillegersberg op 27‑2‑1667, begr. ald. op 21‑2‑1742.
Otr. ald. op 23‑4‑1694, tr. kerk te Rotterdam op 11‑5‑1694 (Ned.Herv.) Ary Willemszn Peije Hoogerwaard, ged. te Hillegersberg op 13‑5‑1668, overl. ald. op 29‑1‑1723, zn. van Willem Peije Hoogerwaard, arbeider, en Maertie Gerrits, jonge dochter van Kralingen.
7.
Neeltje, ged. (Ned.Herv.) te Hillegersberg op 15‑5‑1669 (bron: bron: e-mail 4-11-2007 Paul Vuijk).
Otr. te Hillegersberg op 17‑2‑1696, tr. kerk ald. op 18‑2‑1696 (Ned.Herv.) Huijgh Pietersz Schoonder, geb. voor 1676.
8.
Pieter Claasz (zie VI.13).
9.
Cornelis Claesz, geb. te Hillegersberg op 10‑6‑1674.
Tr. kerk te Rotterdam op 3‑10‑1702 Maria Verburg.

Generatie VI
 
VI.1
Claes Vranckensz Vuijk, jongeman van Hillegersberg, geb. voor 1640.
Tr. kerk te Hillegersberg op 2‑1‑1661 (Ned.Herv.) Neeltje Dirckx, jongedochter van Cralingen, geb. voor 1640.
Uit dit huwelijk:
1.
Jannetje Claes (Fuijck), ged. te Hillegersberg op 27‑11‑1661.
Tr. op 26‑2‑1691 Simon Pietersz Holland (Hollander).
2.
Cornelis Claasse (zie VII.3).

VI.13
Pieter Claasz Vuijk, ged. (Ned.Herv.) te Hillegersberg op 24‑11‑1669, begr. te Kralingen (ZH) op 23‑6‑1745.
Otr. (1) te Hillegersberg op 6‑1‑1696, tr. kerk ald. op 25‑2‑1696 (Ned.Herv.) Sara (Saartje) Reijniers (Reugersd) Helderop, ged. (Ned.Herv.) te Ouderkerk a/d IJssel op 6‑5‑1668, begr. te Hillegersberg op 18‑2‑1708, dr. van Reijnier (Rengert) Pieterszn en Maritje Cornelisdr.
Tr. kerk (2) te Hillegersberg op 20‑1‑1709 (Ned.Herv.) Jannetje Louwerens Briel, ged. (Ned.Herv.) te Moordrecht op 6‑5‑1676, begr. te Kralingen op 4‑3‑1763, dr. van Lourens Corneliszn Briel en Leentje Jans.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Klaas Pietersz (zie VII.8).
2.
Claesje, geb. te Kralingen op 8‑12‑1697, ged. (Ned.Herv.) ald. op 17‑12‑1697 (get.: Cornelis Claas Vuyck en Marytje Vuyck).
3.
Pieter Pieters (zie VII.11).
4.
Marijtje Pietersdr, ged. (Ned.Herv.) te Bergschenhoek op 6‑8‑1702 (get.: Reugert Pietersdr en Marijtje Cornelis) (bron: DTB R' inv.1 Doop geref.,index 1300-765D-131).
5.
Rengert Pietersz, ged. (Ned.Herv.) te Bergschenhoek op 6‑8‑1702 (get.: Rengert Pieterse en Marijtje Cornelisse) (bron: DTB R'dam inv.1 Doop geref.,index 1300-765D-131), begr. te Bergschenhoek op 19‑8‑1702.
6.
Neeltje Pietersdr, ged. (Ned.Herv.) te Bergschenhoek op 11‑8‑1703 (get.: Cornelis Claasz Vuijk en Jannetje Claasdr Vuijk) (bron: DTB R'dam inv.1 Doop geref.,index 1300-765D-134), begr. te Bergschenhoek op 25‑10‑1711.
7.
Geertie, geb. 1705, ged. (Ned.Herv.) te Hillegersberg op 8‑2‑1705 (get.: Pieter en Leentie Heindrix) (bron: DTB Hillegersberg inv. 1 Doop gereformeerd), begr. te Hillegersberg op 8‑4‑1706 (bron: e-mail Paul Vuijk 28-1-2008).
Uit het tweede huwelijk:
8.
Sara Pietersdr, ged. (Ned.Herv.) te Hillegersberg op 9‑6‑1709 (get.: Maertie Briel) (bron: DTB Hillegersberg inv. 1 Doop gereformeerd).
Tr. kerk te Bergambacht op 23‑3‑1732 Dirck Jansz van Zwol, geb. voor 1714.
9.
Louweris Pieterszn (zie VII.19).
10.
Cornelis Pieterszn, geb. 1715, ged. (Ned.Herv.) te Hillegersberg op 16‑6‑1715 (get.: Maarte Louwe Briel) (bron: DTB Hillegersberg inv. 1 Doop gereformeerd), overl. voor 1718?
ook Kornelis.
11.
Arij Pieterszn, ged. (Ned.Herv.) te Hillegersberg op 5‑2‑1719 (get.: Louwersse Briel) (bron: DTB Hillegersberg inv. 1 Doop gereformeerd), overl. voor 1722?

Generatie VII
 
VII.3
Cornelis Claasse Vuijk, jongeman van Hillegontsberg, geb. te Hilligersberg circa 1663.
Otr. (1) te Rotterdam op 17‑9‑1702, tr. kerk ald. op 3‑10‑1702 (Ned.Herv.) Maria Leenderts Verburg (Verbrugge), weduwe van Hillegontsberg, geb. vóór 1685, overl. vóór 1719.
Otr. (2) te Rotterdam op 4‑6‑1719, tr. kerk ald. op 20‑6‑1719 (Ned.Herv.) Christina van Aarzen, weduwe van Lambert van Bremen, geb. voor 1697.
1719: wonen de aan de Vismart.
Uit het eerste huwelijk:

VII.6
Arij Claesen Vuijk (de Vuijck, Fuyck), jongeman van Bergssenhoeck. Wonende (1693) Koolsesingel R'dam, ged. te Bergschenhoek vóór 1670, begr. te Rotterdam op 10‑5‑1720.
Otr. ald. op 1‑2‑1693, tr. kerk ald. op 17‑2‑1693 (Ned.Herv.) Maertje Claessen, jongedochter van Rotterdam, wonende Koolsesingel, geb. voor 1673.
Uit dit huwelijk:
2.
Klaas Ariens (de) (zie VIII.5).
3.
Geertruij (de Vuijk), geb. 1697, ged. (Ned.Herv.) te Rotterdam op 21‑4‑1697 (get.: Leendert de Vuijck en Aaltie Crijne) (bron: DTB R'dam inv. 1 Doop geref.,index nr.502), woont Koolsche Cingel te Rotterdam op 14‑5‑1721.
Otr. ald. op 14‑5‑1721, tr. kerk ald. op 27‑4‑1721 (Ned.Herv.) Jan Hamwijk, geb. voor 1701.
4.
Johannis (Vuijck), geb. 1700, ged. (Ned.Herv.) te Rotterdam op 2‑7‑1700 (get.: Cornelis brouwer en Marijtie Claes).
5.
Maria, geb. 1701, ged. (Ned.Herv.) te Rotterdam op 4‑9‑1701.
6.
Johannis, geb. 1703, ged. (Ned.Herv.) te Rotterdam op 7‑10‑1703 (get.: Frans Vuijck en Marijtie Claas).
7.
Marijtie (Vuijck), geb. 1707, ged. (Ned.Herv.) te Rotterdam op 27‑2‑1707 (get.: Pietertie Diriks).

VII.8
Klaas Pietersz Vuijk, geb. te Bergschenhoek op 8‑8‑1696, ged. (Ned.Herv.) ald. op 12‑8‑1696, overl. te Kralingen op 26‑12‑1783, begr. ald. op 2‑1‑1784.
Tr. kerk ald. op 8‑2‑1739 (Ned.Herv.) Maria (Marytje) Peije Hoogerwaart, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 17‑9‑1713 (get.: Marietje Hoogerwaard), begr. ald. op 20‑9‑1785, dr. van Peijen Ariens Hoogerwaart, turf- en veenmaker, en Aagje Davids Leeflang.
Uit dit huwelijk:
1.
Peije, geb. 1739, ged. te Kralingen op 25‑12‑1739 (get.: Aagje Davids Leeflang).
2.
Sara, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 30‑7‑1741 (get.: Jannitja Jans Voormij).
3.
Pieter Claasz (zie VIII.15).
4.
Cornelis Claasz (zie VIII.18).
5.
Aegje, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 23‑7‑1747 (get.: Aegje Leeflang).
6.
Maria Klaasz, geb. 1749, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 18‑5‑1749 (get.: Aegje Leeflang), overl. te Rotterdam op 18‑3‑1840 (aktenr.: 642).
Tr. kerk (1) op 6‑2‑1774 Klaas Blesgraaff, geb. voor 1754.
Tr. kerk (2) te Kralingen op 3‑11‑1782 (Ned.Herv.) Gillis Kersten, ged. (Ned.Herv.) te Hillegersberg op 16‑1‑1757, zn. van Jan Hendrik Kersten, Gerechtsbode Ambacht van Hillegersberg en Rotterdam sinds 1752, en Anna Catharina But.
Archief Kralingen inv.45 folio 303: Erfgenaam van Job Blesgraaf (zie testa- ment 8.3.1774 notais Maarten van Donk) nu huisvrouw van Gilles Kersten. Gift dd 29.10.1802.
7.
Arij Klaasze (zie VIII.24).
8.
Klaas Klaasz (zie VIII.25).
9.
Aegje, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 10‑4‑1757 (get.: Neeltje Hoogerwaert).
10.
Jan, geb. 1758, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 19‑11‑1758 (get.: Johanna van Duren), overl. te Boskoop op 10‑3‑1828 (aktenr.: 11).

VII.11
Pieter Pieters Vuijk, geb. 1699, ged. (Ned.Herv.) te Hillegersberg op 13‑12‑1699 (get.: Cornelis Claese Vuijk en Neeltie Pieters Kerkhoff) (bron: DTB Hillegersberg inv. 1 Doop gereformeerd), begr. te Kralingen (ZH) op 21‑2‑1788.
Otr. ald. op 29‑11‑1726, tr. kerk ald. op 15‑12‑1726 (Ned.Herv.) Jannetje Jans Vermeij, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen (ZH) op 25‑12‑1701, begr. ald. op 13‑5‑1774, dr. van Jan Huijgens Vermeij en Maartje Jans Slobbe.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Pieters, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen (ZH) op 20‑7‑1727 (get.: Lena Jans Vermey), overl. voor 1728.
2.
Jan Pieters, geb. 1728, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen (ZH) op 26‑9‑1728 (get.: Lena Jans Vermey).
3.
Pieter Pieters (zie VIII.31).
4.
Cornelis Pieters (zie VIII.33).
5.
Arij Pieters (Fuik) (zie VIII.35).
6.
Leendert Pieters, geb. 1739, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen (ZH) op 6‑12‑1739, overl. voor 1742.
7.
Maria Pieters, geb. 1739, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen (ZH) op 6‑12‑1739.
8.
Leendert (zie VIII.39).

VII.19
Louweris Pieterszn Vuijk, geb. 1711, ged. (Ned.Herv.) te Hillegersberg op 26‑12‑1711 (get.: Maartie Louweris), overl. te Kralingen op 25‑5‑1760.
Tr. kerk ald. op 30‑1‑1733 (Ned.Herv.) Francijntje Ziersdr Klinkert, ged. te Hillegersberg op 16‑9‑1711, overl. te Kralingen op 16‑8‑1783, dr. van Sier Arienszn Klinkert en Marijtje Jacobs Edelman, ambachtsvrouw.
Uit dit huwelijk:
1.
Jannetje Lourensdr, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 1‑1‑1734 (get.: Jannetje Louwe Briel), begr. te Hillegersberg op 13‑5‑1796 (bron: cd-klapper, brontekst: buiten de kerk, kleed van 2 gulden, classis f. 2,-,-.).
2.
Zier (Sier), geb. 1736, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 12‑8‑1736 (get.: Marytje Klinkert).
3.
Maria Lourens, geb. 1737, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 25‑8‑1737 (get.: Maria Jacobs Edelman), overl. voor 1801.
Otr. ald. op 12‑10‑1770, tr. kerk ald. op 4‑11‑1770 (Ned. Herv.) Claes Floriszn Roggeveen, geb. voor 1766.
4.
Zier Lourens, geb. 1738, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 29‑6‑1738 (get.: Maria Siere Klinkert) (bron: dtb Rotterdam inv.1, brontekst: "dit kind is onder de predicatie ongedoopt gestorven").
5.
Zier Lourens, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 14‑8‑1740 (get.: Maria Jacobs Edelman).
6.
7.
Maria Lourens, geb. 1744, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 31‑3‑1744 (get.: Annyntje Dirks Schoon).
8.
Pieter Lourens, geb. 1746, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 14‑8‑1746 (get.: Marytje Hoogerwaert).
9.
Dirk Lourens, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 10‑8‑1749 (get.: Maria Siers Klinkert).
10.
Arie Lourens (zie VIII.52).
11.
Dirk, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 8‑10‑1752 (get.: Maria Siers Klinkert).
12.
Jan, geb. 1754, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 28‑7‑1754 (get.: Maria Klinkert).
13.
Jannigje, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 5‑10‑1755 (get.: Maria Hoogwaert en Jannitje Korsse).
14.
Neeltje, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 5‑10‑1755 (get.: Maria Hoogwaert en Jannitje Korsse).
15.
Francijntje Lourens, geb. te Kralingen voor 1757, http://monden.nu/Groeneweg/GenealogieCrijnJanszGroeneweg.htm:
Cornelis Groeneweg geb. 08-09-1776 Overschie trouwt x 23-06-1799 Kralingen met Francijntje Lourens Vuijk geb. Kralingen (vóór 1780)
Uit dit huwelijk:
1.Pieter Groeneweg * 01-01-1800 Kralingen
2.Johanna Groeneweg * 16-04-1801 Kralingen
3.Neeltje Groeneweg * 06-04-1804 Kralingen
4.Pietertje Groeneweg * 11-01-1807 Kralingen
5.Arie Groeneweg * 11-04-1810 Kralingen
6.Pieter Groeneweg * 02-05-1813 Kralingen
7.Louwrens Groeneweg * 28-11-1816 Kralingen
8.Pieter Groeneweg * 12-02-1822 Kralingen.


Generatie VIII
 
VIII.1
Claes Corneliszn Vuijk (Vuijck), geb. 1704, ged. (Ned.Herv.) te Rotterdam op 12‑6‑1704 (get.: Vranck Vuijck en Marija Vuijck).
Tr. kerk ald. op 22‑5‑1726 Margrieta Jans Elias, geb. voor 1707.
bron, inklusief het vervolg aan kinderen en kleinkinderen: e-mail Paul Vuijk 28-1-2008.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Claes, geb. te Rotterdam 1727, ged. ald. op 26‑1‑1727 (get.: Ephraim van Sante en Elisabet Gillis) (bron: BTB Rotterdam inv. 1, index 502), woont in de Pottebackerssteegh te Rotterdam op 26‑1‑1727.
2.
Elysabeth, geb. 1729, ged. (Ned.Herv.) te Rotterdam op 8‑3‑1729 (bron: e-mail Paul Vuijk 28-1-2008), woont Pottebakkerssteeg te Rotterdam op 12‑9‑1721.
Otr. ald. op 12‑9‑1752, tr. kerk ald. op 27‑8‑1752 (Ned.Herv.) Jacob Vaster, geb. te Hannover voor 1735.
3.
Johannis Claasse, geb. 1730, ged. (Ned.Herv.) te Rotterdam op 3‑12‑1730 (get.: Jan Reijnesteijn en Elisabet Giddis) (bron: BTB Rotterdam inv. 1, index 502), woont in de Boompjes op 3‑12‑1730.
4.
Marietje, geb. te Rotterdam aug. 1732, ged. (Ned.Herv.) ald. op 28‑8‑1732 (bron: DTB Rotterdam inv. 1, index 502) (kopie in archief). Overl. te Rotterdam voor 1742, woonde in de Boompjes op 28‑8‑1732, 7-7-1767 Langebaanstraat, Rotterdam.
5.
Alexander, geb. 1733, ged. (Ned.Herv.) te Rotterdam op 10‑12‑1733 (get.: Grietie Sanders Heijligendag) (bron: BTB Rotterdam inv. 1, index 502), woont in d'Boomties op 't Coolhock op 10‑12‑1733.
6.
Leendert, ged. (Ned.Herv.) te Rotterdam op 9‑12‑1734 (get.: Anna Lief) (bron: BTB Rotterdam inv. 1, index 502), woont Boomtjes te Rotterdam op 9‑12‑1734.
7.
doodgeboren, geb. te Rotterdam op 12‑5‑1735, begr. ald. op 12‑5‑1735.
8.
Dirk (Fuik), ged. (Ned.Herv.) te Rotterdam op 12‑2‑1736 (get.: Pieter Janze en Anna Stevesoon) (bron: BTB Rotterdam inv. 1, index 502), woont Boomties te Rotterdam op 12‑2‑1736.
9.
Leendert, geb. te Rotterdam op 20‑12‑1739, begr. ald. op 22‑11‑1741 (bron: e-mail Paul Vuijk 28-1-2008).
10.
Marietie, geb. febr. 1742, ged. (Ned.Herv.) te Rotterdam op 22‑2‑1742 (get.: Anna Lief) (bron: DTB Rotterdam M99Q-K2J) (kopie in archief).
Otr. te Rotterdam op 21‑6‑1747, tr. kerk ald. op 7‑7‑1767 (Ned.Herv.) Cornelis Rijda, geb. te Rotterdam voor 1747.

VIII.3
Nicolaas Ariens Vuijk (Claes (de) Vuijck), arbeider (1717), geb. 1693, ged. (Ned.Herv.) te Rotterdam op 18‑12‑1693 (get.: Frans Claesse Vuijck en Aelte Crijne).
Otr. ald. op 17‑5‑1716, tr. kerk ald. op 1‑6‑1716 (Ned.Herv.) Neeltje Jaspers Lans, geb. vóór 1700.
jongeman, afkomstig van Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
Maartie, geb. 1717, ged. (Ned.Herv.) te Rotterdam op 1‑6‑1717 (get.: Arij Klaas de Vuijk, Aberam Jasper Lans en Arijaantje Laans) (bron: DTB R'dam inv.1 Doop geref., index 502), overl. te Rotterdam op 27‑6‑1717.
2.
Jasper, ged. (Ned.Herv.) te Rotterdam op 1‑6‑1717 (get.: Arij en Maartie Klaasz Vuijk, Aberam en Arijaantje Jaspers Lans) (bron: DTB R'dam inv. 1 Doop geref., index nummer 502), overl. te Rotterdam op 20‑6‑1717.
3.
Rusje (de), ged. (Ned.Herv.) te Rotterdam op 19‑11‑1719 (get.: Abraham Lans en Ariaantje Lans).
4.
Arij Klaeszn, ged. (Ned.Herv.) te Rotterdam op 11‑12‑1721 (get.: Maertje Klaes en Jan Hamwijk) (bron: DTB R'dam inv. 1 Doop geref., index 502).
5.
Jasper Claaszn, jongeman van Rotterdam, ged. (Ned.Herv.) te Rotterdam op 23‑12‑1723 (get.: Abram Lans en Grietie Ciere) (bron: DTB R'dam inv.1 Doop geref., index 502), woont Princestraat te Rotterdam op 26‑5‑1749.
Otr. ald. op 26‑5‑1749, tr. kerk ald. op 11‑5‑1749 (Ned.Herv.) Anna Weijdom, geb. te Utrecht voor 1729.

VIII.5
Klaas Ariens Vuijk (de), geb. 1695, ged. (Ned.Herv.) te Rotterdam op 12‑6‑1695 (get.: Frans de Vuijck en Aafie Claas).
Otr. ald. op 28‑4‑1720, tr. kerk ald. op 14‑5‑1720 (Ned.Herv.) Anna van Wijk, afkomstig van Rotterdam.
ook Claas.
Uit dit huwelijk:
1.
Frans, jongeman, geb. 1726, ged. (Ned.Herv.) te Rotterdam op 6‑10‑1726 (get.: Bastiaen Coel, Cornelia van Soelen en Maritie van Niewerkerck) (bron: BTB Rotterdam inv. 1, index 502).
Otr. te Rotterdam op 28‑7‑1748, tr. kerk ald. op 14‑7‑1748 (Ned.Herv.) Hester Hofhout, jongedochter, geb. te Rotterdam voor 1728.
VOC-opvarenden:
Frans van der Vuijk uit Nieuwerkerk, in dienst getreden 29-5-1746. Als opvarende van het schip Bosbeek, in Azie overleden op 14-11-1746, op weg naar Batavia.


VIII.15
Pieter Claasz Vuijk, veenman, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 14‑6‑1744 (get.: Jannitje Jans Vermey), begr. te Overschie op 23‑10‑1811.
Otr. (1) te Berkel op 18‑7‑1778, tr. kerk ald. op 9‑8‑1778 (Ned.Herv.) Klaasje Gerrits Heus, ged. te Berkel, begr. te Kralingen op 15‑11‑1784.
Otr. (2) te Hillegersberg op 15‑4‑1785, tr. kerk ald. op 5‑5‑1785 (Ned.Herv.) Elisabeth Kersten, ged. (Ned.Herv.) te Hillegersberg op 5‑8‑1753, dr. van Jan Hendrik Kersten, Gerechtsbode Ambacht van Hillegersberg en Rotterdam sinds 1752, en Anna Catharina But.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Maria, geb. 1779, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 25‑7‑1779 (get.: Marytje Hoogerwaerd).
Otr. te Overschie op 25‑6‑1802, tr. ald. op 25‑6‑1802 Arend Klazing, geb. voor 1787.
2.
Klaas (zie IX.23).
3.
Gerrit, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 8‑6‑1783 (get.: Antje Gerrits Heus), begr. ald. op 26‑6‑1783.
Uit het tweede huwelijk:
4.
Catharina (zie IX.26).
5.
Aagjte, geb. 1787, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 24‑6‑1787.
6.
Jan, geb. te Overschie op 15‑7‑1793, ged. (Ned.Herv.) ald. op 21‑7‑1793.

VIII.18
Cornelis Claasz Vuijk, geb. okt. 1745, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 31‑10‑1745 (get.: Aegje Leeflang), overl. te Rotterdam op 29‑1‑1809, begr. ald. op 2‑2‑1809.
Otr. ald. op 31‑10‑1773, tr. kerk ald. op 14‑11‑1773 (Ned.Herv.) Ingetje Floris Elsemans, ged. (Ned.Herv.) te Rotterdam op 12‑8‑1753, overl. ald. op 10‑7‑1821 (aktenr.: 1100), dr. van Floris Pieterse Elsemans en Aaltje Ariense Schenk.
Pieter van Baalen, Pieter Kleyweg en Pieter Slobbe uit naam van Ingetje Elzemans, weduwe van Cornelis Vuyk verkopen huis en erve staande in het noordeinde te Berkel en niet verkocht, aangedamd land aan Jan Post, land en water aan Jan Janse Boer en Jan Stappert, huis en erve aan de Lede in de polder van Berkel aan Isaac Bon uit Pijnacker, veen en aangedamd land in Pijnacker aan Willem Wijnaendts, aandammingen in polder van Delfgaauw in Abtsregt aan Isaac Bon en Pieter Maatje.
Begrensd door Delfweg, Ary van de Leur, Pieter Hogerbrugge, Jan en Hendrik Heynsbroek, Michiel Rodenburg, Willem Suurmondt en Doenkade.
Borgen zijn Willem Wijnaendts, Michiel van der Laan.
Begrensd door Reinier de Heer, Arend Franke van der Burg, Isaac Moleman, Jacob en Antje van der Poel, Leendert en Jan van Puffelen, Kornelis van der Hoek, Jan Stappert, R.C. kerk, Jan Klos, Ledeweg, Hendrik Maatje, Gerrit Bon, Pye Duivestein, Pieter Maatje, Roel Hogervorst. Hof van Delft, Jan Bon, Pieter van Eik, Jan Kornelis van Eik, Leendert van Puffelen, Leendert Zuidgeest, Matthijs Olymans.
Borgen zijn Reinier de Heer te Berkel en Jan Boekamp te Pijnacker, Arend Franke van der Burg en Gerrit de Groot, Gerrit Bon uit Pijnakker (bron: OV Ambacht Overschie inv.379 d.d.21-3-1810)
.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria, ged. (Ned.Herv.) te Rotterdam op 9‑4‑1775, overl. ald. op 26‑11‑1849.
Otr. ald. op 22‑9‑1797, tr. kerk ald. op 15‑10‑1797 (Ned.Herv.) Klaas Blesgraaff, geb. te Kralingen nov. 1774, ged. (Ned.Herv.) ald. op 20‑11‑1774 (get.: Jannitje Blesgraef), overl. te Delft op 22‑9‑1801, zn. van Klaas Blesgraaff en Maria Klaasz Vuijk.
2.
Aaltje, ged. (Ned.Herv.) te Rotterdam op 2‑3‑1777, overl. ald. op 16‑12‑1843 (aktenr.: 2390).
Otr. te Rotterdam op 13‑5‑1804, tr. ald. op 28‑4‑1804 Johannes (Jan) Elfrink, geb. te Crooswijk sept. 1777, overl. te Rotterdam op 24‑6‑1828.
3.
Klaas (zie IX.33).
4.
Anna, ged. (Ned.Herv.) te Rotterdam op 21‑10‑1781, begr. ald. op 16‑3‑1782.
5.
Floris (zie IX.36).
6.
Peijen, ged. (Ned.Herv.) te Rotterdam op 11‑4‑1784, begr. ald. op 16‑9‑1784.
7.
Johanna, ged. (Ned.Herv.) te Rotterdam op 5‑6‑1785, begr. ald. op 9‑6‑1785.
8.
Peijen, ged. (Ned.Herv.) te Rotterdam op 30‑11‑1786, begr. ald. op 8‑2‑1787.
9.
Arij (zie IX.41).
10.
Peijen, ged. (Ned.Herv.) te Rotterdam op 21‑9‑1790, begr. ald. op 11‑10‑1790.
11.
Johanna, ged. (Ned.Herv.) te Rotterdam op 21‑9‑1790, overl. ald. op 6‑2‑1791, begr. ald. op 10‑2‑1791.
12.
Sara, dienstbode, geb. te Rotterdam op 28‑4‑1792 (kopie in archief), ged. (Ned.Herv.) te Rotterdam op 3‑5‑1792 (kopie in archief), overl. te Rotterdam op 28‑7‑1852 (aktenr.: 1878) (kopie in archief), woonde Gouseweg te Rotterdam 1792.
Tr. ald. op 3‑11‑1830 Andries Albert de Roodt, geb. te Rotterdam op 16‑12‑1795, ged. (Ned.Herv.) ald. op 20‑12‑1795, overl. ald. op 1‑6‑1849, zn. van Albert Jan de Roodt en Pieternella Cornelia Hartman.
13.
Johanna, geb. te Rotterdam op 9‑4‑1794, ged. (Ned.Herv.) ald. op 14‑4‑1794, overl. ald. op 26‑5‑1821 (aktenr.: 862).
14.
Pieter, geb. te Rotterdam op 29‑4‑1796, ged. (Ned.Herv.) ald. op 8‑5‑1796, overl. ald. op 13‑5‑1796, begr. ald. op 17‑5‑1796.
15.
Pieter, landmeter te Nieuwerkerk a/d IJssel, geb. na 1797, overl. na 1820.

VIII.24
Arij Klaasze Vuijk, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 11‑6‑1752 (get.: Grietje Romijn), overl. ald. op 7‑7‑1811 (aktenr.: 2).
Otr. te Kralingen op 22‑10‑1779, tr. kerk ald. op 14‑11‑1779 (Ned.Herv.) Jannitje Pieters Vuijk (zie IX.73).
Arch.Kralingen inv.49 folio 326 schuldbrief dd 29.3.1782: Schuldig aan zijn vader Klaas Vuyk f.3.480,20 met 2,5% rente. Onderpand: negen akkers, veenland en water ca 423 roeden tudden de kade en lage kade. Ingelost 17.10.1810. Getuige: Gilles Kersten (zwager) Kralingen inv.47 folio 74 Schuldbrief dd 17-4-1810. Schuldig aan Gilles Kersten f.900,00
Koninklijke Courant 3-5-1810: Allen die iets te vorderen hebben van Arij Klaze Vuijk en Jannetje Pieterse Vuijk opgave doen aan Corn.de Gelde enz. ((kopie in archief))
Koninklijke Courant 21-6-1810: Veiling insolventen boedel van A.K.Vuijk (kopie in archief)
Koninklijke Courant 24-8-1810: Afwikkeling boedel Arij Klaasze Vuijk. (kopie in archief)
Courier van A'dam 28-09-1810: Verantwoording.(kopie in archief)
.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Arys, geb. 1772, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 29‑12‑1772 (get.: Marytje Hoogerwaert).
2.
Maria Arys, geb. te Kralingen op 23‑12‑1781, ged. ald. op 29‑12‑1781 (get.: Marytje Hoogerwaert).
3.
Klaas Arys, geb. 1786, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 13‑8‑1786 (get.: Maria Vuyk) (brontekst: overleden vóór de doop).
4.
Klaas Arys, geb. 1794, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 16‑3‑1794 (get.: Maria Klaas Vuyk).
5.
Maria Arys, geb. te Kralingen op 25‑5‑1799, ged. (Ned.Herv.) ald. op 2‑6‑1799 (get.: Maria Vuyk).

VIII.25
Klaas Klaasz Vuijk, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 2‑12‑1753 (get.: Francyntje Klinkert), begr. te Hillegersberg op 29‑9‑1806, kopie in archief.
Otr. te Hillegersberg op 28‑9‑1782, tr. kerk ald. op 20‑10‑1782 (Ned.Herv.) Aaltje Leenderts van der Voorn, ged. te Bleiswijk op 15‑10‑1758 (get.: Gerritje van der Voorn), overl. te Nieuwerkerk aan den IJssel op 29‑2‑1844 om 23.30 u. (aktenr.: 4), dr. van Leendert van der Voorn en Marij Glansdorp.
Bij notaris J. de Groot Stiffry passeren twee hypotheekbrieven. Eén van 2000 gulden ten laste van Theunis de Geus en één ten behoeve van Jan Kleyweg uit Rotterdam op een partij land van 6 morgen in de Spaanse Polder.
Twee van 600 gulden ten laste van Klaas Vuik en ten behoeve van Hieronimus Ledeboer wonend te Rotterdam op een huis en erve aan het Zestienhovense Verlaat. (bron:OV Ambacht Overschie, inv.386, dd 24-8-1806)
.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria, ged. (Ned.Herv.) te Hillegersberg op 5‑9‑1784 (get.: Maria Pijen Hogewaard), kopie doop in archief. De vader velmeldt als "Fuik". Overl. te Haarzuilens op 3‑5‑1872.
Otr. te Hillegersberg op 24‑6‑1804, tr. kerk ald. op 1‑7‑1804 (Ned.Herv.) Fries Zuijddam, jongeman van Berckel, daggelder, geb. te Korteraar 1776, zn. van Daniël Zuijddam en Lena Gravestein.
2.
Leendert Klaasz (zie IX.58).
3.
Klaas Klaasze (Fuik) (zie IX.61).
4.
Grietje Margaretha, geb. te Terbregge (Rotterdam) op 7‑3‑1788, ged. (Ned.Herv.) te Hillegersberg op 13‑4‑1788 (get.: Grietje Bakker) (bron: e-mail P. Scharp 1-2-2008), kopie doop in archief. Overl. te Rotterdam op 24‑7‑1842 (aktenr.: 1874).
Otr. te Rotterdam op 3‑6‑1807, tr. ald. op 21‑6‑1807 Johannes Halberstadt, geb. circa 1781, ged. (Evang.Luth.) te Rotterdam op 2‑3‑1784, overl. ald. op 14‑6‑1861, zn. van Philipp Halberstad en Johanna (Anna) Sneiders.
5.
Pieter (zie IX.65).
6.
Sara, geb. circa 1795.
Tr. te Delfshaven op 22‑11‑1818 Diert Verboom, geb. te Schoonderloo (Delfshaven) circa 1800, zn. van Diert Verboom en Barbara Blokland.
7.
Elisabeth Klaasdr, dienstmaagd, geb. te Hillegersberg op 11‑8‑1797, kopie in archief. Ged. (Ned.Herv.) te Hillegersberg op 20‑8‑1797 (get.: Lena van der Voorn), kopie doop in archief.
Tr. te Nieuwerkerk a/d IJssel op 5‑5‑1821 Cornelis Tom, verver in Nieuwerkerk a/d IJssel (1824), geb. te Nieuwerkerk a/d IJssel op 4‑3‑1792 (gezindte: Ned.Herv.), zn. van Arie Tom en Adriaantje van den Arend.
8.
Aagje, geb. te Hillegersberg op 11‑2‑1802, ged. (Ned.Herv.) ald. op 21‑2‑1802 (get.: Jannetje Vuik), kopie doop in archief. Overl. te Kralingen op 12‑9‑1844 (aktenr.: 78).
Tr. voor 1835 Willem van der Veer, geb. voor 1815.
bij de doop staat als vader Klaas "Vuik" i.p.v. "Vuijk".

VIII.31
Pieter Pieters Vuijk, geb. 1730, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen (ZH) op 22‑1‑1730.
Otr. te Kralingen op 4‑2‑1757, tr. kerk ald. op 27‑2‑1757 Araentje Leenderts Kley, ged. te Kralingen voor 1735.
Uit dit huwelijk:
1.
Jannitje Pieters (zie IX.73).
2.
Leendert Pieters, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 29‑10‑1758 (get.: Cornelia Kley).
3.
Pieter Pieters, geb. 1759, ged. te Kralingen op 26‑12‑1759 (get.: Sara Fuyk).

VIII.33
Cornelis Pieters Vuijk, geb. 1731, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen (ZH) op 6‑5‑1731, begr. ald. op 30‑12‑1796.
Tr. kerk ald. op 7‑12‑1755 (Ned.Herv.) Diewertje Krijgsman, geb. te Zevenhuizen (Z-H) op 25‑5‑1732, ged. ald. op 1‑6‑1732, overl. te Kralingen (Z-H) op 30‑5‑1807, begr. ald. op 4‑6‑1807, dr. van Jan Ariens Krijgsman en Grietje Hoogerwaard.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan (zie IX.76).
2.
Gerrit, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen (ZH) op 10‑4‑1757 (get.: Maertje Krijgsman).
3.
Grietje Pieters, geb. 1759, ged. te Hillgersberg op 6‑5‑1759.
4.
Pietertje, geb. 1764, ged. te Hillegersberg op 8‑4‑1764, overl. te Rotterdam op 24‑4‑1847 (aktenr.: 1448), eerder weduwe van Leendert van der Torre daarna van Jan Rietman. Partner Jan van den Heuvel.(kopie in archief).
Tr. voor 1796 Leendert van der Torre, begr. te Kralingen op 18‑1‑1797.

VIII.35
Arij Pieters Vuijk (Fuik), ged. (Ned.Herv.) te Hillegersberg (ZH) op 5‑12‑1734, overl. na 1778.
Tr. kerk te Kralingen op 14‑3‑1762 Ariaantje Leenderts Visser, geb. voor 1742.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter Arys, geb. 1763, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 25‑9‑1763 (get.: Jannitje Vermey).
2.
Lena, geb. te Kralingen maart 1770, ged. (Ned.Herv.) ald. op 18‑3‑1770 (get.: Emerentia Zuiddam), overl. ald. op 29‑6‑1839 (aktenr.: 57).
Otr. te Kralingen op 25‑9‑1789, tr. kerk ald. op 18‑10‑1789 (Ned.Herv.) Jan Ariensz Krijgsman, ged. te Kralingen op 14‑4‑1765, overl. ald. op 16‑12‑1839, zn. van Arie Jansz Krijgsman en Neeltje Jans Jongeleen.
3.
Jannitje, geb. febr. 1772, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 19‑2‑1772 (get.: Dievertje Krijgsman).
4.
Emmerentia Arys, geb. te Kralingen aug. 1773, ged. (Ned.Herv.) ald. op 8‑8‑1773 (get.: Emmerentia Zuiddam).
5.
Maria Arys, geb. te Kralingen april 1776, ged. (Ned.Herv.) ald. op 8‑4‑1776 (get.: Emmerentie Zuiddam).
6.
Grietje Arys, geb. te Kralingen april 1776, ged. (Ned.Herv.) ald. op 8‑4‑1776 (get.: Emmerentie Zuiddam).
7.
Johannis (Jan) Arys, geb. te Kralingen april 1778, ged. (Ned.Herv.) ald. op 20‑4‑1778 (get.: Jannitje Fuik).
8.
Emmerentie Arys, geb. 1779, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 12‑9‑1779 (get.: Emmerentie Brouwer).

VIII.39
Leendert Vuijk, geb. 1742, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 4‑1‑1742, overl. te Nieuwerkerk op 24‑12‑1817.
Tr. kerk te Kralingen op 28‑1‑1770 (Ned.Herv) Sija van Beijeren, ged. te Kralingen op 17‑1‑1745, overl. op 31‑5‑1782.
Komt voor als getuige bij geboorteakte Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenummer 10 20-3-1815: Pieter Broeder, zv IJsbrand Broeder (particulier, 71 jaar) en Sophia Kraan, getuige Leendert Vuijk (winkelier, 72 jaar).
Uit dit huwelijk:
1.
Adrianus Leenderts (zie IX.91).
2.
Pieter, geb. 1774, ged. te Nieuwerkerk a/d IJssel op 13‑3‑1774 (bron: Bron: brief d.d. 27-1-2005 mevr.Vuijk-van der Zwan te 's-Gravenhage).
3.
Pietertje, geb. 1777, ged. op 23‑11‑1777, overl. op 30‑11‑1782.
Bron: brief d.d. 27-1-2005 mevr.Vuijk-van der Zwan te 's-Gravenhage.
4.
Adriana, ged. te Nieuwerkerk a/d IJssel op 13‑8‑1780.
Bron: brief d.d. 27-1-2005 mevr.Vuijk-van der Zwan te 's-Gravenhage.

VIII.47
Sier Louwerenszn Vuijk (Fuick), geb. te Kralingen sept. 1743, ged. (Ned.Herv.) ald. op 8‑9‑1743 (get.: Maria Siers Klinkert), overl. ald. op 24‑8‑1799.
Tr. kerk ald. op 13‑3‑1768 (Ned.Herv.) Lena Pieters Dekker, geb. te Hillegersberg juli 1744, ged. (Ned.Herv.) te Hilligersberg op 19‑7‑1744, overl. te Kralingen op 5‑5‑1823 (aktenr.: 20), dr. van Pieter Willemze Dekker en Antie van Slot (ook Antje Slop).
Uit dit huwelijk:
1.
Louw (Laurens) Siers (zie IX.95).
2.
Pieter Ziers, geb. juni 1770, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 10‑6‑1770 (get.: Anna Slot), overl. voor 1772.
3.
Pieter Ziers (zie IX.98).
4.
Antje Zierense, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 15‑1‑1772 (get.: Anna Slot en Antje Dekker), overl. op 17‑4‑1802.
Tr. ald. op 20‑4‑1800 Pieter Jans Uytenbroek, geb. te Overschie 1775, overl. ald. op 28‑8‑1857, zn. van Jan Ariens Uytenbroek en Lijsje Arense Kroon.
5.
Dirk Siers, geb. te Kralingen aug. 1773, ged. (Ned.Herv.) ald. op 15‑8‑1773 (get.: Jannitje Vuijk).
6.
Dirk Ziers, geb. te Kralingen aug. 1773, ged. (Ned.Herv.) ald. op 15‑8‑1773 (get.: Jannitje Vuyk), overl. voor 1774.
7.
Dirk Ziers (zie IX.104).
8.
Francyntje Ziers, geb. te Kralingen mei 1776, ged. (Ned.Herv.) ald. op 19‑5‑1776 (get.: Jannitje Vuyk), overl. voor 1778.
9.
Francyntje Ziers, geb. te Kralingen aug. 1777, ged. (Ned.Herv.) ald. op 17‑8‑1777 (get.: Jannitje Vuyk), overl. voor 1783.
10.
Jan Siers (Vuik) (zie IX.108).
11.
Francyntje Ziers, geb. 1782, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 21‑4‑1782 (get.: Jannitje Vuyk), overl. voor 1784.
12.
Francyntje Zierense, geb. 1783, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 14‑9‑1783 (get.: Jannitje Vuyk), overl. ald. op 10‑6‑1849 (aktenr.: 104).
Tr. kerk te Kralingen op 16‑5‑1802 Jacob van den Berg, geb. voor 1794.
13.
Neeltje Siers, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 8‑5‑1785 (get.: Jannetje Vuyk), overl. ald. op 29‑6‑1855 (aktenr.: 69).
Tr. te Kralingen op 9‑3‑1814 Johannes Hoek, geb. te Kralingen circa 1785.
14.
Jan Sierse (zie IX.115).

VIII.52
Arie Lourens Vuijk, vishandelaar (1811), ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 7‑2‑1751 (get.: Maria Siers Klinkert), overl. ald. op 24‑4‑1835 (aktenr.: 26).
Rel. Antje Roggeveen, geb. voor 1753, begr. te Kralingen op 15‑10‑1800.
register civique kaart 38 folio 135.
Uit deze relatie:
1.
Lourens Arys, geb. te Langerak sept. 1773, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 12‑9‑1773 (get.: Maria Vuyk).
2.
Maria Arys, geb. 1774, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 11‑9‑1774 (get.: Neeltje Roggeveen).
3.
Maria Arys, geb. te Kralingen okt. 1775, ged. (Ned.Herv.) ald. op 22‑10‑1775 (get.: Maria Kerkhof).
4.
Leendert, geb. dec. 1776, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 15‑12‑1776 (get.: Maria Kerkhof).
5.
Francyntje Arys, geb. 1777, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 23‑11‑1777 (get.: Jannitje Vuyk), overl. ald. op 19‑3‑1853 (aktenr.: 20).
Tr. kerk te Kralingen op 23‑6‑1799 Cornelis Groeneweg, geb. te Overschie op 8‑9‑1776, overl. te Kralingen op 5‑9‑1841, zn. van Pieter Groeneweg en Neeltje van Hamswijk.
6.
Cornelia Arys, geb. 1779, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 28‑3‑1779 (get.: Neeltje Robbe).
7.
Cornelia Arys, geb. te Kralingen april 1780, ged. (Ned.Herv.) ald. op 16‑4‑1780 (get.: Neeltje Robbe) (kopie in archief).
8.
Leendert Arys, geb. 1780, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 15‑12‑1780 (get.: Maria Kerkhof).
9.
Leendert Arys, geb. 1782, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 20‑10‑1782 (get.: Neeltje Roggeveen).
10.
Neeltje, geb. 1784, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 25‑12‑1784 (get.: Jannetje Vuyk).
11.
Maria, geb. te Kralingen jan. 1786, ged. (Ned.Herv.) ald. op 22‑1‑1786 (get.: Neeltje Roggeveen).

Generatie IX
 
IX.23
Klaas Vuijk, geb. 1780, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 26‑11‑1780 (get.: Marytje Hoogerwaerd), overl. te Overschie op 19‑2‑1837 (aktenr.: 023).
Otr. te Overschie op 13‑7‑1804, tr. kerk ald. op 29‑7‑1804 (Ned.Herv.), sch. ald. voor 1810 Neeltje Leeflang, geb. te Hillegersberg juli 1785, dr. van Jacob Leeflang en Annigje Swart.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter, geb. te Overschie op 10‑4‑1805, ged. (Ned.Herv.) ald. op 14‑4‑1805 (get.: Maria Vuijk en Arent Klazing (echtgenoot van Maria)).
2.
Jacob, geb. te Overschie op 26‑9‑1809, ged. (Ned.Herv.) ald. op 8‑10‑1809. Vader: gesepareerde man van Neeltje leeflang; moeder: gescheiden vrouw van Klaas Vuijk; zijnde de moeder zelve met doopgetuige tegenwoordig, het één en ander blijkt uit het copie contract van separatie dato 14 van grasmaand 1809, waarvan copie onder ons is berustende

IX.26
Catharina Vuijk, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 7‑5‑1786 (get.: Catharina But), overl. te Overschie op 12‑5‑1816 (aktenr.: 22).
Otr. te Rotterdam op 16‑1‑1808, tr. ald. op 31‑1‑1809, tr. kerk te Overschie op 31‑1‑1808 (Ned.Herv.) Floris Vuijk (zie IX.36).
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Florisz (zie X.3).
2.
Floris, geb. te Overschie op 7‑3‑1810, ged. (Ned.Herv.) ald. op 18‑3‑1810, overl. ald. op 31‑7‑1810.
3.
levenloos, geb. te Overschie op 8‑4‑1812, overl. ald. op 8‑4‑1812 (aktenr.: 58), begr. te Overschie op 10‑4‑1812.
4.
Pieter, Kantoorbediende, geb. te Overschie op 20‑1‑1814 (aktenr.: 7), overl. te Overschie op 2‑6‑1834 (aktenr.: 22).

IX.33
Klaas Vuijk, sjouwer (1814), ged. (H) te Rotterdam op 6‑6‑1779, overl. ald. op 9‑2‑1842 (aktenr.: 371).
Tr. te Rotterdam voor 1803 Willemijntje van der Schas, geb. te Vlaardingen op 28‑1‑1776, overl. te Rotterdam op 19‑3‑1819 (aktenr.: 474v), dr. van Dirk van der Schas en Lena van der Staal.
Komt voor in de militieregisters van Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
Ingetje, geb. te Rotterdam op 21‑2‑1802 (kopie in archief), ged. (Ned.Herv.) te Rotterdam op 28‑2‑1802 (kopie in archief), overl. te Rotterdam op 16‑3‑1847 (aktenr.: 1033) (kopie in archief), woonde G.Singel te Rotterdam op 21‑2‑1802.
Tr. ald. op 30‑4‑1828 Johan Herman Eschmeijer, geb. te Rotterdam op 2‑5‑1797, ged. (Ned.Herv.) ald. op 7‑5‑1797, overl. ald. op 1‑1‑1862, zn. van Herman Willem Eschmeijer en Geertruij Looije.
2.
Dirk (zie X.10).
3.
Maria, geb. te Rotterdam op 18‑9‑1806 (aang.: Maria Vuijk (1775-1848), weduwe Blesgraaff), woont Goudsche Cingel te Rotterdam op 18‑9‑1806.
4.
Willem (zie X.13).
5.
Lena, geb. te Rotterdam op 15‑12‑1810, overl. ald. op 24‑3‑1820 (aktenr.: 666).
6.
Cornelis Klaasz (zie X.18).
7.
Geertruy (zie X.21).

IX.36
Floris Vuijk, Klerk, Bode (1856), Gemeenteontv. Ged. (Ned.Herv.) te Rotterdam op 23‑2‑1783, overl. te Overschie op 1‑9‑1857.
Otr. (1) te Rotterdam op 16‑1‑1808, tr. ald. op 31‑1‑1809, tr. kerk te Overschie op 31‑1‑1808 (Ned.Herv.) Catharina Vuijk (zie IX.26).
Tr. (2) te Overschie op 9‑4‑1817 Neeltje Aenmeij, geb. te Ouddorp juli 1780, ged. (Ned.Herv.) ald. op 9‑7‑1780, overl. te Overschie op 12‑3‑1850, dr. van Pieter Aenmeij en Klasina Zonnemaar.
Uit het eerste huwelijk: 4 kinderen (zie onder IX.26).
Uit het tweede huwelijk:
5.
Clazina, geb. te Overschie op 8‑11‑1817 (aktenr.: 73), overl. te Overschie op 12‑1‑1818 (aktenr.: 1).
6.
Ingetje Clazina, geb. te Overschie op 1‑1‑1819 (aktenr.: 1), overl. te Overschie op 14‑5‑1901 (aktenr.: 47).
Rel. Willem Nicolai, geb. te Naaldwijk 1826, overl. te Overschie op 9‑6‑1895, zn. van Pieter Nicolai en Adriana Kemer.
7.
Dirk, geb. te Overschie op 31‑1‑1824 (aktenr.: 10), overl. te Overschie op 22‑5‑1825.

IX.41
Arij Vuijk, pakhuisknecht, ged. (Ned.Herv.) te Rotterdam op 3‑2‑1788 (get.: Arij Elsemans en Maria Overgauw).
Tr. (1) voor 1815 Geertruij Elfrink, geb. te Rotterdam op 3‑3‑1781, overl. ald. op 6‑6‑1843 (aktenr.: 1087), dr. van Gerrit Elfrink en Jannetje van Schoonevelt.
Tr. (2) te Rotterdam op 3‑8‑1844 Wilhelmina Middelaar, geb. te 's-Hertogenbosch circa 1794, dr. van Johannes Middelaar en Hermina Staal.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Cornelis Ariens, geb. te Rotterdam op 20‑12‑1814 (aktenr.: d073v), overl. te Rotterdam op 13‑1‑1815 (aktenr.: 101).
2.
Jannetje, geb. te Rotterdam op 19‑3‑1816 (aktenr.: 552), overl. te Rotterdam op 2‑5‑1816 (aktenr.: 842).

IX.58
Leendert Klaasz Vuijk, scheepstimmerman (1829), scheepmaker (1862), geb. te Terbregge (Bergschenhoek) op 7‑1‑1785, ged. (Ned.Herv.) te Hillegersberg op 15‑1‑1785 (get.: Grietje Bakker), kopie doop in archief. De vader vermeldt als "Claas Fuijk". Overl. te Rotterdam op 16‑7‑1872 (bron: Henk ten Dam te Zwolle).
Tr. (1) te Nieuwerkerk a/d IJssel op 17‑2‑1811 Aaltje van den Toorn, ged. (Remonstr.) te Hazerswoude op 19‑7‑1778, overl. te Kralingen op 9‑9‑1835 (aktenr.: 56), dr. van Dirk van den Toorn en Maartje Moraal (ook Morel).
Tr. (2) te Rotterdam op 21‑3‑1838 Arryaantje (Adriana) van der Stal, winkelierse (1838), geb. te Rotterdam op 28‑8‑1798, overl. ald. op 16‑12‑1860 (aktenr.: 3602), dr. van Willem Gerrit van der Stal en Anna Catharina Hofmans.
Aanvullingen van Arianne de Klerk (e-mail 9-7-2004)
Koopt 29-5-1817 een scheepmakerij in de polder Vogelesang te Reeuwijk. Bij de volkstelling van 1829 wonen ze echter in Krimpen a/d IJssel huis nr.2 en later te Kralingen. Bron: Gouda, notaris Hardenberg, inv.4 folio 3verso.
In 1872 wonen ze: Wijk 3 huis 120. Kadastraal Sectie H nr. 696, perceelgrootte 1700m2. Bron: Memorie van Successie
.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Klaas, scheepstimmerman (1829), geb. te Nieuwerkerk aan den IJssel op 26‑12‑1811, ged. (Ned.Herv.) ald. op 5‑1‑1812 (get.: Aaltje van de Vooren) (kopie in archief).
Tr. te Rotterdam op 26‑9‑1835 Kristina Susanne Scholten Bekker, geb. circa 1813, dr. van Abraham Bekker en Hendrina Schultens.
2.
Maria, geb. te Nieuwerkerk aan den IJssel op 24‑9‑1813, ged. (Ned.Herv.) ald. op 10‑10‑1813, overl. te Kralingen op 5‑4‑1885 (aktenr.: 82).
Tr. voor 1858 Arie Bijdebeek, geb. te 's-Gravenhage 1821, overl. te Rotterdam op 9‑3‑1875, zn. van Hendrik Bijdebeek en Saartje de Geest.
3.
4.
Maarten, geb. te Nieuwerkerk a/d IJssel op 23‑2‑1822 (aktenr.: 8), overl. te Reeuwijk op 18‑6‑1822 (aktenr.: 11).
Uit het tweede huwelijk:
5.
levensloze dochter, geb. te Rotterdam op 10‑6‑1843, overl. ald. op 10‑6‑1843 (aktenr.: 1111).

IX.61
Klaas Klaasze Vuijk (Fuik), ged. (Ned.Herv.) te Hillegersberg op 14‑1‑1787 (get.: Maria Vuijk), kopie doop in archief. Overl. te Kralingen op 5‑9‑1841 (aktenr.: 89).
Tr. voor 1811 Adriana van der Neut, geb. te Hillegersberg op 11‑9‑1785, overl. te Rotterdam op 12‑1‑1857, dr. van Gerrit van der Neut en Maria Schippers.
bij de doop van zijn oudste dochter staat als vader Klaas Klaasze Fuik.
Uit dit huwelijk:
1.
Aaltje, geb. te Hillegersberg op 27‑2‑1811 (aang.: Aaltje van de Voorn), ged. (Ned.Herv.) ald. op 17‑3‑1811, overl. te Rotterdam op 7‑12‑1818 (aktenr.: c018).
2.
Maria, geb. te Kralingen op 22‑6‑1812 (aktenr.: 33), overl. te Kralingen op 22‑3‑1892 (aktenr.: 126).
3.
Margaretha, geb. te Rotterdam op 15‑3‑1815 (aktenr.: 484).
4.
Barbara, geb. te Rotterdam op 5‑11‑1817 (aktenr.: 1830), overl. te Kralingen op 6‑3‑1882 (aktenr.: 74).
5.
Klaas, geb. te Rotterdam op 7‑9‑1820, overl. ald. op 16‑10‑1820.
6.
Aaltje, geb. te Rotterdam op 5‑12‑1821, overl. ald. op 14‑1‑1836 (aktenr.: 222).
7.
Klaas (zie X.43).
8.
Adriana, geb. te Rotterdam op 17‑9‑1824, overl. ald. op 31‑10‑1899 (aktenr.: 5263).
Tr. te Kralingen op 18‑8‑1852 Klaas Tom, geb. te Nieuwerkerk a/d IJssel op 27‑5‑1822 (aktenr.: 18), overl. te Nieuwerkerk a/d IJssel op 9‑7‑1912, zn. van Cornelis Tom, verver in Nieuwerkerk a/d IJssel (1824), en Elisabeth Klaasdr Vuijk, dienstmaagd.
9.
Gerrit, geb. te Rotterdam op 25‑2‑1826, overl. ald. op 21‑2‑1828 (aktenr.: 352).
10.
Leendert, geb. te Rotterdam op 29‑9‑1827, overl. ald. op 11‑2‑1828 (aktenr.: 277).
11.
Sara, geb. te Rotterdam op 23‑9‑1829, overl. ald. op 1‑11‑1829 (aktenr.: 2261).
12.
Gerrit, geb. te Rotterdam op 10‑9‑1831, overl. ald. op 18‑12‑1831 (aktenr.: 2318).

IX.65
Pieter Vuijk, scheepstimmerman(1839), zelfst.scheepmaker(1850), geb. te Terbregge (Bergschenhoek) op 27‑9‑1791, ged. (Ned.Herv.) te Hilligersberg op 2‑10‑1791 (get.: Grietje Bakker), kopie doop in archief. DE vader vermeldt als "Vuijk". Overl. te Delfshaven op 24‑3‑1866 om 11.00 u. (aktenr.: 56) (kopie in archief).
Tr. te Rotterdam op 3‑5‑1820 (get.: Pieter Vuijk, 27 jaar, scheepstimmerman, neef van de bruidegom, Adrianus Kortlandt, 27 jaar, scheepstimmerman en Jacob de Visser, 48 jaar, sergeant na Heeren Burgemesteren (van Rotterdam)) Maria Catharina Marrobach, ged. (Ned.Herv.) te Kampen op 7‑9‑1796, overl. te Rotterdam op 28‑2‑1867, dr. van Johan Christiaan Peter Christoffel Marbach, eerste luitemant in de 5e halve brigade, 3 battaillon, en Aaltjen Kuipers.
Bron: Henk ten Dam, Zwolle.
Uit dit huwelijk:
1.
Aaltje, naaister tot 1850 daarna dienstbode, geb. te Rotterdam op 1‑3‑1821, overl. te Haarlem op 2‑11‑1912 (overlijdensadvertentie in archief).
Tr. te Batavia (Ned.Indië) op 11‑11‑1863 Johan Caspers, kapitein van de bark "Fenna", geb. te Amsterdam op 8‑8‑1828.
op 3 april 1857 vertrokken naar Batavia (Ned.Indië). Wordt door broer Klaas bedacht met een legaat van ƒ 1.000,= in zijn testament van 24-7-1884.
2.
Sara (Saartje), geb. te Rotterdam op 9‑7‑1823, overl. ald. op 26‑6‑1902 (aktenr.: 3110).
Tr. te Rotterdam op 7‑8‑1861 Leendert van Duivenboden, zeeman, schipper (1870-1880), geb. te Rotterdam op 18‑10‑1831, overl. ald. op 12‑7‑1899, zn. van Dirk Simon van Duivenboden en Gijsberta van Dijk.
Aarlanderveen bev.reg. 1869-1880,deel 4,blz.201,247,deel 5 blz.6, wijk 4 huis 106 en 130, wijk 5 huis 3:
Sara Vuijk, partner Leendert van Duijvenbode, geb.9-7-1823 te Rotterdam, kerk Ned.Herv.later Chr. Geref.,ingekomen 00-12-1870 Delfshaven, 4-1-1873 Alphen,9-6-1874 wijk 4 nr. 106, vertrokken wijk 4 nr. 130, 3-1-1871 Alphen, weer bennengekomen en 16-7-1889 vertrokken naar R'dam.
 
Alphen bev.reg.1870-1880,deel 1,blz.175,Wijk D, huis nr.415:
Sara Vuijk, partner Leendert van Duijvenbode, geb.09-07-1823 te Rotterdam kerk Ned.Herv.,ingekomen 00-01-1871 Aarlanderveen, vertrokken 04-01-1873 Aarlanderveen.
 
Wordt door broer Klaas n zijn testament van 24-7-1884 bedacht met zijn huis en erf, kadastraal Aarlanderceen sectie C de nummers 1709, 1710, 1778 en 1779, alsmede een som geld van ƒ 5.000,=.

3.
Klaas (zie X.55).
4.
Leendert (zie X.58).
5.
Johan Christiaan, zeeman (1857), geb. te Delfshaven op 23‑12‑1829, overl. te Rotterdam op 10‑6‑1854.
6.
Pieter (zie X.62).
7.
Maria, naaister, geb. te Delfshaven op 4‑1‑1836, overl. te Rotterdam op 9‑3‑1864 (brontekst: 15 dagen na de geboorte van haar zoon).
Tr. op 28‑1‑1863 (get.: Johannes Zijdeman, 26 jaar, lithograaf, broeder van de bruidegom, Johannes Vuijk, zeeman, 24 jaar, broeder van de bruid, Christiaan Johannes de Boer, 27 jaar, klerk kantoor hypotheken en Hendrik Cornelis van der Graaf 45 jaar, bediende op het Gemeentehuis) Johannes Jacobus Zijdeman, timmerman, geb. op 19‑4‑1833, zn. van Geerit Zijdeman en Neeltje van Santen.
8.
Johannes, zeeman (1861), geb. te Delfshaven op 1‑3‑1839, woont te Pretoria (Zuid-Afrika).
Tr. te Rotterdam op 22‑7‑1868 Maria van Schie, geb. te Rotterdam op 6‑1‑1843 (aktenr.: 62), dr. van Simon van Schie, welvarende Lutherse koopman, en Johanna Catharina Elzerman.
Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. (gezinskaart in archief).

IX.73
Jannitje Pieters Vuijk, geb. 1757, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 11‑12‑1757 (get.: Sara Fuik), overl. ald. op 22‑10‑1822 (aktenr.: 48).
Otr. te Kralingen op 22‑10‑1779, tr. kerk ald. op 14‑11‑1779 (Ned.Herv.) Arij Klaasze Vuijk (zie VIII.24).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder VIII.24).

IX.76
Jan Vuijk, veenman`, geb. te Kralingen circa 1756, overl. te Kralingenn op 15‑10‑1822 (aktenr.: 47).
Otr. te Delfshaven op 19‑5‑1782, tr. kerk ald. op 2‑6‑1782 (Ned.Herv.) Marijtje Maria Verboom, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen (ZH) op 27‑1‑1754, overl. ald. op 2‑4‑1807, begr. te Kralingen op 4‑4‑1807, dr. van Rocus Verboom, weduwnaar te schoonderloo, en Maria Breurman.
Delfshaven, 23-11-1800 doopgetuige bij Diert, kind van Diert Verboom en Barbera Blokkeland. het kind is geboren te Schoonderloo. De vader is overleden op 26-7-1800.
R'damse courant 12-11-1822:verzoek opgave schulden i.v.m. overlijden. (kopie in archief)
.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Jans (zie X.68).
2.
Diewertje, geb. 1782, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen (ZH) op 21‑4‑1782 (get.: Dievertje Krijgsman), overl. te Kralingen op 18‑2‑1854 (aktenr.: 20).
3.
Rokus, geb. te Kralingen febr. 1785, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen (ZH) op 27‑2‑1785 (get.: Maria Bensman), overl. te Kralingen op 28‑9‑1801.
4.
Marinus (zie X.72).
5.
Pieter, geb. te Kralingen (ZH) op 3‑10‑1792, ged. (Ned.Herv.) ald. op 7‑10‑1792 (get.: Margaretha Breuman), overl. te Rotterdam op 20‑9‑1825 (aktenr.: 1457).
Komt voor in de militieregisters van Kralingen (staat echter als geboortejaar 1793) (kopie in archief).

IX.91
Adrianus Leenderts Vuijk, scheepmaker, ged. te Nieuwerkerk a/d IJssel op 7‑6‑1772 (bron: Henk ten Dam, Zwolle.), overl. te Nieuwerkerk a/d IJssel op 16‑4‑1810 (bron: Henk ten Dam, Zwolle.).
Tr. kerk te Nieuwerkerk op 20‑10‑1799 Aaltje van den Toorn, ged. (Remonstr.) te Hazerswoude op 19‑7‑1778, overl. te Kralingen op 9‑9‑1835 (aktenr.: 56), dr. van Dirk van den Toorn en Maartje Moraal (ook Morel).
Aanvullende gegevens per e-mail 7-7-2004 van Jacquline Hofland.
Uit dit huwelijk:
1.
Sija, geb. te Nieuwerkerk a/d IJssel op 8‑9‑1800, ged. ald. op 14‑9‑1800 (bron: Bron: brief d.d. 27-1-2005 mevr.Vuijk-van der Zwan te 's-Gravenhage), overl. te Rotterdam op 24‑6‑1874 (aktenr.: 2181).
Tr. voor 1825 Hendrik Perdijk, geb. voor 1804.
2.
Dirk (zie X.77).
3.
Leendert (zie X.79).
4.
Maartje, geb. te Nieuwerkerk a/d IJssel op 4‑9‑1805, overl. ald. op 4‑9‑1806.
5.
Maartje, naaister (1829), geb. te Nieuwerkerk a/d IJssel op 20‑4‑1807, ged. ald. op 26‑4‑1807 (bron: Bron: brief d.d. 27-1-2005 mevr.Vuijk-van der Zwan te 's-Gravenhage), overl. te Rubens (Rusland) 1848.
Tr. te Kralingen op 12‑11‑1836 Hendrik Pau, geb. te Rotterdam op 8‑11‑1814, overl. ald. op 19‑10‑1900, zn. van Hendrik Pau en Maaike Otterspoor.
6.
Adriana, naaister (1807), geb. te Nieuwerkerk a/d IJssel op 23‑3‑1809, ged. ald. op 2‑4‑1809 (bron: Bron: brief d.d. 27-1-2005 mevr.Vuijk-van der Zwan te 's-Gravenhage), overl. te Nieuwerkerk a/d IJssel op 15‑10‑1842 (bron: Bron: brief d.d. 27-1-2005 mevr.Vuijk-van der Zwan te 's-Gravenhage).
Tr. te Rotterdam op 20‑11‑1839 Stephanus Boogmans, scheepstimmerman, geb. te Hellevoetsluis op 22‑10‑1812, zn. van Pieter Boogmans en Elisabeth. Montanus.

IX.95
Louw (Laurens) Siers Vuijk, geb. jan. 1769, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 18‑1‑1769 (get.: Marya Vuyk).
Tr. voor 1796 Klaasje Pieters de Jong, geb. voor 1775.
Uit dit huwelijk:
2.
Lena, geb. te Kralingen op 3‑11‑1799, ged. (Ned.Herv.) ald. op 10‑11‑1799 (get.: Elisabeth de Jong), overl. ald. op 19‑1‑1840 (aktenr.: 6).
Tr. voor 1840 Gijsbert Kruijt, geb. voor 1840.

IX.98
Pieter Ziers Vuijk, geb. 1772, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 15‑1‑1772 (get.: Anna Slot en Antje Dekker).
Otr. ald. op 30‑8‑1794, tr. kerk ald. op 21‑9‑1794 (Ned.Herv.) Neeltje Jacobs Kruyninger, geb. te Kralingen, ged. (Ned.Herv.) ald. op 17‑12‑1769 (get.: Neeltje Kruit), dr. van Jacobus Ariensz Kruyninger en Maria Jans van der Wilg.
Uit dit huwelijk:
1.
Lena Pieters, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 1‑3‑1795 (get.: Antje Xers Vuyk), overl. voor 1798.
2.
Maria (Mietje), geb. 1797, overl. te Kralingen op 9‑8‑1848 (aktenr.: 46).
Tr. (1) voor 1830 Willem den Ouden, geb. voor 1798, overl. voor 1835.
Tr. (2) voor 1835 Simon Dekker, geb. voor 1814.
3.
Lena, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 3‑6‑1798 (get.: Antje Vuyk).

IX.104
Dirk Ziers Vuijk, veehouder en visser, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 6‑11‑1774 (get.: Jannitje Vuyk), overl. ald. op 21‑6‑1838 (aktenr.: 47).
Tr. te Kralingen op 4‑5‑1806 Wijmpje van Zanten, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen op 10‑3‑1771, overl. ald. op 15‑12‑1859.
Komt voor in de militieregisters van Rotterdam (kopie in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Zier, geb. te Kralingen 1807, overl. ald. op 20‑7‑1815 (aktenr.: 27).
2.
Cornelis, geb. te Kralingen op 21‑3‑1813 (aktenr.: 19), overl. te Kralingen op 22‑7‑1814 (aktenr.: 27).
3.
Cornelis, geb. te Kralingen op 26‑12‑1814 (aktenr.: 51), overl. te Kralingen op 10‑5‑1815 (aktenr.: 20).
4.
Lena, geb. te Kralingen op 31‑5‑1816 (aktenr.: 28).
Tr. te Rotterdam op 4‑5‑1838 Jacobus Weber, geb. te Rotterdam op 5‑5‑1811.
5.
Zier, geb. te Kralingen op 17‑12‑1817 (aktenr.: 49), overl. te Kralingen op 1‑4‑1818 (aktenr.: 8).
6.
Zier, geb. te Kralingen op 4‑6‑1820 (aktenr.: 35), overl. te Kralingen op 19‑5‑1821 (aktenr.: 21).
7.
Ariaantje, geb. te Kralingen op 18‑12‑1822 (aktenr.: 93), overl. te Kralingen op 21‑5‑1861 (aktenr.: 57).
Tr. te Kralingen op 10‑12‑1841 Daniël Zwiep, timmerman, geb. te Hillegersberg op 24‑10‑1813, overl. te Kralingen op 8‑7‑1877, zn. van Jan Zwiep, arbeider, en Aaltje van der Kraan.

IX.108
Jan Siers Vuijk (Vuik), scheepmaker te Koudekerk, geb. te Kralingen sept. 1778, ged. (Ned.Herv.) ald. op 20‑9‑1778 (get.: Jannitje Vuijk), volgens de doopinschrijving zoon van Sier Vuijk en Lena Pieters Dekker. (kopie in archief). Overl. te Koudekerk op 26‑3‑1818, circa 39 jaar. Volgens de overlijdensakte zoon van Jan Arysen Vuik en Adriana Visser. (kopie in archief).
Otr. te Delft op 2‑7‑1803, tr. kerk ald. op 17‑7‑1803 (Ned.Herv.) Ingetje van Harten, geb. te Delft juni 1779, ged. (Ned.Herv.) ald. op 13‑6‑1779, overl. voor 1848, dr. van Reijer van Harten en Anna Vilaars.
repertorium Koudekerk aan den Rijn 1818-1819,inv.5238,
akte 67, d.d.2-9-1815: Jan Vuijk, scheepmaker te Koudekerk, transporteert aan Reijer van Harten, kuiper te Delft, enige meubelen en gereedschappen voor 423 gulden 10 stuivers.
akte 295,d.d.22-9-1818: Reijer van Harten, meester-kuiper te Delft stemt toe in de zuivere algehele en definitieve doorhaling der inschrijving gedaan ten verzoeke van hem comparant ten kantore van de bewaarder der hypotheken te Leiden op 19-08-1814 deel 32 nummer 33 ten laste van Jan Vuijk, scheepmaker te Koudekerk.

Uit dit huwelijk:
1.
Reijer Vuik (Fuik) (zie X.104).
2.
Jacobus Johannes (zie X.106).
3.
Jan (Vuik) (zie X.108).
4.
Johanna (Vuik), geb. te Koudekerk op 26‑12‑1812 (aktenr.: 34).
5.
Pieter (Vuik), geb. te Koudekerk op 11‑4‑1814 (aktenr.: 15).
6.
Naatje (Vuik), geb. te Koudekerk op 3‑2‑1816 (aktenr.: 3).
7.
Anna Vuik, dienstbode, geb. te Koudekerk op 3‑11‑1817 (aktenr.: 37), overl. te 's-Gravenhage op 4‑2‑1894 om 21.30 u. (aktenr.: 390) (kopie in archief), woonde wijk 4, huis 288 te 's-Gravenhage op 17‑5‑1848.
Samenw. (1) voor 1847 NN.
Tr. (2) te 's-Gravenhage op 17‑5‑1848 Jacobus Johannes de Fooij, broodbakker, geb. te 's-Gravenhage 1815, zn. van Johannes de Fooij en Johanna Jansen.

IX.115
Jan Sierse Vuijk, geb. te Kralingen juni 1786, ged. (Ned.Herv.) ald. op 25‑6‑1786 (get.: Jannetje Vuijk), volgens het doopboek op 26-6-1786 gedoopt. Het militieregister geeft ten onrechte 1785 als geboortejaar. (kopie in archief). Overl. te Kralingen op 26‑5‑1857 (aktenr.: 55).
Tr. (1) voor 1812 Maria den Hollander, overl. te Kralingen op 23‑3‑1843.
Tr. (2) voor 1857 Grietje van Erk, geb. voor 1825, dr. van Arie Goverts van Herk en Neeltje Pols.
Komt voor in de militieregisters. (kopie in archief).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jannetje, geb. te Kralingen op 9‑8‑1811 (aktenr.: 11), overl. te Kralingen op 31‑1‑1874 (aktenr.: 25), woonde Veen(weg)(kade), wijk D huis 34 te Kralingen op 2‑11‑1841.
Tr. voor 1834 Willem Haak, varkensslager, geb. voor 1813, overl. voor 1884.
2.
Lena, geb. te Kralingen op 20‑1‑1813 (aktenr.: 7), overl. te Kralingen op 7‑6‑1813 (aktenr.: 29).
3.
Helena, geb. te Kralingen op 1‑5‑1814 (aktenr.: 24), overl. te Kralingen op 27‑9‑1891 (aktenr.: 303).
Tr. voor 1891 Teunis de Bruin, geb. voor 1820, overl. voor 1891.
4.
Ziere, geb. te Kralingen op 14‑11‑1815 (aktenr.: 54) (kopie in archief), overl. te Kralingen op 27‑11‑1815 (aktenr.: 46).
5.
Antje (Johanna), geb. te Kralingen op 18‑2‑1817 (aktenr.: 10), overl. te Kralingen op 25‑9‑1877 (aktenr.: 62).
Tr. te Kralingen op 3‑6‑1843 Dirk Roggeveen.
6.
Neeltje, geb. te Kralingen op 27‑2‑1818 (aktenr.: 8), overl. te Kralingen op 8‑9‑1818 (aktenr.: 19).
7.
Zier (zie X.125).
8.
Frans, geb. te Kralingen op 7‑4‑1820 (aktenr.: 26), overl. te Kralingen op 28‑4‑1820 (aktenr.: 20).
9.
Frans, geb. te Kralingen op 4‑7‑1822 (aktenr.: 44), overl. te Kralingen op 29‑7‑1822 (aktenr.: 34).
10.
Frans, geb. te Kralingen op 22‑2‑1824 (aktenr.: 11), overl. te Kralingen op 28‑4‑1824 (aktenr.: 18).

Generatie X
 
X.3
Cornelis Florisz Vuijk, geemeenteontvanger en bode te Loosduinen, ged. (Ned.Herv.) te Overschie op 3‑5‑1808, overl. te 's-Gravenhage op 3‑5‑1844. Uit: Oud Archief der Evang.Luth.Gemeente te 'sGravenhage onder nr. 60, Testamenten, legaten,giften etc.: Rekening en verantwoording, dd. 28 oktober 1851, van de voogden, over de boedel nagelaten aan hun onmondigen kinderen.
Tr. te Loosduinen op 7‑8‑1831 Angenesia Catharina Jacobina Sigel, geb. te 's-Gravenhage op 4‑4‑1811, overl. te Loosduinen op 27‑7‑1848 (aktenr.: 51), dr. van Christiaan David Sigel en Albertina Bron.
In 1832 benoemd tot ontvanger der gemeente Loosduinen als opvolger van A. van der Gaag. In 1844 eervol ontslag en opgevolgd door H. can der Gaag.
Uit dit huwelijk:
1.
Floris (zie XI.1).
2.
Albertina, geb. te Loosduinen op 19‑5‑1833 (aktenr.: 32).
3.
Catharina, geb. te Loosduinen op 2‑8‑1834 (aktenr.: 42), overl. te Loosduinen op 25‑2‑1922 (bron: cd Wetland, aktenr.: 56).
Tr. te 's-Gravenhage op 9‑5‑1860 Johannes Frederikus Jansen, geb. te Loosduinen op 14‑10‑1836 (aktenr.: 52), overl. te Oegstgeest op 22‑5‑1905, zn. van Willem Jansen en Ardina Arst.
4.
Christiaan David (zie XI.6).
5.
Neeltje, geb. te Loosduinen op 6‑5‑1839 (aktenr.: 19), overl. te Loosduinen op 11‑4‑1840 (bron: cd Westalnd, aktenr.: 16).
6.
Pieter, geb. te Loosduinen op 19‑12‑1840 (aktenr.: 64), overl. te 's-Gravenhage op 29‑6‑1855 om 17.30 u. (aktenr.: 1231) (kopie in archief).
7.
Jacobus (zie XI.10).
8.
Ingetje Clasina, geb. te 's-Gravenhage op 29‑8‑1844 om 10.00 u. (aktenr.: 1633) (kopie in archief).

X.10
Dirk Vuijk, tabakswerker, geb. te Rotterdam op 25‑6‑1804, overl. ald. op 20‑8‑1860 (aktenr.: 2281).
Tr. te Rotterdam op 26‑3‑1828 Neeltje Brouwer, geb. te Rotterdam op 1‑11‑1801, ged. (Ned.Herv.) ald. op 15‑11‑1801, overl. ald. op 30‑7‑1887 (aktenr.: 2520), dr. van Leendert Brouwer en Lijdia Schalkers.
Komt voor in de militieregisters van Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
Willemijntje, geb. te Rotterdam op 12‑4‑1829.
Tr. ald. op 6‑3‑1861 Pieter de Ligt, geb. te Rotterdam circa 1832, overl. ald. op 28‑5‑1888, zn. van Jacob de Ligt en Johanna van den Burg.
2.
doodgeboren, geb. te Rotterdam op 12‑4‑1829, overl. ald. op 12‑4‑1829 (aktenr.: 792).
3.
Leendert Nicolaas, geb. te Rotterdam op 18‑9‑1831.
Komt voor in de militieregisters van Rotterdam.
4.
Klaas, geb. te Rotterdam op 14‑4‑1833, overl. ald. op 2‑8‑1833.
5.
Maria Diderica Lidia ((Lijdia Clasina)), geb. te Rotterdam op 14‑6‑1834 (aktenr.: 1171).
Tr. te Rotterdam op 1‑10‑1856 Pieter Lucas, geb. te Rotterdam 1832, overl. ald. op 8‑10‑1882, zn. van Cornelis Lucas en Paulina van der Linden.
6.
Lidia Dederica, geb. te Rotterdam op 29‑11‑1836, overl. ald. op 21‑5‑1841 (aktenr.: 1647).
7.
Bernardus (zie XI.21).
8.
Willem (zie XI.23).
9.
Lydia Clasina, geb. te Rotterdam op 28‑10‑1843.
Tr. (1) ald. op 4‑2‑1885 Petrus Franciscus Bastens, geb. te Rotterdam op 16‑7‑1844 (aktenr.: 1760`), overl. te Rotterdam op 6‑1‑1905, zn. van Anna Maria Bastens.
Tr. (2) te Rotterdam op 3‑11‑1909 Dirk Fontein, geb. te Rotterdam op 11‑4‑1837, overl. ald. op 3‑11‑1915, zn. van Dirk Fontein (Fontijn) en Apolonia Mulder.
10.
Neeltje, geb. te Rotterdam op 6‑4‑1847 (aktenr.: 937), overl. te Rotterdam op 19‑12‑1907 (aktenr.: 9075).
Tr. te Rotterdam op 7‑12‑1870 Adrianus Harrewijn, koetsier, loswerkman, geb. te Rijswijk (Z-H) op 8‑8‑1842, zn. van Cornelis Harrewijn en Anna Helene Kramer.
(gezinskaart in archief).

X.13
Willem Vuijk, zakkendrager, geb. te Rotterdam op 27‑10‑1808, overl. ald. op 21‑4‑1882 (aktenr.: 1451).
Tr. (1) te Rotterdam op 6‑11‑1833 Cornelia Hendrica van den Brink, geb. te Buren op 25‑12‑1794, overl. voor 1849, dr. van Cornelis Lambertus van den Brink, landman, en Neeltje van Beusichem.
Tr. (2) te Rotterdam op 6‑11‑1850 Elisabeth van Culenborg, geb. te Erichem (Gld) op 12‑8‑1806, overl. te Rotterdam op 18‑1‑1865 (aktenr.: 226), dr. van Cornelis van Culenborg en Jenneken van Beusichem.
Tr. (3) te Rotterdam op 13‑6‑1866 Lisabeth van Cuijlenborg, geb. te Buren op 13‑2‑1847, ged. te Asch (Gem. Buren) op 21‑3‑1847, overl. te Nijmegen op 27‑1‑1913, dr. van Cornelis van Cuijlenborg en Geertruij van Arkel.
Komt voor in de militieregisters van Rotterdam.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Neeltje Cornelia Hendrika, geb. te Rotterdam op 18‑11‑1835, overl. ald. op 18‑12‑1836 (aktenr.: 2394).
Uit het derde huwelijk:
2.
Geertruida Willemina Elisabeth, geb. te Rotterdam op 10‑2‑1871 (aktenr.: 548), overl. te Rotterdam op 13‑1‑1951.
Tr. ald. op 19‑4‑1893 Hendrik Paulus Wisselaar, timmerman, geb. te Rotterdam op 11‑1‑1862 (aktenr.: 1985), overl. te Rotterdam op 18‑9‑1935, zn. van Hendrik Wisselaar en Antonia Johanna Lugensland.
(gezinskaart in archief).
3.

X.18
Cornelis Klaasz Vuijk, wijnstokersknecht (1834), winkelier (1856), geb. te Rotterdam op 26‑9‑1812 (aktenr.: b241v).
Tr. (1) te Rotterdam op 8‑10‑1834, sch. ald. op 30‑10‑1844 Fredrika Arinetta Wortman, geb. te Rotterdam op 29‑12‑1815, dr. van Fredrik Wortman en Elisabeth Schulte.
Tr. (2) te Rotterdam op 13‑8‑1845 Anna Christina Strang, geb. te Rotterdam op 7‑2‑1821 (aktenr.: 305), dr. van Cornelis Nicolaas Strang en Aagje de Gooyer.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Frederik Cornelis, winkelbediende, geb. te Rotterdam op 31‑3‑1836, overl. te Veenhuizen (Norg Dr.) op 1‑6‑1892 (aktenr.: 71), dienstbodenregister Dordrecht:ingekomen 15-4-1873 van Amsterdam en 31-10-1874 vertrokken naar Delft (kopie in archief).
Komt voor in de militieregisters van Rotterdam (kopie in archief). In het overlijdensbericht stond als moeder: Anna de Jong.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Klaas, geb. te Rotterdam op 11‑1‑1846 (aktenr.: 103).
3.
Cornelis Nicolaas (zie XI.38).
4.
Aagje, geb. te Rotterdam op 3‑6‑1849 (aktenr.: 1539), overl. te Driebergen-Rijsenburg op 17‑1‑1936 (aktenr.: 7).
Tr. te Rotterdam op 3‑2‑1875 Hendrik Verhoef, geb. voor 1855, overl. voor 1936, zn. van Johannes Verhoef en Elizabeth Blom.
5.
Willem Cornelis, geb. te Rotterdam op 26‑10‑1851 (aktenr.: 2974) (gezindte: Ned.Herv.), overl. te Rotterdam op 27‑3‑1931 (aktenr.: 1615), woonde Oostervanstraat 17 te Rotterdam op 10‑1‑1930. Gemeentelijk Tehuis voor Ouden van Dagen. Op 21 8 1912 vertrokken naar de Rijks Werk Inrichting Veenhuizen. (2 gezinskaarten in archief) staat op gezinkaart van zijn zuster Anna Christina.
6.
Willemijntje, geb. te Rotterdam op 15‑12‑1853 (aktenr.: 3489), overl. te Rotterdam op 6‑3‑1855 (aktenr.: 821).
7.
Anna Christina (zie XI.44).
8.
Maria Elizabeth, geb. te Rotterdam op 3‑3‑1860 (aktenr.: 789), overl. voor 1863.
9.
Maria Elizabeth, geb. te Rotterdam circa 1862.
Tr. ald. op 24‑6‑1885 Arie Boerendonk, geb. te Rotterdam circa 1859, zn. van Arie Boerendonk en Alda Beker Jansen.

X.21
Geertruy Vuijk, naaister, geb. te Rotterdam op 24‑10‑1814.
Samenw. (1) voor 1833.
Tr. (2) te Rotterdam op 17‑2‑1852 Anthony Boender, geb. te Nieuw Beijerland circa 1813.
Uit de eerste relatie:
1.
Geertruij Vuijk, geb. op 13‑6‑1832, overl. te Rotterdam op 31‑1‑1833 (aktenr.: 274).
2.
Anna Maria Vuijk, geb. te 's-Gravenhage op 18‑8‑1835 om 02.00 u. (aktenr.: 1268). Geboorteakte in archief. De aangifte is gedaan door Eva Johanna Rennooy geb. Phlanges, 52 jaar. Getuigen: Bartholomeus Rennooy, 52 jaar, schoenmaker en Johannes Willem Rennooy, 22 jaar, particulier. Overl. te 's-Gravenhage op 26‑8‑1835 om 10.00 u. (aktenr.: 1036) (kopie in archief). Aangifte door: Bartholomeus Rinnooij, 52 jaar, schoenmaker en Johan Wilhelm Ziek, 22 jaar, perticulier.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Maria, geb. circa 1853.

X.33
Cornelis Leendertsz Vuijk, geb. te Nieuwerkerk a/d IJssel op 25‑1‑1816 (bron: Genlias, aktenr.: 3), ged. (Ned.Herv.) te Nieuwerkerk a/d IJssel op 25‑1‑1816. Getuigen: Hendrik Voogd, arbeider, 35 jaar en Dirk Verhoef, arbeider, 45 jaar, overl. te Rotterdam op 27‑10‑1895 (aktenr.: 3948).
Tr. voor 1840 Johanna van Konijnenburg, geb. te Rotterdam op 30‑10‑1815, dr. van Dirk van Konijnenburg en Neeltje van Langeveld.
Uit dit huwelijk:
1.
Leendert, geb. te Kralingen op 18‑2‑1839 (aktenr.: 25), overl. te Kralingen op 23‑7‑1839 (aktenr.: 65).
2.
Neeltje, geb. te Kralingen op 7‑6‑1840 (aktenr.: 59) (gezindte: Ned.Herv.), overl. te Rotterdam op 16‑3‑1921 (aktenr.: 1214).
Tr. te Delfshaven? voor 1869 Hendrik Breetveld, scheepmaker, geb. te Delfshaven op 27‑8‑1841 (aktenr.: 77) (gezindte: Ned.Herv.), zn. van Jan Breetveld en Maria de Zanger.
Evang.Luth.
3.
Aaltje, geb. te Kralingen op 29‑1‑1843 (aktenr.: 16), overl. te Rotterdam op 3‑3‑1931 (aktenr.: 1191).
Tr. te Kralingen op 8‑4‑1866 Nicolaas Bras.
4.
Dirk (zie XI.57).
5.
Leendert (zie XI.59).
6.
Henderijka, geb. te Delfshaven op 17‑10‑1849, overl. voor 1854.
7.
Cornelis Cornelissen, geb. te Delfshaven op 15‑10‑1851 (aktenr.: 99), overl. te Delfshaven op 8‑5‑1876 (advertentie in archief).
8.
Henderika, geb. te Delfshaven op 6‑7‑1854, overl. te Rotterdam op 31‑5‑1911 (aktenr.: 2463).
Tr. te Rotterdam op 20‑11‑1884 Johannes de Wit, fabrieksarbeider, geb. te Rotterdam op 13‑4‑1860, overl. ald. op 5‑4‑1941 om 08.00 u.
(gezinskaart in archief).
9.
Gerardus (zie XI.65).

X.43
Klaas Vuijk, scheepstimmerman, scheepmaker (1865), kruidenier en partlevinker, geb. te Rotterdam op 8‑12‑1822 (aktenr.: 2319), geboorteakte in archief. Overl. te Rotterdam op 30‑5‑1902 (aktenr.: 2769).
Tr. te Rotterdam op 17‑8‑1853, sch. ald. voor 1902 Hester van Schie, geb. te Rotterdam op 1‑1‑1827 (aktenr.: 18), overl. te Rotterdam op 8‑10‑1905 (aktenr.: 5143), dr. van Simon van Schie, welvarende Lutherse koopman, en Johanna Catharina Elzerman.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriana, geb. te Rotterdam op 3‑12‑1854 (aktenr.: 3304), overl. te Rotterdam op 14‑11‑1905 (aktenr.: 5246) (advertentie in archief).
2.
Johanna Catharina, geb. te Rotterdam op 30‑4‑1856 (aktenr.: 1434) (gezindte: Evang.Luth.), overl. te Rotterdam op 27‑5‑1900 (aktenr.: 2897).
Tr. te Rotterdam op 18‑8‑1886 Hermannus Johannes Bartholoneus Verbeek, gezagvoerder der varende koopvaardij, geb. te Groningen op 3‑2‑1851 (gezindte: Rooms Kath.), overl. voor 1942, zn. van Bartholomeus Johannes Verbeek en Maria Renette Jacobine Schoningh.
(gezinskaart in archief).
3.
Klaas (zie XI.70).
4.
Hester, geb. te Rotterdam op 16‑4‑1860 (aktenr.: 1341), overl. te Nijmegen op 14‑9‑1938 (aktenr.: 721). Ook een akte te Rotterdam, pagina s065v.
Tr. te Rotterdam op 10‑9‑1884 Johannes Bastiaan van der Reijden, machinist, geb. te Rotterdam op 21‑12‑1856, zn. van Bastiaan van der Reyden en Jacoba Wijs.
(gezinskaart in archief).
5.
Maria Margaretha, geb. te Rotterdam op 3‑11‑1862 (aktenr.: 3469), overl. te Rotterdam op 17‑5‑1866 (aktenr.: 1942).
6.
Simon (zie XI.75).
7.
Maria Margaretha, geb. te Rotterdam op 24‑7‑1867 (aktenr.: 2547), overl. te Hilversum op 16‑12‑1942 (aktenr.: 777).
Tr. te Rotterdam op 13‑10‑1904 Hermannus Johannes Bartholoneus Verbeek, gezagvoerder der varende koopvaardij, geb. te Groningen op 3‑2‑1851 (gezindte: Rooms Kath.), overl. voor 1942, zn. van Bartholomeus Johannes Verbeek en Maria Renette Jacobine Schoningh.
8.
Barend Willem (zie XI.78).

X.55
Klaas Vuijk, scheepmakersknecht bij vader Pieter (1850), scheepmaker (1857), geb. te Rotterdam op 27‑12‑1825 (aktenr.: 2533), overl. te Haarlem op 26‑12‑1914, begr. ald. op 29‑12‑1914.
Rel. (1) Nina (een Javaanse vrouw), geb. te desa Suren (Oost Java, Ned.Indië).
Rel. (2) Kina (een Madoerese vrouw), geb. te desa Glagahweru (Ned.Indië) circa 1842.
testamenten d.d. 24-7 en 10-08-1884 in archief.
Uit de eerste relatie:
1.
Johann Adolf (zie XI.80).
2.
Julia Clara, geb. te desa Suren op Oost Java? op 7‑1‑1864, overl. te Bondowoso (Ned. Oost-Indië) op 20‑2‑1866, bron: www.roosjeroos.nl.
Uit de tweede relatie:
3.
Wilton Rudolph (zie XI.83).

X.58
Leendert Vuijk, scheepmakersknecht, scheepstimmerman (1856, timmerman (1883), geb. te Rotterdam op 5‑2‑1828 om 11.00 u. (aktenr.: 241), overl. te Pietermaritzburg (Natal Zuid Afrika) op 4‑8‑1883, in een psychiatrisch ziekenhuis (kopie in archief).
Tr. (1) te Rotterdam op 26‑3‑1856 Helena Nagel, dienstbode (1856), geb. te Rotterdam op 27‑12‑1825 om 23.00 u. (aktenr.: 2541), dr. van Jacobus Nagel en Susanne van Allenhoven.
Tr. (2) te Zuid Afrika na 1864 Johanna Magdalena Catharina Maré, geb. te Zuid-Afrika op 8‑5‑1848, overl. te Pretoria (Transvaal Z-A) op 17‑11‑1927, dr. van Frederik Korsten Maré en Johanna Helena Josina van Niekerk.
met vrouw en kind, op 29 mei 1861 naar Kaap de Goede Hoop vertrokken.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Pieter, geb. te Rotterdam op 8‑11‑1856 (aktenr.: 3278).
2.
Leendert Jacobus, geb. voor 1863, overl. te Germiston (Zuid Afrika) op 23‑2‑1950.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Frederik Korsten, geb. te ? op 25‑1‑1867.
4.
Klaas Korsten, geb. te ? op 29‑8‑1869.
5.
Maria Catharina, geb. te ? op 14‑7‑1871.
Tr. (1) voor 1892 NN Keighy, geb. circa 1870.
Tr. (2) na 1893 Daniel Pieter van der Westhuizen, schilder, geb. te Pretoria (Zuid-Afrika) circa 1872, overl. te Sunnyside (Pretoria) op 5‑10‑1936, zn. van Nicolaas Hendrik van der Westhuizen en Johanna Adriana ?
6.
Johanna Helena Sasanne, geb. te ? op 4‑11‑1875.
7.
Alida, geb. te ? op 4‑10‑1878.
8.
Susanna, geb. te ? op 7‑9‑1881.

X.62
Pieter Vuijk, zeeman (1857) stuurman (1862), koopvaardij-kaptein (1867), geb. te Delfshaven op 27‑5‑1832, overl. te Haarlem op 3‑5‑1901.
Tr. op 15‑4‑1857 Maartje van Schie, geb. te Rotterdam op 2‑5‑1834 (aktenr.: 842) (gezindte: Ev.Luth.), dr. van Simon van Schie, welvarende Lutherse koopman, en Johanna Catharina Elzerman.
Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. Was o.a. kapitein op de "Cato". In 1875 heeft hij "op de Plata-rivier bij het eilandje Flores geankerd liggende, in een zware pampero, enige schade bekomen en was genoodzaakt beide ankers met 60 vadem ketting te laten slippen; is van een en ander ter reede van Buenos Ayres weder voorzien geworden". (18-12-1875 De Tijd en 20-12-1875 in Het Vaderland). Op 27 december 1875 was het schip zeilklaar om af te varen naar Bordeaux,(5-2-1875 Algemeen Handelsblad) waar het op 15 maart is binnengelopen.(20-3-1876 De Standaard)
In 1872 kapitein op de Niphon. Onderweg van Saigon nar Manilla wegend lekkage op 4-1-1872 te Singapore.(6-2-1872 De Tijd)
.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Catharina, geb. te Rotterdamn op 24‑6‑1859 (aktenr.: 2080), overl. te Haarlem op 11‑7‑1932.
beginstigde in twee testamenten (in archief).
2.
Simon (zie XI.97).
3.
Aaltje, geb. te Rotterdam op 8‑2‑1865 (aktenr.: 522), overl. te Amsterdam op 6‑2‑1938, op persoonkaart: Amsterdam-Reconsructie l944, 10-4-1937 Biesboschstr 72-ll.
Tr. te Haarlem op 17‑3‑1892 Hendrik van Bilderbeek, handelsreiziger, geb. te Utrecht op 15‑2‑1862, overl. te Amsterdam op 9‑2‑1938, zn. van Bernardus van Bilderbeek, bediende te Utrecht (1846), en Catharina Cronselaar, naaister (1846).
persoonskaart in archief.
4.
Johanna Catharina, huishoudster, geb. te Rotterdam op 27‑7‑1868 (aktenr.: 2476) (gezindte: Ev.Luth.), woont Mallemolen 75 te 's-Gravenhage.
van Haarlem naar Zwolle (12-6-1901) naar 's-Gravenhage (7-5-1908).
5.
Pieter jr. (zie XI.102).

X.68
Cornelis Jans Vuijk, schipper (1813), sjouwer (1839), geb. op 18‑2‑1768, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen (ZH) op 26‑2‑1786 (get.: Diewertje Krijgsman).
Tr. te Rotterdam (ZH) op 4‑8‑1813 Jacoba Proost, ged. (Ned.Herv.) te Schiedam (ZH) op 21‑6‑1793, overl. te Rotterdam op 3‑3‑1861 (aktenr.: 700), dr. van Andreas Proost en Bernardina Franken.
register civique Rotterdam kaart 39 blz.136.

Uit dit huwelijk:
1.
Barendina, geb. te Rotterdam op 27‑3‑1814, overl. te Rotterdam (ZH) op 11‑1‑1826 (aktenr.: 114, brontekst: 11 jaar, 7 maanden en 15 dagen).
2.
Wilhelmina Francina, geb. te Rotterdam (ZH) op 6‑1‑1817 (aktenr.: 49), overl. te Rotterdam op 3‑3‑1871 (aktenr.: 1469).
Tr. te Rotterdam op 24‑7‑1844 Pieter Cornelis Sensen, geb. te Rotterdam op 28‑7‑1819 (aktenr.: 1365), overl. te Rotterdam op 14‑5‑1887, zn. van Johannes Sensen en Margaretha Groen.
3.
Jan Marinus (zie XI.108).
4.
Jacoba Cornelia, geb. te Rotterdam (ZH) op 15‑7‑1823, overl. ald. op 26‑7‑1825 (aktenr.: 1131).

X.72
Marinus Vuijk, dagloner (1811) visser en veerman (1840), geb. te Kralingen op 30‑8‑1787, ged. (Ned.Herv.) te Kralingen (ZH) op 2‑9‑1787, overl. ald. op 12‑5‑1857 (aktenr.: 50). Nalatende 9 kinderen.
Tr. te Kralingen op 24‑10‑1811 Barbara van Mourik, geb. te Gouderak (ZH) op 9‑10‑1787, ged. (Ned.Herv.) te Ouderkerk a/d IJssel op 14‑10‑1787, overl. te Kralingen (ZH) op 24‑2‑1839, dr. van Gijbert van Mourik en Cornelia (mevr. van Mourink).
lidmaat (Ned.Herv.) 22 maart 1807, register civique Rotterdam kaart 39 foloi 136.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria, geb. te Kralingen op 1‑3‑1812 (aktenr.: 18), overl. te Kralingen op 21‑4‑1812 (aktenr.: 21).
2.
Maria, geb. te Kralingen op 7‑4‑1813 (aktenr.: 20), overl. te Rotterdam op 15‑4‑1874 (aktenr.: 1343).
Tr. voor 1842 Willem Steenwijk, geb. te Rotterdam circa 1811, overl. ald. op 9‑10‑1881, zn. van Pieter Steenwijk en Maria Waalwijk.
3.
Gijsbert (zie XI.115).
4.
Jan, geb. te Kralingen op 11‑2‑1817 (aktenr.: 8).
5.
Jan (zie XI.118).
6.
Rokus, scheepstimmerman, geb. te Kralingen op 31‑12‑1818 (aktenr.: 55), overl. te Rotterdam op 20‑11‑1872 (aktenr.: 3801).
Tr. (1) te Rotterdam op 27‑5‑1840 Maria Stolbergen, geb. te Rotterdam op 16‑3‑1818, overl. ald. op 3‑5‑1843, dr. van Andries Willem Stolberg, pakhuisbaas, en Pieternella Wuister.
Tr. (2) te Rotterdam op 14‑10‑1846 Sophia Boeser, geb. te Rotterdam circa 1822, overl. ald. op 14‑7‑1884, dr. van Andries Willem Boeser en Gijsbertha Grondhout.
7.
Zier, geb. te Kralingen op 8‑3‑1819 (aktenr.: 9).
8.
Cornelia, geb. te Kralingen op 10‑7‑1820 (aktenr.: 44), overl. te Kralingen op 9‑12‑1820 (aktenr.: 52).
9.
Cornelia, geb. te Kralingen op 5‑9‑1821 (aktenr.: 59), overl. te Rotterdam op 30‑1‑1902 (aktenr.: 616), woonde Bondweg te Kralingen 1850.
Tr. ald. op 24‑2‑1843 Willem Delwell, aschophaler (1874), bouwman, geb. te Hillegersberg circa 1788, zn. van Johannes (Jan) Delwell en Anna (Antje) van der lucht.
10.
Cornelis Marinuszn (zie XI.128).
11.
Pieter (zie XI.131).
12.
Willem (zie XI.133).
13.
Divertje, geb. te Kralingen op 7‑7‑1830 (aktenr.: 43), overl. te Rotterdam op 2‑2‑1902 (aktenr.: 656).
Tr. te Kralingen op 28‑1‑1852 Pieter van Kal, geb. te Delfshaven circa 1825, zn. van Meindert van Kal en Pieternella van Ravestijn.

X.77
Dirk Vuijk, schipper (1829), scheepstimmerman/scheepmaker, geb. te Nieuwerkerk a/d IJssel op 8‑6‑1802, ged. ald. op 13‑6‑1802 (bron: Bron: brief d.d. 27-1-2005 mevr.Vuijk-van der Zwan te 's-Gravenhage), overl. te Rotterdam op 7‑12‑1877 (aktenr.: 3742), op overlijdensbericht staat als vader: Dirk Vuijk.
Tr. te Kralingen op 18‑5‑1838 Cornelia Otterspoor, dienstbode, geb. te Rotterdam op 18‑8‑1814, overl. te Kralingen op 4‑10‑1861.
Uit dit huwelijk:
1.
Adrianus (zie XI.138).
2.
Dirk, geb. te Kralingen op 8‑9‑1841 (aktenr.: 99).
3.
Aaltje, geb. te Kralingen op 15‑5‑1845 (aktenr.: 55), overl. te Rotterdam op 15‑2‑1883 (aktenr.: 683).
Tr. voor 1876 Cornelis van de Rovaart, geb. te Middelharnis circa 1842, overl. te Rotterdam op 1‑5‑1860, zn. van Magchiel Goris van de Rovaart en Jannetje Kom.
4.
Leendert, geb. te Kralingen op 13‑6‑1847 (aktenr.: 65), overl. te Kralingen op 3‑7‑1860 (aktenr.: 77), komt voor in het bevolkingsregister van Vlissingen 1860-1890.

X.79
Leendert Vuijk, modelmaker (1878), scheepmaker, geb. te Nieuwerkerk a/d IJssel op 10‑1‑1804 (bron: Henk ten Dam, Zwolle.), ged. te Nieuwerkerk a/d IJssel op 15‑1‑1804 (bron: Bron: brief d.d. 27-1-2005 mevr.Vuijk-van der Zwan te 's-Gravenhage), overl. te Kralingen op 3‑6‑1881 (aktenr.: 136).
Rel. Neeltje in 't Hout, geb. te Kralingen op 18‑10‑1815, overl. ald. op 31‑3‑1871, dr. van Peter in 't Hout en Johanna Gerritse.
Uit deze relatie:
1.
Johanna, geb. te Delfshaven op 14‑11‑1832 (gezindte: Geref.), overl. te Rotterdam op 12‑2‑1915.
Tr. te Kralingen op 18‑5‑1870 Jacobus van der Zwaal, modelmaker, geb. circa 1838 (gezindte: Geref.), overl. te Rotterdam op 27‑5‑1899, zn. van Nicolaas van der Zwaal en Neeltje van der Stoel.
(gezinskaart in archief).
2.
Aaltje, geb. te Kralingen op 4‑4‑1836, overl. te Rotterdam op 5‑3‑1911 (aktenr.: 1096), woonde Westhaven, wijk B, huis 148 te Gouda op 31‑5‑1869. Gekomen van Bergschenhoek.
Rel. Abraham Ouweleen, winkelier, geb. te Bergschenhoek op 29‑12‑1827.
3.
Johanna, geb. te IJsselmonde op 14‑11‑1837 (aktenr.: 82).
4.
Adrianus (Arie) (zie XI.149).
5.
Pieter, geb. te IJsselmonde op 2‑3‑1841, overl. te Kralingen op 25‑8‑1842 (aktenr.: 72), +(kopie in archief).
6.
Pieternella, geb. te Kralingen op 23‑6‑1843 (aktenr.: 85) (gezindte: Geref.), overl. te Rotterdam op 19‑6‑1927 (aktenr.: 2853).
woonde samen met 2 nichtjes, t.w. Pieternella Alida van Rijnberk, dochter van Maartje Sophia Vuijk, en Martina Sophia van Deth. (gezinskaart in archief).
7.
Maartje Sophia, geb. te Kralingen op 1‑4‑1845 (aktenr.: 39).
Tr. te Kralingen op 8‑6‑1870 Ing. Gerrit Willem van Rijnberk, ingenieur werktuigkundige, geb. te Tiel op 26‑5‑1841, overl. te Rotterdam op 8‑11‑1908, zn. van Willem van Rijnberk, slijter in sterke drank, en Geertrui Bor.
8.
Pieter (zie XI.156).
9.
Leendert Gerrit (zie XI.158).
10.
Nicolaas Christiaan, geb. te Kralingen op 1‑5‑1857 (aktenr.: 60), overl. te Kralingen op 26‑5‑1857 (aktenr.: 56).

X.86
Zier (ook wel Sier) Laurensz Vuijk, geb. te Kralingen op 26‑7‑1795, ged. (Ned.Herv.) ald. op 2‑8‑1795 (get.: Antje Zierts Vuyk), overl. ald. op 7‑9‑1856 (aktenr.: 103).
Tr. te Kralingen op 10‑3‑1824 Engeltje Zwiep, geb. te Bleiswijk op 4‑7‑1795, overl. te Kralingen op 2‑2‑1866.
Komt voor in de militieregisters van Kralingen. Wordt afgekeurs vanwege "zeer hoofd" (kopie in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Klaasje, geb. te Kralingen op 9‑6‑1824 (aktenr.: 39), overl. te Kralingen op 2‑8‑1862 (aktenr.: 109).
2.
Aaltje, geb. te Kralingen op 4‑4‑1827 (aktenr.: 38).
3.
Alida, geb. 1828, overl. te Kralingen op 3‑2‑1886 (aktenr.: 40).

X.104
Reijer Vuik (Fuik), commissaris van het schuitenveer op Delft. Ged. (Ned.Herv.) te Koudekerk op 5‑2‑1806, ouders Jan Fuik en Ingetje van Harten (kopie in archief). Overl. te Leiden op 6‑1‑1884 om 18.30 u. (aktenr.: 22), op de overlijdensakte vermeldt als Fuik. (kopie in archief).
Tr. te Maassluis op 10‑2‑1836 Hendrika de Bruin, dienstbode, geb. te Bloemendaal (Gouda) op 29‑10‑1810, ged. (Ned.Herv.) ald. op 31‑10‑1810 (get.: Adriana Molenaar), overl. te Leiden op 6‑5‑1878 om 06.00 u. (aktenr.: 469), dr. van Jan de Bruin, uitdrager, koopman (1813), en Krijna (Krijntje) Molenaar.
Uit dit huwelijk:
1.
Krijntje, geb. te Maassluis op 23‑3‑1837 om 09.00 u. (aktenr.: 31) (kopie in archief), woont Hofstraat 32 te Rotterdam, na 1885 verhuist Krijntje naar Hoogstraat 263 in Rotterdam waar het logement was.
In september 1901 emigraart ze naar Noord Amerika.

Tr. te Leiden op 6‑3‑1867 Jan de Knijf, pakhuisbaas, geb. te Oudshoorn op 27‑7‑1833 (aktenr.: 37), overl. te Rotterdam op 1‑8‑1885 om 02.00 u., zn. van Jan de Knijf en Pieternella van Bemmel.
had een logement in de Hoogstraat 263 te Rotterdam (Bron: van Hennie van Apeldoorn 13-11-2014).
2.
Jan, geb. te Maassluis op 13‑5‑1838 (aktenr.: 46), overl. te Maassluis op 26‑11‑1838 (aktenr.: 99).
3.
Jan, geb. te Maassluis op 16‑9‑1839 (aktenr.: 91).
4.
Ingetje, geb. te Koudekerk op 26‑10‑1841 (aktenr.: 45).
Tr. te Leiden op 16‑7‑1879 Isaac Fles, geb. te Leiden circa 1852.
5.
Reijer Fuik (zie XI.170).
6.
Ingetje, geb. te Koudekerk op 12‑2‑1845 (aktenr.: 10).
7.
Adriana, geb. te Koudekerk op 30‑9‑1846 (aktenr.: 37).
8.
Adrianus, geb. te Koudekerk op 26‑3‑1848 (aktenr.: 13).
9.
Adriana, geb. te Koudekerk op 16‑9‑1849 (aktenr.: 35).
10.
Stephanus, geb. te Koudekerk op 17‑2‑1851 (aktenr.: 5).
11.
Adrianus, geb. te Koudekerk op 13‑3‑1852 (aktenr.: 11).

X.106
Jacobus Johannes Vuijk, geb. te Koudekerk circa 1809.
Tr. te Delft op 24‑10‑1832 Petronela de Frender, geb. te Delft circa 1808, dr. van Jan de Frender en Evertje Verweij.
Uit dit huwelijk:
1.
kind van Jacobus Johannes, geb. te Delft op 10‑11‑1833 (bron: BS Delft, aktenr.: 491, brontekst: doodgeboren).
2.
Cornelia, geb. te Delft op 3‑11‑1834 (bron: BS Delft, aktenr.: 475), overl. te Delft op 9‑12‑1834 (bron: BS Delft, aktenr.: 486).
3.
Everdina (zie XI.181).
4.
Jacoba Petronella, geb. te Delft op 29‑1‑1839 (bron: BS Delft, aktenr.: 43), overl. te Delft op 25‑6‑1846 (bron: BS Delft, aktenr.: 310).
5.
Johannes Jacobus, geb. te Delft op 25‑1‑1841 (bron: BS Delft, aktenr.: 48), overl. te Delft op 17‑3‑1841 (bron: BS Delft, aktenr.: 112).
6.
Cornelia, geb. te Delft op 15‑6‑1842 (bron: BS Delft, aktenr.: 277), overl. te Delft op 25‑6‑1842 (bron: BS Delft, aktenr.: 235).
7.
Johannes, geb. te Delft 1844 (bron: BS Delft, aktenr.: 537), overl. te Delft op 22‑1‑1845 (bron: BS Delft, aktenr.: 38).
8.
Johannes Jacobus, geb. te Delft op 30‑3‑1846 (bron: BS Delft, aktenr.: 182), overl. te Vrijenban (Gem.Delft) op 26‑7‑1915 (bron: BS Delft, aktenr.: 291).
9.
Jacobus Johannes, geb. te Delft op 9‑6‑1850 (bron: BS Delft, aktenr.: 350).

X.108
Jan Vuijk (Vuik), geb. te Koudekerk op 25‑10‑1811 (aktenr.: 16), overl. te Delft op 28‑6‑1849 (bron: BS Delft (Vrijeban), aktenr.: 23).
Tr. te Delft op 7‑5‑1834 Cornelia Post, geb. te Delft circa 1809, overl. ald. op 10‑7‑1849 (aktenr.: 669), dr. van Jacob Post en Aagtje de Raat.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes, geb. te Delft op 15‑5‑1835 (bron: BS Delft, aktenr.: 236), overl. te Delft op 24‑7‑1849 (bron: BS Delft, aktenr.: 43).
2.
Jacob, geb. te Delft op 15‑1‑1838 (bron: BS Delft, aktenr.: 23), overl. te Delft op 17‑2‑1862 (bron: BS Delft, aktenr.: 96).
3.
Ingetje, geb. te Delft op 16‑5‑1843 (bron: BS Delft, aktenr.: 253), overl. te Delft op 26‑12‑1847 (bron: BS Delft, aktenr.: 710).
4.
Anna, geb. te Delft op 15‑4‑1846 (bron: BS Delft, aktenr.: 208), overl. te Delft op 4‑7‑1849 (bron: BS Delft (Vrijenban), aktenr.: 26).
5.
Arie, geb. te Delft op 20‑6‑1849 (bron: BS Delft, aktenr.: 333), overl. te Delft op 2‑7‑1849 (bron: BS Delft (Vrijenban), aktenr.: 25).

X.125
Zier Vuijk, visser, geb. te Kralingen op 8‑3‑1819 (aktenr.: 9), overl. te Kralingen op 29‑12‑1873 (aktenr.: 286).
Tr. (1) te Kralingen op 18‑9‑1841 Maartje Hoek, geb. voor 1821, overl. te Kralingen op 17‑7‑1845.
Tr. (2) ald. op 20‑10‑1848 Wilhelmina den Ouden, geb. te Kralingen op 6‑4‑1826, overl. te Rotterdam op 24‑9‑1910 (aktenr.: 4131), dr. van Frank den Ouden en Grietje Vuijk.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jan (zie XI.193).
2.
Neeltje, geb. te Kralingen op 22‑11‑1842 (aktenr.: 135), overl. te Kralingen op 16‑11‑1847 (aktenr.: 102).
3.
Maria, geb. te Kralingen op 3‑3‑1844 (aktenr.: 39), overl. te Kralingen op 26‑6‑1844 (aktenr.: 55).
Uit het tweede huwelijk:
4.
Frank (zie XI.198).
5.
Dirk (zie XI.200).
6.
Mietje, geb. te Kralingen op 22‑9‑1852 (aktenr.: 129), overl. te Rotterdam op 11‑1‑1931 (aktenr.: 245).
Tr. voor 1879 Hendrik Vos, geb. te Kralingen op 26‑12‑1850.
(gezinskaart in archief).
7.
Grietje, geb. te Kralingen op 6‑3‑1854 (aktenr.: 58), overl. te Kralingen op 11‑1‑1857 (aktenr.: 3).
8.
Grietje, geb. te Kralingen op 13‑12‑1854 (aktenr.: 144).
9.
Teunis (zie XI.206).
10.
Zegert, metselaar, geb. te Kralingen op 13‑3‑1858 (aktenr.: 51), overl. te Kralingen op 16‑7‑1884 (aktenr.: 186).
11.
Grietje, geb. te Kralingen op 25‑6‑1860 (aktenr.: 98), overl. te Kralingen op 30‑7‑1860 (aktenr.: 82).
12.
Willem (zie XI.210).
13.
Grietje, geb. te Kralingen op 6‑3‑1864 (aktenr.: 58).
Tr. te Kralingen op 24‑7‑1885 Johannes Adrianus van der Goes, geb. te Kralingen op 4‑10‑1856.
(gezinskaart in archief).
14.
Sier, geb. te Kralingen op 13‑9‑1866 (aktenr.: 222), overl. te Kralingen op 20‑10‑1869 (aktenr.: 132).
15.
Pieter, geb. te Kralingen op 30‑4‑1869 (aktenr.: 122), overl. te Kralingen op 21‑5‑1871 (aktenr.: 272).

Generatie XI
 
XI.1
Floris Vuijk, controleur 3e klasse te Margasari (N.O.I), geb. te Loosduinen op 7‑2‑1832 (aktenr.: 8), overl. te Margasarie (Borneo Ned.Oost Indie) op 17‑12‑1861, overlijdensakte nr.70 d.d.16-2-1864 gemeente Den Helder.
Tr. te Hellevoetsluis op 6‑8‑1852 Elizabeth van der Wellen, geb. te Medemblik circa 1831, overl. te Den Helder op 25‑4‑1862 (aktenr.: 186), dr. van Johan Diederich van der Wellen en Trijntje Houtzager.
veel vermeldingen in o.a. de kranten "Javabode" en "Oostpost".
Notarieelarchief W.J.H. de Bok te Den Helder, akte b693 d.d. 24-4-1862, inzake voogdij over de nagelaten kinderen.

Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Floris Johann, geb. te Den Helder op 12‑5‑1853 (aktenr.: G194), overl. te Den Helder op 9‑6‑1853 (aktenr.: 134).
2.
Agnesia Catharina Jacobina (Vuijck, Vuyk), geb. te Den Helder op 9‑12‑1854 (aktenr.: 418), overl. te De Rijp op 28‑12‑1900 (aktenr.: 41), woonde Rechtestraat 67 te De Rijp (Gem. Alkmaar).
Tr. te Nieuw Lekkerland op 12‑2‑1879 Marinus Johannes van Leeuwen, arts, geb. te Colijnsplaat op 10‑5‑1853 (aktenr.: 27), overl. te De Rijp (Gem. Alkmaar) op 9‑11‑1902, zn. van Johannes van Leeuwen en Mengia Margaretha Sivert.
slaagt te Haarlem in mei 1874 voor haar akte-examens voor het lager onderwijs (Nieuws van de Dag 7-5-1874).

XI.6
Christiaan David Vuijk, schoenmaker (1865), laarzenmaker, geb. te Loosduinen op 26‑4‑1837 (aktenr.: 36), overl. te 's-Gravenhage op 2‑10‑1928 om 05.00 u. (aktenr.: 3196) (kopie in archief).
Tr. te 's-Gravenhage op 2‑2‑1859 Angenita Elisabeth Adriana Segboer, geb. te Dinteloord op 3‑3‑1834 om 18.30 u. (aktenr.: 4), overl. te 's-Gravenhage op 23‑7‑1898, dr. van Willem Arie Segboer, Molenaar, Particulier, en Cornelia Johanna Jiskoot.
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Cornelis Jacobus, geb. te 's-Gravenhage op 9‑1‑1861, overl. ald. op 26‑1‑1862 om 12.00 u. (aktenr.: 198) (kopie in archief).
3.
Cornelis Floris (zie XII.7).
4.
Catharina, naaister, geb. te 's-Gravenhage op 14‑2‑1865 om 08.00 u. (aktenr.: 411) (kopie in archief). Getuigen: Johan Frederik Jansen, 28 jaar en Willem Frederik Beeeser, 33 jaar, winkeliers. Overl. te 's-Gravenhage op 29‑1‑1932 om 16.00 u. (aktenr.: 454) (kopie in archief), begr. te 's-Gravenhage, Nieuw Eyk en Duynen op 2‑2‑1932 (overlijdensadvertentie in archief), woonde Zuid-Buitensingel 1 te 's-Gravenhage op 29‑1‑1932. Adressen op de gezinskaart: 12-1-1911 Engelenburgstraat 193, 26-10-1914 Brandtstraat 153, 25-2-1927 Lavendelstraat 83, 17-9-1927 Loosdrechtschestraat 2, 22-11-1930 Zuid Buitensingel 1 (Van Doeverenstichting, het diaconale weeshuis), Fr. Hendriklaan 136, Zuid Buitensingel 1 (Ned.Herv. Oudeliedenhuis).
Tr. te 's-Gravenhage op 21‑10‑1891 Wilhelmus Theodorus Christiaan Ploeg, hoofdgasfitter bij G.E.B. Geb. te 's-Gravenhage op 28‑8‑1861 om 07.00 u. (aktenr.: 1820), overl. te 's-Gravenhage op 20‑1‑1911 om 22.00 u., zn. van Wilhelmus Theodorus Ploeg, koperpletter, smid, en Johanna van Kampen.
5.
Christina Davina, geb. te 's-Gravenhage op 9‑8‑1867, overl. te Wagenborgen (gem.Termunten) op 10‑10‑1900 (aktenr.: 57).
bev.reg.'s-Gravenhage: 19-08-1897 naar krankzinnigengesticht te 's-Gravenhage waar ze op 29-12-1897 weer uitkwam. Op 10-2-1900 vertrokken naar Termunten.
6.
Cornelia Johanna, geb. te 's-Gravenhage op 18‑12‑1869, overl. ald. op 19‑10‑1940 om 06.35 u. (aktenr.: 2258) (kopie in archief).
Tr. te 's-Gravenhage op 14‑6‑1899 Pieter Grardus de Jong, koopman (1899), geb. te 's-Gravenhage circa 1872, zn. van Willem Pieter Johannes Jacobus de Jong, koopman, en Gerarda te Linde.
(kopie in archief).
7.
Jacobus (zie XII.14).
8.
Johannes Cornelis (zie XII.16).

XI.10
Jacobus Vuijk, matroos 3e klasse bij de Kon. Ned. Marine. Vanaf 1-5-1870 bij de HYSM (voorloper NS), geb. te 's-Gravenhage op 20‑11‑1842, overl. te Harlingen op 26‑8‑1929.
Tr. ald. op 23‑5‑1872 Pietje de Jong, geb. te Harlingen op 13‑10‑1846 (aktenr.: 128), overl. te Harlingen op 20‑1‑1923, dr. van Wybe Lieuwes de Jong en Douwtje Lieuwes Visser.
was conducteur te Harlingen (1870-1874), bezoldinging van f. 365,= tot 500 per maand. Van 1874 tot 1886 conducteur/remmer met een bezoldining van f. 365 tot f. 450. Hoofdconucteur 2e Kl. (1881) te Nieuweschans, Hoofdconducteru 1e Kl. te Harlingen en Groningen. Bezoldiging oplopend tot f. 700,= per maand. Op 1 maart 1908 op eigen verzoek eervol ontslag met toekinning van pensioen. (personeelskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Theodora, geb. te Harlingen op 18‑9‑1872 (aktenr.: 272) ((kopie in archief)).
Tr. te Harlingen op 20‑12‑1917 Sjierk van der Weide, geb. te Harlingen circa 1873, zn. van Bouwe van der weide en Lieuwkje Wijnalda.
2.
Jacobus, geb. te Harlingen op 3‑3‑1874 (aktenr.: 74), overl. te Harlingen op 13‑3‑1874 (aktenr.: 65, brontekst: 10 dagen oud) (kopie in archief).
3.
Jacobus, was wekzaam bij de HYSM, voorloper NS. Geb. te Boxtel op 1‑12‑1875, bron: gezinsblad Dordrecht ((kopie in archief)), overl. te Harlingen op 18‑6‑1897 (aktenr.: 93) (kopie in archief).
Komt voor in de militieregisters van Boxtel. Gezinsblad Dordrecht: ingekomen 5-6-1896 van en weer vertrokken naar Harlingen op 27-2-1897.
HYSM, beëdigd op 21-6-1993. Functies: te Harlingen: 1-11-1892 summerair, Buitenpost 1-5-1893/1-6-1894 klerk 3e klasse, 5-3-1895 onbepaald verlof i.v.m. dienstplicht, van 1-6-1896 Zwijndrecht, 1-3-1897 klerk 3e klasse Buitenpost. Was de Franse taal machtig. Bezoldiging oplopend van f. 1,= per dag tot f. 450 per maand. (personeelskaart in archief).

4.
Wiebe, geb. te Harlingen op 16‑6‑1877 (aktenr.: 192) ((kopie in archief)), overl. te Harlingen op 6‑8‑1878 (aktenr.: 203, brontekst: 13 maanden oud) (kopie in archief).
5.
Wiebe, geb. te Harlingen op 13‑2‑1879 (aktenr.: 40), overl. te Harlingen op 25‑9‑1895 (aktenr.: 140, brontekst: 16 jaar oud) (kopie in archief).
6.
Christiaan David (zie XII.24).
7.
Catharina, geb. te Oudezijl (gem. Nieuweschans) op 15‑9‑1883 (aktenr.: 51).
8.
Cornelis, geb. te Harlingen op 25‑10‑1884 (aktenr.: 268), overl. te Groningen op 31‑3‑1901 (aktenr.: 424).
Arriveert op 13 juli 1919 met het ms Tosari vauit Rotterdam op Ellis Island
(Noord Amerika) en op 19 november 1920 met het zelfde schip maar dan vanuit Batavia (Ned.Indië)
.
9.
Floris (zie XII.28).

XI.21
Bernardus Vuijk, geb. te Rotterdam op 6‑12‑1838, overl. ald. op 8‑12‑1890 (aktenr.: 4222).
Tr. te Rotterdam op 7‑2‑1872 Alida van Wingerden, geb. te Rotterdam circa 1850, overl. ald. op 27‑10‑1893 (aktenr.: 3944), dr. van Willem van Wingerden en Catharina Jansen.
Komt voor in de militieregisters van Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
Dirk Wilhelmus (zie XII.30).
2.
Catharina Cornelia, geb. te Rotterdam op 22‑1‑1877 (aktenr.: 359).
Tr. te Rotterdam op 17‑8‑1910 Willem de Sterke, geb. te Rotterdam circa 1874, zn. van Henderikus de Sterke en Elizabeth Frederika Koster.

XI.23
Willem Vuijk, winkelknecht, geb. te Rotterdam op 18‑3‑1841, overl. ald. op 12‑12‑1924 (aktenr.: 4717).
Tr. te Rotterdam op 2‑11‑1864 Elizabeth Groenings, geb. te Rotterdam op 21‑7‑1838 (aktenr.: 1642), overl. te Rotterdam op 8‑3‑1923 (aktenr.: 1102), dr. van Johannes Frderik Groenings en Anna Wilhelmina Vossing.
Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. (gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
2.
Johannes Frederik (zie XII.36).
3.
Anna Wilhelmina, geb. te Rotterdam op 28‑2‑1869 (gezindte: Ned.Herv.), overl. te 's-Gravenhage op 19‑6‑1953 om 18.25 u. (aktenr.: A-1311) (kopie in archief).
Tr. te Rotterdam op 6‑9‑1894 Johannes Baptista Boudier, geb. te Dordrecht op 28‑12‑1859 (gezindte: Rooms Kath.), overl. op 23‑9‑1929, zn. van Franciscus Johannes Boudier en Hermina van Efferen.
(2 gezinskaarten in archief).
4.
Willem (zie XII.40).
5.
Elisabeth, geb. te Rotterdam op 29‑7‑1872, overl. te Voorburg op 24‑5‑1945 (aktenr.: 433) (kopie in archief) overlijdensakte 's-Gravenhage nr. B-3298 in archief.
Tr. te Rotterdam op 22‑11‑1894 Gerardus Diederix, winkelier, depothouder modekleding, geb. te Rotterdam op 22‑12‑1868, overl. voor 1945, zn. van Johannes Diederix en Geertruida Herrewijn.
(gezinskaart in archief).
6.
Henri (zie XII.44).
7.
Henriëtte Francina, geb. te Rotterdam op 15‑5‑1877 (aktenr.: 2228), overl. te Rotterdam op 26‑5‑1877 (aktenr.: 1845).
8.
Karel (zie XII.47).
9.
Bernardus (zie XII.49).

XI.33
Willem Cornelis Willems Vuijk, bierhandelaar (1875), koopman (1918), fabrikant (1927), geb. te Utrecht op 9‑7‑1875 (aktenr.: 1320), overl. te Nijmegen op 5‑8‑1927 (aktenr.: 512), begr. te "Rustoord" Nijmegen op 8‑8‑1927.
Tr. (1) te Nijmegen op 16‑1‑1900, sch. te Arnhem op 4‑4‑1918 Jacoba Wilhelmina Susanne Reijnders, geb. te Nijmegen op 2‑10‑1878, dr. van Willem Frederik Reijnders en Jacoba Wilhelmina van Gils, modiste.
Tr. (2) te Amsterdam op 10‑12‑1918 Dorothea C.R. Looienga, weduwe van Martnus Jacobus Schuurmans, geb. te Leeuwarden op 18‑8‑1873 (aktenr.: A-571), dr. van Louwrens Looienga en Catharina Tichelaar.
Komt voor in de militieregisters van Utrecht. (gezinskaart 's-Gravenhage in archief). Testament d.d. 10-1-1900 (in archief).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Lisabeth Wilhelmina, geb. te Nijmegen op 15‑10‑1900 om 00.30 u. (aktenr.: 1142), overl. te Nijmegen op 9‑1‑1902.
gezinskaart 's-Gravenhage (in archief): ingekomen van Haarlemmerliede en Spaarnewoude op 14-5-1928.
2.
Wilhelmina Jacoba, geb. te Nijmegen op 14‑11‑1901 (aktenr.: 1308), overl. te Nijmegen op 9‑1‑1902 (aktenr.: 19) (kopie in archief).
3.
Jacoba Cornelia, rijkstelefoniste, geb. te Nijmegen op 25‑11‑1902 (aktenr.: 1362), overl. na 1971, woonde Hoogeweg 23 te Amsterdam 1926.
Tr. te Nijmegen op 26‑7‑1927, sch. ald. op 25‑4‑1972 K.H.F. Rammelt jr, geb. voor 1918.
(persoons- en 2 gezinskaarten in archief).
4.
Cornelia Frederika, verpleegster o.a. in het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam, geb. te Nijmegen op 6‑11‑1904, overl. te Venhuizen op 13‑5‑1945 om 17.00 u. (aktenr.: 18), overlijdensakte nr. B-3787 te 's-Gravenhage (advertentie in archief), woonde te 's-Gravenhage 1945.
5.
Geertruida Helena, geb. te Nijmegen op 11‑3‑1906 (aktenr.: 311).
6.
Willem Frederik Cornelis, off.van adm. 2e kl. Kon. Marine, geb. te Nijmegen op 13‑3‑1912 (aktenr.: 326), woont Adelheidstraat 129 te 's-Gravenhage op 26‑10‑1938, woonde eerder (19-9-1938) Binnenhaven 45, 's-Gravenhage. Op 1-5-1939 was het adres Dijkstraat 1 te 's-Gravenhage.
Tr. te 's-Gravenhage op 26‑10‑1938 Geertruida Jacoba Johanna Cornelia Meijer, geb. te Tjimari (Ned.Indië) op 2‑1‑1913.
volgens de gezinskaart (in archief) in 's-Gravenhage binnen gekomen op 29-8-1931 als adelborst en later off. adm. 3e kl., uitgeschreven op 23-12-1937 naar Soerabaia. Op 19-9-1938 weer ingeshreven komend van het Kon. Inst. Marina in Den Heldeer als off. v.administratie 2e klas. Ingeschreven in's-Gravenhage op 7-9-1938 en op 19-9-1938 weer vertrokken naar Den Helder op HM Schorpioen (marineschip).

XI.38
Cornelis Nicolaas Vuijk, geb. te Rotterdam op 20‑7‑1847 (aktenr.: 1779), overl. te Rotterdam op 5‑4‑1927 (aktenr.: 1770).
Tr. te Rotterdam op 21‑2‑1872 Rooksie van Wijnen, geb. te Dordrecht circa 1846, dr. van Herbert van Wijnen en Catharina van IJsselmuiden.
Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. (gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Anna Rosina, geb. te Rotterdam op 18‑10‑1872 (aktenr.: 4228).
Tr. te Rotterdam op 30‑3‑1892 Willem Leendert van Gelderen, geb. te Rotterdam circa 1868, overl. ald. op 9‑11‑1918, zn. van Jacobus van Gelderen en Niesje Jacoba van der Hoeven.
2.
Herbert, bouwkundig tekenaar bij de Gemeente, geb. te Rotterdam op 6‑3‑1875 (aktenr.: 1067), overl. te Rotterdam op 2‑1‑1918 (aktenr.: 79).
Tr. te Rotterdam op 12‑5‑1910 Catharina Aalbregt, geb. te Rotterdam op 15‑6‑1872, dr. van Hugo Aalbregt en Maria Jansen.
Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. (gezinskaart in archief).
3.
Cornelis Nicolaas (zie XII.63).

XI.44
Anna Christina Vuijk, geb. te Rotterdam op 14‑6‑1857 (aktenr.: 1949), overl. te Wassenaar op 6‑2‑1941 (aktenr.: 44).
Samenw. (1) voor 1874.
Tr. (2) te Rotterdam op 13‑5‑1885, sch. ald. op 19‑3‑1897 Gijsbert de Bruin, geb. te Krimpen a/d IJssel circa 1842, zn. van Johannis Cornelis de Bruin en Pieternella de Jongh.
Tr. (3) te Rotterdam op 1‑9‑1898, sch. ald. op 23‑6‑1915 Jan Willem Jolij, bootwerker, geb. te Wijhe op 26‑8‑1853 om 01.00 u. (aktenr.: 54) (gezindte: Rooms Kath.), zn. van Jan Jozef Jolij, marskramer, en Elizabeth Crisman.
(3 gezinskaarten in archief).
Uit de eerste relatie:
1.
Anna Christina Vuijk, geb. te Kralingen op 4‑9‑1874 (aktenr.: 288), overl. te Rotterdam op 5‑8‑1877 (aktenr.: 2583).
2.
Willem Vuijk, geb. te Kralingen op 9‑12‑1876 (aktenr.: 460), overl. te Rotterdam op 30‑8‑1882 (aktenr.: 2750).
3.
Elisabeth Vuijk, geb. te Rotterdam dec. 1881, overl. ald. op 21‑1‑1882 (aktenr.: 266).
4.
Willem Cornelis Vuijk, geb. te Rotterdam op 12‑8‑1883 (aktenr.: 3867) (kopie in archief), overl. te Rotterdam op 24‑12‑1883 (aktenr.: 4371).
Uit het tweede huwelijk:
5.
Anna Christina, geb. te Rotterdam op 7‑4‑1886 (aktenr.: 104) (kopie in archief).
6.
Johannes Willem, geb. te Rotterdam op 25‑5‑1894 (aktenr.: 3488), overl. te Rotterdam op 1‑12‑1916 (aktenr.: 5530).
7.
Geragdina Maria, geb. te Rotterdam op 10‑1‑1896 (aktenr.: 253).
Uit het derde huwelijk:
8.
Marinus, geb. te Rotterdam op 20‑4‑1880 (aktenr.: 1926). Op 22 mei 1894 met akte 2824 erkend door de moeder, op 1 september 1898 met akte 1926 erkend door de ouders.(kopie in archief), woont wijk D huis 368 te Dordrecht 1881‑18882, per 21-10-1882 naar Rotterdam.
Tr. te Rotterdam op 8‑3‑1916 Francina Adriana Visser, geb. te Rotterdam op 24‑9‑1878, dr. van Gerrit Visser en Anna Cornelia Keesmaat.
(gezinskaart in archief).

XI.57
Dirk Vuijk, snidsknecht, bankwerker, metaalbewerker, geb. te Kralingen op 4‑7‑1845 (gezindte: Ned.Herv.), overl. te Rotterdam op 22‑11‑1930 (aktenr.: 4496), begr. te Rotterdam-Crooswijk op 25‑11‑1930.
Tr. voor 1876 Johanna Rijnsdorp, geb. te Delfshaven op 17‑8‑1843, overl. te Rotterdam op 6‑3‑1929, begr. te Algem. Begraafplaats Crooswijk op 9‑3‑1929.
(gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna, geb. te Delfshaven op 24‑6‑1874 (aktenr.: 217), overl. voor 1888.
2.
Gerardina, geb. te Delfshaven op 2‑7‑1875 (aktenr.: 245) (gezindte: Ned.Herv.), overl. te Rotterdam op 2‑6‑1933, woonde Rosier Faassenstraat 48a te Delfshaven op 14‑9‑1877.
(gezinskaart in archief).
3.
Cornelis Dirksen (zie XII.71).
4.
Johanna Everdina, geb. te Rotterdam op 13‑6‑1882 (aktenr.: 2903), bevolkingsregister Den Helder: gekomen op 16-12-1909 van Rotterdam en vertrokken op 5-10-1917 naar Amsterdam. Tr. te Rotterdam op 16‑12‑1909 Jacob Johannes Antheunissen, sergrant-majoor artillerie, geb. te Vlissingen op 20‑5‑1872, zn. van Johannes Jacobus Antheunissen en Catharina Maria Kegge.
5.
Dirk (zie XII.75).
6.
Johanna, geb. te Rotterdam op 24‑10‑1887 (aktenr.: 457), overl. te Rotterdam op 26‑2‑1888 (aktenr.: 54).

XI.59
Leendert Vuijk, bankwerker, baas bankwerkerij, ketelmakerij en schilderswerkplaats, geb. te Kralingen op 1‑4‑1847 (aktenr.: 39), overl. te Vlissingen op 19‑7‑1917 (aktenr.: 185) (kopie in archief).
Tr. te Rotterdam op 24‑9‑1873 Maria Alida de Swart, geb. te Rotterdam. op 27‑3‑1850, overl. te Vlissingen op 5‑6‑1937 (aktenr.: 120), dr. van Petrus Josephus de Swart en Willemina Susanna Versnel.
In dienst getreden 18-1-1886. (kopie personeelskaart Hollands IJzeren Spoorweg Maatschappij, voorloper NS, in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Leendertsen (zie XII.78).
2.
Leendert, machinist grote vaart, geb. te Delfshaven op 22‑8‑1875 (aktenr.: 298), overl. te Rotterdam op 9‑7‑1918 (aktenr.: 3711), komt voor in het bevolkingsregister van Vlissingen 1900-1910.
Tr. te Rotterdam op 10‑8‑1911 Titia Alberta van Ruijven, geb. te Winschoten op 3‑4‑1880 om 10.30 u., dr. van Antoon Christiaan van Ruijven, landmeter, en Hinderika Maria Elizabeth Groenier.
na school op 14-7-1890 als leerling in dienst bij de HYSM, voorloper NS. (personeelskaart HYSM en gezinskaart in archief).
3.
Willemina Suzanna, geb. te Delfshaven op 8‑7‑1877 (aktenr.: 246), overl. te Vlissingen voor 1880.
4.
Johannes (zie XII.83).
5.
Wilmina Susanna, geb. te Vlissingen op 18‑12‑1880 (aktenr.: 420) ((kopie in archief). Overl. te Vlissingen op 17‑12‑1960 (aktenr.: 251), woonde Badhuisstraat 102 te Vlissingen 1957, 1961 Kouderkerseweg 075 te Vlissingen. Bron: adresboeken Vlissingen.
Tr. te Vlissingen op 3‑5‑1904 Pieter Lagaaij, geb. te Vlissingen circa 1879, overl. ald. op 19‑1‑1939, zn. van Johannes Cornelis Lagaaij en Sara Johanna Harder.
6.
Marinus (zie XII.87).
7.
Petrus Josephus, geb. te Vlissingen op 25‑11‑1883 (aktenr.: 414) ((kopie in archief) akte in archief). Overl. te Vlissingen op 12‑7‑1884 (aktenr.: 153) (kopie in archief).
8.
Johanna, geb. te Vlissingen op 3‑8‑1885 (aktenr.: 289) ((kopie in archief) akte in archief). Overl. te Utrecht op 2‑4‑1886 (aktenr.: 591).
9.
Johanna, geb. te Utrecht op 1‑1‑1887 (aktenr.: 6), vanuit Vlissingen op 18-8-1937 ingekomen in Rotterdam, vertrokken op 3-10-1938 naar Rijswijk (Z-H), Kerklaan 218 bij de wed. Jongsma en weer terug in Rotterdam op 28-11-1939.
(kopie in archief).
10.
Bastiaan Cornelis, machinist, geb. te Utrecht op 21‑1‑1888 (aktenr.: 1450), overl. te Eindhoven op 27‑3‑1932 (aktenr.: 248).
Tr. te Vlissingen op 23‑3‑1916 Dorathea Sophgia Fagg, geb. te Vlissingen op 25‑1‑1892, overl. ald. op 16‑3‑1974, dr. van Thomas Fagg en Elizabeth Alida Hageman.

XI.65
Gerardus Vuijk, bouwkundig hoofdambtenaar bij de Rijksgebouwendienst (Justitie), geb. te Delfshaven op 1‑12‑1856 (gezindte: Ned.Herv.), overl. te Rotterdam op 14‑2‑1939.
Otr. op 21‑6‑1888, tr. ald. op 5‑7‑1888 Frederika Geertruida Louisa Hantzsch, naaister, geb. te Zutphen op 17‑6‑1863 om 10.30 u. (aktenr.: 230) (gezindte: R.K.), dr. van Friedrich Heinrich Julius Hantzsch, trompetter bij het 4e Regiment Dragonders (1888), en Rikka Grada Helena Santvoort.
(Alphen,bev.reg.1870-1880,deel 6 blz.86, wijk D huis 151: Gerardus Vuijk, geboren 01-12-1856 te Delfshaven, kerk Ned.Herv.,beroep bouwkundige, ingekomen 31-10-1879 van en vertroken naar Rotterdam 4-5-1880. Komt voor in Doetinchem (vindplaats Streekarchivariaat Regio Achterhoek)).
(gezinskaart Rotterdam in archief)
.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrika Geertruida, geb. te Haarlem op 24‑5‑1889.
Tr. na 1910 E.J. Nieuwemhuis, geb. voor 1900.
Komt voor in Doetinchem (vindplaats Streekarchivariaat Regio Achterhoek).
2.
Karel Gerardus (zie XII.97).

XI.70
Klaas Vuijk, schilder, scheepstimmerman, geb. te Rotterdam op 9‑9‑1857 (aktenr.: 2822), overl. te Rotterdam op 8‑4‑1930 (aktenr.: 1562).
Tr. te Rotterdam op 27‑10‑1888 Lena Adriana Lureman, geb. te Rotterdam circa 1863, dr. van Johannes Matinus Lureman en Elizabeth Hendrina Johanna van Veen.
Behoorde tot de oprichters van het Rotterdamse schildersbedrijf "Vuijk en van Reekum" dat in 2013 failliet ging. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. (gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Hester, kantoorbediende, geb. te Rotterdam op 24‑3‑1889 (aktenr.: 1594).
Tr. te Rotterdam op 7‑10‑1937 Cornelis Koenderman, graanwerker, geb. te Rotterdam op 20‑4‑1891, zn. van Paulus Philippus Koenderman en Petronella van Dijk.
(2 gezinskaarten in archief).
2.
Elizabeth Hendrina Johanna, geb. te Rotterdam op 30‑7‑1890 (aktenr.: 3952).
Tr. te Rotterdam op 31‑5‑1923 Jan Bax, kantoorbediende, melkhandelaar, geb. te Rotterdam op 17‑7‑1891, zn. van Jan Adriaan Bax en Elisabeth Johanna Plemp.
(gezinskaart in archief).
3.
Lena Adriana, geb. te Rotterdam op 7‑1‑1892 (aktenr.: 129).
Tr. te Rotterdam op 3‑3‑1921 Adrianus van Reekum, huisschilder, geb. te Rotterdam circa 1890, zn. van Adrianus van Reekum en Jeanne Marie Don.
(gezinskaart in archief).
4.
Klaas (zie XII.105).
5.
Johanna Martina (Vuyk), geb. te Rotterdam op 27‑5‑1895 (aktenr.: 2456) (gezindte: Ned.Herv.), overl. te Rotterdam op 3‑6‑1970.
Tr. ald. op 3‑12‑1925 Jan Kraaijeveld, werktuigkundig ingenieur, geb. te Rotterdam op 2‑10‑1900 (gezindte: Ned.Herv.), zn. van Cornelis Huibert Kraaijeveld en Hendrina Adriana Kalis.
(gezinskaart in archief).

XI.75
Simon Vuijk, scheepstekenaar en modelmaker bij Wilton-Feijenoord, geb. te Rotterdam op 14‑5‑1865 (aktenr.: 1727) (kopie in archief). (gezindte: Ned.Herv.), overl. te Voorburg op 12‑1‑1954 om 13.00 u. (aktenr.: B-111). Overleden in een ziekenhuis in's Gravenhage, volgens een brief van zijn kleinzoon Simon uit Deventer. (kopie-akte in archief).
Tr. te Rotterdam op 24‑8‑1898, tr. kerk te te Rotterdam in de Laurenskerk op 24‑8‑1898 (protestant) Barbara Ernst, geb. te Rotterdam op 9‑3‑1875 (gezindte: Ned.Herv.), overl. ald. op 24‑1‑1958 (aktenr.: 274), dr. van Gerrit Ernst en Pieternella Brons.
Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. (2 gezinskaarten in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Hester Pieternella, geb. te Rotterdam op 1‑2‑1899 (aktenr.: 985), kopie in archief. (gezindte: Ned.Herv.).
Tr. te Rotterdam op 9‑1‑1929 Johannes Schnitker, tekenaar, geb. te Hillegersberg op 14‑2‑1898, zn. van Pieter Schnitker en Dina de Jong.
(gezinskaart in archief).
2.
Pieternella Hester Pietje, geb. te Rotterdam op 2‑1‑1900 (aktenr.: 98) (gezindte: Ned.Herv.), overl. te Rotterdam op 26‑8‑1900 (aktenr.: 4356), door een ongelukkige val uit de kinderwagen op de brug over de Maas.
3.
Klaas (zie XII.112).
4.
Simon (zie XII.114).
5.
Gerardus (Gerard) (zie XII.116).
6.
Pieter (Piet), timmerman, geb. te Rotterdam op 23‑9‑1905 (gezindte: Ned.Herv.).
Tr. ald. op 13‑9‑1932 Wilhelmina Cornelia Quik, geb. te Rotterdam op 26‑3‑1909 (aktenr.: 3192) (gezindte: Ned.Herv.), dr. van Marinus Quik en Geertruida Jaarsveld.
Gezinskaart Amsterdam: 6-9-19-1933 van en 23-2-1934 naar Rotterdam, Drievriendenstraat 20a. (gezinskaart Amsterdam en Rotterdam in archief).
7.
Maria Margaretha, naaister, geb. te Rotterdam op 11‑5‑1908 (aktenr.: 5270).
Tr. te Rotterdam op 19‑2‑1936 Johannes Henri Herman de Gruijl, winkelier "De Rijwielbokser", geb. te Rotterdam op 21‑9‑1907 (aktenr.: 9950), zn. van Johannes Willem de Gruijl en Gertruida Adriana Bakker.
8.
Barend Willem (zie XII.122).
9.
Johan Bastiaan (Jan), geb. te Rotterdam op 15‑9‑1912.
Tr. ald. op 15‑6‑1938 NN, geb. voor 1918.
10.
Hermanus Johannes Batholomeus (Herman), geb. te Rotterdam op 5‑2‑1915.
11.
Leendert (Leo), geb. te Rotterdam op 16‑1‑1917, overl. te Voorburg 1963, bij een ongeluk om het leven gekomen.

XI.78
Barend Willem Vuijk, stuurman op de grote vaart, geb. te Rotterdam op 11‑2‑1870 (aktenr.: 619), overl. te De Bilt op 1‑2‑1941 (aktenr.: 20).
Tr. te Rotterdam op 9‑7‑1895 Maria Susanna (Rie) de Gast, geb. te Rotterdam op 20‑4‑1872 (aktenr.: 1787), dr. van Willem Eliza de Gast en Maria Susanna Schoonmade.
Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. (gezinskaart en pasfoto in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Hester, geb. te Rotterdam op 10‑12‑1896 (aktenr.: 9696).
Tr. te Rotterdam op 26‑11‑1924 Sebastiaan van Dam, kantoorbediende, geb. te Rotterdam op 10‑3‑1901, zn. van Jacobus van Dam en Anna Maria Rempf.
(gezinskaart in archief).
2.
Willem Eliza, geb. te Rotterdam op 15‑4‑1898 (aktenr.: 3304), overl. te Rotterdam op 10‑9‑1898.
3.
Willem Eliza (zie XII.131).
4.
Maria Susanna, geb. te Rotterdam op 5‑4‑1901 (aktenr.: 3453) (gezindte: Ned.Herv.).
Tr. te Rotterdam op 11‑7‑1923 Franciscus Cornelis Veltenaar, dekknecht, 3e stuurman grote vaart, geb. te Rotterdam op 11‑6‑1898 (aktenr.: 4970) (gezindte: Ned.Herv.), zn. van Pieter Cornelis Veltenaar en Johanna Sara Daale.
(gezinskaart in archief).
5.
Adriana, geb. te Rotterdam op 3‑4‑1902 (aktenr.: 3341).
Tr. te Rotterdam op 17‑4‑1929 Baltus Bergman, geb. te Rotterdam op 28‑11‑1901 (aktenr.: 11347), zn. van Johannes Bergman en Maria Cornelia van Wijk.
6.
Klaas, machinebankwerker, geb. te Rotterdam op 14‑1‑1906 (aktenr.: 610), overl. te Rotterdam op 12‑6‑1983.
Tr. ald. op 18‑7‑1934 Christina Maria Hoogendoorn, geb. te Rotterdam op 27‑8‑1906, overl. ald. op 8‑7‑1992, dr. van Johannes Hoogendoorn en Neeltje de Jong.
(gezinskaart in archief).
7.
Martientje, geb. na 1921, overl. te 's-Gravenhage jan.1951, familie-advertentie, begr. te Kerkhoflaan, 's-Gravenhage.

XI.80
Johann Adolf Vuijk, koopman en bankier, geb. te Suren, Besuki, Bondowoso, Oost Java op 21‑9‑1862 (gezindte: Ned.Herv.), overl. te Asuncion (Paraguay) op 8‑8‑1941.
Tr. te Asunción (Paraguay) op 16‑12‑1893 Johanna Theodora Plate, geb. te Amsterdam op 2‑9‑1873, overl. te Bloemendaal op 9‑12‑1911 (aktenr.: 194), dr. van Antoine Plate, bankier in Asunciòn (Paraquay), en Nicolette Henrietta Matthia Weimar ten Cate.
Alphen bev.reg. 1870-1880, deel 1 blz. 175
naam Johan Adolf Vuijk
geboren 21-09-1862 te Soeren
adres Alphen, wijk D nr. 415
kerk NH
vertrokken 13-09-1872 Delfshaven
.
Uit dit huwelijk:
1.
Nicolette Antoinette (Nena), geb. te Asunción (Paraquay Zuid-Amerika) op 9‑12‑1894, overl. jan. 1943.
Rel. Daniël Almada.
2.
Johanna Theodora (Nini), geb. te Asunción (Paraquay Zuid-Amerika) op 15‑8‑1896.
Rel. (1) Erich Kraus.
Rel. (2) Alberto Grillon.
3.
Johan Adolf jr. (Tito) (zie XII.145).
4.
Paulina Cornelia (Neca), geb. te Asunción (Paraquay Zuid-Amerika) op 7‑3‑1903, woont Rosario (Argentinië) 1964.
Rel. Tulio Ameida Huerta, overl. 1962.
5.
Louisa Henriëtta (Papi), geb. te Asunción (Paraquay Zuid-Amerika) op 2‑3‑1906, woont Venezuela 1964.
Rel. NN Arteche.
6.
Wilton Rudolf (zie XII.151).
7.
Wilhem, geb. te Asunción (Paraquay Zuid-Amerika) op 9‑12‑1911, overl. ald. op 9‑12‑1911.

XI.83
Wilton Rudolph Vuijk, smid, werktuigbouwkundige, tekenaar/ontwerper van schepen, geb. te Glaghaweru (Oost Java) op 24‑7‑1865, overl. te Heemstede op 1‑1‑1947, begr. te Algemene Brgraafplaats te Heemstede op 6‑1‑1947.
Tr. (1) te Rotterdam op 18‑5‑1893 Elisabeth Anna Maria Rotscheid, geb. te Delfshaven op 13‑5‑1871, overl. te Heemstede op 2‑10‑1934, begr. ald. op 6‑10‑1934, dr. van Paulus Johannes Rotscheid, veearts, en Elizabeth Malbranc.
Tr. (2) te Heemstede op 24‑10‑1946 (get.: Christiana Adriana Cornelia de Jong, 36 jaar,zuster der bruid, Jan van Scaik, 28 jaar ambtenaar ter secretarie) Petronella Jacoba (Nel) de Jong, huishoudster, geb. te Haarlem 1905, dr. van Aart de Jong en Anthonia Johanna Geertruida van Haverkamp.
De meeste informatie over deze tak Vuijk komt van Henk ten Dam uit Zwolle. Komt voor in de militieregisters van Glagawero (N.O.I.).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Elisabeth (Bep), lerares (koken en voedingsleer) bekend schrijfster van kookboeken, geb. te Delfshaven (Gem.Rotterdam) op 11‑2‑1905 (aktenr.: 1531), overl. te Loenen a/d Vecht op 24‑8‑1991.
Tr. te Sukabumi (West java) op 26‑5‑1932 Ferdiand (Boet) de Willigen, geb. te Solo (Surakarta, midden Java) op 30‑11‑1899, overl. te Loenen a/d Vecht op 20‑8‑1986, zn. van Jan Liebrecht Karel Frank de Willigen, kapitein KNIL (Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger), en Abigael Jacoba Limba.
2.
Wilton (Wil) (zie XII.156).
3.
Adolphine (Doll), geb. te Rotterdam (Delfshaven) op 7‑11‑1909.
Tr. te Heemstede op 29‑6‑1933 Johannes Wilhelmus (Jan) Rotscheid, geb. te Rotterdam op 4‑3‑1907, overl. te Leusden op 15‑4‑1990, zn. van Carel Adolf (Dolf) Rotscheid, veearts, en Hendrika Adriana Johanna Wilhelmina Ris.

XI.97
Simon Vuijk, geb. te Rotterdam op 11‑4‑1860 (aktenr.: 1253).
Tr. te Kralingen op 3‑6‑1885 Magdalena Schenk, geb. te Alkemade op 21‑1‑1861 (aktenr.: 12), overl. te Haarlem op 8‑1‑1940 (aktenr.: 47), dr. van Johannes Daniël Vrijdag Schenk en Adriana van der Werken.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriana, geb. te Rotterdam circa 1885.
Tr. te Poortugaal op 22‑5‑1919 Jacob Andries van der Bie, geb. te Poortugaal op 10‑8‑1895, zn. van Andries Albertus van der Bie en Louwina Francina Villerius.
2.
Maartje, verkoopster in een confectiemagazijn, geb. te Kralingen op 7‑12‑1885 (aktenr.: 541), overl. te Ermelo (Sonneheert) op 26‑1‑1973, begr. te Ermelo 1973. Volgens de peroonskaart gekomen van Haarlem, 30-11-134 Amsterdam Koninginneweg 233hs, 6-5-1936 Waldeck Pyrmonkade 8 bov. bij Muller, 5-9-1940 Haarlem, Verspronckweg 10.
3.
Johannes Daniel Pieter, winkelier, geb. te Rotterdam op 1‑2‑1887 (aktenr.: 559), overl. te Rotterdam op 28‑10‑1890 (aktenr.: 3765).
4.
Adriana, geb. te Rotterdam op 18‑5‑1889 (aktenr.: 2653), overl. op 9‑8‑1975, begr. te Poortugaal, vak P, rij 22-12.
Tr. te Poortugaal op 22‑5‑1919 Jacob Andries van der Bie, geb. te Poortugaal op 10‑8‑1895, zn. van Adrianus Albertus van der Bie en Louwina Francina Villerius.
(gezinskaart in archief).
5.
Johannes Daniël Pieter, geb. te Rotterdam op 11‑3‑1892 (aktenr.: 1597).
Tr. te Haarlem op 29‑7‑1915 Maria van den Aardweg, geb. te Haarlem circa 1890, dr. van Franciscus van den Aardweg en Maria Elisabeth Breuring.
Komt voor in de militieregisters van Rotterdam.
6.
Simon, kassier, geb. te Haarlem op 4‑12‑1898, overl. te Ermelo (Sonneheert) op 19‑10‑1978, begr. te Varenlaan, Ermelo 1978.
Tr. te Haarlem op 9‑6‑1921 Johanna Adriana Blonk, geb. op 24‑7‑1898, overl. te Ermelo (Sonneheert) op 21‑8‑1979, begr. te Ermelo 1979, dr. van Marinus Blonk en Maria Catharina Taverne.
Komt voor in de militieregisters van Haarlemn onder nummer 59. Geschikt geacht voor een kaderopleiding. Zwaait af op 24-9-1924 (kopie in archief).

XI.102
Pieter jr. Vuijk, cargadoor (1905), geb. te Kralingen op 11‑6‑1873 (aktenr.: 171), overl. te Bloemendaal op 7‑4‑1951, begr. te Brgraafplaats Westerveld te Velsen op 11‑4‑1951.
Tr. (1) te Haarlem op 18‑5‑1905 Christina Margaretha Keijzer, geb. te Haarlem op 27‑3‑1875, overl. te Overveen (Bloemendaal) op 29‑4‑1917 (aktenr.: 91), begr. te Begraafplaats Westerveld te Velsen op 2‑5‑1917, dr. van Johannes Keijzer en Johanna Elisabeth Böttger.
Tr. (2) te Edam op 12‑7‑1922 Maria Keijzer, geb. te Monnickendam op 23‑8‑1882, overl. te huize "Wildhoef" Bloemendaal op 27‑5‑1957, begr. te "Westerveld" te Velsen op 31‑5‑1957, dr. van Hillebrand Keijzer en Niesje de Boer.
Komt voor in de militieregisters van Kralingen, vrijgesteld wegens broederdienst (kopie in archief).
Testamant d.d. 14-8-1904 (in archief)
.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Pieter Johannes (zie XII.170).

XI.108
Jan Marinus Vuijk, timmerman (1849), geb. te Rotterdam op 17‑3‑1821, overl. ald. op 1‑1‑1891 (aktenr.: 50) (copie in archief).
Tr. (1) te Rotterdam op 20‑11‑1839 Helena de Lange, dienstbode, geb. te Rotterdam op 23‑10‑1818, overl. ald. op 11‑5‑1868, dr. van Johannes Jan de Lange en Hendrika Mulder.
Tr. (2) te Rotterdam op 29‑9‑1869 Elizabeth Andriessen, geb. te Rotterdam op 24‑3‑1834, dr. van Roelof Andriessen en Maria Magdalena Zuidmulder.
Bij zijn huwelijk in 1839 nog niet militieplichtig. Komt voor in de militieregisters van Rotterdam.

Uit het eerste huwelijk:
1.
Cornelis Jacobus, geb. te Rotterdam op 13‑10‑1840, overl. ald. op 25‑5‑1849 om 03.00 u. (aktenr.: 1693) (kopie in archief).
2.
Johannes Hendricus (zie XII.173).
3.
Jacobus Wilhelmus (zie XII.175).
4.
Helena Johanna, geb. te Rotterdam op 29‑5‑1846 (aktenr.: 1388), overl. te Rotterdam op 25‑7‑1919 (aktenr.: 4502).
Tr. te Rotterdam op 28‑10‑1868 Wilhelmus Johannes Jacobs, geb. te Rotterdam op 9‑10‑1844.
5.
Wilhelmina Pieternella, geb. te Rotterdam op 2‑7‑1848 (aktenr.: 1658).
Tr. te Utrecht op 22‑2‑1882 Albertus Dekker, geb. te Utrecht op 6‑5‑1859 (aktenr.: 697), zn. van Albertus Dekker en Elisabeth Wilhelmina Muijs.
6.
Cornelia Johanna, geb. te Rotterdam op 15‑2‑1851 (aktenr.: 496), overl. voor 1852.
7.
Cornelia Johanna, geb. te Rotterdam op 29‑12‑1853 (aktenr.: 3630), overl. te Rotterdam op 3‑11‑1855 (aktenr.: 3526).
8.
Cornelis Jacobus (zie XII.183).
9.
Hendrika Johanna, geb. te Rotterdam op 14‑9‑1862 (aktenr.: 1862), overl. te Rotterdam op 27‑11‑1862 (aktenr.: 3242).
Uit het tweede huwelijk:
10.
Maria Magdalena, geb. te Amsterdam op 2‑2‑1872, overl. voor 1874.
11.
Maria Magdalena, geb. te Rotterdam op 9‑7‑1873 (aktenr.: 2564).
12.
Maria Magdalena, geb. te Rotterdam op 9‑7‑1874 om 20.00 u. (aktenr.: 497), aangifte door de vroedvrouw Dina Cornelia Drost (kopie in archief). Overl. te Rotterdam op 21‑8‑1919 (aktenr.: 4836), woonde Korte Pannekoekstraat te Rotterdam op 9‑7‑1874.
Tr. ald. op 22‑3‑1893 Hendrik Klouwens, geb. te Rotterdam op 2‑6‑1868, zn. van Hendrik Reinier Klouwens en Battje Zuidmeer.

XI.115
Gijsbert Vuijk, schepenmaker, geb. te Kralingen (ZH) op 21‑3‑1815 (aktenr.: 16), overl. te Kralingen (ZH) op 28‑10‑1888 (aktenr.: 250).
Tr. te Kralingen (ZH) op 3‑9‑1836 Maria van Nierop, geb. te Berkel (ZH) op 30‑11‑1812, overl. te Kralingen (ZH) op 3‑8‑1862, dr. van Hillebrand van Nierop en Maria van der Pol, woonde in 1836 te Berkel.
Uit dit huwelijk:
1.
Marinus, geb. te Kralingen op 17‑1‑1837 (aktenr.: 7), overl. te Kralingen op 6‑2‑1837 (aktenr.: 6).
2.
Marinus, geb. te Kralingen op 21‑6‑1838 (aktenr.: 66), overl. te Kralingen op 19‑9‑1838 (aktenr.: 66).
3.
Hillebrand, geb. te Kralingen op 11‑10‑1839 (aktenr.: 107), overl. te Kralingen op 31‑5‑1844 (aktenr.: 48).
4.
Marinus (zie XII.193).
5.
Barbara Maria, geb. te Kralingen op 5‑4‑1844 (aktenr.: 48), overl. te Rotterdam op 9‑12‑1927 (aktenr.: 5053).
Tr. te Rotterdam op 12‑8‑1896 Hendrik van den Berg, geb. te Kralingen circa 1847, zn. van Michiel van den Berg en Lena Oudenaarden.
6.
Maria Hillebrandina, geb. te Kralingen op 28‑5‑1845 (aktenr.: 62), overl. te Rotterdam op 22‑1‑1923 (aktenr.: 361).
Tr. voor 1845 Jacobus Hendricus de Haring, geb. voor 1863.
(gezinskaart in archief).
7.
Cornelia Maria, geb. te Kralingen op 16‑7‑1848 (aktenr.: 68), overl. te Rotterdam op 20‑1‑1883 (aktenr.: 286).
Tr. voor 1873 Maarten Lambertus Kurpershoek, geb. voor 1852.
8.
Hillebrand (zie XII.202).
9.
Gijsberta Johanna, geb. te Kralingen op 2‑8‑1853 (aktenr.: 98), overl. te Kralingen op 22‑11‑1853 (aktenr.: 109).
10.
Gijsbert (zie XII.206).

XI.118
Jan Vuijk, geb. 1818, overl. te Kralingen op 25‑1‑1880 (aktenr.: 31).
Tr. (1) voor 1839 Maria de Bruijn, geb. voor 1818, overl. voor 1878.
Tr. (2) voor 1881 Lena den Ouden, geb. voor 1840.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Barbara, geb. te Kralingen op 17‑10‑1838 (aktenr.: 99), overl. te Rotterdam op 18‑7‑1920 (aktenr.: 3627).
Tr. voor 1915 Frank den Ouden, overl. voor 1920.
(gezinskaart in archief).
2.
doorgeboren kind van Jan, geb. te Kralingen op 25‑12‑1840, overl. ald. op 25‑12‑1840 (aktenr.: 100).
3.
Margje Maria, geb. te Kralingen op 9‑1‑1842 (aktenr.: 6), overl. te Kralingen op 2‑9‑1844 (aktenr.: 74).
4.
Maartje, werkster, geb. te Kralingen op 8‑2‑1844 (aktenr.: 23), overl. te Rotterdam op 14‑2‑1918 (aktenr.: 923).
Tr. voor 1880 Jacobus den Outer, geb. circa 1800, overl. te Kralingen op 25‑5‑1876.
(gezinskaart in archief).
5.
Marinus, geb. te Kralingen op 20‑8‑1848 (aktenr.: 79), overl. te Kralingen op 23‑2‑1849 (aktenr.: 28).
6.
Maria, geb. te Kralingen op 28‑2‑1857 (aktenr.: 23).

XI.128
Cornelis Marinuszn Vuijk, koopman en winkelier aan de Leuvehaven, in tabakswaren, geb. te Kralingen op 22‑9‑1823 (aktenr.: 71), overl. te Rotterdam op 2‑8‑1895 (aktenr.: 2728) (kopie in archief).
Tr. (1) te Rotterdam op 31‑10‑1849 Alida Christina Michaëlis, geb. te Zaltbommel op 4‑1‑1821 (aktenr.: 4), dr. van Casper Bernard Arnold Michaëlis, opperwachtmeester, en Catharina Elisabeth Schutlze.
Tr. (2) te Rotterdam op 25‑2‑1863 Arijana Tresson, geb. te Rotterdam circa 1839, dr. van Jan Joseph Tresson en Elizabeth Landheer.
(diverse advertentie in archief).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Barbera, geb. te Rotterdam op 28‑9‑1850 (aktenr.: 2587), overl. te Rotterdam op 11‑12‑1907 (aktenr.: 5925).
Tr. te Rotterdam op 16‑5‑1877 Gerrit Huibert van Loon, geb. te Rotterdam circa 1839, zn. van Gerrit van Loon en Maria de Visser.
GA Rotterdam, nr.33.01 Handschriftenverzameling nr. 4312: Stukken betreffende Gerrit Huibert van Loon en Barbara Vuijk 1851-1877.
2.
Catharina Elizabeth, geb. te Rotterdam op 9‑11‑1853 (aktenr.: 3142), overl. te Rotterdam op 12‑9‑1882 (aktenr.: 2891).
Tr. te Rotterdam 1873 Willem 't Hoen, geb. voor 1855.
3.
Marinus Cornelis, geb. te Rotterdam op 21‑5‑1855 (aktenr.: 1505), overl. voor 1859.
4.
Alida Urselina, onderwijzeres, geb. te Rotterdam op 1‑5‑1857 (aktenr.: 1461).
Tr. te Rotterdam op 25‑6‑1884 Pieter Hendrik Adrianus Wanders, geb. te 's-Gravenhage circa 1858, overl. te Rotterdam op 8‑11‑1895, zn. van Hendricus Johannes Wanders en Jacoba Arendina Haseveld.
(gezinskaart in archief).
5.
Marinus, geb. te Rotterdam op 5‑3‑1859 (aktenr.: 798).

XI.131
Pieter Vuijk, sjouwer 1848, scheepsmaker, geb. te Kralingen op 13‑2‑1825 (aktenr.: 10), overl. te Rotterdam op 15‑8‑1897.
Tr. te Kralingen op 19‑4‑1848 Alida Heus, naaister, geb. te Kralingen op 27‑3‑1824, overl. te Rotterdam op 5‑11‑1896, dr. van Job Heus, arbeider, en Aartje van Kruiniger.
Uit dit huwelijk:
1.
Marinus (zie XII.224).
2.
Alida, geb. te Kralingen op 16‑4‑1848 (aktenr.: 58), overl. te Kralingen op 30‑10‑1874 (aktenr.: 245, brontekst: Overlijdendsakte Rotterdam nr.3844).
Tr. te Rotterdam op 28‑9‑1870 Jan Lindeman, geb. te Rotterdam circa 1850, zn. van Jan Lindeman en Aaltie Banning.
3.
Barbara, geb. te Kralingen op 20‑7‑1851 (aktenr.: 79), overl. te Rotterdam op 16‑5‑1910 (aktenr.: 2324).
4.
Maria, geb. te Kralingen op 10‑6‑1854 (aktenr.: 66).
Tr. te Krimpen a/d IJssel op 26‑8‑1882 Dirk de Wit, metselaar, geb. te Moordrecht op 11‑12‑1857, zn. van Leendert de Wit en Maria Plak.
(gezinskaart in archief).
5.
Pieter (zie XII.231).
6.
Cornelia, geb. te Kralingen op 5‑6‑1860 (aktenr.: 88), overl. te Kralingen op 10‑3‑1863 (aktenr.: 30).
7.
Cornelia, geb. te Kralingen op 5‑4‑1867 (aktenr.: 92), overl. te Rotterdam op 26‑3‑1895 (aktenr.: 698).

XI.133
Willem Vuijk, rijtuig- en wagenmaker aan de Hoflaan in Kralingen, geb. te Kralingen op 27‑3‑1827 (aktenr.: 32), overl. te Kralingen op 16‑6‑1884 (aktenr.: 151) (kopie in archief).
Tr. (1) te Kralingen op 12‑8‑1868 Maria Groenendijk, geb. te Nieuwerkerk a/d IJssel op 26‑10‑1832, overl. te Rotterdam op 12‑5‑1907.
Tr. (2) voor 1869 Sijgje de Bruin, overl. voor 1869.
(in archief).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Marijnus (zie XII.235).
2.
Maria, geb. te Kralingen op 11‑2‑1871 (aktenr.: 50).
Tr. te Rotterdam op 20‑11‑1895 Frank Boer, wagenmaker, geb. te Kralingen op 3‑6‑1871 (gezindte: Ned.Herv.), zn. van Cornelis Boer en Aafje Pons.
(gezinskaart in archief).
3.
Willem, geb. te Kralingen op 7‑11‑1872 (aktenr.: 359), overl. te Kralingen op 18‑3‑1873 (aktenr.: 60).
4.
Arie, geb. te Kralingen op 7‑11‑1872 (aktenr.: 360), overl. te Kralingen op 9‑11‑1872 (aktenr.: 215).
5.
Batje, geb. te Kralingen op 3‑7‑1874 (aktenr.: 214), overl. te Kralingen op 19‑10‑1874 (aktenr.: 238).
6.
Barbara Clasina (zie XII.245).

XI.138
Adrianus Vuijk, timmerman, geb. te Kralingen op 7‑10‑1839 (aktenr.: 106), overl. te Rotterdam op 29‑10‑1913 (aktenr.: 4484).
Tr. te Kralingen op 17‑5‑1870 Johanna Wilhelmina van Everdingen, dr. van Willem van Everdingen en Aartje Baijense.
Uit dit huwelijk:
1.
Dirk (zie XII.248).
2.
Willem, geb. te Kralingen op 23‑1‑1878 (aktenr.: 39), overl. te Kralingen op 28‑6‑1878 (aktenr.: 135) (kopie in archief).
3.
Aartje, geb. te Kralingen op 5‑1‑1879 (aktenr.: 5), overl. te Kralingen op 8‑6‑1879 (aktenr.: 135).
4.
Aartje Cornelia, geb. te Kralingen op 9‑8‑1880 (aktenr.: 316), overl. te Kralingen op 25‑12‑1880 (aktenr.: 309).
5.
Willem Leendert (zie XII.253).
6.
Cornelia, geb. te Kralingen op 3‑11‑1882 (aktenr.: 485).
7.
Johanna Wilhelmina, geb. te Kralingen op 29‑11‑1885 (aktenr.: 526) (gezindte: Ned.Herv.).
Tr. te Rotterdam op 2‑9‑1908 Jacob de Groot, handelsreiziger, geb. te Kralingen op 10‑7‑1882, zn. van Hein de Groot en Johanna Jacoba Kegge.
8.
Aaltje, geb. te Kralingen op 12‑9‑1889 (aktenr.: 562).

XI.149
Adrianus (Arie) Vuijk, scheepsbouwmeester, geb. te IJsselmonde op 26‑9‑1839 (aktenr.: 77), overl. te Capelle a/d IJssel op 7‑5‑1910 (bron: Arianna de Klerk-Vuijk (e-mail 9-7-2004)) (advertentie in archief).
Tr. (1) te Rotterdam op 25‑5‑1864 Neeltje Val, geb. te Rotterdam op 29‑7‑1840, overl. te Capelle a/d Ijssel op 20‑5‑1880, dr. van Wouter Val, gistkoper, en Cornelia de Bruij.
Otr. (2) te Rotterdam op 26‑4‑1883, tr. ald. op 10‑5‑1883 Maria Anna Hendrika van Klaveren, geb. te Rotterdam op 5‑4‑1832, overl. te Rijswijk (Z-H) op 7‑11‑1910, dr. van Stephanus van Klaveren en Aagje Pop.
Stichter van der scheepswerf A.Vuyk & Zonen te Capelle a/d IJssel (15-12-1872 - 1979). De kennis van de scheepsbouwers werd ingebracht in een ingenieurs Adviesbureau voor werven, reders en overheden: VUYK ENGENEERING, Postbus 1, 2900 AA Capelle a/d IJssel. Bron: Henk ten Dam, Zwolle.
(kopie in archief)
.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Neeltje, geb. te Rotterdam op 2‑4‑1865 (bron: BS Rotterdam b105v, aktenr.: 1205).
Tr. te Capelle a/d IJssel op 1‑11‑1893 Adrianus Franciscus Derksen, hoofd Chr.school te Oudewater, geb. te Valburg circa 1865, overl. te Oudewater op 13‑9‑1937, zn. van Frans Derksen, tabaksplanet, en Adriana Willemina Maters.
2.
Cornelia, geb. te Rotterdam op 22‑6‑1867, overl. te Hoenkoop op 22‑9‑1956 (aktenr.: 2).
Tr. te Capelle a/d IJssel op 30‑7‑1902 Jan Brand Romeyn, geb. te Barneveld circa 1869 (gezindte: Ned.Herv.), overl. te Hoenkoop op 12‑8‑1960, begr. te Oudewater op 16‑8‑1960, zn. van Dirk Fredrik Romeyn en Neeltje Bloemendaal.
3.
Leendert (zie XII.263).
4.
Wouter (Vuijck) (zie XII.265).
5.
Helena, geb. te Capelle a/d IJssel op 28‑4‑1874, overl. te Rotterdam op 3‑1‑1927 (aktenr.: 43).
Tr. te Capelle a/d IJssel op 23‑12‑1903 Theunis Heukels, geb. te Wunseradeel-Lollum circa 1878, zn. van Nicolaas Heukels en Baukje Marra.
6.
Pieter Azn (zie XII.270).
7.
Helena, geb. te Capelle a/d IJssel circa 1878, overl. te Rotterdam op 3‑1‑1927 (aktenr.: 43).
Tr. te Capelle a/d IJssel op 23‑12‑1903 Theunis Heukels, Hoofd ener school (1906), geb. te Wonseradeel-Lollum circa 1881, overl. te Rotterdam op 13‑1‑1953, begr. te Oud-Kralingen op 17‑1‑1953, zn. van Nicolaas Heukels en Baukje Marra.
8.
Adriana, geb. te Capelle a/d IJssel op 12‑3‑1879, overl. te . op 16‑6‑1880.

XI.156
Pieter Vuijk, kantoorbediende (1878), administrateur, scheepsbouwmeester, geb. te Kralingen op 23‑5‑1850, overl. te Ermelo op 11‑6‑1916 (aktenr.: 78) (kopie in archief).
Otr. te Amsterdam op 19‑9‑1878, tr. ald. op 10‑10‑1878 Aartje van Vessem, geb. te Kralingen op 8‑6‑1856, overl. op 22‑7‑1910, dr. van Jacobus van Vessem en Catharina Anna van der Maas.
(gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Leendert, tekenaar, machine tekenaar, scheepsbuwkundige, scheepsbouwexpert, geb. te Rotterdam op 16‑12‑1879 (aktenr.: 5654), komt voor in het bevolkingsregister van Vlissingen 1900-1910.
Tr. te Rotterdam op 16‑7‑1914 Gerritje Moll, geb. te Rotterdam op 7‑8‑1885, dr. van Willem Moll en Aaltje Roelofsen.
Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. (gezinskaart Rotterdam in archief).
2.
Catharina Anna (Vuyk), geb. te Rotterdam op 15‑11‑1881 (aktenr.: 5196), overl. te Leeuwarden op 17‑8‑1918 om 09.00 u. (aktenr.: 467, brontekst: oud 36 jaar) (kopie in archief).
Tr. voor 1918 Lulof Heukels, geb. voor 1890.
3.
Jacobus Adrianus, geb. te Rotterdam op 9‑7‑1885 (aktenr.: 3255), overl. te Rotterdam op 23‑7‑1885 (aktenr.: 2643).

XI.158
Leendert Gerrit Vuijk, director tugboat company (sleepvaart mij.), geb. te Kralingen op 14‑5‑1852, overl. te Voorburg op 16‑5‑1910 (aktenr.: 25).
Otr. te Kralingen op 24‑8‑1877, tr. te Rotterdam op 5‑9‑1877 Cornelia Barendia Margaretha van Wijk, geb. te Rotterdam op 11‑9‑1852, overl. te Baarn op 18‑8‑1922 (aktenr.: 102), begr. te Baarn op 21‑8‑1922, dr. van Pieter van Wijk en Petronella Saarberg.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter (zie XII.280).
2.
Leendert (zie XII.283).
3.
Neeltje Petronella Johanna, geb. te Rotterdam op 23‑10‑1883 (aktenr.: 5007), overl. te Velp (gemeente Rheden) op 16‑11‑1919 (aktenr.: 263).
Tr. te Voorburg op 6‑7‑1911 Reinier Marius Westerink, predikant Geref.Kerk Lollum (Fr.), voorburg (ZH), Velp, geb. te Elburg op 10‑3‑1874, overl. te Velp op 1‑10‑1940.
4.
Leendert Gerrit, kantoorbediende, geb. te Rotterdam op 20‑12‑1885 (aktenr.: 6180).
(gezinskaart in archief).

XI.170
Reijer Fuik, wijnkopersknecht (1867) boekhandelaar (1870), geb. te Koudekerk op 5‑5‑1843 (aktenr.: 21).
Tr. te Hazerswoude op 19‑10‑1866 Willemijntje van Staveren, geb. te Hazerswoude op 28‑10‑1843 (aktenr.: 99), dr. van Adrianus van Staveren en Elisabeth Hogervorst.
Uit dit huwelijk:
1.
Reijer Johannes, geb. te Leiden op 12‑10‑1867 (aktenr.: 1166), overl. te Leiden op 10‑2‑1873 (aktenr.: 167), 5 jaar oud.
2.
Adrianus, geb. te Leiden op 8‑12‑1870 (aktenr.: 1404), overl. te Leiden op 28‑2‑1871 (aktenr.: 270).
3.
Reijer Johannes (Fuik) (zie XII.290).
4.
Adriaan, geb. te Leiden op 16‑10‑1876 (aktenr.: 1315), overl. te Leiden op 9‑2‑1878 (aktenr.: 149).
5.
Hendrik Adrianus, geb. te Leiden op 4‑2‑1880 (aktenr.: 182).

XI.181
Everdina Vuijk, geb. te Delft op 24‑4‑1836 (bron: BS Delft, aktenr.: 187), overl. te Delft op 19‑3‑1901 (bron: BS Delft, aktenr.: 152).
Rel. onbekend.
Uit deze relatie:
1.
Everdina Vuijk, geb. te Delft op 18‑8‑1871 (bron: BS Delft, aktenr.: 506).
2.
Everdina Vuijk, geb. te Amsterdam op 25‑1‑1873, overl. te Delft op 29‑4‑1873 (bron: BS Hof van Delft, aktenr.: 10).
3.
Abraham Vuijk, geb. te Delft op 7‑6‑1874 (bron: BS Delft, aktenr.: 387), overl. te Delft op 3‑11‑1874 (bron: BS Delft, aktenr.: 570).
4.
Johannes Vuijk (zie XII.297).

XI.193
Jan Vuijk, gem. werkman, geb. te Kralingen op 11‑10‑1841 (aktenr.: 137). Vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam dat de vader zijn kind te laat heeft aangegeven en verzoekt alsnog het kind in te schrijven in het geboorteregister van de Burgerlijke Stand, overl. te Rotterdam op 25‑8‑1919 (aktenr.: 4898).
Tr. (1) te Rotterdam op 17‑12‑1873 Cornelia Stander Visbeen, geb. te Oude-Tonge op 21‑6‑1849, overl. te Rotterdam op 6‑8‑1887 (aktenr.: 2598), dr. van Florus Visbeen en Geertje van der Linden.
Tr. (2) te Kralingen op 18‑6‑1890 Wilhelmina Knoop, geb. te Noor Beijerland op 24‑5‑1865.
(3 gezinskaarten in archief).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Zier (zie XII.299).
2.
Geertje Wilhelmina, geb. te Rotterdam op 11‑6‑1876 (aktenr.: 2479), overl. te Rotterdam op 25‑7‑1876 (aktenr.: 2488).
3.
Geertje Willelmina, geb. te Rotterdam op 10‑9‑1877 (aktenr.: 3967), overl. te Rotterdam op 27‑1‑1878 (aktenr.: 389).
4.
Geertje Willemina (zie XII.304).
5.
doodgeboren zoontje, geb. te Rotterdam op 21‑1‑1882, overl. ald. op 21‑1‑1882 (aktenr.: 260).
6.
doodgeboren dochter, geb. te Rotterdam op 7‑8‑1883, overl. ald. op 7‑8‑1883 (aktenr.: 2836).
7.
Maria, geb. te Rotterdam op 12‑4‑1885 (aktenr.: 1879), overl. te Rotterdam op 24‑12‑1888 (aktenr.: 4167).
8.
doodgeboren kind, geb. te Rotterdam op 4‑8‑1887, overl. ald. op 4‑8‑1887 (aktenr.: 2581).
Uit het tweede huwelijk:
9.
Maartje Wilhelmina (zie XII.311).
10.
Arie (zie XII.313).
11.
Zegert, geb. te Kralingen op 5‑5‑1894 (aktenr.: 314), overl. te Rotterdam op 15‑10‑1895 (aktenr.: 3791).
12.
Cornelia, geb. te Rotterdam op 20‑8‑1896 (aktenr.: 6535).
13.
Maria, geb. te Rotterdam op 11‑8‑1898 (aktenr.: 6798).
Tr. te Rotterdam op 11‑2‑1920 Hermanus Cornelis Jansen, matroos, arbeider, grondwerker bij de Gemeente, geb. te Culemborg op 6‑5‑1896, zn. van Hermanus Cornelis Jansen en Hendrika Adriana van Langelaar.
(2 gezinskaarten in archief).
14.
Wilhelmina, geb. te Rotterdam op 7‑7‑1901 (aktenr.: 6518) (gezindte: Ned.Herv.), overl. te Rotterdam op 25‑7‑1937.
Tr. ald. op 24‑8‑1921 Pieter Hermanus Feteris, geb. te Rotterdam op 26‑11‑1891 (gezindte: Rooms Kath.), zn. van Pieter Hermanus Feteris en Elizabeth Johanna Diener.
(gezinskaart in archief).
15.
Arentje, geb. te Rotterdam op 15‑12‑1905.
Tr. (1) ald. op 27‑2‑1924 Christianus van Breugel, geb. te Princenhagen op 24‑6‑1899, zn. van Jacobus Adrianus van Breugel en Goverdina de Jong.
Tr. (2) te Rotterdam op 7‑6‑1933 Adrianus Hoogendam, geb. te Rotterdam op 29‑11‑1901.
16.
Frank, geb. te Rotterdam op 13‑5‑1911 (gezindte: Ned.Herv.).

XI.198
Frank Vuijk, geb. te Kralingen op 8‑8‑1849 (aktenr.: 102).
Tr. voor 1885 Alida den Outer, geb. te Kralingen op 26‑8‑1852 (aktenr.: 113), overl. te Rotterdam op 4‑1‑1920 (aktenr.: 130), dr. van Leendert den Outer en Adriana Heus.
Uit dit huwelijk:
1.
Zier, geb. te Kralingen op 19‑6‑1879 (aktenr.: 241), overl. te Rotterdam op 5‑8‑1904 (aktenr.: 3700).
Komt voor in de militieregisters van Kralingen.
2.
Leendert, geb. te Kralingen op 18‑3‑1881 (aktenr.: 115), overl. te Rotterdam op 28‑6‑1909 (aktenr.: 3134).
Komt voor in de militieregisters van Kralingen.
3.
Jan (zie XII.327).
4.
Adrianus (zie XII.329).
5.
Dirk (zie XII.331).
6.
Adriana Wilhelmina, geb. te Kralingen op 10‑1‑1892 (aktenr.: 21).
7.
Teunis (zie XII.334).
8.
Job, geb. te Rotterdam op 7‑11‑1897 (aktenr.: 8949).

XI.200
Dirk Vuijk, geb. te Kralingen op 16‑9‑1850 (aktenr.: 103) (gezindte: Ned.Herv.), overl. te Rotterdam op 24‑2‑1912 (aktenr.: 912).
Tr. voor 1879 Neeltje Roos, geb. voor 1858.
(gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Mina, geb. te Rotterdam op 3‑2‑1878 (gezindte: Ned.Herv.), overl. te Rotterdam op 20‑8‑1909 (aktenr.: 3863).
Tr. te Rotterdam op 17‑4‑1901 Arie de Bruin, pakhuisknecht, geb. te Kralingen op 14‑11‑1876 (gezindte: Ned.Herv.), zn. van Arie de Bruin en Clasina Johanna Pronk.
(gezinskaart in archief).
2.
Andries, geb. te Kralingen op 19‑9‑1888 (aktenr.: 470) (gezindte: Ned.Herv.), overl. te Rotterdam op 8‑5‑1906 (aktenr.: 2266).
3.
Neeltje, geb. te Kralingen op 3‑7‑1891 (aktenr.: 437) (gezindte: Ned.Herv.), overl. te Rotterdam op 26‑3‑1961 (aktenr.: 721).
Tr. te Kralingen op 7‑7‑1915 Adrianus van den Berg, touwslager, loswerkman, geb. te Kralingen op 12‑9‑1887 (gezindte: Ned.Herv.), overl. te Rotterdam op 8‑10‑1952, zn. van Willem van den Berg, arbeider, opperman (1890), en Pieternella Josephina Hendriks.
4.
Maria, geb. te Kralingen op 29‑4‑1894 (aktenr.: 294) (gezindte: Ned.Herv.), overl. te Rotterdam op 30‑4‑1932 (aktenr.: 1925).
Tr. te Rotterdam op 23‑10‑1912 Johannes Pieter Sap, wagenmaker, geb. te Kralingen op 15‑1‑1890, zn. van Leendert Jan Sap en Jannetje Konijn.
(gezinskaart in archief).
5.
Cier, touwslager, geb. te Rotterdam op 9‑7‑1897 (aktenr.: 5443), overl. te Rotterdam op 20‑2‑1918 (aktenr.: 1095).
6.
Pieternella Johanna, geb. te Rotterdam op 10‑7‑1911.

XI.206
Teunis Vuijk, visscher, gemeentearbeider (1904), geb. te Kralingen op 2‑3‑1857 (aktenr.: 27), overl. te Salt Lake City (USA) op 29‑2‑1932.
Tr. te Kralingen op 28‑11‑1883 Dirkje van Zomeren, geb. te Kralingen op 30‑8‑1859, dr. van Martinus van Zomeren en Plonia Heus.
Arriveert op 22 oktober 1918 met de Nieuw Amsterdam van de Holland-Amerika lijn op Ellis Island (Noord Amerika). Opgestapt in Rotterdam. (gezinskaart Rotterdam in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Wilhelmina, geb. te Kralingen op 20‑4‑1884 (aktenr.: 168).
Arriveert op 22 oktober 1918 met de Nieuw-Amsterdam van de Holland-Amerika lijn op Ellis Island (Noord Amerika). Opgestapt in Rotterdam.
2.
Apolonia, geb. te Kralingen op 9‑1‑1886 (aktenr.: 15), overl. te Kralingen op 15‑12‑1886 (aktenr.: 370).
3.
Martinus, zendeling, geb. te Kralingen op 19‑3‑1887 (aktenr.: 141).
Gezinskaart Amsterdam: 7-7-1924 van Rotterdam, 23-4-1927 naar Salt Lake City. Arriveert op 22 oktober 1918 met de Nieuw-Amsterdam van de Holland-Amerika lijn op Ellis Island (Noord Amerika). Opgestapt in Rotterdam. (gezinskaart Amsterdam en Rotterdam in archief).
4.
Apolonia, geb. te Kralingen op 8‑1‑1889 (aktenr.: 11), overl. te Kralingen op 3‑6‑1889 (aktenr.: 174).
5.
Maria, geb. te Kralingen op 8‑1‑1889 (aktenr.: 12), overl. te Kralingen op 12‑6‑1889 (aktenr.: 185).
6.
Apolonia Pieternella, geb. te Kralingen op 4‑3‑1890 (aktenr.: 138), overl. te Salt Lake City (USA) op 25‑3‑1977, begr. ald. op 29‑3‑1977.
Tr. te Rotterdam op 22‑7‑1914 Hermanus van der Zwaag, geb. te Rotterdam op 4‑1‑1891, zn. van Albertus van der Zwaag en Henderina Antonie Fontijn.
7.
Maria, geb. te Kralingen op 18‑11‑1892 (aktenr.: 772).
8.
Zier, geb. te Kralingen op 25‑6‑1894 (aktenr.: 435), overl. te Kralingen op 9‑7‑1894 (aktenr.: 256).
9.
Pieternella, geb. te Rotterdam op 9‑6‑1895 (aktenr.: 2762).
10.
Grietje, geb. te Rotterdam op 3‑9‑1896 (aktenr.: 6870), overl. te Rotterdam voor 1901.
11.
Dirkje (Vuyk), geb. te Rotterdam op 26‑2‑1898 (aktenr.: 1759).
Arriveert op 22 oktober 1918 met de Nieuw-Amsterdam van de Holland-Amerika lijn op Ellis Island (Noord Amerika). Opgestapt in Rotterdam.
12.
Grietje (Vuyk), geb. te Rotterdam op 10‑1‑1901 (aktenr.: 323).
Arriveert op 22 oktober 1918 met de Nieuw-Amsterdam van de Holland-Amerika lijn op Ellis Island (Noord Amerika). Opgestapt in Rotterdam.
13.
Sier, geb. te Rotterdam op 25‑1‑1903 (aktenr.: 848), overl. te Rotterdam op 17‑2‑1903 (aktenr.: 1082).
14.
Sier (Vuyk) (zie XII.360).

XI.210
Willem Vuijk, loswerkman, geb. te Kralingen op 22‑6‑1861 (aktenr.: 96), overl. te Rotterdam op 17‑2‑1907 (aktenr.: 1101).
Tr. voor 1901 Johanna Klazina Blom, geb. te Haarlemmermeer op 19‑2‑1863 (gezindte: Ned.Herv.), overl. te Rotterdam op 21‑6‑1927.
(gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Sier, geb. te Kralingen op 7‑2‑1890 (aktenr.: 86), overl. te Kralingen op 22‑11‑1892 (aktenr.: 422).
2.
Koosje, geb. te Kralingen op 14‑2‑1892 (aktenr.: 103).
Tr. te Rotterdam op 31‑1‑1912 Johannes Antonius Boelee, expeditieknecht, plaatwerker, geb. te Rotterdam op 11‑8‑1888 (gezindte: Ned.Herv.), zn. van Johannes Antonius Boelee en Elizabeth Martha van den Berg.
(gezinskaart in archief).
3.
Wilhelmina, geb. te Kralingen op 8‑11‑1893 (aktenr.: 767), overl. te Kralingen op 24‑12‑1894 (aktenr.: 447).
4.
Wilhelmina, geb. te Rotterdam op 19‑9‑1895 (aktenr.: 5537), overl. te Rotterdam op 20‑9‑1895 (aktenr.: 3453).
5.
Sier, geb. te Rotterdam op 7‑10‑1896 (aktenr.: 7935), overl. te Rotterdam op 4‑3‑1897.
6.
Elizabeth, geb. te Rotterdam op 13‑9‑1897 (aktenr.: 7336), overl. te Rotterdam op 27‑2‑1916 (aktenr.: 1068).
7.
Sier (zie XII.369).

Generatie XII
 
XII.4
Willem Cornelis Floris Vuijk, werkzaam bij de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (H.Y.S.M.), geb. te 's-Gravenhage op 8‑8‑1859 om 00.30 u. (aktenr.: 1697) ((kopie in archief)), overl. te 's-Gravenhage op 26‑2‑1940 om 22.45 u. (aktenr.: 613) (kopie in archief).
Tr. te 's-Gravenhage op 25‑5‑1881 Maria johanna de Bie, geb. te Voorburg op 19‑10‑1858, dr. van Anthonie Willem de Bie, metselaar, en Maria Johanna de Zwart.
later schoenmaker. (gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Christiaan David (zie XIII.1).
2.
3.
Anton Willem, geb. te 's-Gravenhage op 4‑8‑1896 om 08.30 u. (aktenr.: 3316), overl. te 's-Gravenhage 1896.
4.
Anton Willem, geb. te 's-Gravenhage op 11‑7‑1898 om 22.00 u. (aktenr.: 2986) (kopie in archief), overl. te 's-Gravenhage juli 1898.
5.
Antoon Willem, geb. te Leiden op 26‑9‑1899, overl. te 's-Gravenhage op 22‑2‑1900 om 05.00 u. (aktenr.: 681) (kopie in archief).

XII.7
Cornelis Floris Vuijk, magazijnknecht (1918), winkelbediende (1930), geb. te 's-Gravenhage op 11‑2‑1863, overl. ald. op 3‑9‑1931 om 21.30 u. (aktenr.: 3011) (kopie in archief).
Tr. te 's-Gravenhage op 24‑11‑1886 Anna Maria Ploeg, geb. te 's-Gravenhage op 5‑2‑1865, overl. ald. op 8‑5‑1938 om 10.00 u. (aktenr.: 927), dr. van Wilhelmus Theodorus Ploeg, koperpletter, smid, en Johanna van Kampen.
(gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Christiaan David (zie XIII.9).
2.
Johanna, dienstbode, geb. te 's-Gravenhage op 15‑8‑1889.
(gezinskaart in archief).
3.
Angenita Elisabeth Adriana, ziekenverpleegster (1920), geb. te 's-Gravenhage op 6‑4‑1891, overl. te Nijmegen op 1‑2‑1930 (aktenr.: 105). Overlijdensakte nr. 8, Gemeente Ubbergen, afgitedatum 11-2-1930.
Tr. te 's-Gravenhage op 30‑4‑1920 Johan Franz Tosseram, kantoorbediende, boekhouder, geb. te 's-Gravenhage op 11‑8‑1893, overl. na 1930, zn. van Johann Wilhelm Tosseram, kleermaker, en Aaltje Zwaan.
(2 gezinskaarten in archief). Op 3-1+1911 vertrokken naar Rotterdam, op 30-3-1918 terug in 's-Gravenhage, op 24-4-1918 naar Uden, op 30-5-1920 terug en op 9-6-1920 naar Amsterdam.
4.
Cornelis Floris, geb. te 's-Gravenhage op 2‑6‑1894 om 09.00 u. (aktenr.: 2392) (kopie in archief)
, overl. te 's-Gravenhage op 12‑8‑1894 om 16.00 u. (aktenr.: 2070) (kopie in archief).
5.
Cornelis Floris (zie XIII.15).
6.
Wilhelmus Theodorus, geb. te 's-Gravenhage op 13‑7‑1897, overl. ald. dec.1897.
7.
Wilhelmina Johanna, kostuumnaaister, geb. te 's-Gravenhage op 6‑9‑1899 om 05.00 u. (aktenr.: 4003) (kopie in archief). (gezindte: geen).
Tr. te 's-Gravenhage op 16‑5‑1923 Karel van Booma, electromonteur, geb. te Leiden op 7‑5‑1899 (gezindte: geen), zn. van Karel van Booma, garagechef, en Wilhelmina Jacoba Reitsma.
8.
Anna Maria, geb. te 's-Gravenhage op 17‑11‑1901 om 22.00 u. (aktenr.: 5592) (kopie in archief).
(gezinskaart in archief).
9.
Wilhelmus Theodorus (zie XIII.21).

XII.14
Jacobus Vuijk, schoenmaker, geb. te 's-Gravenhage op 16‑3‑1872 (gezindte: geen), overl. ald. op 10‑11‑1941 om 07.45 u. (aktenr.: 2450) (kopie in archief), begr. te Nieuw Eykenduynen op 13‑11‑1941.
Tr. te 's-Gravenhage op 12‑4‑1893 Helena Maria Catharina van Teeckelenburgh, geb. te 's-Gravenhage op 24‑1‑1870, dr. van Jacobus Karel van Teeckelenburgh, behanger, en Johanna Antoinette Weimar.
Werkzaam geweest als conducteur, hoofdconducteur 1e klas bij de NS van 1-5-1870 tot 1-3-1908 met eervol onslag en toekenning van pensioen op 1-3-1908. Bij Kon. Besluit d.d. 1905 de zilveren eremedaille van de Orde van Oranje-Nassau toegekend. (Personeelsformulier 1904 in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Jacobus Karel, geb. te 's-Gravenhage op 27‑6‑1893 om 11.00 u. (aktenr.: 2675), overl. te 's-Gravenhage april 1897.
2.
Angenita Elisabeth Adriana, diensbode, geb. te 's-Gravenhage op 26‑9‑1895 om 04.30 u. (aktenr.: 3977) (kopie in archief) (gezindte: Ned.Herv.).
Tr. (1) te 's-Gravenhage op 26‑9‑1917, sch. ald. op 19‑6‑1923 Johannes Cornelis Hendricus Duiveman, broodbakker, geb. te 's-Gravenhage op 28‑4‑1896, zn. van Johannes Duiveman, schoenmaker, en Gerardina Henrica Groenestein.
Tr. (2) te 's-Gravenhage op 9‑9‑1925 Geerlig de Graaf, meubelmaker, geb. te Haarlemmermeer op 3‑6‑1897 (gezindte: Ned.Herv.), zn. van Hendrik de Graaf en Adriaantje Karman.
(3 gezinskaarten in archief).
3.
Sophia Johanna Antoinette, naaister, geb. te 's-Gravenhage op 5‑7‑1897 om 16.00 u. (aktenr.: 2989) (kopie in archief).
Tr. te 's-Gravenhage op 22‑6‑1921 Johannes Langenberg, brievenbesteller, geb. te 's-Gravenhage op 28‑11‑1896 om 05.00 u. (aktenr.: 5255), zn. van Adam Pieter Langenberg, schoenmaker, en Hendrika Alida Sophia Geurens, zonder (1863).
(gezinskaart in archief).
4.
Christina Davina, geb. te 's-Gravenhage op 23‑4‑1899 om 23.00 u. (aktenr.: 1903).
Tr. te 's-Gravenhage op 26‑6‑1918 Christiaan Paulus Neijzen, goudsmid, geb. te 's-Gravenhage circa 1897, zn. van Christiaan Neijzen, gemeentewerkman, en Paulina Augusta Bouten.
(kopie in archief).
5.
Jacobus Karel (zie XIII.31).
6.
Antonette Johanna Sophia, naaister, geb. te 's-Gravenhage op 19‑10‑1904 (kopie in archief), woont Escamplaan 81 later nr.158 te 's-Gravenhage op 16‑5‑1928, op 9-10-1931 vertrokken naar Haarlem.
Tr. te 's-Gravenhage op 16‑5‑1928 Dirk Verkijk, handelsreiziger, geb. te 's-Gravenhage circa 1905, zn. van Theodorus Verkijk, telefoonbeambte, en Johanna Hendrika Kniertje den Roode.
(gezinskaart in archief).

XII.16
Johannes Cornelis Vuijk, schoenmaker (1898). arbeider, machinebankwerker (1921), geb. te 's-Gravenhage op 14‑4‑1874 om 11.00 u. (aktenr.: 1129) (kopie in archief).
Tr. te 's-Gravenhage op 5‑1‑1898 Johanna Molier, geb. te 's-Gravenhage op 17‑11‑1874 om 02.00 u. (aktenr.: 3364), dr. van Hendrik Molier en Jansje Jacoba Bouwman.
(3 gezinskaarten in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Wilhelmina Cornelia Flora, dienstbode, geb. te 's-Gravenhage op 7‑3‑1898 om 23.30 u. (aktenr.: 1096) (kopie in archief).
Tr. te 's-Gravenhage op 4‑5‑1921 Cornelis Radder, wagenmaker, geb. te Ameide op 4‑3‑1891, zn. van Johannes Cornelis Radder, wagenmaker, en Elisabeth van Nielen.
(gezinskaart in archief).
2.
Hendrik (zie XIII.37).
3.
Johannes Cornelis, geb. te 's-Gravenhage op 14‑10‑1900 om 10.00 u. (aktenr.: 4643) (kopie in archief), overl. te 's-Gravenhage nov.1900.
4.
Johanna, geb. te 's-Gravenhage op 20‑11‑1901 (aktenr.: 5649).
5.
Angenita Elisabeth Adriana, dienstbode, geb. te 's-Gravenhage op 21‑11‑1902 om 21.00 u. (aktenr.: 6006) (kopie in archief), op persoonkaart: 23-07-1942 Amsterdam-Monnikerdammerplantsoen 7-hs, 23-10-1942 Van Wouwstr. 197-l, 28-6-1954 Kuinre-Wijk lV hus 57.
Tr. (1) voor 1926, sch. op 23‑5‑1926 Adam Kaffa, smid, geb. te 's-Gravenhage op 13‑4‑1899 (gezindte: Rooms Kath.).
Tr. (2) ald. op 21‑3‑1928 Jan Cornelis Visser, geb. te Loosduinen op 8‑6‑1892, overl. te 's-Gravenhage op 29‑3‑1934, zn. van Grardus Johannes Visser.
Tr. (3) te Amsterdam op 13‑11‑1947 Dirk Appel, geb. te Amsterdam op 14‑4‑1914.
(3 gezinskaarten in archief).
6.
Johanna, geb. te 's-Gravenhage op 1‑5‑1904.
7.
Francina Johanna, dienstbode, geb. te 's-Gravenhage op 27‑10‑1905.
(gezinskaart in archief).
8.
Johanna Cornelia, geb. te 's-Gravenhage op 8‑10‑1906, overl. ald. op 25‑1‑1940 om 17.30 u. (aktenr.: 221) (kopie in archief), woonde respec. 2e Pietersburgerstraat, Trekweg 263 en Bragastraat 126.
Tr. te 's-Gravenhage op 13‑1‑1937, sch. ald. na 1937 Arie Johannes Frederik de Graaff, P.T.T.beambte, geb. te 's-Gravenhage op 28‑10‑1914, overl. ald. op 10‑12‑1986.
9.
Johannes Cornelis, fabrieksarbeider, geb. te 's-Gravenhage op 9‑11‑1907, woont Agrippinastraat te Voorburg op 16‑5‑1936.
(gezinskaart in archief).
10.
Jacobus (zie XIII.50).
11.
Philippina, geb. te Strijp op 22‑5‑1911.
12.
Francois Antonius Philippus, geb. te 's-Gravenhage op 18‑9‑1912.
(gezinskaart in archief).
13.
Jan, geb. te 's-Gravenhage op 16‑2‑1914.
14.
Antje, geb. te 's-Gravenhage op 1‑2‑1915 (gezinskaart in archief).
15.
Jan Jacobus, geb. te 's-Gravenhage op 5‑3‑1917.
(gezinskaart in archief).

XII.24
Christiaan David Vuijk, klerk, inspecteur van politie, geb. te Oudezijl (gem. Nieuweschans) op 30‑9‑1881 (aktenr.: 48) (gezindte: Doopsgezind), overl. te 's-Gravenhage op 29‑10‑1962.
Tr. ald. op 2‑12‑1908 Hendrica Jacoba van Hensbergen, geb. te Wassenaar op 6‑9‑1883, overl. voor 1962, dr. van Christoffel van Hensbergen en Marianne Renden.
Uit dit huwelijk:
1.
Marianne, geb. te 's-Gravenhage op 26‑6‑1909.
Tr. ald. op 15‑2‑1933 Cornelis Wilhelm Jacob Rozeboom, gymnastiekleraar, geb. te Assen op 17‑7‑1907, zn. van Geert Rozeboom en Geertruida Duiker.
(gezinskaart in archief).
2.
Jacobus, geb. te 's-Gravenhage op 4‑12‑1910.
3.
Hendrica Jacoba, geb. te 's-Gravenhage op 28‑7‑1912.
4.
Christina Yheodora, geb. te 's-Gravenhage op 25‑6‑1914.

XII.28
Floris Vuijk, kantoorbediende (1911),, geb. te Harlingen op 28‑8‑1886 (aktenr.: 197).
Tr. te Groningen op 2‑3‑1911 Grietje Roelfsema, geb. te Groningen op 14‑12‑1878, dr. van Derk Roelfsema en Catharina Overbeek.
Bij de indiensttreding bij de HYSM, voorloper NS, bezat hij kennis van het Nederlandsch, Fransch, Duitsch en Engelsch. Begon als tijdelijk schrijver (1913) waarnemened schrijver (1914) schrijver in vaste dienst (1915), bureelanmbtenaat (1917) en adj. commies (1941). Op 1-4-1949 wegens leeftijd ontslagen. Begonnen op station Grongingen vervolgens Staatspoor en daarna Hollandsspoor in Den Haag. Op 1-1-1938 is de HYSM overgegeaan naar de N.V. Nederlandsche Spoorwegen(personeelskaart HYSM voorloper NS en gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
levenloos geboren, geb. te Groningen op 21‑10‑1915, overl. ald. op 21‑10‑1915 (aktenr.: 1094).
2.
levenloos geboren, geb. te Groningen op 8‑3‑1919, overl. ald. op 8‑3‑1919 (aktenr.: 365).

XII.30
Dirk Wilhelmus Vuijk, geb. te Rotterdam op 20‑4‑1875 (aktenr.: 1763), overl. te Rotterdam op 25‑12‑1946.
Tr. ald. op 15‑2‑1911 Arendje Cornelia van Es, geb. te Rotterdam circa 1885, dr. van Pieter van Es en Heijltje Vogelaar.
Komt voor in de militieregisters van Rotterdam (kopie in archief) (gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Catharina Cornelia, geb. te Rotterdam op 1‑1‑1909.
Tr. ald. op 6‑11‑1929 Carl Johannes Leo Coppers, kapitein binnenvaart, geb. te Rotterdam op 14‑6‑1908, zn. van Carl Heinrich Bonofatius Coppers en Catharina Johanna Jansen.
(gezinskaart in archief).
2.
Bernardus, geb. te Rotterdam op 30‑6‑1911.
3.
Pieter, kok op de grote vaart, geb. te Rotterdam op 13‑7‑1913, overl. te Middellandse Zee op 27‑4‑1941 (aktenr.: 813), akte gemeente Rotterdam. Pieter komt voor op de lijst van vermisten in de Staatscourant van 30-11-1950.
Tr. te Rotterdam op 5‑4‑1939 Allegonda Francisca van der Poel, geb. voor 1920`.
(gezinskaart in archief).
4.
Cornelis, geb. te Rotterdam op 18‑10‑1914.
5.
Dirk, geb. te Rotterdam op 3‑1‑1916, overl. ald. op 17‑1‑1920 (aktenr.: 385).
6.
Karel, geb. te Rotterdam op 17‑2‑1917.
7.
Aart, geb. te Rotterdam op 20‑8‑1918, overl. ald. op 23‑10‑1920 (aktenr.: 4894).
8.
Heiltje Anna Alida, geb. te Rotterdam op 4‑1‑1920.
9.
Anna Leentje, geb. te Rotterdam op 5‑2‑1922, overl. ald. op 14‑7‑1922 (aktenr.: 3538).
10.
André Leemdert, geb. te Rotterdam op 6‑4‑1924.
11.
Aart, geb. te Rotterdam op 19‑4‑1929.

XII.34
Dirk Leendert Nicolaas Willem Vuijk, bediende, oopman in melk, geb. te Rotterdam op 3‑3‑1865, overl. ald. op 24‑10‑1930 (aktenr.: 4132), begr. te Rotterdam-Crooswijk op 25‑10‑1930.
Tr. te Rotterdam op 8‑10‑1890 Anna Sophia Boone, geb. te Vlaardingen op 3‑12‑1869, overl. voor 1930, dr. van Daniël Lambertus Boone en Gepke Zwart.
Komt voor in de militieregisters van Rotterdam (kopie in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth (zie XIII.78).
2.
Willem (zie XIII.80).
4.
Lambertus Daniel, geb. te Rotterdam op 3‑3‑1895 (aktenr.: 109), overl. te Rotterdam op 18‑8‑1895 (aktenr.: 2957).
5.
Jan Willem (zie XIII.86).
6.
Bernardus, geb. te Rotterdam op 13‑11‑1902 (aktenr.: 10753), overl. te Rotterdam op 1‑9‑1923 (aktenr.: 3552).
7.
Anna Sophia, geb. te Rotterdam op 8‑6‑1904 (aktenr.: 5748), overl. te Rotterdam op 15‑8‑1905 (aktenr.: 3881).

XII.36
Johannes Frederik Vuijk, schrijver bij de politie, kantoorbediende, winkelier in dameshoeden, geb. te Rotterdam op 18‑3‑1867 (gezindte: Ned.Herv.).
Tr. ald. op 20‑12‑1894 Maria Petronella Johanna Schuller, geb. te Delft op 20‑11‑1867 (gezindte: Rooms Kath.), dr. van Lambertus Schuller en Petronella Johanna Franken.
Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. (gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter Mari Johan, geb. te Rotterdam op 3‑6‑1895 (aktenr.: 2668).
Tr. te Rotterdam op 23‑4‑1925 Helena Eliza Henriette Kniep, geb. te Leiden circa 1899, dr. van Konrad Hermann Theodor Kniep en Geertruid Luimes.
2.
Johannes Fredrik (zie XIII.92).

XII.40
Willem Vuijk, reiziger, koopman in papier, geb. te Rotterdam op 20‑10‑1870 (gezindte: Ned.Herv.), overl. te Alkmaar op 21‑10‑1931 (aktenr.: 3855), begr. te Alkmaar op 4‑11‑1931.
Tr. ald. op 20‑6‑1906 Geertrui Johanna Margaretha Clausing, geb. te Alkmaar op 23‑1‑1873, dr. van Gerardus Diederik Clausing en Maria Elisabeth Henze.
(gezinskaart Alkmaar en Rotterdam in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Willem (zie XIII.94).
2.
Johan Evert, geb. te Rotterdam op 1‑9‑1909, overl. ald. op 10‑9‑1909 (aktenr.: 4142).

XII.44
Henri Vuijk, melkverkoper, geb. te Rotterdam op 22‑9‑1874 (aktenr.: 3845), overl. te Rotterdam op 21‑11‑1914 (aktenr.: 4948), uittreksel in archief.
Tr. te Zwartsluis op 4‑5‑1895 Grietje van Veen, geb. te Zwartsluis op 26‑2‑1873 om 11.00 u. (aktenr.: 20), overl. te Kethel en Spaland op 24‑11‑1938 om 20.00 u. (aktenr.: 20), dr. van Jan van Veen, timmerman, en Anna Stuart.
Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. (gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Grietje, geb. te 's-Gravenhage op 26‑9‑1894 (aktenr.: 4066). Dit kind is erkend door Henri Vuijk en Grietje van Veen bij het aangaan van hun huwelijk den de vierden Meij achttienhonderd vijf en negentig te Zwartsluis voltrokken. (gezindte: Geref.).
Tr. te Edam op 24‑7‑1915 Wouter Hartog, vleeschhouwer. koopman in bloemen, geb. te Edamis op 8‑3‑1893 (gezindte: Ned.Herv.), zn. van Bruining Hartog, arbeider, en Trijntje Doets.
(gezinskaart in archief).
2.
Jan (zie XIII.99).
3.
Henri, geb. te Rotterdam op 7‑5‑1899 (aktenr.: 4124), overl. te Rotterdam op 2‑4‑1900 (aktenr.: 2012).
4.
Anna Henriette, geb. te Rotterdam op 20‑6‑1903 (aktenr.: 5943), overl. te Rotterdam op 22‑2‑1912 (aktenr.: 884).
5.
Caspardina, geb. te Rotterdam op 17‑10‑1904 (aktenr.: 10365), uittreksel in archief.
Tr. te Schiedam op 13‑5‑1931 Marinus Hendrik Laurens Weststrate, onderwijzer, geb. te Sluis op 2‑6‑1906, zn. van Hendrik Weststrate, kommies bij Rijksbelastingen, en Janna Kok.
6.
Henri (zie XIII.105).
7.
Johannes, geb. op 6‑3‑1908.
8.
Johanna Margaretha, geb. te Rotterdam op 27‑2‑1910, overl. ald. op 18‑3‑1910 (aktenr.: 1328).
9.
Marchinus Johannes (Ginus), geb. op 27‑2‑1911.

XII.47
Karel Vuijk, (zet)kastelein, poffertjes bakker, geb. te Rotterdam op 23‑6‑1879 (aktenr.: 2863).
Tr. voor 1909, sch. te Leiden op 12‑2‑1948 Johanna Brans, geb. te 's-Hertogenbosch op 1‑6‑1882, dr. van Theodorus Brans en Sophia de Groot.
Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. Noord-Hollands Archief, Toegangsnummer 60 Krijgsraden, inv.nr. 155
Karel Vuijk, 1899, Dossier 48
(gezinskaart 's-Gravenhage en Rotterdam in archief)
.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Maria, huishoudster, geb. te Rotterdam op 14‑2‑1903 (aktenr.: 1616), erkenning door de ouders op 12-01-1904.
Tr. te Rotterdam op 14‑5‑1930, sch. ald. op 21‑5‑1930 Hermann Robert Max Schwabe, bankwerker, geb. te Herford (Pruisen) circa 1908, zn. van Hermann Albert Paul Schwabe en Anna Luise Brandt.
(3 gezinskaarten in archief) In 1935 heeft de gewezen echtgenoot naar het adres van zijn ex-vrouw gevraagd maar dat werd niet verstrekt.
2.
Jean Fréderic, kok, geb. te Brussel op 18‑8‑1908.
3.
Charles Leopold, geb. te Elsene (België) op 3‑2‑1913.
4.
Sophia Bertha Victorie, geb. te Rotterdam op 15‑5‑1915.
5.
Hendrik, geb. te Rotterdam op 2‑1‑1921.

XII.49
Bernardus Vuijk, telegrombesteller, later brievenbesteller, geb. te Rotterdam op 29‑8‑1881 (aktenr.: 3967), overl. te Breda op 25‑7‑1952 om 17.45 u. (aang.: Christoffel Hendrik Otto, 72 jaar, begrafenisondernemer) (aktenr.: 264) (kopie in archief).
Tr. te Rotterdam op 16‑4‑1902 Conelia Catharina Zeedijk, geb. te Rotterdam op 21‑1‑1882, dr. van Cornelis Zeedijk en Maria Buskop.
(gezinskaart in archief) Komt voor in de militieregisters van Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
Elizabeth Cornelia Mensje, geb. te Rotterdam op 27‑6‑1903 (aktenr.: 6159), overl. te Rotterdam op 6‑1‑1905 (aktenr.: 125).
2.
Bernardus, secretaris consulaat republiek Portugal, geb. te Rotterdam op 12‑2‑1905 (aktenr.: 1585).
Tr. te Rotterdam op 17‑2‑1926 Catharina Elizabeth Hellewegen, geb. te Rotterdam circa 1894, dr. van Hendrikus Petrus Hellewegen en Margaretha Hillegonda Maria Roggeveen.
(gezinskaart in archief).
3.
Cornelis, geb. te Rotterdam op 24‑7‑1907, overl. ald. op 4‑8‑1907 (aktenr.: 3788).
4.
Willem (zie XIII.120).
5.
Cornelis, geb. te Rotterdam op 12‑11‑1912.
Tr. ald. op 8‑12‑1937 Adriana Laurens, geb. te Rotterdam op 1‑4‑1915 (gezindte: Rooms Kath.), dr. van Matthijs Hubertus Laurens, pakhuisknecht, en Theodora Verheul.
(gezinskaart in archief).
6.
Mensje, geb. te Rotterdam op 24‑10‑1914.

XII.63
Cornelis Nicolaas Vuijk, anbtenaar gemeentelijk havenbedrijf, geb. te Rotterdam op 5‑9‑1880 (aktenr.: 4049).
Tr. te Rotterdam op 18‑8‑1910 Louisa Sophia van Zuuren, geb. te Rotterdam op 16‑4‑1890, dr. van Adrianus Franciscus van Zuuren en Helena Johanna Mertens.
Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. (gezinskaart en advertentie in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Rookze, geb. te Rotterdam op 13‑8‑1911.

XII.71
Cornelis Dirksen Vuijk, smid, bankwerker, geb. te Rotterdam op 13‑4‑1879 (aktenr.: 1775), overl. te Rotterdam op 13‑10‑1962.
Tr. ald. op 15‑5‑1913 Neeltje Loos, geb. te Rotterdam op 26‑6‑1883, overl. ald. op 13‑8‑1963, dr. van Siomon Jacobus Loos en Cornelia van Bezeij.
Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. (gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Dirk, geb. te Rotterdam op 4‑11‑1915.
2.
Simon Jacobus, geb. te Rotterdam op 4‑7‑1919.

XII.75
Dirk Vuijk, onderwijzer bij de Gemeente, geb. te Rotterdam op 4‑11‑1883 (aktenr.: 5217), overl. te Rotterdam op 8‑12‑1964, begr. te Alg. Begraafplaats Hofwijk te Rotterdam.
Tr. te Rotterdam op 13‑11‑1918 Janna Hendrika Been, geb. te Rotterdam op 27‑8‑1887 (aktenr.: 614), overl. te Bergen op Zoom op 28‑8‑1971, begr. te Protestantse Begraafplaats Bergen op Zoom, dr. van Pieter Been en Maatje Valk.
(gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Dirk (zie XIII.128).
2.
Maatje Johanna, geb. te Rotterdam op 4‑12‑1922.

XII.78
Cornelis Leendertsen Vuijk, machinist grote vaart, geb. te Delfshaven op 20‑12‑1873 (aktenr.: 385), overl. te 's-Gravenhage) op 5‑3‑1956 om 07.00 u. (aktenr.: A-522) (kopie akte en overlijdens advertentie in archief), begr. te Alg.Begraafplaats Kleiweg, Rijswijk op 8‑3‑1956.
Tr. te Rotterdam op 23‑12‑1909 Maria Alberdina Elisabeth van Ruijven, geb. circa 1875, overl. te Rijswijk (Z-H) op 20‑11‑1949, begr. te Alg. Begraafplaats te Rijswijk (Z-H) op 23‑11‑1949, dr. van Antoon Christiaan van Ruijven, landmeter, en Hinderika Maria Elizabeth Groenier.
(gezinskaart Rotterdam in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Alida Cornelia, geb. te Rotterdam op 16‑9‑1910.
2.
Hindrika Maria Elisabeth, geb. te Rotterdam op 6‑10‑1914 (advertentie in archief).
3.
Cornelis (zie XIII.133).

XII.83
Johannes Vuijk, bankwerker, geb. te Delfshaven op 18‑1‑1878 (aktenr.: 22) (gezindte: Ned.Herv.), overl. te Rotterdam op 17‑5‑1922 (aktenr.: 2773).
Tr. te Vlissingen op 19‑8‑1909 Maria Hendrika van der Hooft, geb. te Vlissingen op 5‑9‑1886 (gezindte: Ned.Herv.), dr. van Willem Cornelis van der Hooft en Johanna Kegge.
(gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Alida Johanna, geb. te Rotterdam op 31‑3‑1911 (gezindte: Ned.Herv.).
Tr. ald. op 4‑8‑1937 Marinus Christianus van Sprang, conciërge, geb. te Roosendaal en Nispem op 9‑7‑1911, overl. te Haarlem op 7‑1‑1981.
bron: http://home.hetnet.nl/
.
2.
Johanna Wilhelmina Cornelia (Ans), geb. op 30‑12‑1914, overl. te Papendrecht op 22‑9‑2001 (bron: internet).
Tr. voor 1950 NN Attema, geb. voor 1920.
(gezinskaart in archief) bron: familieadvertentie.

XII.87
Marinus Vuijk, machinist, geb. te Vlissingen op 25‑9‑1882 (aktenr.: 348) ((kopie in archief) akte in archief). Overl. te Vlissingen op 15‑7‑1964 (aktenr.: 167).
Tr. (1) te Vlissingen op 30‑9‑1908 Johanna Pieterneel Josephina Corveleijn, geb. te Vlissingen op 27‑6‑1883 (aktenr.: 243), overl. te Vlissingen op 26‑9‑1926 (aktenr.: 168), dr. van Jacobus Peterus Corveleijn, boorder, en Maria Catharina Koeleman.
Tr. (2) te Vlissingen op 27‑11‑1929 Clasina Pieternella Kok, geb. te Middelburg circa 1881, dr. van Anthonie Jacob Kok en Antonia de Exter.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jacobus Petrus, geb. te Vlissingen op 27‑9‑1912 (aktenr.: 421).
2.
Marinus, geb. te Vlissingen op 27‑9‑1912 (aktenr.: 422).
3.
Maria Alida, geb. te Vlissingen circa 1919.
Tr. ald. op 15‑12‑1939 Petrus Henricus de Ven, timmerman, geb. te Vught circa 1914, zn. van Johannes de Ven en Theresia Maria van den Heuvel.

XII.97
Karel Gerardus Vuijk, bouwkundige, ambtenaar Ned. Ind. Spoorwegen, geb. te 's-Gravenhage op 29‑7‑1893 om 18.30 u. (aktenr.: 3086) (kopie in archief), overl. te Haarlemmermeer op 31‑7‑1967, gecr. te Westerveld (Velsen) op 2‑8‑1967.
Tr. te Rotterdam op 25‑8‑1921 Hendrika Alida Knegtmans, geb. te Rotterdam op 16‑4‑1892, overl. te Soest op 24‑6‑1985, dr. van Hendrik Knegtmans en Gerritje Niesink.
(gezinskaart Rotterdam in archief) Komt voor in Doetinchem (vindplaats Streekarchivariaat Regio Achterhoek).
Uit dit huwelijk:
1.
Louise Gerda Dorothea (Loes), geb. te Soerabaja (N.O.I.) op 8‑8‑1922.
2.
Hans Karel, geb. te Semarang (N.O.I.) op 10‑6‑1924.
3.
Carla Hendrika, geb. te Bodjinegors (N.O.I.) op 16‑8‑1931.

XII.105
Klaas Vuijk, schilder, geb. te Rotterdam op 29‑9‑1893 (aktenr.: 5600).
Tr. te Rotterdam op 12‑2‑1925 Elsije Pieternella van Brummelen, geb. te Hillegersberg circa 1901, dr. van Dirk Johannes van Brummelen en Johanna Advokaat.
(gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Lena Adriana, geb. te Schiebroek op 19‑3‑1926.

XII.112
Klaas Vuijk, scheepswerktuigkundige (machinist), geb. te Rotterdam op 18‑2‑1901 (aktenr.: 1799).
Tr. te Rotterdam op 5‑9‑1929 Maria Susanna van Smaalen, winkelbediende, geb. te Rotterdam op 22‑9‑1903 (aktenr.: 8990), dr. van Hendrik van Smaalen en Maria Susanna Goldberg.
op 7-6-1928 vertrokken naar Balik Papan (Ned. Indië). Werkzaam bij de BPM in Palembang op Sumatra. Bij de machtsovername door de Japanners in 1942 vermist geraakt.(bron infomatie over Klaas en zijn gezin: e-mail simonvuyk@tiscali.nl).
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Susanna Mia, geb. 1936.
2.
Barbara Wilhelmina, geb. 1940.

XII.114
Simon Vuijk, onderwijzer, geb. te Rotterdam op 4‑11‑1902 (aktenr.: 10419), overl. te Vlaardingen op 29‑11‑1975.
Tr. te Rotterdam op 21‑1‑1931 Jansje van Smaalen, geb. te Rotterdam op 27‑5‑1905 (aktenr.: 5240), overl. april 1996, dr. van Hendrik van Smaalen en Maria Susanna Goldberg.
Uit dit huwelijk:
1.
Simon (zie XIII.149).
2.
Henk, geb. 1946.

XII.116
Gerardus (Gerard) Vuijk, horlogemaker, geb. te Rotterdam op 28‑12‑1903 (aktenr.: 12148).
Tr. te Rotterdam op 13‑10‑1937 Johana Neef, geb. te Rotterdam op 12‑11‑1896.
(gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Hillegonda, geb. te Rotterdam op 7‑6‑1939.

XII.122
Barend Willem Vuijk, horlogemaker (1951), geb. te Rotterdam op 1‑6‑1910 (aktenr.: 5574), overl. op 1‑6‑1991, begr. te Gieten.
Tr. te Rotterdam op 3‑7‑1940 Maria Christina (Rietje) van Veen, geb. op 12‑11‑1917, overl. op 10‑10‑1986.
Uit dit huwelijk:
1.
Michelle, geb. circa 1945.
2.
Martientje, geb. te 's-Gravenhage 1948, overl. ald. op 18‑1‑1951 (advertentie in archief).
3.
Martinus Engelbertus, geb. circa 1948, overl. te 's-Gravenhage op 18‑1‑1951 om 15.00 u. (aktenr.: B-154) (kopie in archief).
4.
Barbara, geb. voor 1949.
5.
Barendje, geb. voor 1950.

XII.131
Willem Eliza Vuijk, bankwerker, techinisch employe, geb. te Rotterdam op 28‑12‑1899 (aktenr.: 11233).
Tr. te Rotterdam op 27‑5‑1925 Pietje de Jong, geb. te Rotterdam op 10‑10‑1903, dr. van Gosse de Jong en Helena Johanna Schuler.
op 29-9-1928 vertrokken naar Pladjoe, Sumatra (Ned. Oost Indië), op 29-12-1933 terug gekomen van Palembang (N.O.I.), op 23-6-1934 vertrokken naar Palik Papan (N.O.I.) en op 21-6-1946 weer terug in Rotterdam. (2 gezinskaarten in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Susanna, geb. te Rotterdam op 8‑2‑1926.
2.
Helena Johanna, geb. te Rotterdam op 28‑9‑1927.
3.
Adriana, geb. te Palembang (N.O.I.) op 25‑1‑1932.
4.
Barend Willem (zie XIII.161).

XII.145
Johan Adolf jr. (Tito) Vuijk, geb. te Asunción (Paraquay) op 13‑5‑1900, overl. op 17‑4‑1967.
Tr. 1921, sch. ná 1940 Frida Kropff.
Uit dit huwelijk:
1.
Erica Luisa (Erili), geb. te Asunción (Paraquay Zuid-Amerika) 1922.
Rel. G.E.W.K.G. Thumann.
2.
Juan Oscar (Hansi) (zie XIII.165).
3.
Gerda Anita, geb. te Asunción (Paraquay Zuid-Amerika) 1926, overl. 1927.
4.
Noberto Enrique (Noni) (zie XIII.168).
5.
Helga Irene, geb. te Asunción (Paraquay Zuid-Amerika) 1930, woont Asunción (Paraquay Zuid-Amerika).
Tr. 1952 Cornelius (Corni) Neufeld.
6.
Ellen Irmgard, geb. te Asunción (Paraquay Zuid-Amerika) 1932.
Tr. 1955 Francisco José Cresnik.
7.
Edgar Walter (Bubi) (zie XIII.174).
8.
Carlos Frederico (Lucho), techniker, geb. 1935.
"interessiert sich für Radio, Elektrizität, Mechaniek und alles Technische. Leider ohne feste Stellung.
9.
10.
Gerardo Rodolfo Gerti, "Mechanieker, spezialisiert auf Dieselmotore", geb. 1939.
11.
Frida Margarita, geb. op 25‑10‑1940.
Tr. 1961 Hugo Osvaldo Filatiga.

XII.151
Wilton Rudolf Vuijk, geb. te Asunción (Paraquay Zuid-Amerika) op 5‑8‑1908, overl. 1965 (brontekst: door een auto ongeluk).
Rel. Etelvina Cardozo.
Uit deze relatie:
1.
Hilda, geb. na 1928.
2.
Juan Adolfo (Chino), geb. na 1928.
3.
Adelaida (Nena), geb. na 1928.
4.
Wilton Rudolph (Tato), geb. na 1928.
5.
Carmen Graciela (Chiquita), geb. na 1928.
6.
Etelvina (Porota), geb. na 1928.
7.
Cornelia (Nelly), geb. na 1928.
8.
Carlos, geb. na 1928.

XII.156
Wilton (Wil) Vuijk, radiomonteur, geb. te Rotterdam op 30‑7‑1906 (aktenr.: 7683), overl. te Niteroi (Brasil) op 11‑6‑1991.
Tr. te Soest op 17‑7‑1930 Johanna Maria Kromhout, geb. op 1‑5‑1907, overl. te Niteroi (Brasilië) op 12‑2‑1997, dr. van Gerardus Kromhout en Allegonda Anna de Graaff.
Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. Bedrijfsleider bij Philips later eigen electrotechnische fabriek.
Uit dit huwelijk:
1.
Eleonora, geb. te Ginneken en Bavel op 30‑12‑1927, ged. te Haarlem (in de St.Bavo) (get.: krijgt de namen: Eleonora Maria Theresia).
Tr. op 26‑10‑1949 James (Jim) Swan, geb. te Brasilie op 22‑4‑1923, overl. op 27‑2‑1996.
2.
Inge, geb. te Enschede op 26‑9‑1931.
Tr. te Neteroi (Brasilie) op 9‑2‑1952 Carlos Alberto Rodriques De Aquino, ingenieur, geb. te Rio de Janeiro op 24‑7‑1927.
3.
Elisabeth (Lies), stewardess KLM, geb. te Eindhoven op 12‑2‑1937.
Tr. te Broussard Lafayette Louisiana (USA) op 18‑6‑1959, sch. 1970 Eduardo Calmon Costa, geb. te Rio de Janeiro (Brasilie) op 27‑2‑1937.

XII.170
Pieter Johannes Vuijk, notaris, geb. te Haarlem op 18‑2‑1906 (gezindte: Ned.Herv.), overl. te Bloemendaal op 8‑8‑1956, gecr. aug.1906.
Tr. op 20‑9‑1932 Ninette Geertruida Keijzer, geb. te Edam op 20‑2‑1910.
gezinskaart Amsterdam (in archief): student, 6-10-19247 van en 28-1-1926 naar Bloemendaal. Van Bloemendaal 3-2-1927 en naar Amersfoort 26-9-1928, Huygenslaan.
candidaat-notaris te Lunteren (1-1-1939), notaris te Bloemendaal (1954)
.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Peter (Hans), geb. te "De Egel" Lunteren op 14‑8‑1933.
2.
Christina Marguerita (Rita), geb. te "De Lindenhoek" Lunteren op 18‑6‑1935.
3.
Ninette Elisabeth (Nineke), geb. 1944.

XII.173
Johannes Hendricus Vuijk, schrijnwerker, geb. te Rotterdam op 4‑8‑1842, overl. te 's-Gravenhage op 29‑7‑1908.
Tr. te Rotterdam op 10‑11‑1875 Geertruida Angenita Beijer, geb. te St.Oedenrode op 14‑8‑1837, overl. te 's-Gravenhage op 24‑10‑1905, dr. van Aart Beijer en Maria Josephina Rosalie Anne Petronella Petre.
Komt voor in de militieregisters van Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Hendricus Arnoldus, geb. te Rotterdam op 20‑6‑1876 (aktenr.: 2607).
2.
Doodgeboren zoontje, geb. te Rotterdam op 17‑4‑1880, overl. ald. op 17‑4‑1880 (aktenr.: 1434).
3.
Wilhelmus Cornelis (zie XIII.201).

XII.175
Jacobus Wilhelmus Vuijk, ijzerdraaier, machinist grote handelsvaart, geb. te Rotterdam op 10‑8‑1844, overl. ald. op 29‑1‑1931 (aktenr.: 559).
Tr. te Rotterdam op 12‑2‑1873 Hendrika Petronella Slinkert, geb. te Rotterdam op 27‑5‑1843, overl. ald. op 30‑1‑1931, dr. van Antonius Hermanus Slinkert en Anna Elizabeth Goudswaard.
Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. Tweede-machinist op het stoomschip de "Vulcain" (zie kopie monsterrol 1905-71 in gemeentearchief Delfzijl) (kopie gezinskaart in archief)
Uit dit huwelijk:
1.
doodgeboren dochter, geb. te Rotterdam op 12‑11‑1873, overl. ald. op 12‑11‑1873 (aktenr.: 3788).
2.
Elizabeth Anna, geb. te Rotterdam op 5‑11‑1874 (aktenr.: 4480), overl. te Rotterdam op 5‑11‑1884 (aktenr.: 4227).
3.
Wilhelmina Helena, kostuumnaaister, geb. te Rotterdam op 30‑11‑1876 (aktenr.: 5058) (gezindte: Rooms Kath.), woont Ohmstraat 108 te 's-Gravenhage op 8‑9‑1921.
Tr. (1) te Rotterdam op 10‑4‑1912 Johannes Philip van Kruijl, kleermaker, geb. te Delft op 17‑12‑1857 (gezindte: Ned.Herv.), overl. te Rotterdam op 7‑8‑1922, zn. van Barend Gijsbert van Kruijl en Johanna Klapper.
Tr. (2) te 's-Gravenhage op 4‑7‑1923 Matthijs Dekker, boekdrukker, geb. te Haarlemmerliede circa 1880 (gezindte: Gereformeerd), zn. van Pieter Dekker en Neeltje Bouda.
weduwe van Johannes Philip van Kruijl (gezinskaart in archief).
4.
Jacobus Wilhelmus, geb. te Rotterdam op 3‑2‑1879 (aktenr.: 580), overl. te Rotterdam op 21‑11‑1879 (aktenr.: 3806).
5.
Jacobus Wilhelmus (zie XIII.209).
6.
Hendrika Petronella, geb. te Rotterdam op 18‑4‑1882 (aktenr.: 1953), overl. te Rotterdam op 1‑5‑1882 (aktenr.: 1566).
7.
Anna Hendrika, geb. te Rotterdam op 19‑10‑1883 (aktenr.: 4965), overl. te Rotterdam op 10‑2‑1884 (aktenr.: 556).
8.
Anthonius Cornelis, geb. te Rotterdam op 28‑12‑1884 (aktenr.: 6345), overl. te Rotterdam op 13‑5‑1886 (aktenr.: 310).

XII.183
Cornelis Jacobus Vuijk, kermisreiziger (1881), los werkman (begin 1900), geb. te Rotterdam op 12‑3‑1856 (aktenr.: 871), overl. te Rotterdam. op 14‑1‑1922 (aktenr.: 337) (kopie in archief).
Tr. te Amsterdam op 12‑1‑1881 Gerdina Geertruida van Nus, werkster, geb. te Utrecht op 13‑4‑1849, overl. te Rotterdam op 4‑11‑1903, dr. van Jacobus van Nus, bediende, en Johanna Heijhof.
Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. (gezinskaart in archief) Bron voor het vervolg van deze tak Vuijk: e-mail D.J. Vuijk 28-12-2007.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacobus Cornelis (zie XIII.214).

XII.193
Marinus Vuijk, scheepstimmerman (1881), geb. te Kralingen op 30‑12‑1841 (aktenr.: 138), overl. te Rotterdam op 15‑4‑1920 (aktenr.: 2288).
Tr. (1) voor 1872 Neeltje de Kok, geb. te Rotterdam 1843, overl. ald. op 12‑5‑1875 (aktenr.: 1890), dr. van Jan de Kok en Anna Maria van Commenie.
Tr. (2) te Amsterdam op 28‑12‑1881 Antje Groot, tapster (1881), geb. te Oosthuizen circa 1837, overl. voor 1920, dr. van Klaas Groot, scheepstimmerman, en Aagje Ruiter.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Gijsbertus, geb. te Rotterdam op 2‑3‑1872 (aktenr.: 1045).
2.
Anna Maria, geb. te Rotterdam op 16‑11‑1873 (aktenr.: 4421).
Tr. te Amsterdam op 26‑10‑1898 Jan Mulder, sergeant-zeilmaker (1898), geb. te Groningen circa 1863, zn. van Willem Mulder en Anna Gesina Kolthof.

XII.202
Hillebrand Vuijk, scheepstimmerman, geb. te Kralingen (ZH) op 5‑1‑1850 (aktenr.: 3) (gezindte: Ned.Herv.), overl. te Amsterdam (NH) op 16‑5‑1939. Bron: brief Gem.A'dam dd 1-12-1992.
Tr. (1) te Utrecht op 1‑7‑1874 Eva van Alphen, dienstbode, geb. te Zuilen (UT) op 10‑2‑1852, overl. te Utrecht op 3‑12‑1875, dr. van Adrianus van Alphen en Johanna Zwart.
Tr. (2) te Utrecht op 11‑10‑1876 Antje Kolthof, geb. te Groningen (GR) op 18‑12‑1848, overl. te Amsterdam (NH) op 16‑10‑1928, dr. van Jan Kolthof, Oppasser, en Antje Berends van der Schans.
Op 31 januari 1880 uit Kralingen in Amsterdam. Tot maart 1880: Grote Kattenburgstraat 84, tot december 1880: Grote Wittenburgstraat 84, tot februari 1882 op nummer 138 daarna Conradstraat 8.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Gijsbertus, geb. te Utrecht op 19‑5‑1875 (aktenr.: 1003), overl. te Utrecht op 21‑10‑1875 (aktenr.: 1536).
Uit het tweede huwelijk:
2.
Maria, geb. te Utrecht op 29‑7‑1877 (aktenr.: 1431), overl. te Amsterdam (NH) op 10‑12‑1882.
3.
Antje, dienstbode, geb. te Kralingen (ZH) op 23‑1‑1879 (aktenr.: 25), overl. te Watergraafsmeer (NH) op 13‑2‑1902.
4.
Gijsbert, geb. te Amsterdam (NH) op 20‑3‑1880, overl. ald. op 24‑5‑1892.
5.
Barbara, geb. te Amsterdam (NH) op 30‑5‑1881, overl. ald. op 29‑5‑1888.
6.
Jan, geb. te Amsterdam (NH) op 21‑12‑1882, overl. ald. op 2‑2‑1883.
7.
Jan, geb. te Amsterdam (NH) op 20‑3‑1884, overl. ald. op 3‑1‑1885.
8.
Jan (zie XIII.226).
9.
Maria, geb. te Amsterdam (NH) op 12‑1‑1888, overl. ald. op 26‑1‑1960, begr. te Amsterdam op 29‑1‑1960 (brontekst: Begraafplaats "De Nieuwe Ooster", grafnummer 3-75-B-16), woonde Ploegstraat 76hs te Amsterdam op 4‑8‑1933.
Tr. te Amsterdam (NH) op 9‑9‑1920 Johannes Fredericus Cornelus Rietbergen, timmerman, betonwerker, geb. te Arnhem (GE) op 31‑3‑1889 (gezindte: Rooms Kath.), overl. te Amsterdam (NH) op 22‑7‑1951, zn. van Franciscus Everhardus Rietbergen, timmerman, en Johanna Hendrika Nasz.
persoonskaart in archief.
10.
Marinus Cornelis Daniel (zie XIII.230).
11.
Gijsbert (zie XIII.232).
12.
Hillebrand, geb. te Amsterdam (NH) op 31‑1‑1895, overl. ald. op 2‑2‑1895.

XII.206
Gijsbert Vuijk, kleermaker, geb. te Kralingen op 12‑4‑1855, overl. te Rotterdam op 21‑7‑1920 (aktenr.: 3671).
Tr. te Rotterdam op 30‑7‑1891 Jannetje Leentvaar, geb. te Kralingen op 7‑6‑1865 (aktenr.: 106), overl. te Rotterdam op 8‑3‑1936, dr. van Willem Leentvaar en Maartje van Zanten.
(gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Gijsbert Willem, geb. te Kralingen op 17‑4‑1892 (aktenr.: 268).
Tr. te Utrecht op 18‑6‑1919 Louisa Evertje de Gruiter, geb. te Utrecht circa 1895, dr. van Jan de Gruiter en Evertje Grimmelikhuijsen.
2.
Maartje Maria, rijkstelefoniste, geb. te Kralingen op 2‑9‑1893 (aktenr.: 571).
(gezinskaart in archief).

XII.224
Marinus Vuijk, touwslager, scheepstimmerman (1898), geb. te Hillegersberg op 30‑12‑1846, geëcht 19-4-1848, bij het huwelijk van zijn ouders. Overl. te Rotterdam op 24‑4‑1936.
Tr. te Kralingen op 2‑7‑1873 Maria Konijn, geb. te Hillegersberg op 21‑1‑1853, overl. te Poortugaal op 1‑4‑1941.
Op 28 maart 1867, door de arrondementsrechtbank Rotterdam, veroordeelt tot 1 maand gevangenisstraf wegens "Onderlingen zamenspanning of vereniging om den arbeid te doen staken". (kopie in archief).
(gezinskaart in archief)
.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter, sigarenmaker, geb. te Kralingen op 10‑9‑1873 (aktenr.: 263), overl. te Rotterdam op 16‑1‑1940.
Tr. ald. op 28‑5‑1902 Maartje den Outer, geb. te Kralingen op 20‑9‑1874, dr. van Arie den Outer en Lena Heus.
(gezinskaart in archief).
2.
Johannes (zie XIII.240).
3.
Marinus, grondwerker, geb. te Kralingen op 27‑5‑1878 (aktenr.: 215).
Tr. te Rotterdam op 12‑3‑1902 Engeltje Woudenberg, geb. te Rotterdam op 29‑6‑1880, dr. van Cornelis Woudenberg en Helena Johanna Kremers.
Komt voor in de militieregisters van Kralingen. (gezinskaart in archief).
4.
Adriana Alida, geb. te Kralingen op 11‑11‑1880 (aktenr.: 443), overl. te Kralingen op 2‑11‑1886 (aktenr.: 330).
5.
Dirk, geb. te Kralingen op 1‑2‑1883 (aktenr.: 39), overl. te Kralingen op 25‑5‑1884 (aktenr.: 134).
6.
Frank, geb. te Kralingen op 4‑2‑1885 (aktenr.: 61), overl. te Kralingen op 24‑11‑1885 (aktenr.: 271).
7.
Alida, geb. te Kralingen op 9‑8‑1886 (aktenr.: 398), overl. te Kralingen op 24‑9‑1886 (aktenr.: 288).
8.
Johanna, geb. te Kralingen op 9‑8‑1886 (aktenr.: 399), overl. te Kralingen op 27‑9‑1886 (aktenr.: 294).
9.
Frank, geb. te Kralingen op 23‑9‑1887 (aktenr.: 458), overl. te Kralingen op 21‑10‑1888 (aktenr.: 239).
10.
Frank (zie XIII.250).
11.
Cornelis Johannes, geb. te Kralingen op 13‑11‑1892 (aktenr.: 763), overl. te Kralingen op 1‑9‑1893 (aktenr.: 300).
12.
Adriana Alida, geb. te Kralingen op 2‑9‑1894 (aktenr.: 610), overl. te Rotterdam op 25‑5‑1918 (aktenr.: 3037).
Tr. te Rotterdam op 24‑5‑1916 Pier Bosch, expeditieknecht, geb. te Rotterdam op 25‑10‑1893.
(kopie in archief).

XII.231
Pieter Vuijk, stoker, smid, geb. te Kralingen op 7‑5‑1857 (aktenr.: 62), overl. te Rotterdam op 19‑2‑1914 (aktenr.: 867).
Tr. te Kralingen op 6‑6‑1883 Elisabeth de Ridder, dienstbode, geb. te Rotterdam op 4‑11‑1863, overl. te Poortugaal op 1‑3‑1944, begr. te Alg.Begraafplaats Crooswijk op 6‑3‑1944, dr. van Gerrit de Ridder, karremen, sleeper, en Cornelia Westphal.
(gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Alida, geb. te Kralingen op 1‑3‑1884 (aktenr.: 98).
Tr. te Rotterdam op 30‑11‑1904 Cornelis Johannes Lampen, sleper, geb. te Kralingen op 22‑5‑1884, zn. van Gerardus Adrianus Lampen en Wilhelmina Meeuwse.
(gezinskaart in archief).
2.
Cornelia, geb. te Kralingen op 20‑10‑1885 (aktenr.: 475), overl. te Kralingen op 20‑1‑1887 (aktenr.: 25).
3.
Pieter (zie XIII.258).
4.
Stien, geb. 1887.
5.
Frans, geb. 1888.
6.
Cornelia, geb. te Kralingen op 5‑6‑1888 (aktenr.: 297).
Tr. te Rotterdam op 2‑6‑1909 Johannes Rotscheidt, geb. te Delfshaven circa 1883, zn. van Adrianus Rotscheidt en Maria Jacoba Nobel.
7.
Nel, geb. 1889.
8.
Elisabeth, geb. te Kralingen op 24‑12‑1889 (aktenr.: 789), overl. te Kralingen op 12‑10‑1890 (aktenr.: 344).
9.
Marie, geb. 1890.
10.
Gerrit (zie XIII.267).
11.
Cis, geb. 1892.
12.
Elisabeth (Bet), geb. te Kralingen op 4‑1‑1894 (aktenr.: 11), overl. te Rotterdam op 22‑9‑1918 (aktenr.: 4985).
Tr. te Rotterdam op 17‑2‑1915 Cornelis Antonie Ermstrang, geb. voor 1900.
(gezinskaart in archief).
13.
Maria, geb. te Rotterdam op 26‑2‑1896 (aktenr.: 1613) (gezindte: Rooms Kath.), overl. te Rotterdam op 31‑12‑1976, gecr. ald. op 5‑1‑1977.
Tr. ald. op 10‑4‑1918 Jacob van den Ham, betonwerker, pakhuisknecht, broodbezorger, geb. te Rotterdam op 8‑5‑1898, overl. ald. op 26‑1‑1970, zn. van Dirk van den Ham en Helena Vermeulen.
(gezinskaart in archief).
14.
Maria Elizabeth, geb. te Rotterdam op 13‑9‑1897 (aktenr.: 7334).
Tr. te Rotterdam op 28‑5‑1919 Arie de Gier, geb. te Capelle a/d IJssel circa 1898, zn. van Arie de Gier en Elisabeth Twigt.
15.
Christina, geb. te Rotterdam op 9‑1‑1899 (aktenr.: 260).
Tr. te Rotterdam op 23‑8‑1922 Adrianus van Bruggen, geb. te Rotterdam circa 1895, zn. van Cornelis van Bruggen en Barbara Kaim.
16.
Pieternella, geb. te Rotterdam op 4‑5‑1900 (aktenr.: 4315) (gezindte: geen).
Tr. te Rotterdam op 15‑2‑1922 Albert van der Zalm, geb. te Rotterdam op 3‑6‑1896 (gezindte: geen), zn. van Gerrit van der Zalm en Cornelia Hendrika Timmers.
(gezinskaart in archief).
17.
Marinus (zie XIII.280).
18.
Franciscus, geb. te Rotterdam op 3‑4‑1904 (aktenr.: 3408), overl. te Rotterdam op 20‑11‑1904 (aktenr.: 5339).
19.
Francisca, geb. te Rotterdam op 11‑10‑1905 (aktenr.: 9887) (gezindte: Ned.Herv.).
Tr. te Rotterdam op 17‑2‑1927 Arie van Leeuwen, onderwijzer, geb. te Rotterdam op 8‑6‑1904 (gezindte: Ned.Herv.), zn. van Hendrik van Leeuwen en Cornelia Alida Lagerwaard.
(gezinskaart in archief).

XII.235
Marijnus Vuijk, wagenmaker, geb. te Kralingen op 7‑4‑1869 (aktenr.: 106).
Tr. (1) te Rotterdam op 21‑12‑1892 Adriana de Jonge, geb. te Wolphaertsdijk op 28‑11‑1871, overl. te Rotterdam op 2‑2‑1913, dr. van onbekend en Adriana de Jonge.
Tr. (2) te Rotterdam op 20‑5‑1914 Barbera van Vliet, geb. te Rotterdam op 6‑3‑1869, overl. ald. op 6‑8‑1935, dr. van Hendrik Lodewijk van Vliet en Henderina Das.
Tr. (3) te Rotterdam op 9‑12‑1936 Wilhelmina van Eijk, weduwe van Jan Hendrik Lankhorst, geb. te Schoonhoven op 24‑4‑1869.
Komt voor in de militieregisters van Kralingen. (gezinskaart in archief).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Maria, geb. te Rotterdam op 11‑2‑1895 (aktenr.: 892). Gezinskaart: op 30-7-1917 vertrokken naar de Schorsezandweg in Schore in Zeeland. Overl. te Schore (Zeeland) op 12‑8‑1918 (aktenr.: 6).
(alleenstaande-kaart in archief).

XII.245
Barbara Clasina Vuijk, kraamverpleegster, geb. te Kralingen op 13‑3‑1876 (aktenr.: 117), overl. te Schiedam op 12‑5‑1953 om 22.30 u. (aktenr.: 304) (kopie overlijdensakte en advertentie in archief).
Samenw. (1) circa 1901 NN.
Samenw. (2) circa 1912 NN`.
Tr. (3) voor 1950 Gerrit van Wieringen, geb. te Schiedam op 29‑9‑1857, overl. voor 1953.
(2 gezinskaarten in archief).
Uit de eerste relatie:
1.
Pieter Vuijk, matroos grote vaart, 1e stuurman (1942), geb. te Rotterdam op 24‑1‑1902 (aktenr.: 857), erkenning door de moeder op 7-10-1915. Overl. te Indische Oceaan op 16‑12‑1942 (bron: e-mail Johan Heijkoop 18-7-2021), aan boord van de "Samaria".
In 1917 en 1918 arriveerde er op Ellis-Island (Noord-Amerika) een Piet Vuyk van resp. 15 en 16 jaar.
 
De RMS Samaria was een Britse transatlantische oceaanstomer, gebouwd door Cammell Laird & Company in Birkenhead voor de Cunard Line, en te water gelaten in november 1920. Het afbouwen voor de dienst duurde wat langer dan gebruikelijk vanwege de naoorlogse eisen aan de industrie, maar te zijner tijd kwam de Samaria in april 1922 in dienst. Het was een intermediate lijnschip ontworpen met de nadruk op brandstofbesparing, zodat de snelheid van het schip rond de 16 knopen (30 km/u; 18 mph) lag. Samaria was bedoeld als aanvulling op de transatlantische diensten van Cunard en voer op de Liverpool naar Boston en New York City route met regelmatige tussenstops in Cobh.
Oorspronkelijk was het schip bedoeld om winst te maken in de immigrantenhandel met derde klas passagiers. Het einde van de onbeperkte immigratie naar de Verenigde Staten in het midden van de jaren 1920 maakte echter de eerste van verschillende herconfiguraties van passagiersaccommodaties noodzakelijk, aangezien de derde klasse "toerist" werd. Gedurende de jaren 1920 en 1930 werd Samaria vaak ingezet als cruiseschip. In september 1940 nam ze deel aan de evacuatie van kinderen uit het Verenigd Koninkrijk naar de VS in het kader van het programma van de Children's Overseas Reception Board (CORB).
In 1941 werd het schip overgenomen door de Royal Navy en deed dienst als troepentransportschip tot 1948, toen het werd teruggegeven aan Cunard en omgebouwd voor passagiersvervoer. Tussen 1948 en 1955 werd Samaria bijna uitsluitend ingezet op de Canadese route met diensten naar Montreal, Quebec, en Halifax samen met haar zusterschip RMS Scythia. In november 1955 voltooide ze haar laatste transatlantische oversteek en werd vervolgens verkocht voor de sloop, die in 1956 werd voltooid in Inverkeithing, Schotland.

Uit de tweede relatie:
2.
doodgeboren zoontje Vuijk, geb. te Rotterdam op 17‑4‑1913, overl. ald. op 17‑4‑1913 (aktenr.: 1813).

XII.248
Dirk Vuijk, smidsknecht, metaaldraaier bij de gasfabriek Rotterdam, geb. te Kralingen op 2‑7‑1876 (bron: e-mail 7-7-2004 van Jacquline Hofland, aktenr.: 254), in 1911 van Rotterdam vertrokken naar Dordrecht en in 1912 weer teruggekomen naar Rotterdam.
Tr. te Rotterdam op 23‑8‑1899 Anna Maria van Hanswijk, geb. te Kralingen op 18‑2‑1879, dr. van Cezaar van Hanswijk en Maria Hoogerwerf.
Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. (gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Willemina, geb. te Rotterdam op 4‑10‑1900 (aktenr.: 9256) (gezindte: Ned.Herv.).
Tr. te Rotterdam op 28‑5‑1924 Engel Louis van der Ree, kantoorbediende, geb. te Rotterdam op 17‑11‑1899 (gezindte: Ned.Herv.), zn. van Jacobus van der Ree en Hendrika Jacoba Willemse.
(gezinskaart in archief).
2.
Cezaar Hugo (zie XIII.290).
3.
Adrianus, geb. te Rotterdam op 10‑1‑1909.
4.
Maria, geb. te Rotterdam op 9‑9‑1913.

XII.253
Willem Leendert Vuijk, waterfitter, arbeider gemeentewerken, geb. te Kralingen op 27‑9‑1881 (aktenr.: 375) (gezindte: Ned.Herv.), overl. te Apeldoorn op 15‑1‑1967.
Tr. te Rotterdam op 10‑4‑1907 Maria Josepha Wilhelmina Boer, geb. te Kralingen op 22‑7‑1882 (gezindte: Ned.Herv.), overl. te Rotterdam op 4‑11‑1962, dr. van Johannes Gerardus Boer en Jacoba Embroek.
Bron: e-mail dd 4-2-2004 van Jacqueline Hofland (jahoflan@xs4all.nl). (gezinskaart in archief) Komt voor in de militieregisters van Kralingen.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacoba Johanna, geb. te Rotterdam op 22‑4‑1908 (gezindte: Ned.Herv.).
Tr. ald. op 13‑8‑1930 Boudewijn Valk, geb. te Rotterdam op 19‑3‑1904, overl. ald. op 6‑1‑1974, zn. van Jan Valk en Lena de Raat, dienstbode.
2.
Adrianus (zie XIII.296).
3.
Sophia, geb. te Rotterdam op 19‑12‑1912 (gezindte: Ned.Herv.), overl. ald. sept.1990.
Tr. sept.1990 Dik Kooijman.
4.
Anna, geb. te Rotterdam op 6‑10‑1915 (gezindte: Ned.Herv.).
Tr. ald. op 22‑12‑1937 Pieter van der Kraan, naaimachine-handelaar, tecnicus, geb. te Schiedam op 22‑5‑1903, overl. te Rotterdam op 29‑12‑1962, zn. van Pieter van der Kraan en Cornelia Eijgendaal.
(gezinskaart in archief).

XII.263
Leendert Vuijk, scheepsbouwmeester, vennoot Firma A.VUYK & ZONEN Capelle a/d IJssel, geb. te Duisburg op 23‑9‑1869, overl. te Capelle a/d IJsel op 20‑12‑1926 (bron: e-mail Dhr.Kunst Leidschendam 17-4-2005), begr. op 24‑12‑1926.
Otr. te Capelle a/d IJssel op 23‑5‑1901, tr. ald. op 6‑6‑1901 Johannette Anje van den Boom, geb. te Hardinxveld op 9‑10‑1879, overl. te Bussum op 10‑12‑1941, begr. te Alg.Begraafplaats te Naarden op 13‑12‑1941, dr. van Marinus van den Boom en Geertruida Wilhelmina Emmink.
Secretaris A.R.kiesvereniging "Nederland en Oranje" (1926).
Jubileumboek, met hoogachting opgedragen aan het zilveren bruidspaar de heer en mevrouw L. Vuijk-van den Boom, 1901-1926. z.p. Folio: 14 p., geïll. 1926, 6 juni Betreft L. Vuijk Azn en Johanna Anje van den Boom, gehuwd Ouderkerk a/d Amstel, 6 juni1901. Tussen 1902 en 1925 werden 13 kinderen geboren te Capelle a/d/ IJssel. Zinspeling op zijn wethouderschap te Capelle.

Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje, geb. te Capelle a/d IJssel op 27‑2‑1902.
Tr. ald. op 2‑3‑1927 Willem Gerard Klomp, geb. te Wimbritseradeel op 30‑12‑1890, zn. van Johannes Gerhardus Klomp en Gerritje Elisabeth Kleber.
Verloofd op 23-5-1926 met Mr. W.G. Klomp uit Bussum.
Gemeentesecretaris van Bussum van 1-12-1942 tot 31-12-1955: Mr. W.G. Klomp.

2.
Geertruida Willemina, geb. te Capelle a/d IJssel op 22‑2‑1903 (bron: jubileumboek).
3.
Maria Anna Hendrika, geb. te Capelle a/d IJssel op 30‑4‑1905, overl. te Amsterdam op 29‑7‑1961, begr. te Begraafplaats "Moscowa" te Arnhem op 2‑8‑1961.
Tr. te Bussum op 16‑4‑1931 Pieter Grades Kunst, Dr. Geb. te Nijkerk (Gld) op 6‑2‑1907, overl. te Amsterdam op 10‑4‑1981.
4.
Johannetta Helena, geb. te Capelle a/d IJssel op 1‑12‑1906 (bron: Jubileumboek Vuijk).
5.
Roelfina Alberdina, geb. te Capelle a/d IJssel op 23‑8‑1908.
6.
Adrianus (Adri) (zie XIII.310).
7.
Gerarda Johanna, geb. te Capelle a/d IJssel op 6‑2‑1912 (bron: Jubileumboek Vuijk).
8.
Helena Cornelia Nelly, geb. te Capelle a/d IJssel op 16‑10‑1913 (bron: Jubileumboek Vuijk).
9.
Cornelia, geb. te Capelle a/d IJssel op 5‑4‑1915 (bron: Jubileumboek Vuijk).
10.
Leendert (Leo) (zie XIII.315).
11.
Marinus (Max) (zie XIII.317).
12.
Wouter Pieter, antiquair, geb. te Capelle a/d IJssel op 24‑8‑1922 (bron: Jubileumboek Vuijk), overl. te Amsterdam op 12‑6‑2016 (advertentie in archief). Hij woonde Het Singel/Spuistraat te Amsterdam op 12‑6‑2016 (Antiquariaat).
Tr. voor 1997 Maria Johanna Carolina Heijmans, geb. te Amsterdam op 15‑10‑1916, overl. te Zeist op 20‑8‑1997, dr. van Victor Henri Heijmans en Henrëtte Elisabeth Cool.
Hij haalde soms rare fratsen uit. De misschien wel opmerkelijkste actie van boekhandelaar en antiquair Wout Vuyk, die in juni op 93-jarige leeftijd overleed, staat opgetekend in 'Steven', een verhaal van J.J. Voskuil. In dat verhaal, opgenomen in de bundel Onder andere (2007), denkt boekhandelaar Steven Buijs (Vuyk) een trouwe klant op diefstal te betrappen door hem, midden in de winkel, op de borst te stompen: "Meneer, wat doet u nou? zei hij nog - ik zeg: Ja, ik dacht dat daar een boek onder zat. Maar omdat ik zo zenuwachtig was, had ik vergeten te voelen of dat echt zo was. Nou, die klant heb ik niet meer teruggezien."Vuyk was "geen toonbeeld van geduld, tact was zijn kracht niet", schrijft journalist Paul Arnoldussen in een necrologie die in augustus in literair tijdschrift De Parelduiker staat. "Maar wel: vol energie, vol ondernemingslust, een tikje rechtlijnig. En met enorme vakkennis." Cultuur en met name literatuur ervoer Vuyk als bevrijdend. "[Vuyk] zocht een weg in wat voor hem een jungle moest zijn, zonder enige bagage en met beperkte hulpmiddelen", schreef Voskuil, die jarenlang met hem bevriend was. "Hij was origineel, een origineel soort halfzachtheid, die hem iets eigens gaf."
 
Na een streng-gereformeerde jeugd in het Zuid-Hollandse Capelle aan den IJssel , en de Mulo, ging Vuyk eind jaren veertig werken in een Haagse boekhandel. Zijn eerste eigen boekhandel opende hij in 1950, in het pand tegenover Station Hilversum waar tot op de dag van vandaag boekhandel v/h Wout Vuyk zit. Uitgever Geert van Oorschot was er een graag geziene gast, aangezien Vuyk bereid was diens controversiële werken van Gerard Reve te verkopen. Boven de winkel opende Vuyk een galerie, waar onder andere de Zuid-Afrikaanse schrijver en schilder Breyten Breytenbach exposeerde.
 
In 1966 verhuisde Vuyk met vrouw en vier kinderen naar Amsterdam. Daar opende hij een antiquariaat op de Spuistraat. Hij groeide er, mede door zijn aanwezigheid op de vrijdagse boekenmarkt op het nabij gelegen Spuiplein, uit tot een begrip. Klanten uit Nederland, Frankrijk en Duitsland kwamen naar Vuyks winkel, gespecialiseerd in kunstboeken en werken over Nederlands-Indië. Toen Vuyk in 2012 zijn winkel sloot, was hij te oud om zijn boeken zelf naar de Spuimarkt te tillen. (Bron: NRC)
 
Een periode daarvoor zat hij aan de Spuistraat, ik meen dat de zaak doorliep van Singel 383 naar Spuistraat 316. Vuyk (1922-2016) was gespecialiseerd in onder andere Nederlands Indië. Zijn winkel was, zoals vele antiquariaten, bekend vanwege grote stapels boeken. Ik herinner me ook een keer, maar dat was waarschijnlijk in het laatste jaar, dat het er vrij opgeruimd uitzag. Wat ik van Vuyk wist:hij was doodsbang te weinig geld te vragen voor zijn boeken. Een moeilijke met geld. Maar dat hebben meer antiquaren..'Antiquaren horen mopperaars te zijn', zo vond Vuyk, die vorige week vrijdag nog op de boekenmarkt op het Amsterdamse Spui was. (Bron: Renzo Werner)s
.
13.
Benita, geb. te Capelle a/d IJssel op 4‑12‑1925 (bron: Jubileumboek Vuijk).

XII.265
Wouter Vuijk (Vuijck), scheepsbouwmeester, geb. te Duisburg op 4‑9‑1872, overl. te Krimpen aan de IJssel op 16‑4‑1944, begr. te Oud Eik en Duinen, 's Gravenhage.
Otr. (1) te Rotterdam op 5‑10‑1899, tr. ald. op 19‑10‑1899 Maartje Oliemans, geb. te Kralingen op 27‑12‑1879 (aktenr.: 530), overl. te Capelle a/d Ijssel op 6‑1‑1930, begr. ald. op 9‑1‑1930, dr. van Pieter Oliemans en Plonia in 't Hout.
Otr. (2) te Delft op 19‑5‑1931, tr. ald. op 4‑6‑1931 Jacoba van Woerden, geb. te Vrijenbaan (Gem. Delft) op 21‑12‑1880, overl. te Rotterdam op 2‑11‑1967, begr. te begraafplaats "Jaffa" te Delft op 7‑11‑1967.
(Aanvullende gegevens gekregen van J.P. de Groot per e-mail 7-11-2004).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Maria Anna Hendrika, geb. na 1898, overl. te Capelle a/d IJssel op 20‑4‑1911.
2.
doodgeboren dochter, geb. te Capelle a/d IJssel op 11‑8‑1900, overl. ald. op 11‑8‑1900.
3.
Adrianus Wouters (zie XIII.324).
4.
Plonia, geb. te Capelle a/d IJssel op 10‑12‑1902 (bron: familie-advertentie), overl. te Rotterdam op 25‑3‑1946.
Tr. voor 1925 Dirk Vos, geb. te Weesp circa 1896, zn. van Cornelis Vos en Johanna Keuter.
5.
Neeltje, geb. te Capelle a/d IJssel op 28‑12‑1904, overl. te Alblasserdam op 8‑2‑1989, begr. te Kerkstraat, Alblasserdam, graf 20 afd.G-018.
Tr. te 's-Gravenhage op 20‑5‑1931 Adrianus Franciskus Derksen, Scheepsbouwkundige (1923), geb. op 26‑1‑1903, overl. op 15‑10‑1973, begr. te Oudewater op 17‑9‑1973, zn. van Adrianus Franciscus Derksen, hoofd Chr.school te Oudewater, en Neeltje Vuijk.
op 8-6-1931 vertrokken naar Kade, wijk C, huis 168 te Alblasserdam.
6.
Pieter (zie XIII.330).
7.
Mies, geb. op 23‑6‑1908.
Bron: e-mail J. de Groot d.d. 7-11-2004.
8.
Leendert Wouter Pieter, makelaar en assurantieën, geb. te Capelle a/d IJssel op 11‑5‑1909, overl. te Rotterdam op 10‑5‑1943, familieadvertentie in archief, woonde Badhuisweg 54 te 's-Gravenhage op 27‑11‑1936, op 1-9-1930 ingekomen van Capellae a/d IJssel.
Otr. te Scheveningen op 10‑11‑1936, tr. ald. op 27‑11‑1936, tr. kerk ald. op 27‑11‑1936 (Geref.Kerk) Tjitske Wierda, geb. te Bornwird (Westdongeradeel) op 29‑10‑1904.
(gezinskaart 's-Gravenhage in archief).
9.
Plonia, geb. te Capelle a/d IJssel op 10‑11‑1910, overl. te Haarlem op 29‑6‑2004 (kopie in archief)-advertentie in archief, begr. te Heemstede (graf R-089H(E)), woonde Nieuwe Duinweg 26 te Scheveningen 1936.
Tr. te 's-Gravenhage op 28‑8‑1936 Maarten Gerardus Kortleve, typograaf, geb. te Alblasserdam op 3‑11‑1906, overl. te Heemstede op 8‑6‑1978, begr. te Heemstede (graf R-089H(E)), zn. van Cornelis Maarten Kortlever, melkslijter, zuivelfabrikant, koopman, en Martina Gerritje 't Hoen.
Bron: e-mail J. de Groot d.d. 7-11-2004 (gezinskaart 's-Gravenhagein archief).
10.
Wouter, geb. te Capelle a/d IJssel op 18‑9‑1913.
Bron: e-mail J. de Groot d.d. 7-11-2004.
11.
Ma, geb. circa 1914.
Bron: e-mail J. de Groot d.d. 7-11-2004.
12.
Corrie, geb. circa 1916.
Bron: e-mail J. de Groot d.d. 7-11-2004.

XII.270
Pieter Azn Vuijk, scheepsbouwmeester en directeur bij A.vuyk en Zonen, geb. te Capelle a/d IJssel op 30‑7‑1875, overl. te Scheveningen op 28‑11‑1933 om 20.30 u. (aktenr.: 3935) (kopie in archief) overlijdensakte en diverse overlijdensadvertenties in archief. Begr. te Oud Eik en Duinen te 's-Gravenhage op 2‑12‑1933.
Tr. te Rotterdam op 16‑4‑1903 Neeltje Oliemans, geb. te Kralingen op 21‑1‑1882, overl. te Scheveningen op 21‑4‑1954, begr. te Oud Eik en Duinen te 's-Gravenhage op 24‑4‑1954, dr. van Pieter Oliemans en Plonia in 't Hout.
jarenlang diaken en scriba bij de Kerkeraad van Scheveningen.
(gezinskaart in archief)
.
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje, geb. te Capelle a/d IJssel op 6‑1‑1904, overl. te Amstelveen op 8‑2‑1989.
komt voor op de gezinskaart van Pieter Oliemans [nr.9512].
2.
Elonia, geb. te Capelle a/d IJssel op 10‑12‑1904.
komt voor op de gezinskaart van Pieter Oliemans [nr.9512].
3.
levenloos geboren kind, geb. circa 1907.
4.
Maria Anna Hendrika, geb. te Capelle a/d IJssel op 23‑6‑1907, overl. te Scheveningen ('s Gravenhage) op 19‑1‑1966, woonde Schotterweg 8 te Scheveningen 1936.
Tr. te 's-Gravenhage op 30‑9‑1935 Rochus van der Zwan, vishandelaar, geb. voor 1916.
Bron: brief d.d. 27-1-2005 mevr.Vuijk-van der Zwan te 's-Gravenhage (gezinskaart 's-Gravenhage in archief).
5.
Pieter Adrianus (zie XIII.345).
6.
Plonia, geb. te Capelle a/d IJssel op 10‑11‑1910.
Tr. te 's-Gravenhage op 28‑8‑1936 Maarten Gerardus Kortleven, geb. circa 1906.
Bron: brief d.d. 27-1-2005 mevr.Vuijk-van der Zwan te 's-Gravenhage. Komt voor op de gezinskaart van Pieter Oliemans [nr.9512].
7.
Wouter Adrianus (zie XIII.349).
8.
Maartje Jacoba, geb. te Capelle a/d IJssel op 6‑10‑1914, overl. op 24‑2‑1998, foto grafzerk in archief (advertentie in archief). Begr. te Vught, woonde Paradijsstraat 42 te Voorburg 1939.
Otr. te Schevineingen op 22‑8‑1939, tr. te Scheveningen op 8‑9‑1939 Ype Wierda, ec.drs. Geb. op 2‑10‑1908, overl. op 11‑11‑1998.
Bron: brief d.d. 27-1-2005 mevr.Vuijk-van der Zwan te 's-Gravenhage.
9.
Cornelia, geb. te Capelle a/d IJssel op 11‑10‑1916, overl. te Amsterdam op 19‑11‑2009, overlijdensadvertentie in archief, woonde Nieuwe Duinweg 26 te Scheveningen op 17‑5‑1953.
Tr. te 's-Gravenhage op 7‑5‑1958, tr. kerk te Capelle a/d IJssel op 7‑5‑1958 (Ned.Herv.) Mr. Marius Jongebreur, geb. voor 1925.
10.
Adrianus (zie XIII.355).

XII.280
Pieter Vuijk, kantoorbediende (1901), bankier (1914), bankdirecteur (1932), geb. te Kralingen op 25‑5‑1878 (aktenr.: 214), overl. te Aerdenhout op 22‑7‑1933, begr. te Baarn op 27‑7‑1933. Nieuwe Algemene Begraafplaats, Wijkamplaan.
Tr. (1) te Edmonton, Graafschap Middelton, Essex (UK) op 13‑9‑1912, sch. te Amsterdam op 2‑6‑1930 Jadwiga Rosenblatt, kunsthandelaar, geb. te Lodz (Polen) op 30‑4‑1886, overl. te Amsterdam op 18‑11‑1950, gecr. te Driehuis-Westerveld te Velsen op 21‑11‑1950, dr. van Joseph Rosenblatt.
Tr. (2) te Zandvoort op 14‑7‑1930 Jonkvrouw Henriëtte Dorothée Bicker, geb. te Rijswijk (Z-H) op 1‑10‑1897, dr. van Willem Herman Bicker en Henriete Dorothee (Barones) van Heemstra.
Komt 2x voor in de militieregisters van Kralingen. Signalement: lang 1,783m, ovaal gezicht, hoog voorhoofd, grijze ogen, gewone neus, kin spits, haar blond (kopie in archief).
Gezinskaart Amsterdam (in archief): 7-2-1901 van en 24--1902 naar Rotterdam als kantoorbediende. Als bankier naar Londen 29-9-1914 en 2-6-1915 naar Zandvoort. Op 30-8-1927 van Baarn, als directeur voor de Nederlandse Bank voor Zuid Afrika. Op 2-6-1930 ingeschreven in het Bevolkingsregister van 's-Gravenhage. Op 20-4-1932 vertrokken naar Bloemendaal, Korenbloemlaan 27.
Uit het eerste huwelijk:
1.
prof. dr. Marquerita, hoogleraar psychologie, geb. te Londen op 23‑6‑1913, overl. te Amsterdam op 20‑4‑1989.
Groeide op in Zandvoort verhuisde naar Baarn. Ging in 1935 psychologie studeren. Gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift "Expirementeel onderzoek over analogievorming en inductie bij vijf- en zesjarihe kinderen". Op 16 november 1948 aangesteld aan de UvA als privaatdocent psychologie. Op 9 juli 1952 benoemd tot lector, op 21 juni 1960 tot eerste vrouwelijke hoogleraar psychologie. (uitgebreide info op: http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Vuyk).
Uit het tweede huwelijk:
2.
Petronella, geb. te Amsterdam op 5‑5‑1931.

XII.283
Leendert Vuijk, kantoorbediende, directeur sleepvaartdienst, geb. te Kralingen op 27‑3‑1880 (aktenr.: 139), overl. te Rotterdam op 18‑2‑1940 (aktenr.: 1090) (advertentie in archief).
Tr. te Rotterdam op 14‑4‑1910 Johanna Jacoba Peters, geb. te Rotterdam op 3‑2‑1882 (aktenr.: 600), dr. van Diedrich Peters en Clasina Calissendorff.
Komt voor in de militieregisters van Kralingen. (gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia Berendina Margaretha, geb. te Rotterdam op 3‑2‑1911.

XII.290
Reijer Johannes Fuik (Fuik), geb. te Leiden op 23‑5‑1874 (aktenr.: 680), volgens de geboorte- en trouwakte is de familienaam Fuik.
Tr. te Leiden op 6‑8‑1896 Anna Maria Fontein, geb. te Leiden circa 1877, dr. van Paulus Fontein, koopman, en Willemina den Houter.
Uit dit huwelijk:
1.
Paulina Wilhelmina Louise, geb. te Leiden op 19‑12‑1897.
Tr. te Rotterdam op 1‑10‑1931 Maarten Adrianus Hooijkaas, geb. voor 1910.

XII.297
Johannes Vuijk, los werkman (gezinskaart), schipper (1929), geb. te Vlaardingen op 2‑4‑1876 om 02.00 u. (aktenr.: 112), door de moeder bij akte van 29-10-1898 erkend als haar zoon. (geboorteakte in archief), overl. te Delft op 30‑6‑1952 (aktenr.: 363).
Tr. te Delft op 30‑11‑1898 Maria Sophia Thoen, geb. te Delft op 12‑1‑1881, overl. ald. op 18‑3‑1950 (aktenr.: 182), dr. van Walterus Thoen en Catharina Wilhelmina Bettenhausen.
(Gezinskaart in archief). Komt voor in de militieregisters van Vlaardingen (kopie in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes (zie XIII.362).
2.
Wilhelmina Catharina, dienstbode, geb. te Delft op 4‑4‑1900 (bron: BS Delft, aktenr.: 295) (gezindte: Rooms Kath.).
Tr. te Delft op 9‑5‑1928 Franciscus Anthonius Brehm, huisschilder, geb. te Delft op 5‑12‑1896, overl. ald. op 18‑8‑1963 om 17.45 u., zn. van Herman Johannes Brehm en Maria Schenkels.
(gezinskaart in archief).
3.
Everdina, geb. te Delft op 7‑2‑1902 (bron: BS Delft, aktenr.: 95).
(gezinskaart in archief).
4.
Maria Sophia, geb. te Delft op 12‑7‑1903 om 13.00 u. (aktenr.: 510) (kopie in archief). Zij woont Nassaukade 52 te Delft op 7‑11‑1927, vertrekt 26 maart 1929 naar Buiten Watersloot 243 in Delft.
Tr. te Delft op 1‑5‑1929 Cornelis Nicolaas Adrianus Sluis, geb. te Hof van Delft circa 1896, zn. van Cornelis Nicolaas Sluis en Margaretha Anthonia Johanna van Buitenen.
(Gezinskaart in archief).
5.
Wouter Waltherus (zie XIII.369).
6.
Cornelia, geb. te Delft op 28‑7‑1907.
7.
Hendrik Pieter (zie XIII.372).
8.
Hendricus Jacobus (Henk) (zie XIII.374).
9.
Pieter Cornelis, geb. te Delft op 19‑6‑1915.
10.
Theodorus, tuindersknecht, geb. te Delft op 13‑10‑1918 (bron: gezinskaart), overl. te Delft op 10‑11‑1946 om 13.00 u. (aktenr.: 680), ongehuwd (kopie in archief).

XII.299
Zier Vuijk, los werkman, geb. te Rotterdam op 5‑5‑1874 (aktenr.: 1827).
Tr. te Rotterdam op 10‑7‑1907 Francina Zweere, geb. te Kralingen op 17‑4‑1882, dr. van Zwerus Zweere en Jenneke Kentie.
Op 19-11-1940 vertrokken naar Amsterdam. (gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia, geb. te Rotterdam op 3‑6‑1909.
Tr. ald. op 29‑11‑1933 Jacobus Platje, geb. te Rotterdam op 10‑8‑1907, zn. van Anne Klaas Hanse Platje en Adriana Catharina Holwerda.
(gezinskaart in archief).
2.
Frederike, geb. te Rotterdam op 30‑12‑1911.
3.
Jan, geb. te Rotterdam op 17‑11‑1914.
4.
Jenneke, geb. te Rotterdam op 9‑1‑1918, overl. ald. op 29‑6‑1918 (aktenr.: 3583).

XII.304
Geertje Willemina Vuijk, geb. te Rotterdam op 18‑4‑1879 (aktenr.: 1843).
Samenw. (1) te Rotterdam 1904 NN.
Tr. (2) te Rotterdam op 18‑7‑1923 Johannes Brusik, verlofhouder, grondwerker, geb. te Rotterdam op 13‑7‑1879, zn. van Theodorus Bernard Herman Brusik en Anna Maria Verheij.
(gezinskaart in archief).
Uit de eerste relatie:
1.
Cornelis Vuijk, geb. te Rotterdam op 5‑4‑1905 (aktenr.: 3550), overl. te Rotterdam op 2‑9‑1905 (aktenr.: 4184).
2.
Jan Vuijk (zie XIII.384).
3.
Wilhelmina Cornelia Vuijk, geb. te Rotterdam op 25‑2‑1913 (gezindte: Ned.Herv.), overl. ald. op 4‑6‑1913 (aktenr.: 2492).

XII.311
Maartje Wilhelmina Vuijk, geb. te Kralingen op 21‑8‑1890 (aktenr.: 516), overl. te Rotterdam op 13‑9‑1931 (aktenr.: 3830).
Samenw. (1) te Rotterdam juli 1914 NN.
Tr. (2) te Rotterdam op 3‑2‑1915 Paulus Johannes Werner, bootsman, schipper, geb. te Raamsdonk op 16‑11‑1884, zn. van Gijsbertus Werner en Anthonetta Fris.
(2 gezinskaarten in archief).
Uit de eerste relatie:
1.
Antonette Wilhelmina Vuijk, geb. te Rotterdam op 5‑4‑1914, overl. ald. op 10‑8‑1914 (aktenr.: 3464).
Uit het tweede huwelijk:
2.
Jan Gijsbertus, geb. te Rotterdam op 2‑10‑1915, overl. ald. op 23‑1‑1932.
3.
Gijsbertus, geb. te Rotterdam op 18‑11‑1918.
4.
Antonetta Wilhelmina, geb. te Rotterdam op 28‑12‑1921, overl. ald. op 10‑7‑1922.
5.
Wilhelmina, geb. te Rotterdam op 22‑11‑1923, overl. ald. op 14‑1‑1931.
6.
Antonetta, geb. te Rotterdam op 28‑12‑1925.
7.
Arie, geb. te Rotterdam op 28‑12‑1925.

XII.313
Arie Vuijk, tuinder, gem. werkman, geb. te Kralingen op 17‑12‑1891 (aktenr.: 839).
Tr. te Rotterdam op 10‑2‑1915 Samelina Viergever, geb. te Noordwelle circa 1895, dr. van Cornelis Viergever en Wilhelmina Ocerdulve.
(gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Mina, geb. te Rotterdam op 11‑8‑1915.
2.
Cornelia Wilhelmina, geb. te Rotterdam op 15‑6‑1919.
3.
Jan, geb. nov. 1921, overl. te Rotterdam op 7‑12‑1921 (aktenr.: 5065).
4.
Jan, geb. te Rotterdam op 27‑10‑1921.
5.
Levina, geb. te Rotterdam op 24‑12‑1923.
6.
Geertje Wilhelmina, geb. te Rotterdam op 6‑10‑1931.
7.
Jan Cornelis, geb. te Rotterdam op 28‑1‑1935.

XII.327
Jan Vuijk, werkzaam bij de spoorwegen, geb. te Kralingen op 28‑1‑1884 (aktenr.: 50), overl. te Rotterdam op 4‑7‑1947 (aktenr.: 2865) (kopie in archief).
Tr. te Rotterdam op 24‑8‑1910 Helena van Kleef, geb. te Rotterdam op 1‑12‑1888, dr. van Arie Jacob van Kleef en Jannigje de Hoog.
(gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Alida johanna, geb. te Rotterdam op 16‑3‑1911 om 15.00 u. (aktenr.: 5004) (kopie in archief). (gezindte: Ned.Herv.).
Tr. te Rotterdam op 14‑6‑1933 Wilhelmis Adrianus Hoogland, geb. te Duisburg Hambom (Pruisen) circa 1913, zn. van Adrianus Bernardus Hoogland en Hendrika Kruithof.
2.
Johanna Alida, geb. te Rotterdam op 16‑5‑1912 (gezindte: Ned.Herv.).
Tr. ald. op 1‑5‑1935 Adrianus Martinus Willemse, meubelmaker, geb. te Rotterdam op 11‑3‑1912.
(kopie in archief).
3.
Arie Jacob, los werkman, geb. te Rotterdam op 23‑1‑1913 (gezindte: Ned.Herv.).
Tr. ald. op 27‑5‑1936, sch. ald. op 13‑2‑1950 Anna Maria Elizabeth Slangen, geb. te Kerkrade circa 1913.
4.
Frank Jan (zie XIII.401).
5.
Jan Sier, geb. te Rotterdam op 21‑9‑1918 (gezindte: Ned.Herv.).
6.
Jacobus Johannes (zie XIII.405).
7.
Zier Leendert, geb. te Rotterdam op 17‑9‑1920 (gezindte: Ned.Herv.).

XII.329
Adrianus Vuijk, werkzaam bij het spoor, geb. te Kralingen op 8‑7‑1886 (aktenr.: 352), overl. te Rotterdam op 5‑12‑1938.
Tr. ald. op 26‑2‑1913 Johanna Wilhelmina Enders, geb. te Utrecht op 22‑3‑1890, overl. te Poortugaal op 21‑9‑1942, dr. van Manus Johannes Enders en Elisabeth Hendrika van Dorssen.
(gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Alida, geb. te Rotterdam op 14‑9‑1913.
Tr. ald. op 3‑8‑1932 Johannes Martinus van Haaren, geb. te Rotterdam op 17‑10‑1913, zn. van Martinus van Haaren en Anna Grotepas.
2.
Elisabeth Hendrika (Bep), geb. te Rotterdam op 9‑9‑1914, overl. ald. op 16‑4‑1992.
Rel. Nicolaas Isaac Borneman, geb. op 7‑11‑1913, overl. op 23‑6‑2002.
3.
Marinus, geb. na 1915.
4.
Adrianus, geb. te Rotterdam op 30‑6‑1920.

XII.331
Dirk Vuijk, wegwerker bij de Hollandsche IJzeren Spoorweg Mij., opperman, geb. te Kralingen op 6‑5‑1889 (aktenr.: 283) (gezindte: Ned.Herv.).
Tr. te Oud-Beijerland op 22‑8‑1918 Maria de Koning, geb. te Oud-Beijerland circa 1894 (gezindte: Ned.Herv.), dr. van Pieter de Koning en Aaltje de Groot.
Uit dit huwelijk:
1.
Frank, geb. te Oud Beijerland op 31‑12‑1918 (gezindte: Ned.Herv.).
2.
Aaltje, geb. te Rotterdam op 5‑10‑1920 (gezindte: Ned.Herv.).
3.
Pieter, geb. te Rotterdam op 18‑9‑1924 (gezindte: Ned.Herv.), overl. te Ulm (Duitsland) op 17‑12‑1944, akte Rotterdam 1946 nr.544.

XII.334
Teunis Vuijk, spoorwegarbeider, geb. te Rotterdam op 18‑7‑1895 (aktenr.: 3840) (gezindte: Ned.Herv.).
Tr. te Rotterdam op 30‑1‑1929 Maria Hollaar, dienstbode, geb. te Rotterdam op 14‑3‑1903 (gezindte: Ned.Herv.), overl. ald. op 22‑5‑1949, dr. van Jan Hollaar en Maria Wilhelmina Maissan.
(gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Frank, geb. te Rotterdam op 2‑12‑1929 (gezindte: Ned.Herv.).
2.
Jan, geb. te Rotterdam op 16‑12‑1934 (gezindte: Ned.Herv.).

XII.360
Sier Vuijk (Vuyk), zendeling, geb. te Rotterdam op 4‑5‑1904 (aktenr.: 4572) (kopie in archief) (gezindte: Ned.Herv.), overl. te Salt Lake City (USA) op 10‑3‑1981, begr. te Wasatch Lawn Memorial Park, Salt Lake City (USA) op 13‑3‑1981.
Tr. te Salt Lake City (USA) op 17‑9‑1930 Henderkien (Henny) van Komen, geb. te Groningen op 23‑4‑1908, overl. te Salt Lake City (USA) op 28‑12‑1992, begr. te Salt Lake City (USA), Wasatch Lawn Memorial Park op 2‑1‑1993, dr. van Pouwel van Komen, arbeider, en Maria Meijer.
Arriveert op 22 oktober 1918 met de Nieuw-Amsterdam van de Holland-Amerika lijn op Ellis Island (Noord Amerika). Opgestapt in Rotterdam.
Gezinskaart Amsterdam (in archief):inwonend bij Ponstra, Weteringschans 101, 25-11-1927 van Salt Lake City, 2-4-1928 naar Gouda, Graaf Florisweg.
Alle gegevens betreffende huwelijk en nakomelingen op 5-1-2011 ontvangen van per e-mail Henk Wolda, 1626 106 Avenue SE, Bellevue, WA 98004, USA.
Gezinskaart Rotterdam (in archief): "op 16-5-1928 ingekomen van Gouda en op 19-10-1928 vertrokken naar Groningen, H.W. Mesdagstraat 18. Amerikaans burger".

Uit dit huwelijk:
1.
Thomas P. Geb. te Salt Lake City (USA) na 1931.
Tr. ald. na 1951 Joyce NN.
2.
Pouwel S. Geb. te Salt Lake City (USA) na 1932.
Tr. ald. na 1952 Betsy NN.
3.
Marty, geb. te Salt Lake City (USA) na 1933.
Tr. ald. na 1953 Mary Jane NN.
4.
William Albert (Bill), geb. te Salt Lake City (USA) op 14‑12‑1944, overl. ald. op 29‑12‑1981.

XII.369
Sier Vuijk, bloemist, geb. te Rotterdam op 31‑10‑1901 (aktenr.: 10412) (gezindte: Ned.Herv.), overl. maart 1986.
Tr. te Rotterdam op 6‑4‑1932 Ida van Welie, geb. te Rotterdam op 21‑1‑1908 (gezindte: Ned.Herv.), dr. van Jan Martinus van Welie, bloemist, en Maartje Cornelia Theodora Broere.
op 17-10-1940 vertrokken naar Cape;;e a/d IJssel. (gezinskaart Rotterdam in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Louise Viola Irene, geb. te ? op 21‑7‑1947.
Rel. NN Rusken.

Generatie XIII
 
XIII.1
Christiaan David Vuijk, arbeider (1905), besteller, onderladingmeester bij de Ned.spoorw. Geb. te 's-Gravenhage op 5‑8‑1882 om 02.30 u. (aktenr.: 2985) ((kopie in archief)), overl. te Vlissingen op 24‑8‑1968.
Tr. (1) te 's-Gravenhage op 2‑8‑1905 Anna Cornelia Hogewoning, geb. te 's-Gravenhage op 1‑1‑1884, overl. ald. op 15‑1‑1928, dr. van Willem Hogewoning en Anna Cornelia van der Straaten.
Tr. (2) te 's-Gravenhage op 14‑5‑1930 Hendrika (Riek) Hogewoning, geb. te 's-Gravenhage op 22‑9‑1889, dr. van Willem Hogewoning en Anna Cornelia van der Straaten.
woonde aanvankelijk: J.v.Campenplein 44, 's-Gravenhage.
Was werkzaam bij de HYSM, voorloper van de NS als respectievelijk 15-2-1903 los arbeider, 14-11-1903 arbeider, 25-11-1905 besteller tot 1-1-1909. Salaris oplopend van f. 1,3 tot f. 1,70 per dag (personeelskaart in archief)
.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Willem Cornelis Floris, verwarmingsmonteur, geb. te 's-Gravenhage op 20‑5‑1906, woont Cronjestraat 6 te 's-Gravenhage.
(gezinskaart in archief).
2.
Wilhelmina Cornelia Flora, expeditieknecht, geb. te 's-Gravenhage op 5‑9‑1909, overl. ald. op 1‑1‑1999, gecr. te 's-Gravenhage (Ockenburg) op 6‑1‑1999.
Tr. te 's-Gravenhage op 29‑8‑1934 Jan Advocaat, geb. te 's-Gravenhage op 9‑11‑1906, overl. ald. op 23‑12‑1964.
(gezinskaart in archief) Op 13 december 1911 ingekomen van Giesendam en betrok een huis Fisherstraat 428 in 's-Gravenhage.
woonde achtereenvolgens: Schalkburgstraat 10, Falckstraat 107, Ravesteinstraat 406 en Hoefkade 655
.

XIII.4
Willem Cornelis Floris Vuijk, spoorwegarbeider, huisschilder, geb. te 's-Gravenhage op 30‑5‑1890, overl. ald. op 29‑8‑1923 om 05.00 u. (aktenr.: 2549) (kopie in archief).
Tr. te 's-Gravenhage op 14‑12‑1910 Arendje Immerzeel, geb. te 's-Gravenhage op 1‑12‑1890, dr. van Jacobus Immerzeel, vischhandelaar (1904), en Elsje Sluijter.
(2 gezinskaarten in archief) Bev.reg.'s-Gravenhage: 22-2-1908 uit 's-Gravenhage naar Enschede (Pelsstraat 25), 5-11-1908 terug uit Enschede.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacobus, geb. te 's-Gravenhage op 16‑6‑1911.
2.
Marius Johannes (zie XIV.5).
3.
Willem Cornelis Floris, geb. te 's-Gravenhage op 21‑3‑1915.
4.
Arend (zie XIV.8).

XIII.9
Christiaan David Vuijk, winkelbediende (1913), geb. te 's-Gravenhage op 7‑3‑1887 (aktenr.: 1018).
Tr. te 's-Gravenhage op 30‑4‑1913 Hendrika Gijsbertha Adee, geb. te 's-Gravenhage 1886, dr. van Pieter Adee en Catharina Elisabeth van Weelde.
Uit dit huwelijk:
1.
Catharina Elisabeth, geb. te 's-Gravenhage op 14‑7‑1914 (bron: gezinskaart vader) (gezindte: geen), woont Regentesselaan 23 te 's-Gravenhage op 8‑4‑1937, later Pompoenstraat 28 te 's-Gravenhage.
Tr. te 's-Gravenhage op 2‑9‑1938 Jan van der Graaf, kant.bediende (1937), correspent grooth. ijzer en staal (1938), geb. te Rotterdam op 20‑10‑1911 (gezindte: geen).
(gezinskaart in archief).

XIII.15
Cornelis Floris Vuijk, chauffeur (1918), geb. te 's-Gravenhage op 10‑8‑1895 om 05.00 u. (aktenr.: 3241) (kopie in archief).
Tr. te 's-Gravenhage op 31‑7‑1918 Anna Maria Cornelia Fortuin, dienstbode (1918), geb. te Rotterdam op 8‑3‑1896 (aktenr.: 1974), dr. van Jan Fortuin, koopman in eieren (1918), en Cornelia Stuifbergen.
(gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Floris (zie XIV.12).
2.
Christiaan David (zie XIV.14).
3.
Cornelia Anna Maria, huisvrouw, geb. te 's-Gravenhage op 6‑2‑1929, overl. op 14‑10‑2012.
Rel. Carolus van Rhee, directeur, geb. op 15‑4‑1922, overl. op 3‑1‑1982.

XIII.21
Wilhelmus Theodorus Vuijk, ambtenaar bij de Prov. Grieffie, geb. te 's-Gravenhage op 8‑9‑1908 (gezindte: geen).
Tr. ald. op 17‑4‑1936 Hermina Maria Elisabeth van Lonkhuijzen, geb. te 's-Gravenhage op 23‑1‑1908 (gezindte: geen), dr. van Andries van Lonkhuijzen, militair, en Maria Johanna Hendrina Prins.
(gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Robert Andries Johan, geb. te 's-Gravenhage op 17‑5‑1938 (gezindte: geen).

XIII.31
Jacobus Karel Vuijk, electricien, handelsvertegenwoordiger, geb. te 's-Gravenhage op 12‑2‑1902 om 19.00 u. (aktenr.: 765) (kopie in archief).
Tr. te 's-Gravenhage op 6‑8‑1930 Hendrika Johanna van Broekhuizen, geb. te 's-Gravenhage op 10‑7‑1908, dr. van Johannes Hedrikus Adrianus van Broekhuizen, smid, en Adelaide Johanna Paulina van der Post.
Op 26 juni 1923 vertrokken naar Ommen en op 16-4-1925 daarvan terug gekomen. (gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrika Johanna, geb. te 's-Gravenhage op 17‑12‑1932.
2.
Jacques, geb. te 's-Gravenhage op 26‑4‑1934.

XIII.37
Hendrik Vuijk, broodbakker, geb. te Enschede op 26‑5‑1899.
Tr. voor 1929 Roelofje Dokter, geb. te Kampen op 17‑8‑1904 (gezindte: Ned.Herv.).
Alphen bev.reg.1910-1922, deel 17,blz.225,deel 20, blz.64, wijk D, huis nr.423, 338: Hendrik Vuijk, geboren 26-05-1899 te Enschede, beroep broodbakker. Ingekomen 06-11-1915 's-Gravenhage, vertrokken 25-02-1916 's-Gravenhage.
(3 gezinskaarten 's-Gravenhage in archief) Op 31-7-1930 van Ede gekomen.

Uit dit huwelijk:
1.
Johanna, geb. te Ede (Gld) op 18‑8‑1928.
2.
Johanna Hendrika, geb. te 's-Gravenhage op 23‑4‑1931.
3.
Roelofje, geb. te 's-Gravenhage op 4‑1‑1933.

XIII.50
Jacobus Vuijk, loopknecht, fruithandelaar, geb. te 's-Gravenhage op 23‑12‑1908.
Tr. ald. op 8‑6‑1932 Louise Westphal, geb. te 's-Gravenhage op 15‑12‑1912.
(gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje, geb. te 's-Gravenhage op 10‑11‑1933.
2.
Jacobus (zie XIV.25).

XIII.78
Elisabeth Vuijk, geb. te Rotterdam op 13‑5‑1891 (aktenr.: 2807).
Samenw. (1) te Rotterdam 1916 NN.
Tr. (2) te Rotterdam op 24‑7‑1918 Paulus Verroen, geb. te Rotterdam circa 1892, zn. van Balthazar Verroen en Neeltje van den Maas.
(gezinskaart in archief).
Uit de eerste relatie:
1.
doodgeboren dochter Vuijk, geb. te Rotterdam op 20‑2‑1916, overl. ald. op 20‑2‑1916 (aktenr.: 942).
Uit het tweede huwelijk:
2.
Paulus, geb. te Rotterdam op 1‑3‑1920.
3.
Frans, geb. te Rijswijk (Z-H) op 16‑12‑1928.

XIII.80
Willem Vuijk, melkrijder, pakhuisknecht, geb. te Rotterdam op 10‑9‑1892 (aktenr.: 5127).
Tr. te Rotterdam op 4‑12‑1912 Lijntje Zoon, geb. te Middelharnis op 29‑10‑1892 (aktenr.: 126), dr. van Adrianus Andries Zoon en Burgje van de Polder.
(gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Dirk Leendert Nicolaas Willem, geb. te Rotterdam op 7‑2‑1913, overl. na 1937.
Tr. ald. op 26‑6‑1935 Huiberta Bos, geb. te Aarlanderveem op 12‑10‑1916.
(gezinskaart in archief).
2.
Adrianus Andries, geb. te Rotterdam op 8‑8‑1914.
Tr. ald. op 19‑10‑1938 NN, geb. voor 1918.
3.
Willem, broodbezorger, geb. te Rotterdam op 4‑10‑1917.
4.
Burgje, geb. te Rotterdam op 7‑9‑1920.

XIII.82
Dirk Leendert Nicolaas Willem Vuijk, brievenbesteller, kruidenier te Rotterdam, geb. te Rotterdam op 5‑10‑1893.
Tr. (1) ald. op 18‑3‑1925 Margaretha Maria Rodenberg, geb. te Rotterdam circa 1902, dr. van Coenradus Johannes Rodenberg en Maria Elisabeth van Beugen.
Tr. (2) na 1935 Johanna Clasina van Zanten, geb. voor 1949.
(gezinskaart in archief)
Bij vonnis van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam d.d. 2-5-1934 in staat van faillissement verklaard. (bron: advertentie)
.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Dirk Leendert Nicolaas Willem, geb. te Rotterdam op 18‑4‑1927.

XIII.86
Jan Willem Vuijk, timmnerman (1917) bouwkundig tekenaar (1923), geb. te Rotterdam op 8‑3‑1901 (aktenr.: 2479) (gezindte: Ned.Herv.).
Tr. te Hillegersberg op 25‑11‑1926 Alida Willemina van der Wolf, geb. te Rotterdam op 27‑3‑1900, dr. van Pieter van der Wolf en Wilhelmina Cornelia Wilschut.
(gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Wilhelmina Anna, geb. te Rotterdam op 10‑3‑1927 (gezindte: geen).

XIII.92
Johannes Fredrik Vuijk, marconist, geb. te Rotterdam op 12‑5‑1898 (aktenr.: 4111).
Tr. te Rotterdam op 16‑4‑1928 Geertruida Aleida Meeuwissen, geb. te Arnhem op 19‑1‑1902, dr. van Hendrik Meeuwsissen en Maaitje Jansen.
(gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Fredrik, geb. te Rotterdam op 19‑8‑1930.
2.
Maria Petronella Johanna, geb. te Schiedam 1933, overl. te Arnhem op 29‑3‑1934 (aktenr.: 239).

XIII.94
Willem Vuijk, reiziger in papierwaren, procuratiehouder (1937), geb. te Rotterdam op 2‑5‑1907.
Tr. te Alkmaar op 23‑9‑1930 Margaretha Catharina Wigman, geb. te Alkmaar op 15‑2‑1907 (gezindte: Ned.Herv.).
gezinskaart Alkmaar: Het gezin vertrekt in 1936 naar Apeldoorn, komt terug en vertrekt in 1937 naar Schagen. (gezinskaart in archief) Komt voor in de militieregisters van Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem, geb. te Alkmaar op 27‑12‑1931 (gezindte: Ned.Herv.).

XIII.99
Jan Vuijk, controleur bij Wilton, kantoorbediende, geb. te Rotterdam op 5‑3‑1897 (aktenr.: 2017).
Tr. te Rotterdam op 12‑11‑1924 Johanna Theodora Philips, geb. te Kampen op 6‑1‑1887, dr. van Hendrikus Antonius Woltherus Philips, kantinehouder bij het instructiebataljon te Kampen (1878), soldaat, en Aaltje Veerman.
(gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Antoon, geb. te Rotterdam op 12‑4‑1915, gewettigd.
2.
doodgeboren zoontje, geb. te Rotterdam op 11‑6‑1925, overl. ald. op 11‑6‑1925 (aktenr.: 2352).
3.
doodgeboren zoontje, geb. te Rotterdam op 4‑8‑1927, overl. ald. op 4‑8‑1927 (aktenr.: 3433).

XIII.105
Henri Vuijk, vertegenwoordiger pharm.art. Geb. te Rotterdam op 3‑2‑1906, overl. te Gouda op 2‑3‑1990 (advertentie in archief).
Tr. te Rotterdam op 28‑8‑1930 Elisabeth Jacoba Vermeijden, geb. te Rotterdam op 11‑6‑1905, overl. te Gouda op 3‑6‑1993, begr. te Gouda, begraafplats "De IJsselhof" op 8‑6‑1993.
Uit dit huwelijk:
1.
Henri (zie XIV.42).
2.
Jacob (zie XIV.44).

XIII.120
Willem Vuijk, brievenbesteller, geb. te Rotterdam op 21‑8‑1909.
Tr. ald. op 16‑7‑1930 Theetje Neeltje Jeremiasse, geb. te Rotterdam op 17‑12‑1907, dr. van Willem Jeremiasse en Lena van de Velde.
(gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Bernardus, geb. te Rotterdam op 16‑11‑1930.

XIII.128
Dirk Vuijk, kantoorbediende, productmanager, geb. te Rotterdam op 2‑9‑1919, overl. te Rotterdam-Hillegersberg op 11‑12‑2012, begr. ald. op 15‑12‑2012.
Tr. op 3‑10‑1946 Hermina Schilder, geb. op 2‑3‑1920, overl. op 13‑3‑2001, begr. te Rotterdam-Hillegersberg.
bron: wouter.vuijk@ziggo.nl (17-03-2014 en 5-10-2016).
Uit dit huwelijk:
1.
Evelina Johanna, geb. te Rotterdam op 15‑2‑1948.
2.
Dirk Herman, geb. te Djakarta (Indonesie) op 16‑7‑1950.
3.
Wouter Beren, geb. te Rotterdam op 5‑9‑1951.
4.
Roelof Christiaan, geb. te Soerabaja (Indonesie) op 3‑6‑1953, overl. te Oploo op 12‑2‑2010, begr. te Begraafplaats Sint Anthonis op 17‑2‑2010.

XIII.133
Cornelis Vuijk, geb. te Rotterdam op 16‑9‑1915, overl. te Hardenberg op 13‑11‑1998 (bron: email Kees Vuijk 29-4-2020).
Tr. te Coevorden op 7‑12‑1944 Fenne Johanna Jantina Wessels, geb. te Coevorden op 12‑12‑1914, overl. te Dalen (Gemeente Coevorden) feb. 2001.
Uit dit huwelijk:
1.
Albertus Cornelis (Bert), geb. te Coevorden op 24‑7‑1946.
2.
Albertus Cornelis (Kees), geb. te Coevorden op 9‑10‑1949.

XIII.149
Simon Vuijk, geb. 1932.
Tr. op 22‑9‑1969, sch. 1974 Johanna Margaretha Lindeboom, geb. op 27‑10‑1938.
Uit dit huwelijk:
1.
Simon Andreas Jacob (zie XIV.53).
2.
Ernst Jacob, geb. op 25‑8‑1964.
Tr. na 1970 Nicole van den Besselaar, geb. op 7‑10‑1957, overl. op 14‑5‑2016.
3.
Judith Barbara, geb. op 29‑4‑1966.
Samenw. voor 1998 Cornelis Nauta, geb. voor 1970.
4.
Elise Susanne, geb. op 29‑5‑1968.
Tr. voor 2001, sch. na 2003 Marcel van Dijk, geb. voor 1970.

XIII.161
Barend Willem Vuijk, geb. te Sanga Sanga Dalem (Borneo) op 13‑11‑1934.
Tr. te 's-Gravenhage op 9‑8‑1955 Jantje Dirkje Pruysers, geb. te Leiden op 12‑2‑1936, overl. te Beekbergen op 18‑5‑2020.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem Eliza (Wim) (zie XIV.61).
2.
Mike Raymond (zie XIV.63).

XIII.165
Juan Oscar (Hansi) Vuijk, ingenieur, geb. te Asunción (Paraquay Zuid-Amerika) op 7‑3‑1924.
Tr. dec.1948 Tina Berta Heinrichs.
bedrijfsleider van de grootste suikerfabriek in Paraquay te Tebicuary.
Uit dit huwelijk:
1.
Norma Berta, geb. 1949.
2.
Roberto, geb. 1956.
3.
Doris Lilian, geb. 1956.
4.
Eduardo (Edi), geb. 1961.

XIII.168
Noberto Enrique (Noni) Vuijk, landbouwer, geb. te Asunción (Paraquay Zuid-Amerika) 1928.
Tr. 1954 Iris Haydée Aranguren, geb. voor 1935.
"gelernter Landwirt und bewirtschaftet seinen eigenen, wenn auch bescheiden Betrieben im inneren des Landes".
Uit dit huwelijk:
1.
Luis Enrique, geb. na 1953.
2.
Delia Frida, geb. na 1953.
3.
Iris Nilda, geb. na 1953.
4.
Victor Eduardo, geb. na 1953.
5.
Noberto Enrique jr. Geb. na 1953.

XIII.174
Edgar Walter (Bubi) Vuijk, boekhouder van een grote meubelmakerij, geb. te Asunción (Paraquay Zuid-Amerika) 1934.
Tr. 1964 Sara Samaniego.
Uit dit huwelijk:
1.
Edgar, geb. na 1953.

XIII.177
Guillermo Alfredo (Fredi) Vuijk, "arbeitet an der Firma Hoechst", geb. 1937.
Tr. 1963 Rose Marie Hoffmann, geb. voor 1943.
Uit dit huwelijk:
1.
Patricia Elena, geb. na 1962.
2.
Jan Erich, geb. na 1962.

XIII.201
Wilhelmus Cornelis Vuijk, goederenbesteller, controleeur bij de HYSM later NS (1939), geb. te Rotterdam op 29‑3‑1881 (aktenr.: 1520) (gezindte: Rooms Kath.), overl. te 's-Gravenhage op 11‑3‑1939 om 09.15 u. (aktenr.: 558) (kopie in archief).
Tr. te 's-Gravenhage op 19‑5‑1909 Gesina Theodora Roding, geb. te Nijmegen op 4‑12‑1887, dr. van Reinirus Roding, metselaar, en Engeliena Magretha Russert, dienstbode.
vanaf 1904 werkzaah bij de HYSM als losarbeider, 1905 arbeider en 1906-1909 besteller. Salaris oplopend van f. 1,30 tot f. 1,70 der dag. (personeelskaart HYSM en gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Wilhelmus Reinirus, geb. te 's-Gravenhage op 12‑10‑1910 (gezindte: Rooms Kath.), overl. ald. op 23‑10‑1929 om 20.00 u. (aktenr.: 3771) (kopie in archief).
2.
Johannes Hendricus, kapper, geb. te 's-Gravenhage op 19‑4‑1912 (gezindte: Rooms Kath.), vertrekt 12-11-1931 naar Zeestraat 6 te Monster en komt 10-8-1933 daarvan terug. Op 4-6-1934 vertrokken naar de Breedstraat 30 te Delft.
3.
Gerardus Albertus, geb. te 's-Gravenhage op 4‑11‑1913 (gezindte: Rooms Kath.).
Tr. ald. op 8‑2‑1939 J.E. Henneken, geb. voor 1917.
4.
Engelina Margaretha, geb. te 's-Gravenhage op 23‑12‑1914 (gezindte: Rooms Kath.).
Tr. ald. op 16‑6‑1937 Leonardus van Huet, huisknecht, kantoorbediende Rott. Lloyds, geb. te 's-Gravenhage op 4‑9‑1908, zn. van Gerrit van Huet, behanger, en Albertine Maria Johanna Loreheid, werkster.
5.
Reinerus Anthonius, geb. te 's-Gravenhage op 20‑12‑1917 (gezindte: Rooms Kath.), overl. ald. op 13‑6‑1929 om 14.00 u. (aktenr.: 2501) (kopie in archief).
6.
Agniet Geertruida Maria, geb. te 's-Gravenhage op 27‑1‑1921 (gezindte: Rooms Kath.).
7.
Theodorus Antonius, geb. te 's-Gravenhage op 11‑8‑1922 (gezindte: Rooms Kath.).
8.
Maria Gesina, geb. te 's-Gravenhage op 31‑12‑1926 (gezindte: Rooms Kath.).
9.
Wilhelmina Reina, geb. te 's-Gravenhage op 4‑1‑1930 (gezindte: Rooms Kath.).

XIII.209
Jacobus Wilhelmus Vuijk, ijzerdraaier, geb. te Rotterdam op 26‑7‑1880 (aktenr.: 3413), overl. te 's-Gravenhage op 13‑1‑1951 om 21.00 u. (aktenr.: A-147) (kopie in archief).
Tr. te Rotterdam op 22‑7‑1903 Elizabeth Frederika Geertruida Bauman, geb. te Rotterdam op 22‑2‑1884, dr. van Nicolaas Frans Bauman en Johanna Geertruida Scheffers.
Komt voor in de militieregisters van Rotterdam. (gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Jacobus Wilhelmus (zie XIV.88).
2.
Johanna Geertruida, geb. te Rotterdam op 27‑11‑1905 (aktenr.: 11407).
Tr. te Amersfoort op 16‑1‑1929 Gregorius Verhoog, monteur, geb. te 's-Gravenhage op 19‑4‑1905, zn. van Jacob Balthazar Verhoog en Maria de Waal.
(gezinskaart in archief).
3.
Hendrika Petronella, geb. te Rotterdam op 25‑8‑1907.
Tr. te 's-Gravenhage op 28‑3‑1928 Alexander Lamet, chauffeur, geb. te 's-Gravenhage op 27‑2‑1906 om 20.00 u. (aktenr.: 1231), zn. van Wilhelmus Petrus Lamet, metselaar, en Adriana Johanna Storm.
(gezinskaart in archief).
4.
Nicolaas Frans (zie XIV.94).
5.
Elizabeth Frederika Geertruida, geb. dec. 1913, overl. te 's-Gravenhage op 13‑5‑1915 (aktenr.: 122), overlijdensakte te Rotterdam.
6.
Wilhelmina Helena, geb. te 's-Gravenhage op 21‑1‑1915.
7.
Herman, geb. te 's-Gravenhage op 23‑2‑1918.
8.
Wilhelmina Helena, geb. te 's-Gravenhage op 9‑11‑1922, overl. ald. op 29‑3‑1923 om 20.30 u. (aktenr.: 1037) (kopie in archief).

XIII.214
Jacobus Cornelis Vuijk, los werkman, geb. te Amsterdam op 17‑4‑1879, overl. te Rotterdam op 13‑12‑1905 (aktenr.: 5716).
Tr. te Rotterdam op 3‑4‑1901 Jeannette Henriëtte van Staveren, geb. te Rotterdam op 26‑3‑1883, overl. ald. op 8‑9‑1966, dr. van Jan van Staveren en Catharina Francisca van Noorden.
(gezinskaart in archief) erkend bij het huwelijk van zijn ouders. Komt voor in de militieregisters van Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Jacobus (Cor) (zie XIV.100).
2.
Jan (zie XIV.102).
3.
Jacobus Cornelis (Koos) (zie XIV.104).

XIII.226
Jan Vuijk, administrateur (1927), bouwkundig opzichter, scheepstimmerman, geb. te Amsterdam op 12‑11‑1885.
Tr. ald. op 24‑3‑1927 Maria Bakker, coupeuse, geb. te Akersloot op 3‑4‑1893, dr. van Teunis Bakker, timmerman (1927), en Marijtje Bas.
(gezins- en persoonskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Hans Cornelis, geb. te Bussum op 12‑12‑1927, overl. ald. op 20‑12‑1927.
2.
Erna Mary, geb. te Bussum op 26‑12‑1928.
3.
Frederik Jan (Frits) (zie XIV.108).
4.
Mary Anna, geb. te Bussum op 28‑3‑1931.
5.
Jan Willem (zie XIV.111).

XIII.230
Marinus Cornelis Daniel Vuijk, kantoorbediende (1920), reiziger, technisch inkoper, geb. te Amsterdam (NH) op 19‑4‑1891, overl. na 1977.
Tr. te Amsterdam op 8‑6‑1920 Cornelia Bakker, geb. te Akersloot op 30‑5‑1896, overl. te Bussum op 26‑1‑1940, dr. van Teunis Bakker, timmerman, en Marijtje Bas.
Komt voor in de militieregisters van Amsterdam. Persoonskaart in archief. Adressen daarop:
27-04-1921 Bussum.
01-05-1933 Huizerweg 184, Bussum.
07-01-1946 2e Helmerstraat 44-lll, Amsterdam.
17-05-1978 Jan Luijkenstraat 68hs.
22-06-1978 Herman Heijermansweg 1, Zandvoort.
Militieregister in archief. Lengte 1.76m, ingelijfd 09-03-1911 bij het 5e Regiment Infanterie.

Uit dit huwelijk:
1.
Corry, geb. te Bussum op 4‑5‑1921, overl. te Zandvoort op 9‑11‑2012 (bron: e-mail Else Nora Akkerman 19-5-2012).
2.
Maria, geb. te Bussum op 3‑11‑1923, overl. te Loosdrecht op 6‑9‑2012 (bron: e-mail Else Nora Akkerman 19-5-2013).

XIII.232
Gijsbert Vuijk, mach.bankwerker, kantoorbediende, chauffeur, houder rijwielstalling, geb. te Amsterdam (NH) op 26‑6‑1892.
Tr. te Amsterdam op 18‑7‑1818 Annigje Meijer, geb. te Vleuten op 16‑10‑1893 (gezindte: Rooms Kath.), dr. van Jan Meijer, seinhuiswachter, en Annigje van 't Hoofd.
Militieregister (in archief): lengte 1,644m, op 30 oktober 1911 "tot den dienstplicht aangewezen".
Uit dit huwelijk:
1.
Hillebrand, geb. te Amsterdam (NH) op 31‑12‑1918, overl. ald. op 19‑1‑1920.
2.
Hillebrand, automonteur in garage van zijn vader, geb. te Zaandam op 23‑12‑1920, overl. nov.1981, begr. te Amsterdam op 19‑11‑1981 (brontekst: Begraafplaats "De Nieuwe Ooster", grafnummer Alg-75-J-97).
Militieregister (in archief) 17 maart 1939 geschikt voor de dienstplicht. Lengte 1,73m, gewicht 65 kg.
3.
Annie, geb. te Amsterdam op 11‑6‑1927.

XIII.240
Johannes Vuijk, sigarenmaker, geb. te Kralingen op 29‑12‑1875 (aktenr.: 502) (gezindte: Ned.Herv.), overl. te Rotterdam op 1‑6‑1919 (aktenr.: 3743).
Tr. te Rotterdam op 10‑10‑1900 Hendrina den Outer, geb. te Kralingen circa 1879, dr. van Cornelis den Outer en Alida Heus.
(gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Marinus Cornelis (zie XIV.118).
2.
Alida Maria, geb. te Rotterdam op 20‑5‑1902 (aktenr.: 4961) (gezindte: Ned.Herv.).
Tr. te Rotterdam op 11‑4‑1923 Jan van Sonsbeek, geb. circa 1900, zn. van Izak van Sonsbeek en Wilhelmina Frederika Sophia Smit.
3.
Maria Engelina, geb. te Rotterdam op 10‑6‑1904 (aktenr.: 5796) (gezindte: Ned.Herv.).
Tr. te Rotterdam op 7‑11‑1923 Hendrik Petrus Johannes van Sonsbeek, geb. te Rotterdam circa 1902, zn. van Izak van Sonsbeek en Wilhelmina Frederika Sophia Smit.
4.
Adriana Alida, geb. te Rotterdam op 19‑9‑1906 (gezindte: Ned.Herv.).
Tr. ald. op 20‑2‑1927 Willem Frederik de Haas, geb. te Rotterdam op 22‑7‑1904, zn. van Jacobus Petrus de Haas en Adriana Neeltje van Someren.
(kopie in archief).
5.
Hendrina Johanna, geb. te Rotterdam op 28‑6‑1909 (gezindte: Ned.Herv.).
6.
Francina Johanna, geb. te Rotterdam op 22‑11‑1913 (gezindte: Ned.Herv.).
7.
Johanna Francina, geb. te Rotterdam op 22‑11‑1913 (gezindte: Ned.Herv.).

XIII.250
Frank Vuijk, papier snijder, drukker, typograaf, geb. te Kralingen op 24‑3‑1890 (aktenr.: 188), overl. te 's Gravenhage op 29‑5‑1980.
Tr. te Rotterdam op 22‑3‑1916 Theodora Wilhelmina Johanna Hulsbus, geb. te Rotterdam op 16‑10‑1890 om 14.00 u. (aktenr.: 5330), overl. te Rijswijk (Z-H) op 2‑6‑1971, dr. van Theodorus Antonius Hulsbus en Theodora Johanna Groenendijk.
verzorgde bij Drukkerij Trio (Nobelstraat 27, eerder gevestigd in de Juffr. Idastraat, Den Haag Centrum) o.a. drukwerk van de kunstenaars Dirk van Gelder en Thijs Mauve.
In het archief een dankbetuiging d.d. juni 1953, van Dirk van Gelder voor de zorg die hij had besteed aan de 14 etsen in het boek "Veere" van zijn hand. (Zie: https://www.zeelandinkleur.nl/veerse/zeeuwse-kunstenaars/dirk-van-gelder/)
(bron: email 3-7-2018 van de heer Jacques Schutter)
Uit dit huwelijk:
1.
Maria, coupeuse, geb. te Rotterdam op 11‑1‑1917 (gezindte: Rooms Kath.), overl. ald. op 16‑10‑1971.
Tr. ald. op 3‑8‑1938 Hermanus Schutter, behanger/stoffeerder, woninginrichter, geb. te Rotterdam op 18‑10‑1911 (gezindte: Ned.Herv.), overl. ald. op 26‑8‑1987.
(gezinskaart in archief).
2.
Theodorus, geb. te Rotterdam op 14‑2‑1921, overl. ald. op 19‑4‑1927 (bron: inv. 1927A, aktenr.: 2001), aan difterie.

XIII.258
Pieter Vuijk, tremmer, fabrieksarbeider, havenarbeider, opperman, geb. te Kralingen op 27‑12‑1886 (aktenr.: 647) (gezindte: Rooms Kath.).
Tr. te Rotterdam op 4‑7‑1917 Cornelia van de Logt, geb. te Utrecht circa 1893, dr. van Johannes van de Logt en Hendrika Vernooij.
(gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth, geb. te Rotterdam op 15‑8‑1917 (gezindte: Rooms Kath.).
2.
Johannes Pieter, geb. te Rotterdam op 5‑3‑1920 (gezindte: Rooms Kath.).
3.
Hendrika Cornelia, geb. te Rotterdam op 14‑3‑1921 (gezindte: Rooms Kath.).
4.
Alida, geb. te Rotterdam op 1‑10‑1924 (gezindte: Rooms Kath.).
5.
Gerrit, geb. te Rotterdam op 27‑4‑1926 (gezindte: Rooms Kath.).
6.
Maria, geb. te Rotterdam op 21‑3‑1928 (gezindte: Rooms Kath.).
7.
Christina, geb. te Rotterdam op 25‑2‑1930 (gezindte: Rooms Kath.).
8.
Pieternella, geb. te Rotterdam op 7‑10‑1932 (gezindte: Rooms Kath.).

XIII.267
Gerrit Vuijk, los werrkman, smid, geb. te Kralingen op 22‑4‑1891 (aktenr.: 282) (gezindte: Rooms Kath.).
Tr. te Rotterdam op 17‑7‑1918 Elisabeth Hardebol, geb. te IJsselmonde circa 1892, dr. van Abraham Hardebol en Cornelia Lagendijk.
(2 gezinskaarten in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia, geb. te Rotterdam op 7‑8‑1917.
Tr. ald. op 29‑12‑1937 Nicolaas van Diejen, geb. te Rotterdam op 9‑9‑1918.
2.
Pieter, geb. te Rotterdam op 9‑9‑1920.
3.
Gerrit, geb. te Rotterdam op 3‑6‑1922.
4.
Elizabeth, geb. te Rotterdam op 4‑4‑1925.
5.
Jacoba, geb. te Rotterdam op 22‑8‑1927.

XIII.280
Marinus Vuijk, macinist, machinebankwerker, geb. te Rotterdam op 15‑7‑1902 (aktenr.: 6813).
Tr. te Sas van Gent op 3‑11‑1930 Celina Maria de Wagenaere, geb. te Sas van Gent op 25‑3‑1902, dr. van Petrus Franciscu de Wagenaere en Stephanie Roegiers.
(gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Celina Maria, geb. te Rotterdam op 26‑3‑1932.

XIII.290
Cezaar Hugo Vuijk, werktuigkundig tekenaar bij de drinkwaterleiding, geb. te Rotterdam op 9‑5‑1904 (aktenr.: 4671).
Tr. te Rotterdam op 14‑1‑1931 Arendje Docter, geb. te Rotterdam op 25‑8‑1908, dr. van Hendrik Docter en Tannetje Breur.
(gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Dirk, geb. te Rotterdam op 7‑7‑1931.

XIII.296
Adrianus Vuijk, KNIL-militair, geb. te Rotterdam op 21‑5‑1909 (gezindte: Ned.Herv.), overl. te Zeist op 10‑3‑1994.
Otr. (1) te Rotterdam op 8‑1‑1931, tr. ald. op 21‑1‑1931 Wijnanda Maria den Held, geb. te Rotterdam op 26‑8‑1908, overl. te Driebergen op 26‑9‑2000, dr. van Gerardus den Held, kaashandelaar, en Cornelia van Es.
Tr. (2) te Rotterdam op 21‑11‑1934 Hermina van Zwol, geb. te Rotterdam op 12‑1‑1911, dr. van Hendrik van Zwol en Aaltje Vermeer.
2 persoonskaarten uit Jappenkamp in archief
Bron: e-mail dd 4-2-2004 van Jacqueline Hofland (jahoflan@xs4all.nl)
(gezinskaart in archief)
.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Maria Josepha Willemina, geb. te Magelang (op Java, Ned.Indië) op 9‑2‑1932.
Tr. te Driebergen op 24‑4‑1957 Gerrit Herman Plantinga, predikant, geb. te Naaldwijk op 15‑2‑1931, overl. te Rotterdam op 7‑11‑1989, zn. van Klaas Pieter Plantinga en Helena Wilhelmina van Gaalen.
Bron: e-mail dd 4-2-2004 van Jacqueline Hofland (jahoflan@xs4all.nl).
Uit het tweede huwelijk:
2.
Anna Maria, geb. te Rotterdam op 6‑11‑1940.

XIII.310
Adrianus (Adri) Vuijk, geb. te Capelle a/d IJssel op 25‑1‑1910 (advertentie in archief), overl. te Alphen a/d Rijn op 29‑10‑1990 (advertentie in archief), begr. te Alphen a/d Rijn, Openb.begraaplaats, nr.4422.
Otr. te Noordwijk aan Zee op 5‑6‑1936, tr. ald. op 17‑6‑1936 Jacoba Grietje (Co) Koers, geb. te Den Helder op 6‑12‑1906, overl. te Alphen op 23‑3‑1988, begr. te Oosterbegraafplaats, Alphenn a/d Rijn, dr. van Nicolaas Koers, predikant, en Agatha Neletta Schagen.
bron: familieadvertentie. Komt voor in de militieregisters van Capelle a/d IJssel. Foto grafzerk in archief.
Uit dit huwelijk:
1.
Agaath, geb. na 1930.
2.
Nico, geb. na 1932.
3.
Anje, geb. te Capelle a/d IJssel op 9‑8‑1938 (advertentie in archief).
4.
Leendert, geb. te Rotterdam op 5‑4‑1940 (advertentie in archief).

XIII.315
Leendert (Leo) Vuijk, geb. te Capelle a/d IJssel op 14‑3‑1917, overl. te Voorburg op 4‑6‑1993.
Tr. op 17‑4‑1942 Anna Geertruida de Jong, geb. te Groningen op 11‑6‑1917, overl. te Middelburg op 14‑4‑2001, begr. te Voorburg op 20‑4‑2001, dr. van Jorrit de Jong, assuradeur, en Adriana van der Linden.
foto grafzerk in archief.
Uit dit huwelijk:
1.
Arianne, geb. na 1940, woont te Middelburg 1993.
Tr. na 1960 Aad de Klerk.
2.
Leo (zie XIV.157).
3.
Jorita, geb. na 1942, woont Floris V laan 280, 3132HV Vlaardingen 2001.
Samenw. na 1980 André Fontijn, geb. na 1942.
4.
Benita, docent gymnasium Novum te Voorburg, geb. na 1943, woont Weverslaan 42, 2271BM Voorburg 2001.
Tr. na 1960 Jan Ravenshorst, geb. na 1940.

XIII.317
Marinus (Max) Vuijk, geb. te Capelle a/d IJssel op 7‑11‑1919.
Tr. te Apeldoorn op 9‑2‑1951 Everdina (Dien) Jaarsma, geb. te Amsterdam op 26‑6‑1914, overl. te Bussum op 1‑7‑2008, begr. te Hoog Soeren, natuurbegraaplaats Westerwolde op 5‑7‑2008, dr. van Rouke Jaarsma en Johanna Hendrika Wolbers.
Uit dit huwelijk:
1.
Paul, geb. voor 1954.
2.
Yke Rouke (zie XIV.165).
3.
Anje, geb. na 1955.

XIII.324
Adrianus Wouters Vuijk, scheepsbouwkundige (1928), geb. te Capelle a/d IJssel op 3‑7‑1901, overl. op 17‑1‑1987, begr. te Rotterdam-Hofwijk.
Otr. te Rotterdam op 8‑11‑1928, tr. te Amsterdam op 22‑11‑1928, tr. kerk te Keizersgracht 566, Amsterdam op 14‑11‑1928 (Geref.Kerk) Elisabeth Kaarsemaker, geb. te Amsterdam op 6‑12‑1901, overl. op 8‑8‑1972, dr. van Huibert Kaarsemaker en Sjoerdje ten Kate.
(gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Wouter (Wout), geb. te Rotterdam op 9‑9‑1929.
2.
Sjourdje (Sjoertje), geb. te Rotterdam op 23‑9‑1933 (bron: familieadvertentie).
Tr. te Rotterdam op 10‑11‑1960, tr. kerk ald. op 10‑11‑1960 Wim Sizoo, geb. voor 1940.
3.
Maartje, geb. te Rotterdam op 29‑8‑1936 (bron: familieadvertentie).
4.
Elizabeth, geb. te Rotterdam op 17‑8‑1938 (bron: familieadvertentie).

XIII.330
Pieter Vuijk, scheepsbouwmeester (1931), geb. te Capelle a/d IJssel circa 1907.
Otr. te Amsterdam op 9‑6‑1931, tr. ald. op 25‑6‑1931 (get.: 1) Adrianus Vuijk, broer bruidegom, scheepsbouwkunbdige, 29 jaar, wonende te Rotterdam. 2) Abraham Bakker, zwager der bruid, griffier Kantongerecht, 34 jaar, wonende te Bolsward.), tr. kerk ald. op 25‑6‑1931 Hilda Dik, geb. te Amsterdam circa 1908, overl. te Rotterdam op 22‑12‑1967, dr. van Egbert Dik, winkelier (1895), koopman (1931), en Jantje Hoolsema.
kopie huwelijksakte (in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
ridder O.O.N. Egbert Dik, geb. te Kralingscheveer op 31‑1‑1933, overl. te Capelle a/d IJssel op 3‑1‑2001 (overlijdens-adv. in archief).
Tr. na 1940 Ditta Stam, geb. voor 1940, overl. na 2011.
Bron: e-mail J. de Groot d.d. 7-11-2004.
2.
Wouter, geb. te Kralingscheveer op 21‑5‑1934.
Bron: e-mail J. de Groot d.d. 7-11-2004.
3.
Pieter (zie XIV.176).
4.
Adrianus, geb. te Kralingscheveer op 23‑4‑1941.
Tr. na 1960 Paulina Hendrika Gerardina (Paula) Ratelband, geb. te Arnhem? 1941, dr. van Ing. Johannes Bernardus (Hans) Ratelband en Jannigje (Janny) Ploeg (geen familie).
Bron: e-mail J. de Groot d.d. 7-11-2004.
5.
Leendert Wouter Pieter, geb. te Capelle a/d IJssel op 2‑7‑1951.
Bron: e-mail J. de Groot d.d. 7-11-2004.

XIII.345
Pieter Adrianus Vuijk, geb. te Capelle a/d IJssel op 23‑3‑1909, overl. te Krimpen a/d IJssel op 12‑6‑1977, advertentie in archief.
Otr. op 1‑9‑1932, tr. te Kralingscheveer op 15‑9‑1932, tr. kerk te Bennekom op 15‑9‑1932 (Gereform.) Hendrika Muijs, geb. voor 1912.
Bron: brief d.d. 27-1-2005 mevr.Vuijk-van der Zwan te 's-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
1.
Piet, geb. circa 1936.
Tr. voor 1977 A.M. van Veen, geb. voor 1950.
2.
Nelleke, geb. circa 1937.
3.
Flora Johanna, geb. te Rotterdam febr.1943.
Tr. voor 1977 N. van der Stoep, geb. voor 1950.

XIII.349
Wouter Adrianus Vuijk, geb. te Capelle a/d IJssel op 28‑9‑1912, overl. te Dordrecht op 21‑4‑1987.
Rel. M.A. van der Harst.
Bron: brief d.d. 27-1-2005 mevr. Vuijk-van der Zwan te 's-Gravenhage.
Uit deze relatie:
1.
Clasina Benjamine, geb. te Dordrecht op 13‑1‑1942.

XIII.355
Adrianus Vuijk, geb. te Capelle a/d IJssel op 14‑11‑1919, overl. te Rotterdam op 24‑9‑1979, datum mogelijk niet exact.
Tr. te 's-Gravenhage op 16‑5‑1949 Alida van der Zwan, geb. te 's-Gravenhage op 16‑11‑1921.
Bron: brief d.d. 27-1-2005 mevr.Vuijk-van der Zwan te 's-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
1.
Nelleke, geb. te 's-Gravenhage op 7‑2‑1950.
2.
Johanna Maria (Marian), geb. te 's-Gravenhage op 26‑8‑1951.
3.
Alida (Lieke), geb. te 's-Gravenhage op 3‑11‑1952.
4.
Maria Anna Hendrika (Marijke), geb. te 's-Gravenhage op 3‑4‑1954.
5.
Carla, geb. te 's-Gravenhage op 27‑7‑1955.
6.
Pieter, geb. te 's-Gravenhage op 31‑8‑1958.
7.
Jacobus (Jaap) (zie XIV.193).
8.
Cornelia (Corrie), geb. te 's-Gravenhage op 29‑4‑1964 (advertentie in archief).
9.
Adrianus, geb. te 's-Gravenhage op 20‑11‑1965.

XIII.362
Johannes Vuijk, (los) werkman, stoker-machinedrijver (1928), geb. te Delft op 13‑4‑1899 (aktenr.: 309) (gezindte: Rooms Kath.), overl. te Delft op 28‑1‑1931 (aktenr.: 72).
Tr. te Delft op 28‑12‑1928 (Rooms Kath.) Maria Magdalena Legierse, geb. te Haarlem op 26‑1‑1903, dr. van Jacobus Legierse en Maria Magdalena Somers.
Door het Kantongerecht Delft, op 18 december 1918 veroordeelt tot 1 dag gevangenisstraf, aanklacht: "politie verordening". Op 20 december nogmaals voor het zelfde delict. (kopie in archief).
Komt voor in de militieregisters van Delft. (gezinskaart in archief).
Komt voor in het "Dienstbodenregister" van Woensel tussen 1916 en 1920.
Op zijn gezinskaart staat ook zijn zuster Maria Sophia (Gezinskaart in archief).

Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Jacobus, geb. te Delft op 10‑3‑1930.

XIII.369
Wouter Waltherus Vuijk, tuinder, geb. te Delft op 26‑9‑1904 om 22.00 u. (aktenr.: 737) (kopie in archief). Overl. te Delft op 25‑9‑1991.
Tr. ald. op 29‑1‑1932 Maria Johanna Grandjean, geb. te Maassluis op 14‑12‑1906, overl. te Delft, dr. van Adrianus Grandjean en Gerritje Kaptein.
(Gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Sophia, geb. te Delft op 2‑7‑1932.
2.
Wouter Waltherus, geb. te Delft op 12‑2‑1934.
3.
Adrianus, geb. te Delft op 11‑7‑1935.

XIII.372
Hendrik Pieter Vuijk, kistenmaker, geb. te Delft op 11‑7‑1910.
Tr. ald. op 27‑12‑1935 Johanna Hendrica van Hilst, geb. te Delft op 15‑9‑1913 om 16.00 u. (aktenr.: 653), overl. te Delft op 22‑1‑1954 om 16.40 u. (aktenr.: 59), dr. van Johannes Lambertus van Hilst en Jitske Dijker.
(Gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Jitske, geb. te Delft op 16‑7‑1936.
2.
Hendrica, geb. te Delft op 17‑2‑1942, overl. ald. op 18‑2‑1942 om 16.00 u. (aktenr.: 108), oud 1 dag (kopie in archief).
3.
levenloos, geb. te Delft op 11‑12‑1943 om 18.30 u. (aktenr.: 740), overl. te Delft op 11‑12‑1943 om 18.30 u. (aktenr.: 740) (kopie in archief).

XIII.374
Hendricus Jacobus (Henk) Vuijk, fabrieksarbeider, geb. te Delft op 22‑12‑1913 (aktenr.: 888) (kopie in archief). Overl. te Delft op 16‑6‑1986.
Tr. ald. op 3‑7‑1935 Margaretha Glodemans, geb. te Delft op 1‑10‑1911 om 04.00 u. (aktenr.: 715), dr. van Johannes Franciscus Glodemans en Johanna Catharina Frensch.
(foto en gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Hendricus Jacobus, geb. te Delft op 7‑9‑1935.

XIII.384
Jan Vuijk, metaalbewerker, gronwerker, groentekoopman, geb. te Rotterdam op 26‑11‑1907.
Tr. ald. op 21‑12‑1927 Wilhelmina Maria Mastijn, geb. te Rotterdam op 12‑9‑1909 (gezindte: Ned.Herv.), dr. van Jacob Frederik Mastijn en Neeltje Huisman.
(gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Johan Jacob Frederik, geb. te Rotterdam op 25‑2‑1928 (gezindte: geen).
2.
Neeltje Geertje Willemina, geb. te Rotterdam op 29‑11‑1929, jong overleden.
3.
Geertje Willemina, geb. te Rotterdam op 31‑1‑1932 (gezindte: geen).
4.
Jacob Frederik, geb. te Rotterdam op 28‑4‑1935 (gezindte: geen).

XIII.401
Frank Jan Vuijk, werkzaam bij de Ned. Spoorwegen, geb. te Rotterdam op 23‑1‑1914 (gezindte: Ned.Herv.), overl. te Kralingen 1985.
Tr. (1) te Rotterdam op 17‑4‑1935 Aagje Maria Breestraat, geb. te Rotterdam circa 1915, dr. van Arie Breestraat en Erkje van den Bos.
Tr. (2) na 1940 Jeanne Bouter, geb. op 2‑3‑1916, overl. te Rotterdam op 14‑11‑1962, dr. van Arie Bouter en Sarah Fens.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Helena (Lenny), geb. op 5‑4‑1948.
bron: e-mail d.d.4-6-2008: riverdance@zonnet.nl.
2.
Margareta, geb. op 31‑7‑1953.

XIII.405
Jacobus Johannes Vuijk, geb. te Rotterdam op 21‑9‑1918 (gezindte: Ned.Herv.).
Tr. voor 1940 Louisa Johanna Weterings, geb. voor 1922.
Uit dit huwelijk:
1.
Helena, geb. feb. 1941, overl. te Schiedam op 1‑8‑1941 (aktenr.: 437) (overlijdensakte in archief).
2.
Catharina, geb. te Rotterdam 1942, overl. ald. op 8‑4‑1943 (aktenr.: vi-006), 9 maanden (tekstbericht in archief.).
3.
Jannij, geb. te Rotterdam 1943, overl. ald. op 5‑12‑1947 (tekestbericht in archief).

Generatie XIV
 
XIV.5
Marius Johannes Vuijk, geb. te 's-Gravenhage op 11‑11‑1912.
Tr. ald. na 1932 Geetruida Helena Olierook, geb. te 's-Gravenhage na 1910, dr. van Leonardus Olierook en Maria Uilen.
Uit dit huwelijk:
1.
Marijke, geb. te 's-Gravenhage na 1932.
Rel. Ron Harren.
2.
Lenie, geb. te 's-Gravenhage na 1933.
3.
Wilma, geb. te 's-Gravenhage na 1934.
Tr. na 1954 Wim van Dieyen.
4.
Eduard (zie XV.6).

XIV.8
Arend Vuijk, geb. te 's-Gravenhage op 2‑9‑1918.
Otr. ald. op 2‑6‑1942 Diny Kriek, geb. voor 1922.
Uit dit huwelijk:
1.
Loek, geb. na 1941 (advertentie in archief).

XIV.12
Cornelis Floris Vuijk, geb. te 's-Gravenhage op 23‑12‑1918.
Tr. ald. voor 1947 Helena Charlotte Terpstra, geb. voor 1925.
Uit dit huwelijk:
1.
doorgeboren kindje, geb. te 's-Gravenhage op 29‑11‑1946, overl. ald. op 29‑11‑1946 (aktenr.: B-2512) (kopie in archief).

XIV.14
Christiaan David Vuijk, geb. te 's-Gravenhage op 3‑6‑1920, overl. te Meppel 2001 (bron: e-mail Alexander Vuijk 25-8-2017).
Tr. voor 1946 Lena Boland, geb. voor 1925.
Uit dit huwelijk:
1.
Christiaan David, geb. te 's-Gravenhage op 25‑12‑1944, overl. ald. op 31‑12‑1944 om 12.30 u. (aktenr.: A-6 1945) (kopie in archief).
2.
Christiaan David, geb. te 's-Gravenhage 1946.
3.
Adriaan Cornelis, geb. te 's-Gravenhage op 6‑7‑1948, overl. ald. op 21‑11‑2003.
4.
Anneke, geb. te 's-Gravenhage sept. 1949.
5.
Joke, geb. te 's-Gravenhage 1950, overl. voor 2020.
6.
Cornelis Floris, geb. te 's-Gravenhage 1952.
7.
Hendrik, geb. te 's-Gravenhage 1952.
8.
Charles, geb. te 's-Gravenhage 1954, overl. te . voor 2020.

XIV.25
Jacobus Vuijk, geb. te 's-Gravenhage op 21‑6‑1937.
Sch. circa 1978 Mary Fredriks, geb. voor 1945.
Uit deze relatie:
1.
Jacobus (Koos), geb. 1965.
2.
Willem Carel, geb. 1967.
3.
Ben (zie XV.20).
4.
Louis, geb. te 's-Gravenhage op 29‑4‑1975.

XIV.42
Henri Vuijk, geb. te Amsterdam op 28‑6‑1932, overl. te Winterswijk op 1‑3‑2011, bron: advertentie Nederlands Dagblad 3-3-2011. Begr. te Winterswijk.
Tr. voor 1973 E.C. (Ina) Jansen, geb. voor 1940.
Uit dit huwelijk:
1.
Christine, geb. voor 1965.
2.
Harry, geb. voor 1968.
3.
Jan‑Steven, geb. voor 1972.
4.
Mattie Judith, geb. voor 1975.

XIV.44
Jacob Vuijk, geb. te Amsterdam op 26‑4‑1934.
Rel. A.H. van Doornen.
Uit deze relatie:
1.
Henri Henriëtte.
Tr. ? Echtgenoot is Martin ?

XIV.53
Simon Andreas Jacob Vuijk, geb. op 6‑5‑1963.
Samenw. voor 2001 Rianne Esselink, geb. 1966.
Uit deze relatie:
1.
Katrien, geb. op 19‑3‑2001.
2.
Hester, geb. op 6‑9‑2006.

XIV.61
Willem Eliza (Wim) Vuijk, geb. te Germanston (Zuid-Afrika) op 23‑9‑1957.
Tr. voor 2020 Joy NN, geb. voor 1950.
Uit dit huwelijk:
1.
Joycen, geb. ?
2.
JT, geb. ?

XIV.63
Mike Raymond Vuijk, software en service specialist, geb. te Delft op 13‑6‑1963.
Tr. voor 2015 Francine NN.
Uit dit huwelijk:
1.
Corina, geb. voor 2015.
2.
Bastiaan, geb. voor 2019.

XIV.88
Jacobus Wilhelmus Vuijk, chauffeur, geb. te Rotterdam op 2‑12‑1903 (aktenr.: 11289).
Tr. te 's-Gravenhage op 24‑6‑1925, sch. op 22‑5‑1934 Jannetje Anna Steenks, geb. te 's-Gravezande op 8‑6‑1903, dr. van Gerardus Willem Steenks en Jannetje Anna van der Hout.
(gezinskaart in archief) Op 25-6-1935 vertrokken naar Essen (D) en op 30-3-1936 teruggekeerd.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacobus Wilhelmus, geb. op 29‑12‑1926.
2.
Drs. Elisabeth Geertruida Frederika, geb. te 's-Gravenhage op 30‑11‑1929, overl. te Lelystad op 5‑11‑2001 (advertentie in archief), woonde Belterwiewe 8, 8244 EH Lelystad 2001.
3.
Hans, geb. te 's-Gravenhage op 25‑1‑1932.
4.
Annie, geb. te 's-Gravenhage op 15‑9‑1934.
5.
Robert, geb. te 's-Gravenhage op 21‑7‑1935.

XIV.94
Nicolaas Frans Vuijk, geb. te 's-Gravenhage op 7‑12‑1911 (gezindte: geen), overl. ald. op 15‑10‑1971.
Tr. ald. op 10‑6‑1936 Justine Pieternella Hollander, geb. te 's-Gravenhage op 22‑10‑1914 (gezindte: Rooms Kath.), overl. te Leiderdorp op 10‑10‑1997, begr. ald. op 15‑10‑1997, dr. van Jacobus Franciscus (Koos) Hollander en Justina Pieternella Lujters.
Uit dit huwelijk:
1.
Justine Pieternela, geb. te 's-Gravenhage op 31‑1‑1938.
2.
Robert, geb. te 's-Gravenhage? ?

XIV.100
Cornelis Jacobus (Cor) Vuijk, elektromonteur, geb. te Rotterdam op 16‑7‑1901 (aktenr.: 6847), overl. te Rotterdam op 18‑7‑1982 (bron: e-mail Paul Vuijk 26-1-2008).
Tr. te Rotterdam op 21‑12‑1921 Maria Wolter, geb. te Rotterdam op 6‑10‑1902 (aktenr.: 9443), overl. te Rotterdam op 16‑5‑1988, dr. van Johann Heinrich Wilhelm Wolter en Catharina Jacoba van Katwijk.
(gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Jacobus Cornelis (zie XV.41).
2.
Catharina Jacoba, geb. te Rotterdam op 8‑7‑1923, overl. ald. op 10‑3‑2005 (bron: e-mail Paul Vuijk 26-1-2008).
Tr. te Rotterdam op 3‑11‑1944 Johannes Hermanus de Boek, geb. te Rotterdam op 24‑9‑1918, overl. ald. op 20‑1‑1973, zn. van Willem de Boek en Angenes Versteeg.

XIV.102
Jan Vuijk, scheepswerktuigkundige, geb. te Rotterdam op 5‑3‑1903 (aktenr.: 2361), overl. te Rotterdam op 20‑11‑1974.
Tr. ald. op 7‑8‑1929 Alida Cornelia Bras, geb. te Rotterdam op 14‑9‑1904, overl. na 1985, dr. van Dirk Bras en Wilhelmina Johanna Hartog.
(gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Alida Cornelia, geb. te Rotterdam op 30‑6‑1930, overl. op 4‑12‑1985.
Tr. ald. op 19‑12‑1951, sch. ald. op 14‑11‑1972 Johannes Cornelis Klootwijk, scheepsmachinist, reparateur, geb. te Rotterdam op 29‑10‑1921, zn. van Paulus Klootwijk, machinist Rijnvaart, bankwerker, en Hubertina Johanna Marie Strien.

XIV.104
Jacobus Cornelis (Koos) Vuijk, magazijnbediende, winkelbediende, geb. te Rotterdam op 17‑1‑1905 (aktenr.: 573), overl. te Kiev op 14‑9‑1943.
Tr. te Rotterdam op 27‑5‑1925 Rijna Siemonia Tiel, geb. te Nieuwenhoorn op 2‑5‑1903, overl. te Rotterdam op 31‑3‑1993, dr. van Dirk Tiel en Jannetje Laaij.
(gezinskaart en foto in archief) Arriveerde in 1920 op Ellis Island (Noord-Amerika).
Uit dit huwelijk:
1.
2.
3.
Rijna Simona, geb. te Rotterdam op 15‑10‑1929, overl. te Sliedrecht op 20‑10‑2009, bron: e-mail dick vuijk 10-3-2010.
Tr. te Rotterdam 1956, sch. 1960 Hendrik Jan Oostendorp, geb. te Ambarawah (Midden-Java) op 10‑1‑1930.
4.
doodgeboren dochtertje, geb. te Rotterdam op 22‑10‑1931, overl. ald. op 22‑10‑1931 (aktenr.: 4295).
5.
Jannetje Jeanette (Jennie), geb. te Rotterdam op 23‑2‑1933, overl. ald. op 1‑1‑2014 (bron: e-mail Dirk Vuijk, 24-10-2014).
Tr. (1) voor 1960, sch. voor 1962 Jaap van Wijk, geb. voor 1943.
Tr. (2) te Rotterdam op 5‑9‑1963 Willem Ott, geb. te Rotterdam op 10‑10‑1934, zn. van Willem Ott en Dana Eva Geertruida Neef.
6.
Jeanetta Henriëtte (Rita), geb. te Rotterdam op 8‑11‑1935, overl. ald. op 16‑10‑2013.
7.
8.
Cornelis Jacobus (Cor), geb. te Rotterdam op 22‑2‑1942 (advertentie in archief), overl. te Rotterdam. op 17‑2‑2010, begr. te Crooswijk (Rotterdam.).
Tr. te Rotterdam na 1962 Catja Katz, geb. te Rotterdam op 29‑4‑1945.

XIV.108
Frederik Jan (Frits) Vuijk, geb. te Bussum op 28‑3‑1931.
Tr. te Amsterdam op 25‑5‑1956 Tietje Trijntje Haytsma, geb. te Marienbaum (D) op 18‑2‑1938.
Uit dit huwelijk:
1.
Else, verkoopster, geb. te Amsterdam op 15‑8‑1956 (aktenr.: 330), woont Tesselschadelaan 12 te Harderwijk op 2‑7‑1980.
2.
Robert, geb. te Amsterdam` op 5‑2‑1958.
3.
Joke, adm.medewerkster, geb. te Amsterdam op 30‑7‑1959, woont Tesselschadelaan 12 te Harderwijk op 16‑10‑1879.
Tr. ald. op 16‑1‑1981 Franciscus Xaverius Johannes Maria Bakkenes, geb. te Amersfoort op 29‑10‑1952.
4.
Mary Anne, geb. te Amsterdam op 9‑4‑1961 (aktenr.: 678).
5.
Frederik, geb. te Harderwijk op 11‑2‑1963.
6.
Eric, geb. te Harderwijk op 18‑8‑1969 (aktenr.: 445).

XIV.111
Jan Willem Vuijk, geb. te Bussum op 16‑9‑1933.
Tr. te Amsterdam op 19‑7‑1957 Clasina Arnolda Snoek, geb. te Amsterdam op 18‑12‑1937, dr. van Aarjan Snoek en Antje Koot.
Uit dit huwelijk:
1.
Martin (zie XV.69).
2.
Karin, geb. te Amsterdam op 11‑12‑1962.

XIV.118
Marinus Cornelis Vuijk, arbeider tapijtfabriek, havenarbeider, loswerkman, geb. te Rotterdam op 8‑1‑1901 (aktenr.: 190) (gezindte: Ned.Herv.).
Tr. te Rotterdam op 26‑4‑1922 Geertruida van Dijk, geb. te Rotterdam op 8‑1‑1901, dr. van Jan van Dijk en Johanna van Weijgerden.
(gezinskaart in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes, geb. te Rotterdam op 18‑9‑1922.
2.
Marinus Cornelis, geb. te Rotterdam op 27‑3‑1925.
3.
Hendrikus, geb. te Rotterdam op 6‑12‑1932.

XIV.157
Leo Vuijk, geb. na 1941.
Tr. (1) na 1960 Cornelie van Omme, geb. na 1942.
Tr. (2) voor 2001 Femmie Blommendaal.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Leontien Elisabeth, geb. te Amsterdam op 10‑8‑1973, overl. te Brasschaat op 25‑6‑2011, begr. ald. op 30‑6‑2011.
Rel. Freek van der Knaap, manager drukkerij Geostick, geb. te Utrecht.
2.
Lester, geb. na 1980.

XIV.165
Yke Rouke Vuijk, hydro-meteo-adviseur, geb. te Bussum op 28‑8‑1954.
Tr. te Naarden op 2‑6‑1984 Joke Bontekoe, geb. te Delft op 22‑10‑1957, dr. van Jan Sipke Bontekoe en Bertha Gezina Cornelia Bep Verleur.
Sinds 1981 werkzaam bij Rijkswaterstaat, dienst Noordzee, momenteel gevestigd in een pand aan de Lange Kleiweg te Rijswijk (Z-H). Werkzaam in continuedienst op het Hydro Meteo Centrum Noordzee en geef hydro-meteoadviezen aan RWS-vaartuigen en tankers (via de loods), die Europoort aan doen. Tevens zijn we een 24 uurs meldpunt voor calamitieten op zee (vervuiling, verloren lading e.d.).
Uit dit huwelijk:
1.
Pauline, geb. te 's-Gravenhage op 30‑5‑1990.
2.
Koen, geb. te 's-Gravenhage op 17‑1‑1993.

XIV.176
Pieter Vuijk, geb. te Kralingscheveer op 1‑3‑1937.
Tr. na 1966 Martha Wilhelmina (Marthi) Ratelband, geb. 1942, dr. van Engelbertus (Bob) Ratelband, boekhouder, handelsagent, en Wilhelmina Jacoba (Mieneke) Malkus.
Bron: e-mail J. de Groot d.d. 7-11-2004.
Uit dit huwelijk:
1.
Hilda, geb. 1969.

XIV.193
Jacobus (Jaap) Vuijk, anesthesioloog in het LUMC, geb. te 's-Gravenhage op 17‑1‑1963.
Tr. ald. voor 1997 Christel H.W. Witte, bedrijfsarts te 's-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
1.
Floris Adriaan, geb. te 's-Gravenhage op 23‑2‑1996.
2.
Marie‑Lise Sophie, geb. te 's-Gravenhage op 19‑8‑1998.
3.
Maurits Antonius, geb. te 's-Gravenhage op 26‑7‑2000.
4.
Pieter IJsbrand, geb. te 's-Gravenhage op 22‑5‑2003.

Generatie XV
 
XV.6
Eduard Vuijk, geb. te 's-Gravenhage na 1935.
Tr. voor 1975 Hendrika Wilhelmina de Brabander, geb. voor 1955.
Uit dit huwelijk:
1.
Jeroen, geb. na 1960.
2.
Benjamin, geb. na 1970.
3.
Saskia, geb. te 's-Gravenhage op 5‑8‑1975.
Tr. na 1995 Edward Patrick Laubenthal.

XV.20
Ben Vuijk, geb. te Vlaardingen 1973.
Ben Vuijk is in Vlaardingen bekend als voormalig kroegbaas van onder andere café d'Oude Stoep en De Salon. Ook was hij raadslid voor VV2000/Leefbaar Vlaardingen en actief voor ONS. Vlaardingen.
Kind:
1.
Jessie Jazz, Miss Nederland 2017 (foto in archief), geb. te Rotterdam circa 1995.
Op de Rotterdamse Schoolvereniging, waar Jessie Jazz op de basisschool zat, zijn ze trots. Jan Koudstaal, die Miss Nederland in groep 4 in de klas had, kan zich haar nog goed herinneren. ,,Ze was een heel opvallend meisje,'' vertelt hij. ,,Sociaal en lief. Als ik van iemand geloof dat ze voor wereldvrede zou kunnen zorgen, is zij het wel.''
Jessie Jazz mag in december naar China voor de verkiezing van Miss World. ,,Daar ga ik heel hard voor oefenen.'' Ze hoopt de trip te kunnen combineren met haar studie, waarvoor ze tegenwoordig in de hoofdstad woont. ,,Ik moet nog even kijken hoe dat in de praktijk gaat. Misschien kan ik erheen als stage.''(Alg. Dagblad sept. 2017)
.

XV.41
Jacobus Cornelis Vuijk, geb. te Rotterdam op 19‑4‑1922, overl. ald. op 1‑1‑1967.
Tr. ald. op 15‑1‑1947 Hendrika Maria van der Voort, geb. te Rotterdam op 5‑8‑1920, overl. ald. op 28‑1‑1984, dr. van Jean Louis Dieudonné van der Voort en Hendrika Maria Kerkum.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Jacobus, geb. te Rotterdam op 21‑8‑1948.
2.
Hendrikus (zie XVI.7).
3.
Eddy (zie XVI.9).
4.
Paul, geb. te Rotterdam op 7‑11‑1952.
5.
Mathieu, geb. te Rotterdam op 15‑7‑1955, overl. ald. op 20‑3‑2013 (bron: e-mail broer Paul).

XV.47
Dirk Jacobusus (Dick) Vuijk, adjudant-onderoffier intendance bij de Kon. Landmacht,, geb. te Rotterdam op 10‑4‑1925, overl. te Utrecht op 14‑6‑2007.
Tr. te Rotterdam op 5‑4‑1950 Geertje Koops, geb. te Vries op 10‑6‑1928, dr. van Henderikus Koops en Marchien Koopmans.
(pasfoto in archief).
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Marchien Reinate (Chien), juriste en Personal Business & Career Coach, geb. te Amsterdam op 26‑9‑1965.
Tr. te Blonay (Zwitserland) op 21‑7‑2001 Jeroen Jacobus Pluijmers, General Manager Food services bij Nestlé, Dubai, geb. te Den Helder op 11‑6‑1968, zn. van Wouter Dirk Pluijmers en Adriana Maria Jansen.

XV.49
Jacobus Cornelis (Koos) Vuijk, geb. te Rotterdam op 3‑5‑1928, overl. ald. op 3‑5‑2006.
Tr. voor 1963, sch. na 1970 Hermine Maria van Leemburg, geb. te Bergisch-Gladbach op 3‑10‑1938.
Uit dit huwelijk:
1.
Hedi, geb. te Rotterdam op 17‑5‑1963.
2.
Helène, geb. te Rotterdam op 30‑8‑1966.
3.
Alex, geb. te Rotterdam op 1‑1‑1969.
4.
Frans (zie XVI.20).

XV.58
Eduard Richard Leopold Vuijk, geb. te Rotterdam op 21‑6‑1937, overl. ald. op 7‑6‑2017 (bron: Dirk Vuijk, email 26-09-2017.).
Tr. te Rotterdam op 16‑4‑1958 Emelieke Louise de Boer, geb. te Magelang (N.O.Indië) op 24‑6‑1936, dr. van Antonius Johannes de Boer en Clara Tjokrowijojo.
Uit dit huwelijk:
1.

XV.69
Martin Vuijk, geb. te Amsterdam op 10‑6‑1958.
Tr. te Nederhorst den Berg op 17‑9‑1993 Heda Koning, geb. te Hilversum op 12‑7‑1964, dr. van David Koning en Lucie Rinkel.
Uit dit huwelijk:
1.
Hugo David, geb. te Hilversum op 13‑11‑1996.
2.
Maurits Willem, geb. te Nederhorst den Berg op 12‑12‑1998.
3.
Ewout Lucas, geb. te Nederhorst den Berg op 4‑1‑2002.

Generatie XVI
 
XVI.7
Hendrikus Vuijk, geb. te Rotterdam op 21‑8‑1948, overl. ald. op 17‑7‑2012.
Tr. te Barendrecht op 8‑6‑1973 Wilhelmina Yvonne van Hengel, geb. op 7‑6‑1953, dr. van Barend van Hengel en Wilhelmina van der Meer.
Uit dit huwelijk:
1.
Paul, geb. te Rotterdam op 17‑1‑1975.

XVI.9
Eddy Vuijk, geb. te Rotterdam op 7‑2‑1950.
Tr. te Schiedam op 21‑12‑1979, sch. na 1980 Cornelia Verrijp, geb. te Rotterdam op 27‑12‑1954, dr. van Willem Verrijp en Johanna van Vught.
Uit dit huwelijk:
1.
Zarina, geb. op 29‑6‑1981.
Samenw. te Rotterdam voor 2003 William Leon van der Hoeven, geb. te Rotterdam op 30‑9‑1978, zn. van Leonardus Hendrikus Pijl en Hendrika Johanna van der Hoeven.

XVI.13
Dick Jacobus (Dirk Jan) Vuijk, luitenant-kolonel Landmacht (vanaf 12-8-2002), geb. te Amsterdam op 20‑3‑1956 (aktenr.: 354).
Tr. te Ermelo op 15‑4‑1985, sch. ald. op 7‑9‑2016 Brigitta Marina van der Velden, senior incasso specialist, geb. te Bussum op 10‑11‑1959, dr. van Johan Carel van der Velden en Frederika Wilhelmina Emily Reeser.
Commandant Dienst Geografie Konklijke Landmacht op de Lkol. Tonnet-kazerne in 't Harde (2011)
Plaatsingen Midden-Oosten: bij UNIFIL in Libanon in 1982 6 maanden en in 1985 6 maanden. Van januari 1993 tot februari 1994 militair waarnemer bij UNTSO. Van augustus 2002 t/m november 2003 Chief Operations Officer bij UNTSO op het hoofdkwartier in Jeruzalem.
Per 1 oktober 2012 als luitenant-kolonel de dienst met eervol ontslag verlaten.

Uit dit huwelijk:
1.
Marielle Kirsten, geb. te Harderwijk op 31‑3‑1988 (aktenr.: 194, brontekst: in het streekziekenhuis St.Jansdal).
Samenw. te Ermelo 00‑00‑2017 Rob Ledder, geb. maart 1993, zn. van Hendrik Ledder, directeur/eigenaar Ledder Metaaltechniek b.v., en Ria Leune.
Werkt sinds juli dit jaar (2017) in Bussum als Assistent Storemanager bij Broektiek Bussum. Daarvoor, van mei 2011 tot mei 2016, werkzaam als verkoopmedewerkster bij de Ermelose kledingzaken Depeche Clothing en Fridays. Van september 2016 tot juli 2017 als medewerkster-horeca bij Sauna Drôme in Putten. Tussen mei 2016 en september 2016 een sabbatical en een back-pack trip gemaakt in Cambodja, Vietnam, Maleisië, Singapore en delen van Indonesië.
2.
Reinier Johan, autotechnicus (2008) bij Profile tyrecenter Carservice Barneveld, geb. te Ermelo op 4‑8‑1990.
Samenw. ald. 00‑00‑2017 Anouk Goossensen, geb. te Ermelo op 23‑6‑1995, dr. van Martijn Goossensen, eigenaar MPG-bouw Voorthuizen, en Marion Haaksema.
afgestudeerd in autotechniek bij ROC Apeldoorn (25-1-2008).
Werkt sinds 2016 als onderhouds- en installatietechnicus bij Persluchtcentrum Harderwijk.


XVI.20
Frans Vuijk, geb. te Rotterdam op 4‑6‑1970.
Samenw. circa 1999 Daniëlle Maasdam, geb. voor 1980.
Uit deze relatie:
1.
Jeffrey, geb. te Rotterdam op 9‑8‑2000 (bron: e-mail Frans Vuijk 12-9-2013).

XVI.22
Bernard Eduard Richard Vuijk, project manager/professoinal manager, geb. te Rotterdam op 29‑8‑1958.
Tr. ald. op 22‑6‑2000 Anja Cornelia van Dam, geb. te Rotterdam op 7‑11‑1959, dr. van Lodewijk Hubertus van Dam en Jannie Last.
Uit dit huwelijk:
1.
Roos Charessa, geb. te Capelle a/d IJssel op 28‑1‑2000.
2.
Sven Marvin Yestin, geb. te Capelle a/d IJssel op 28‑1‑2002.